Chan th?c và ??y mê ??m

360 Reality Audio

Hòa mình vào kh?ng gian ng?p tràn am nh?c nh? th? ?ang t?n h??ng bu?i hòa nh?c tr?c ti?p hay ? t?i phòng thu am c?a ngh? s?. V?i 360 Reality Audio, am nh?c ch?a bao gi? tr? nên mê ??m và chan th?c ??n th?.

360 Reality Audio là gì?

360 Reality Audio là m?t tr?i nghi?m nghe nh?c m?i s? d?ng c?ng ngh? am thanh kh?ng gian d?a trên phan tích ch? th? c?a Sony.

Nh?ng am thanh riêng nh? gi?ng hát, h?p x??ng, piano, guitar, bass và c? am thanh c?a khán gi? t?i n?i bi?u di?n có th? ???c ??a vào tr??ng am c?u 360, mang ??n cho các ngh? s? và tác gi? m?t cách th?c m?i ?? th? hi?n kh? n?ng sáng t?o c?a mình. Ng??i nghe s? ??m chìm vào m?t tr??ng am thanh ?úng y c?a ngh? s? và tác gi?.

Kết hợp xổ số B?n có th? th??ng th?c n?i dung nh?c ???c t?o ? ??nh d?ng m?i 360 Reality Audio qua các ?ng d?ng d?ch v? nghe nh?c tr?c tuy?n t??ng thích trên ?i?n tho?i th?ng minh.

?m thanh v?i tai nghe

H?y ?eo tai nghe và m? video này ?? hi?u r? khái ni?m 360 Reality Audio và tr?i nghi?m l?ng nghe.

So sánh 360 Reality Audio và am thanh n?i th?ng th??ng

H?y ?eo tai nghe và phát video.

Nguyên ly ho?t ??ng v?i tai nghe

Khi ??ng ky d?ch v? nghe nh?c tr?c tuy?n t??ng thích, b?n có th? th??ng th?c 360 Reality Audio v?i tai nghe và ?i?n tho?i th?ng minh.

?ng d?ng nghe nh?c tr?c tuy?n
T?i ?ng d?ng nghe nh?c tr?c tuy?n xu?ng ?i?n tho?i
d?ch v? nghe nh?c tr?c tuy?n
??ng ky d?ch v? nghe nh?c tr?c tuy?n cao c?p
m?i tai nghe
Nghe v?i m?i tai nghe
Các d?ch v? phát nh?c tr?c tuy?n t??ng thích

Th??ng th?c th? vi?n nh?c 360 Reality Audio kh?ng ng?ng l?n lên th?ng qua các ??i tác d?ch v? nghe nh?c tr?c tuy?n c?a chúng t?i.

Nang c?p tr?i nghi?m cá nhan c?a b?n

V?i m?t s? m?u tai nghe Sony cùng v?i ?ng d?ng Sony | Headphones Connect, b?n có th? bi?n tr?i nghi?m thành c?a riêng mình th?ng qua phan tích hình dáng tai, r?i th??ng th?c tr?i nghi?m am nh?c s?ng ??ng ??nh cao.

?i?u ch?nh theo cách riêng
Headphones Connect
??ng ky d?ch v? nghe nh?c, sau ?ó k?t n?i ?ng d?ng Sony | Headphones Connect v?i tai nghe ???c ch?n.
Ch?p và phân tích
Ch?p ?nh ??i tai ?? t?o k?t qu? phan tích cho riêng b?n
phân tích
K?t qu? phan tích cùng d?ch v? nghe nh?c tr?c tuy?n cho tr?i nghi?m am nh?c c?c s?ng ??ng.

Kết hợp xổ sốL?A CH?N TAI NGHE SONY ?? N?NG T?M TR?I NGHI?M

Ph?n ?ng c?a ngh? s?

Xem ph?n ?ng c?a Kane Brown khi l?ng nghe am thanh ??m chìm t? chính các bài hát c?a mình ???c ph?i theo chu?n 360 Reality Audio.

M?u nh?c c?a ngh? s?
Tìm hi?u thêm t?i trang H? tr? c?a Sony

Trang H? tr? c?a Sony cung c?p cho b?n nh?ng th?ng tin thi?t th?c v? cách s? d?ng c?ng ngh? 360 Reality Audio v?i các s?n ph?m c?a Sony. H?y truy c?p trang web và tìm hi?u m?i n?i dung b?n c?n bi?t v? c?ng ngh? m?i này.

Các ??i tác h?p tác cho
thi?t b? phát l?i t??ng thích