HDR-AS50R

H?y ?i và t?n h??ng ni?m vui!

Quay m?i lúc m?i n?i v?i Action Cam.

MáY QUAY C?NH HàNH ??NG

HDR-AS50R Action Cam có ?i?u khi?n t? xa Live-View

HDR-AS50R
?nh c?a HDR-AS50R Action Cam có ?i?u khi?n t? xa Live-View

Thân máy + B? ?i?u khi?n t? xa d?ng xem tr?c ti?p

HDR-AS50R

Kh?ng có giá

Phiên b?n ph?n m?m m?i hi?n ?? có s?n.
Khi Action Cam và Live-View k?t h?p cùng nhau

H?y mang theo Action Cam và ??ng quên ?i?u khi?n t? xa Live-View. Kh?ng ch? là m?t thi?t b? ?eo tay, thi?t b? ?i?u khi?n t? xa nh? g?n này còn ?óng vai trò nh? m?t b? ?i?u khi?n ?eo ???c ti?n d?ng v?i nhi?u ph? ki?n tùy ch?n bao g?m c? Báng tay c?m. B?n lu?n s?n sàng cho m?i cu?c phiêu l?u.

?i?u khi?n t? xa th?ng minh, giao di?n ng??i dùng than thi?n

Action Cam có th? k?t h?p v?i Live-View Remote th?ng qua giao di?n ng??i dùng gi?ng nhau. Ngoài ra, b?n có th? ?i?u khi?n toàn di?n k? c? vi?c b?t/t?t máy ?? ti?t ki?m pin. Máy ?nh c?ng có th? ???c b?t/t?t v?i PlayMemories Mobile trên smartphone.

?i?u khi?n t? xa thông minh, giao di?n ng??i dùng thân thi?n
Hi?u su?t ??nh cao t? nh?ng tính n?ng ?u vi?t

Kết hợp xổ sốQuay phim ch?ng rung v?i SteadyShot?, ch?p ?nh trong ?i?u ki?n thi?u sáng, tùy bi?n kh? n?ng bao quát v?i tr??ng ng?m có th? thay ??i và có ???c hi?u su?t ??nh cao v?i b? ba bao g?m c?m bi?n Exmor R?, B? x? ly BIONZ X? và ?ng kính ZEISS?.

Quay phim POV ch?ng rung v?i SteadyShot

SteadyShot ng?n nh?ng rung ??ng nh? t? vi?c ??p xe và các ho?t ??ng khác. Gi? ?ay b?n có th? có nh?ng th??c phim POV ít rung h?n, giúp ng??i xem có th? th? gi?n và th?c s? th??ng th?c tác ph?m c?a b?n.

SteadyShot OFF (T?T)
OFF (T?T)
SteadyShot ON (B?T)
ON (B?T)
Ghi hình trong m?i ?i?u ki?n ánh sáng k? c? không gian m?
Ghi hình trong m?i ?i?u ki?n ánh sáng k? c? kh?ng gian m?

Kh?ng còn lo l?ng v? vi?c ghi hình trong bóng t?i. B?n có th? tin t??ng vào c?m bi?n Exmor R? CMOS cho ch?t l??ng quay video ngoài tr?i tuy?t ??p t? bình minh ??n hoàng h?n, ngay c? nh?ng kho?nh kh?c c?a m?i tr??ng t? nhiên trong nhà.

C?m bi?t Exmor R® CMOS
C?m bi?n CMOS Exmor? R

Ghi hình trong bóng t?i v?i ?èn tích h?p và s? d?ng c?m bi?n ?nh tiên ti?n.

B? x? lý hình ?nh BIONZ X™
C?m bi?n hình ?nh BIONZ X

Ghi l?i nh?ng c?nh chuy?n ??ng nhanh và m??t mà lên ??n 50Mbp/Full HD.

?ng kính ZEISS® Tessar™
?ng kính ZEISS? Tessar?

Ghi hình phong c?nh và trên kh?ng v?i góc nhìn toàn c?nh.

