Máy quay HDR-AS300R

Phim Full HD. Gi?m rung r?t hi?u qu?.

Kết hợp xổ sốAction Cam lu?n s?n sàng ghi l?i nh?ng th??c phim ??p m?t và hình ?nh chan th?c trong cu?c s?ng.?

MáY QUAY C?NH HàNH ??NG

Action Cam HDR-AS300 có Wi-Fi?

HDR-AS300R
?nh c?a Action Cam HDR-AS300 có Wi-Fi®

Thân máy + B? ?i?u khi?n t? xa d?ng xem tr?c ti?p

HDR-AS300R

10,990,000 VN?

Phiên b?n ph?n m?m m?i hi?n ?? có s?n.
Quay phim Full HD gi?m rung r?t hi?u qu?.

Hình ?nh ?n ??nh tuy?t v?i v?i ch?c n?ng Ch?ng rung quang h?c SteadyShot.

Quay phim POV Full HD v? nh?ng cu?c hành trình và ni?m vui m?i ngày. B?t tr?n nh?ng khung hình ?n ??nh ch?a t?ng có v?i tính n?ng ch?ng rung quang h?c SteadyShot. B?n có th? quay phim ? m?i n?i v?i thi?t k? b?n ch?c c?a Action Cam.

CHú Y

Tình tr?ng ?nh b? bi?n d?ng ho?c ch? th? b? m?t nét có th? x?y ra khi s? d?ng ? g?n ??ng c? và m?-t? rung. B?n có th? c?i thi?n k?t qu? hình ?nh nh? s? d?ng Action Cam v?i ph? ki?n tùy ch?n B? gi?m rung m?-t? cho X3000/AS300 (AKA-MVA).

C?m bi?t Exmor R® CMOS
C?m bi?n Exmor R? CMOS v?i ?? nh?y sáng cao

Quay phim trong bóng t?i v?i c?m bi?n v??t tr?i.

B? x? lý hình ?nh BIONZ X™
B? x? ly hình ?nh BIONZ X?

Ghi l?i chuy?n ??ng nhanh và nh?ng pha hành ??ng m??t mà lên ??n ?? phan gi?i Full HD v?i ch?t l??ng 50 Mbps.

?ng kính ZEISS® Tessar™
?ng kính ZEISS? Tessar?

Kết hợp xổ sốGhi l?i nh?ng kho?nh kh?c ??p và ít b? bi?n d?ng h?n.?

Ch?n ch? ?? tr??ng ng?m h?p "Narrow" ho?c r?ng "Wide" ?? có ?nh toàn c?nh.

Kết hợp xổ sốGhi hình trong m?i ?i?u ki?n ánh sáng k? c? kh?ng gian m?

Thay ??i ?? zoom thông qua ?i?u khi?n t? xa Live-View ho?c PlayMemories Mobile.

Tr??ng ng?m ?i?u ch?nh ???c cùng v?i kh? n?ng zoom t? do

Khi Action Cam và Live-View Remote k?t h?p cùng nhau

Kết hợp xổ sốKh?ng ch? là ph? ki?n ?eo c? tay, b? ?i?u khi?n t? xa m?i và nh? g?n này có th? d? dàng tháo l?p ?? s? d?ng ti?n l?i v?i nhi?u ph? ki?n khác nh? Tay c?m x? ngón.

?i?u khi?n t? xa th?ng minh, giao di?n ng??i dùng than thi?n

Giao di?n ng??i dùng ??ng nh?t giúp ph?i h?p t?t h?n gi?a Action Cam và Live-View Remote. B?n có th? d? dàng b?t/t?t máy ?nh ?? ti?t ki?m ngu?n pin. Máy ?nh c?ng có th? ???c b?t/t?t th?ng qua ?i?n tho?i th?ng minh v?i Imaging Edge Mobile.

