H?y ch?ng t? b?n than

Khám phá thêm v? m?n xe ??p v?i Action Cam! Tìm hi?u thêm

Ghi l?i nh?ng kho?nh kh?c tuy?t nh?t c?a b?n

Kết hợp xổ sốGhi l?i nh?ng kho?nh kh?c trong các ho?t ??ng yêu thích c?a b?n nh? th? thao, các chuy?n phiêu l?u, ngh? thu?t, thiên nhiên và nhi?u h?n n?a. Action Cam s? quay l?i ???c nh?ng ?o?n phim v?i góc nhìn tr?c di?n và b?n s? lu?n có m?t "con m?t th? ba" ??ng hành. Ghi l?i nh?ng hình ?nh ho?t ??ng c?a b?n th?t s?ng ??ng.

S?n ph?m

Action Cam m? ra th? gi?i c?a b?n

Khám phá, tr?i nghi?m, sáng t?o và t?n h??ng

Kết hợp xổ sốAction Cam v?i các dòng máy quay, ph? ki?n hàng ??u và h?n th? n?a s? ?em ??n nh?ng th??c phim hành trình POV tuy?t ??p. Cho b?n ghi l?i và chia s? nh?ng kho?nh kh?c tuy?t v?i.

?u ?i?m

S? d?ng các tính n?ng ti?n l?i — trong ?ó có kh? n?ng ?n ??nh hình ?nh, 4K, Quay phim Time-lapse, Ghi hình t?c ?? cao và ch?n c?nh d??i n??c — ?? t?o ra nh?ng th??c phim Action Cam ?n t??ng.

Action Cam - nh?ng th??c phim ??y phong cách

H?y mang ??n s? tinh t? m?i cho nh?ng th??c phim Action Cam - v?i tính n?ng ?n ??nh SteadyShot?, ghi hình t?c ?? cao, hi?u ?ng time-lapse và ch?n c?nh d??i n??c. T? tin ch?p ?nh ngay c? khi v?n ?ang hành ??ng!

Các tr?i nghi?m

K?t h?p Action Cam c?a b?n v?i các ph? ki?n h?u ích ?? ??p xe, tr??t ván và nhi?u ho?t ??ng khác. H?y t?n h??ng m?t th? gi?i phim POV m?i và các cu?c phiêu kh?ng có gi?i h?n.

Chan tr?i r?ng h?n v?i máy quay Action Cam

Kết hợp xổ sốXem ca?ch ba?n co? thê? s?? du?ng Action Cam trong hoa?t ???ng cu?a mi?nh. Ha?y s?? du?ng theo ca?ch cu?a ba?n, kha? n?ng sa?ng ta?o n??i dung la? v? ha?n.

Kết hợp xổ sốMissing Video data!

Kết hợp xổ sốKhám phá thêm v? ??p xe v?i Action Cam

Kênh

Ta?n h???ng nh??ng ca?nh quay s?ng ??ng và ha?o h??ng t?? ca?c chuyê?n ?i thu? vi? va? nh?ng d?p cu??i tua?n vui ve? cho ?ê?n hoa?t ???ng ?a?p xe, ?i b?? ????ng da?i va? b?i l??n. H?y th???ng th??c nh??ng th???c phim ch?a t??ng co? cu?a Sony.

H? tr?

B?n c?n h? tr?? H?y tìm hi?u thêm v? Action Cam. Xem h??ng d?n s? d?ng s?n ph?m, c?p nh?t ch??ng trình c? s?, c?p nh?t ph?n m?m h?u k? và video t?p luy?n.