Perfect for PlayStation?

Ch?i game c?c ?? v?i BRAVIA t? Sony. Màu s?c chan th?c cùng chi ti?t s?ng ??ng, th?i gian ph?n h?i nhanh và am thanh ??m chìm mang ??n cho b?n tr?i nghi?m PlayStation? t?i ?u.

Ready for PlayStation?5

Chúng ta ?ang chu?n b? b??c vào k? nguyên ch?i game m?i. Tr?i nghi?m ?? phan gi?i 4K ? 120 hình/giay hoàn toàn m?i trên PS5? khi s? d?ng TV BRAVIA t??ng thích.

Hình ?nh 4K 120
Xem m?i khung hình v?i 4K/120 hình/giay

Nang t?m tr?i nghi?m ch?i game. TV c?a chúng t?i v?i ng? vào HDMI 4K/120 hình/giay t?c ?? cao mang ??n nh?ng màn ch?i game c?c nh?y cùng chuy?n ??ng m??t mà, r? nét h?n.

PlayStation?5 và Z8H/X90H h? tr? ch?i game 4K/120 hình/giay.

C?nh hành ??ng chan th?c v?i 8K

TV 8K c?a chúng t?i s? ??a b?n vào th? gi?i chi?u sau và chi ti?t ?áng kinh ng?c v?i ?? phan gi?i c?c cao.

Kết hợp xổ sốCó s?n ng? ra 8K v?i PlayStation?5 và Z8H.

So sánh hình ??u s? t? ? ?? phân gi?i 4K và 8K.

M? ph?ng hình ?nh màn hình.

PlayStation? v?i BRAVIA: tr?i nghi?m ??m chìm ?ích th?c

V?i c?ng ngh? hình ?nh và am thanh tiên ti?n, Sony BRAVIA khi?n game tr? nên chan th?c, mang ??n hình ?nh r?c r?, s?ng ??ng v?i am thanh n?n ba chi?u.

Màu s?c r?c r?, ?? t??ng ph?n r? nét ?úng chu?n game

Ng?m nhìn th? gi?i game s?ng ??ng v?i lo?t màu s?c phong phú, chan th?c cùng ?? t??ng ph?n sau hi?n th? c? chi ti?t nh? nh?t. Ngoài ra, v?i góc xem r?ng, b?n s? ???c th??ng th?c nh?ng c?nh t??ng ngo?n m?c dù xem t? chính di?n hay hai bên.??

Logo Full Array LED
Logo 8K HDR và 4K HDR
Logo X-Wide Angle
Hình ?nh v??t tr?i cho tác gi? ngu?n c?m h?ng m?i

Kết hợp xổ sốXem cách th?c BRAVIA tái t?o nh?ng s?c thái tinh t? c?a màu s?c, ánh sáng và hi?u ?ng chuy?n t?ng màu ?? mang ??n cho game th? m?t th? gi?i Gran Turismo Sport trên PlayStation?4 Pro s?ng ??ng nh? th?t.

?m thanh vòm ?n nh?p v?i hành ??ng và c?nh game

V?i c?ng ngh? am thanh t? màn hình c?a chúng t?i, màn hình c?ng là loa. B?n s? ???c th??ng th?c am thanh t? ?úng v? trí trong c?nh.

Logo Acoustic Surface Audio
Màn hình ng?p tràn am thanh

Tr?i nghi?m ?? h?n, h?ng thú h?n. V?i c?ng ngh? Acoustic Surface Audio? ??c ?áo c?a chúng t?i, am thanh s? phát ra tr?c ti?p t? màn hình, hoàn toàn ?n nh?p v?i hành ??ng.?

Logo S-Force Front Surround
?m thanh vòm gi? l?p

L?ng nghe am thanh vay quanh b?n. C?ng ngh? gi? l?p am thanh S-Force Front Surround s? tái t?o am thanh vòm gi? l?p bên trong TV, m? ph?ng h? th?ng loa vòm ?a kênh riêng bi?t.

Ch?i game nh?y, ?i?u khi?n d? dàng

Nhanh chóng nh?p cu?c. Ch? c?n c?m cáp HDMI là BRAVIA s? nh?n bi?t khi nào máy ch?i game ???c k?t n?i r?i t? ??ng chuy?n sang ch? ?? game. Kh?ng ch? th?a s?c ch?i game m??t và nh?y, b?n còn có th? ?i?u khi?n PlayStation b?ng ?i?u khi?n t? xa c?a TV.