?i?u khi?n t? xa thông minh, giao di?n ng??i dùng thân thi?n
Các tính n?ng d? s? d?ng ?? t?o ra nh?ng th??c phim hoàn h?o
Thi?t k? v?ng ch?c thách th?c các ?i?u ki?n ngo?i c?nh

Lu?n s?n sàng ghi hình v?i ch?c n?ng b?o v? thích h?p. Than máy Action Cam có kh? n?ng ch?ng tia n??c b?n và ch?ng ?óng b?ng, ngoài ra B? v? b?o v? d??i n??c kèm theo máy có th? ch?ng b?i, ch?ng s?c và ch?ng n??c ? ?? sau lên ??n 60 m.

KHÔNG CÓ V? B?O V?
CÓ V? B?O V?
Tùy ch?nh và thi?t l?p Action Cam theo nhu c?u c?a b?n

Ch?n ph? ki?n thích h?p ?? m? r?ng c?nh quay c?a b?n. Ví d?, ch?n K?p m? (AKA-FGP1) m?i ho?c Kính l?c b?o v? ?a tráng (AKA-MCP1) ?? h? tr? quay phim và t?ng ch?t l??ng hình ?nh.?

Tay c?m x? ngón (AKA-FGP1)

Ch? c?n g?n và k?t n?i Action Cam v?i thi?t b? ?i?u khi?n t? xa Live-View Remote ?? ki?m tra b? c?c và quay phim trong khi di chuy?n.?

MC Protector (AKA-MCP1)

B?o v? ?ng kính kh?i b?i b?n và tr?y x??c mà kh?ng c?n V? b?o v? d??i n??c kèm theo. L?p m? AR ch?ng ph?n x?.

Action Cam trong t?ng hành ??ng

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

Chi?c Action Cam HDR-AS300 cho phép b?n quay ???c nh?ng th??c phim POV HD ??y thú v? v?i hình ?nh siêu ?n ??nh nh? ch?c n?ng Ch?ng rung quang h?c SteadyShot tiên ti?n. B?n có th? ch? s? d?ng than máy v?i kh? n?ng ch?ng b?i/ch?ng tia n??c hi?u qu? ho?c dùng thêm V? b?o v? d??i n??c kèm theo máy ?? có th? ch?ng n??c ? ?? sau ??n 60 m/197 ft. Các tính n?ng ti?n d?ng bao g?m GPS tích h?p và h?n th? n?a.
  • Ch? ?? Full HD 60p c?i ti?n ch?p các hình ?nh s?c nét và r? ràng v?i màu s?c r?c r?.

  • Hình ?nh phim c?c k? ?n ??nh v?i tính n?ng Ch?ng rung quang h?c SteadyShot

  • ?i?u khi?n máy quay ??y ?? bao g?m B?T/T?T ngu?n v?i ph? ki?n RM-LVR3 kèm theo máy.

  • Giao di?n ng??i dùng m?i mang l?i kh? n?ng v?n hành theo tr?c giác.

  • Ghi hình ? góc mong mu?n v?i kh? n?ng zoom và FOV có th? ?i?u ch?nh ???c.

Lo?i ?ng kính
ZEISS? Tessar
Lo?i c?m bi?n
C?m bi?n "Exmor R?" CMOS back-illuminated lo?i 1/2.5 (7,20 mm)
Ch?ng th?m n??c
Lên ??n 60m v?i V? b?o v? d??i n??c kèm theo máy (MPK-UWH1)
Ch?ng b?i
Có V? b?o v? d??i n??c (MPK-UWH1) kèm theo máy
Ch?ng rung l?c
Có V? b?o v? d??i n??c (MPK-UWH1) kèm theo máy
??u n?i g?m ng? ra và ng? vào
Gi?c c?m am thanh n?i mini, Khe c?m th? nh?, Ng? ra Micro HDMI, Thi?t b? ??u cu?i USB Multi/micro

Có gì trong h?p

B? pin s?c (NP-BX1), Cáp Micro USB, H??ng d?n kh?i ??ng, V? b?o v? d??i n??c (MPK-UWH1), Khóa gài

Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh. Tìm hi?u thêm v? Sony và m?i tr??ng