Kết hợp xổ sốMáy quay FDR-X3000R

Phim 4K. Gi?m rung.

Action Cam mang ??n nh?ng tr?i nghi?m ?n t??ng qua nh?ng c?nh quay v?i ch?t l??ng 4K ??y mê ho?c và nh?ng pha hành ??ng ngo?n m?c. Thu tr?n t?ng chuy?n ??ng ?? t?o nên nh?ng th??c phim 4K ??y ?n t??ng.

MáY QUAY C?NH HàNH ??NG

Action Cam FDR-X3000 4K v?i Wi-Fi? & GPS

FDR-X3000R
?nh c?a Action Cam FDR-X3000 4K v?i Wi-Fi® & GPS

Thân máy + B? ?i?u khi?n t? xa d?ng xem tr?c ti?p

FDR-X3000R

10,990,000 VN?

Phiên b?n ph?n m?m m?i hi?n ?? có s?n.
Hình ?nh 4K tuy?t v?i. Gi?m rung cho phim.

Gi?m rung v?i ch?c n?ng Ch?ng rung quang h?c SteadyShot

Quay phim hành ??ng POV ? ??ng c?p m?i v?i ?? phan gi?i cao 4K. B?t tr?n nh?ng khung hình ?n ??nh ch?a t?ng có v?i tính n?ng ch?ng rung quang h?c SteadyShot. B?n có th? quay phim ? m?i n?i v?i thi?t k? b?n ch?c c?a Action Cam.

CHú Y

Kết hợp xổ sốTình tr?ng ?nh b? bi?n d?ng ho?c ch? th? b? m?t nét có th? x?y ra khi s? d?ng ? g?n ??ng c? và m?-t? rung. B?n có th? c?i thi?n k?t qu? hình ?nh nh? s? d?ng Action Cam v?i ph? ki?n tùy ch?n B? gi?m rung m?-t? cho X3000/AS300 (AKA-MVA)

C?m bi?t Exmor R® CMOS
C?m bi?n Exmor R? CMOS v?i ?? nh?y sáng cao

Kết hợp xổ sốQuay phim trong bóng t?i v?i c?m bi?n v??t tr?i.

B? x? lý hình ?nh BIONZ X™
B? x? ly hình ?nh BIONZ X?

Ghi l?i chuy?n ??ng nhanh và nh?ng pha hành ??ng m??t mà lên ??n ?? phan gi?i 4K v?i ch?t l??ng 100 Mbps.

?ng kính ZEISS® Tessar™
?ng kính ZEISS? Tessar?

Ghi l?i nh?ng kho?nh kh?c ??p và ít b? bi?n d?ng h?n.

Ch?n ch? ?? tr??ng ng?m h?p "Narrow" ho?c r?ng "Wide" ?? có ?nh toàn c?nh.

Ghi hình trong m?i ?i?u ki?n ánh sáng k? c? kh?ng gian m?

Thay ??i ?? zoom thông qua ?i?u khi?n t? xa Live-View ho?c PlayMemories Mobile.

Tr??ng ng?m ?i?u ch?nh ???c cùng v?i kh? n?ng zoom t? do

Khi Action Cam và Live-View Remote k?t h?p cùng nhau

Kết hợp xổ sốKh?ng ch? là ph? ki?n ?eo c? tay, b? ?i?u khi?n t? xa m?i và nh? g?n này có th? d? dàng tháo l?p ?? s? d?ng ti?n l?i v?i nhi?u ph? ki?n khác nh? Tay c?m x? ngón.

?i?u khi?n t? xa th?ng minh, giao di?n ng??i dùng than thi?n

Giao di?n ng??i dùng ??ng nh?t giúp ph?i h?p t?t h?n gi?a Action Cam và Live-View Remote. B?n có th? d? dàng b?t/t?t máy ?nh ?? ti?t ki?m ngu?n pin. Máy ?nh c?ng có th? ???c b?t/t?t th?ng qua ?i?n tho?i th?ng minh v?i Imaging Edge Mobile.

