HDR-AS50

H?y ?i và t?n h??ng ni?m vui!

Quay m?i lúc m?i n?i v?i Action Cam.

Thân máy + Bao ch?ng th?m n??c

HDR-AS50

Kết hợp xổ sốKh?ng có giá

Phiên b?n ph?n m?m m?i hi?n ?? có s?n.
Khi Action Cam và Live-View k?t h?p cùng nhau

Kết hợp xổ sốH?y mang theo Action Cam cùng v?i Live-View Remote. Kh?ng ch? là m?t thi?t b? ?eo tay, thi?t b? ?i?u khi?n t? xa m?i và nh? g?n này còn ?óng vai trò nh? m?t b? ?i?u khi?n ti?n d?ng cùng v?i ph? ki?n Báng tay c?m tùy ch?n và lu?n s?n sàng cho b?t k? cu?c phiêu l?u nào.

V?n hành th?ng minh v?i giao di?n than thi?n

L?a ch?n & chuy?n ??i các tính n?ng ch?a bao d? dàng h?n th? nh? giao di?n m?i & tr?c quan. T?t c? menu d? ti?p c?n. Tr?i nghi?m các thi?t l?p ti?n d?ng trên máy ?nh & khám phá thi?t l?p hoàn h?o theo nhu c?u quay phim c?a b?n. Có th? b?t/t?t máy ?nh b?ng ?i?n tho?i th?ng minh v?i Imaging Edge Mobile.

?i?u khi?n t? xa thông minh, giao di?n ng??i dùng thân thi?n
Hi?u su?t ??nh cao t? nh?ng tính n?ng ?u vi?t

Quay phim ch?ng rung v?i SteadyShot?, ch?p ?nh trong ?i?u ki?n thi?u sáng, tùy bi?n kh? n?ng bao quát v?i tr??ng ng?m có th? thay ??i và có ???c hi?u su?t ??nh cao v?i b? ba bao g?m c?m bi?n Exmor R?, B? x? ly BIONZ X? và ?ng kính ZEISS?.

Quay phim POV ch?ng rung v?i SteadyShot?

Kết hợp xổ sốSteadyShot? ng?n nh?ng rung ??ng nh? t? vi?c ??p xe và các ho?t ??ng khác. Gi? ?ay b?n có th? có nh?ng th??c phim POV ít rung h?n, giúp ng??i xem có th? th? gi?n và th?c s? th??ng th?c tác ph?m c?a b?n.

SteadyShot™ OFF (T?T)
OFF (T?T)
SteadyShot™ ON (B?T)
ON (B?T)
Ghi hình trong m?i ?i?u ki?n ánh sáng k? c? không gian m?
Ghi hình trong m?i ?i?u ki?n ánh sáng k? c? kh?ng gian m?

Kết hợp xổ sốKh?ng còn lo l?ng v? vi?c ghi hình trong bóng t?i. B?n có th? tin t??ng vào c?m bi?n Exmor R? CMOS cho ch?t l??ng quay video ngoài tr?i tuy?t ??p t? bình minh ??n hoàng h?n, ngay c? nh?ng kho?nh kh?c c?a m?i tr??ng t? nhiên trong nhà.

C?m bi?t Exmor R® CMOS
C?m bi?n CMOS Exmor? R

Kết hợp xổ sốGhi hình trong bóng t?i v?i ?èn tích h?p và s? d?ng c?m bi?n ?nh tiên ti?n.

B? x? lý hình ?nh BIONZ X™
C?m bi?n hình ?nh BIONZ X

Ghi l?i nh?ng c?nh chuy?n ??ng nhanh và m??t mà lên ??n 50Mbps/Full HD.

?ng kính ZEISS® Tessar™
?ng kính ZEISS? Tessar?

Ghi hình phong c?nh và trên kh?ng v?i góc nhìn toàn c?nh.

