Chi?c TV ly t??ng c?a b?n là gì?

Gi?a m?t r?ng model và mu?n vàn tính n?ng, bi?t ch?n chi?c TV nào là t?t nh?t ?? mua ?ay! H?y ?? chúng t?i giúp b?n l?a ch?n m?t chi?c TV Sony nang tr?i nghi?m gi?i trí c?a b?n lên m?t t?m cao m?i.

OLED HAY LCD?

Theo lo?i màn hình

Kết hợp xổ sốHi?n có hai lo?i màn hình, OLED và LCD, m?i lo?i có nh?ng ??c ?i?m ??c ?áo riêng. Chuyên m?n v? TV c?a chúng t?i giúp t?o nên nh?ng tr?i nghi?m tuy?t v?i trên c? TV OLED và LCD.?

OLED: C?nh t?i sau h?n, c?nh sáng r?c r? h?n

Kết hợp xổ sốMàn hình OLED c?a chúng t?i g?m h?n 8 tri?u ?i?m ?nh t? phát sáng ???c ?i?u khi?n ??c l?p và chính xác. Vì m?i ?i?m ?nh có th? ???c kích ho?t ho?c t?t ?i hoàn toàn nên s? khác bi?t gi?a ?i?m sáng và ?i?m t?i ???c t?ng c??ng ?áng k?, cho c?nh t?i thêm sau th?m và c?nh sáng thêm r?c r?. Trong nh?ng c?nh t?i, chi ti?t, ?? sau và k?t c?u s? hi?n th? chính xác h?n nên TV OLED ??c bi?t phù h?p cho phim ?i?n ?nh.

Hành ??ng nhanh
Gi?m m?, thêm s?c nét

Kết hợp xổ sốHình ?nh ???c t?o nên t? hàng tri?u ?i?m ?nh ???c ?i?u khi?n ??c l?p nên s? hi?n th? v? cùng r? nét trên màn hình TV OLED - k? c? các c?nh hành ??ng nhanh và c?nh th? thao.

S? rõ nét và màu s?c khi xem TV t? m?i phía
Màu s?c t? nhiên ? m?i góc nhìn

?Trên m?t s? TV, hình ?nh có th? hi?n th? nh?t nh?t và kh?ng màu khi nhìn t? hai bên. OLED m? r?ng ph?m vi tái t?o màu s?c ? ?? sáng cao ?? màu s?c lu?n hi?n th? nh? nhau b?t k? b?n nhìn t? hai bên hay ng?i xem chính gi?a.

Âm thanh nh? t?i r?p hát
?m thanh nh? t?i r?p hát

Trên TV OLED c?a Sony, am thanh phát ra tr?c ti?p t? màn hình, ?n nh?p hoàn toàn v?i hình ?nh b?n ?ang xem, cho b?n thêm nh?p tam vào t?ng khung hình.

LCD: C?nh sáng, r?c r?

TV LCD v?i c?ng ngh? ?èn n?n c?a chúng t?i mang ??n ?? sáng t?t cho màn hình, cho phép TV tái t?o nh?ng c?nh r?c r? ngay c? trong ?i?u ki?n phòng nhi?u ánh sáng.?

Kết hợp xổ sốTV LCD có Full Array LED c?a Sony có các vùng ?èn LED có th? làm sáng ho?c m? m?t cách ??c l?p, giúp ??t ???c ?? sáng ??nh trung th?c h?n, chi ti?t vùng t?i chính xác h?n và nh?ng c?nh t?i sau th?m h?n. T?t c? các model có c?ng ngh? Full Array LED ??u s? h?u c?ng ngh? X-tended Dynamic Range? PRO ??c ?áo c?a Sony giúp t?ng c??ng ?i?m sáng và ?i?m t?i b?ng cách ?i?u khi?n chính xác các ?èn LED ?? m?t s? vùng trên màn hình có th? c?c sáng trong khi nh?ng vùng khác v?n t?i ?en. K?t qu? thu ???c là nh?ng hình ?nh ba chi?u c?c k? trung th?c và s?ng ??ng.

KíCH TH??C TV NàO PHù H?P V?I B?N?

Theo kích th??c màn hình

Có nhi?u ?i?m quan tr?ng c?n can nh?c khi l?a ch?n kích th??c TV ly t??ng. Xem cách ch?n TV ?úng theo nhu c?u và có kích th??c t?i ?u nh?t. ??ng ngh? r?ng TV l?n ch? thích h?p v?i c?n phòng th?t l?n. Nh?ng ti?n b? v? c?ng ngh? và thi?t k? s? cho phép b?n ch?n màn hình l?n h?n cho kh?ng gian hi?n t?i c?a mình.