Tr??ng ng?m ?i?u ch?nh ???c cùng v?i kh? n?ng zoom t? do

Ch?n góc r?ng "Wide" ho?c góc h?p "Narrow" cho tr??ng ng?m c?a b?n và ?i?u ch?nh các cài ??t th?ng qua tính n?ng zoom trong quá trình ch?p. Mang các c?nh quay k?ch tính v?i ch?t l??ng ??nh cao ??n nh?ng ai ?am mê hành ??ng và nh?ng nhà làm phim ??y tam huy?t.

Ch?n ch? ?? tr??ng ng?m h?p "Narrow" ho?c r?ng "Wide" ?? có ?nh toàn c?nh.

Ch?n ch? ?? tr??ng ng?m h?p "Narrow" ho?c r?ng "Wide" cho ?nh toàn c?nh.

Thay ??i ?? zoom thông qua ?i?u khi?n t? xa Live-View ho?c PlayMemories Mobile.

Kết hợp xổ sốThay ??i ?? zoom th?ng qua ?i?u khi?n t? xa Live-View ho?c PlayMemories Mobile.

Các tính n?ng d? s? d?ng ?? t?o ra nh?ng th??c phim k? ?o
Gi?i trí h?t mình v?i Action Cam và ph? ki?n

Kết hợp xổ sốGi?i trí th?a thích v?i Action Cam m?nh m? m?i. L?n sau ??n 60m v?i Bao ??ng máy d??i n??c ?i kèm giúp b?n d? dàng ?i?u khi?n ???c các phím c?a máy ?nh. Khám phá xa h?n và r?ng h?n v?i màn ch?n gi?m s?c, ch?ng ?m ??t, g? sét, b?i và cát. Ch?p ?nh m?i lúc m?i n?i. Vui là chính!

Action Cam trong t?ng hành ??ng

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

Action Cam HDR-AS50R ch?c ch?n và nh? g?n cho phép b?n t?n h??ng kh? n?ng quay phim POV ??y thú v? v?i ph? ki?n v? b?o v? d??i n??c ?i kèm và ?i?u khi?n t? xa Live-View có th? g?n l?p linh ho?t, ???c n?i k?t li?n m?ch h?n v?i ??y ?? quy?n ?i?u khi?n máy quay. Phong cách ??i th??ng gi?n d? b? tr? các tính n?ng nang cao và làm phim hàng ngày — ch?c n?ng SteadyShot?, Quay phim Time-lapse 4K và nhi?u h?n n?a — giúp m?i vi?c tr? nên d? dàng và thú v?.
  • Ch? ?? Full HD 60p c?i ti?n ch?p các hình ?nh s?c nét và r? ràng v?i màu s?c r?c r?.

  • ?i?u khi?n máy quay ??y ?? bao g?m B?T/T?T ngu?n v?i ph? ki?n RM-LVR3 kèm theo máy.

  • Giao di?n ng??i dùng m?i mang l?i kh? n?ng v?n hành theo tr?c giác.

  • Ch?c n?ng SteadyShot? gi?m m? hi?u qu? g?p ba l?n.

  • Ghi hình ? góc mong mu?n v?i kh? n?ng zoom và FOV có th? ?i?u ch?nh ???c.

Lo?i ?ng kính
ZEISS? Tessar
Lo?i c?m bi?n
C?m bi?n chi?u sáng sau "Exmor R?" CMOS lo?i 1/2.3 (7,77 mm)
Ch?ng th?m n??c
Có V? b?o v? d??i n??c kèm theo máy (MPK-UWH1)
Ch?ng b?i
Có V? b?o v? d??i n??c kèm theo máy (MPK-UWH1)
Ch?ng rung l?c
Có V? b?o v? d??i n??c kèm theo máy (MPK-UWH1)
??u n?i g?m ng? ra và ng? vào
??u n?i ?a n?ng/Micro USB

Có gì trong h?p

B? pin s?c (NP-BX1), Cáp Micro USB, H??ng d?n kh?i ??ng, V? b?o v? d??i n??c (MPK-UWH1), ?i?u khi?n t? xa Live-View (RM-LVR3) g?m có Day ?eo c? tay, B? ngàm chuy?n ??i và Giá g?n., Khóa gài

Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh. Tìm hi?u thêm v? Sony và m?i tr??ng