?i?u khi?n t? xa thông minh, giao di?n ng??i dùng thân thi?n
Các tính n?ng d? s? d?ng ?? t?o ra nh?ng th??c phim hoàn h?o
Thi?t k? v?ng ch?c thách th?c các ?i?u ki?n ngo?i c?nh

Kết hợp xổ sốCh?p ?nh kh?ng gi?i h?n nh? trí t??ng t??ng c?a b?n

Lu?n s?n sàng ghi hình v?i ch?c n?ng b?o v? thích h?p. Than máy Action Cam có kh? n?ng ch?ng tia n??c b?n và ch?ng ?óng b?ng, ngoài ra B? v? b?o v? d??i n??c kèm theo máy có th? ch?ng b?i, ch?ng s?c và ch?ng n??c ? ?? sau lên ??n 60 m.

KHÔNG CÓ V? B?O V?
CÓ V? B?O V?
Tùy ch?nh và thi?t l?p Action Cam theo nhu c?u c?a b?n

Ch?n ph? ki?n thích h?p ?? m? r?ng c?nh quay c?a b?n. Ví d?, ch?n Tay c?m x? ngón (AKA-FGP1) m?i ho?c Kính l?c b?o v? ?a tráng (AKA-MCP1) ?? h? tr? quay phim và t?ng ch?t l??ng hình ?nh.

Tay c?m x? ngón (AKA-FGP1)

Ch? c?n g?n và k?t n?i Action Cam v?i thi?t b? ?i?u khi?n t? xa Live-View Remote ?? ki?m tra b? c?c và quay phim trong khi di chuy?n.

MC Protector (AKA-MCP1)

Kết hợp xổ sốB?o v? ?ng kính kh?i b?i b?n và tr?y x??c mà kh?ng c?n V? b?o v? d??i n??c kèm theo. L?p m? AR ch?ng ph?n x?.

Action Cam trong t?ng hành ??ng
T?o video 4K c?a riêng b?n

Tìm hi?u cách xem, l?u và ch?nh s?a video 4K b?ng máy quay Action Cam ho?c Handycam? 4K c?a b?n.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

Chi?c Action Cam FDR-X3000 cho phép b?n quay ???c nh?ng th??c phim POV 4K ??y thú v? v?i hình ?nh siêu ?n ??nh nh? ch?c n?ng Ch?ng rung quang h?c SteadyShot tiên ti?n. B?n có th? ch? s? d?ng than máy v?i kh? n?ng ch?ng b?i/ch?ng tia n??c hi?u qu? ho?c dùng thêm V? b?o v? d??i n??c kèm theo máy ?? có th? ch?ng n??c ? ?? sau ??n 60 m/197 ft. Các tính n?ng tiên ti?n cho phép Ghi hình Time-lapse 4K và h?n th? n?a.
  • 4K Ultra HD chi ti?t g?p 4 l?n so v?i Full HD

  • Gi?m rung v?i ch?c n?ng Ch?ng rung quang h?c SteadyShot

  • ?i?u khi?n máy quay ??y ?? bao g?m B?T/T?T ngu?n v?i ph? ki?n RM-LVR3 kèm theo máy.

  • Giao di?n ng??i dùng m?i mang l?i kh? n?ng v?n hành theo tr?c giác.

  • Ghi hình ? góc mong mu?n v?i kh? n?ng zoom và FOV có th? ?i?u ch?nh ???c.

Lo?i ?ng kính
ZEISS? Tessar
Lo?i c?m bi?n
C?m bi?n "Exmor R?" CMOS back-illuminated lo?i 1/2.5 (7,20mm)
Ch?ng th?m n??c
Lên ??n 60m v?i V? b?o v? d??i n??c kèm theo máy (MPK-UWH1)
Ch?ng b?i
Có V? b?o v? d??i n??c (MPK-UWH1) kèm theo máy
Ch?ng rung l?c
Có V? b?o v? d??i n??c (MPK-UWH1) kèm theo máy
??u n?i g?m ng? ra và ng? vào
Gi?c c?m am thanh n?i mini, Khe c?m th? nh?, Ng? ra Micro HDMI, Thi?t b? ??u cu?i USB Multi/micro

Có gì trong h?p

B? pin s?c (NP-BX1), Cáp Micro USB, H??ng d?n kh?i ??ng, V? b?o v? d??i n??c (MPK-UWH1), Khóa gài

Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh. Tìm hi?u thêm v? Sony và m?i tr??ng