Tr??ng ng?m ?i?u ch?nh ???c cùng v?i kh? n?ng zoom t? do

Ch?n góc r?ng "Wide" Kết hợp xổ số ho?c góc h?p "Narrow" cho tr??ng ng?m c?a b?n và ?i?u ch?nh các cài ??t th?ng qua tính n?ng zoom trong quá trình ch?p. Mang l?i các c?nh quay k?ch tính v?i ch?t l??ng ??nh cao cho nh?ng ai ?am mê hành ??ng và nh?ng nhà làm phim nhi?t huy?t.

Ch?n ch? ?? tr??ng ng?m h?p "Narrow" ho?c r?ng "Wide" ?? có ?nh toàn c?nh.

Ch?n ch? ?? tr??ng ng?m h?p "Narrow" ho?c r?ng "Wide" Kết hợp xổ số ?? có ?nh toàn c?nh.

Thay ??i ?? zoom thông qua ?i?u khi?n t? xa Live-View ho?c PlayMemories Mobile.

Thay ??i zoom qua ?i?n tho?i th?ng minh nh? ?ng d?ng Imaging Edge Mobile.

Các tính n?ng d? s? d?ng ?? t?o ra nh?ng th??c phim k? ?o
Gi?i trí h?t mình v?i Action Cam và ph? ki?n

Gi?i trí th?a thích v?i Action Cam m?nh m? m?i. L?n sau ??n 60m v?i Bao ??ng máy d??i n??c ?i kèm giúp b?n d? dàng ?i?u khi?n ???c các phím c?a máy ?nh. Khám phá xa h?n và r?ng h?n v?i màn ch?n gi?m s?c, ch?ng ?m ??t, g? sét, b?i và cát. Ch?p ?nh m?i lúc m?i n?i. Vui là chính!

Action Cam trong t?ng hành ??ng

HDR-AS50

DAS tronc: 0,286 W/kg (10 g)
DAS membres: 0,286 W/kg (10 g)

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

Action Cam HDR-AS50 ch?c ch?n và nh? g?n cho phép b?n t?n h??ng kh? n?ng quay phim POV ??y thú v? v?i ph? ki?n v? b?o v? d??i n??c ?i kèm. Phong cách ??i th??ng gi?n d? b? tr? các tính n?ng nang cao và làm phim hàng ngày — ch?c n?ng SteadyShot?, Quay phim Time-lapse 4K và nhi?u h?n n?a — giúp m?i vi?c tr? nên d? dàng và thú v?.
  • Ch? ?? Full HD 60p c?i ti?n ch?p các hình ?nh s?c nét và r? ràng v?i màu s?c r?c r?.

  • Giao di?n ng??i dùng m?i mang l?i kh? n?ng v?n hành theo tr?c giác.

  • Ch?c n?ng SteadyShot? gi?m m? hi?u qu? g?p ba l?n.

  • Ghi hình ? góc mong mu?n v?i kh? n?ng zoom và FOV có th? ?i?u ch?nh ???c.

Lo?i ?ng kính
ZEISS? Tessar
Lo?i c?m bi?n
C?m bi?n chi?u sáng sau "Exmor R?" CMOS lo?i 1/2.3 (7,77 mm)
Ch?ng th?m n??c
Có V? b?o v? d??i n??c kèm theo máy (MPK-UWH1)
Ch?ng b?i
Có V? b?o v? d??i n??c kèm theo máy (MPK-UWH1)
Ch?ng rung l?c
Có V? b?o v? d??i n??c kèm theo máy (MPK-UWH1)
??u n?i g?m ng? ra và ng? vào
??u n?i ?a n?ng/Micro USB

Có gì trong h?p

B? pin s?c (NP-BX1), Cáp Micro USB, H??ng d?n kh?i ??ng, V? b?o v? d??i n??c (MPK-UWH1), Khóa gài

Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh. Tìm hi?u thêm v? Sony và m?i tr??ng