T?i sao kho?ng cách xem l?i quan tr?ng
T?i sao kho?ng cách xem l?i quan tr?ng

Các TV 4K có ?? phan gi?i t?ng c??ng hi?n nay mang ??n hình ?nh s?c nét và m??t mà, ngay c? khi ng?i g?n màn hình hay xem màn hình l?n h?n. Theo quy t?c chung, chúng t?i ?? xu?t chi?u cao c?a TV b?ng hai ph?n ba kho?ng cách gi?a TV và v? trí xem c?a b?n.

Kết hợp xổ sốKho?ng cách xem: ①90 cm: 49 inch ②100 cm: 55 inch ③120 cm: 65 inch ④140 cm: 75 inch ⑤160 cm: 85 inch

Xem nhi?u h?n v?i vi?n m?ng h?n
Xem nhi?u h?n v?i vi?n m?ng h?n

Nh? ph?n vi?n m?ng h?n trên các m?u TV m?i nh?t, b?n s? ???c th??ng th?c màn hình l?n h?n mà kh?ng c?n t?ng kích c? t?ng th? c?a TV. T? nay, khung vi?n quanh màn hình s? kh?ng khi?n b?n m?t t?p trung n?a ?? b?n th?c s? hòa mình vào hành ??ng.

B?N TH??NG TH?C Gì TRêN TV?

D?a trên n?i dung b?n xem

Kết hợp xổ sốCó th? ?ó là nh?ng b? phim có am thanh nh? t?i r?p hát, nh?ng tr?n th? thao s?i ??ng hay nh?ng tr?n game hào h?ng. H?y ngh? v? n?i dung b?n mu?n th??ng th?c trên TV và tìm m?u TV giúp nh?ng tr?i nghi?m ?ó th?ng hoa.

B?n thích xem phim?

Phim có r?t nhi?u c?nh t?i, vì v?y ?i?u quan tr?ng là ph?i có m?t chi?c TV v?i màn ?en sau th?m và ánh sáng r?c r? ?? mang ??n nh?ng c?nh s?ng ??ng có chi?u sau và chi ti?t. B?n c?ng s? mu?n hình ?nh và am thanh hòa quy?n vào nhau ?? có th? t?n h??ng m?t tr?i nghi?m nh? nhà hát th?c th?.

C?nh phim trên OLED
Xem phim trên TV OLED

V?i h?n 8 tri?u ?i?m ?nh t? phát sáng và ???c kích ho?t ??c l?p, OLED t?ng c??ng ?? sáng và t?i, giúp TV OLED ??c bi?t phù h?p v?i th? lo?i phim khoa h?c vi?n t??ng, kinh d? và hành ??ng. V?i Acoustic Surface Audio? cho tr?i nghi?m am thanh t? màn hình, hình ?nh s? ?n nh?p chính xác v?i am thanh ?? b?n nghe ???c l?i tho?i t? chính n?i nhan v?t ?ang ??ng, kh?ng ph?i ch? t? các bên - gi?ng nh? trong r?p chi?u phim v?y.

C?nh phim trên LCD
Xem phim trên LCD

Kết hợp xổ sốCác m?u TV Full Array LED s? h?u c?ng ngh? X-tended Dynamic Range? PRO ??c ?áo c?a Sony cho hình ?nh trung th?c h?n nh? kh? n?ng kích ho?t ?èn n?n và t?ng c??ng ?? sáng c?a nh?ng vùng sáng h?n m?t cách ??c l?p. Vì l? ?ó, TV LCD là l?a ch?n phù h?p cho nh?ng phim nhi?u c?nh sáng và nhi?u n?ng, nh? phim gia ?ình và phim ho?t hình.

B?n thích th? thao?

Khi xem các c?nh th? thao chuy?n ??ng nhanh, nh? bóng ?á và ?ua m? t?, v?n ?? chính chúng ta g?p ph?i là nhòe hình. H?y ??m b?o ch?n chi?c TV có ?? s?c nét t?ng c??ng ?? c?nh hành ??ng lu?n hi?n th? r? nét.

?? rõ nét khi xem th? thao trên OLED
Xem th? thao trên OLED

OLED s? h?u hàng tri?u ?i?m ?nh phát sáng ??c l?p, mang ??n ?? s?c nét v??t tr?i. Ngay c? khi xem các c?nh th? thao chuy?n ??ng nhanh, b?n c?ng h?u nh? kh?ng th?y hi?n t??ng d? ?nh hay nhòe hình.?

Motionflow và X-Motion Clarity
Xem th? thao trên LCD

C?ng ngh? X-Motion Clarity? c?a Sony gi?m nhòe nh? vi?c chèn hình ?nh màu ?en vào gi?a các hình ?nh. C?ng ngh? này dùng b? ?i?u khi?n t?m màn hình ??c l?p ?? t?i ?u hóa vi?c phát sáng, cho c?nh lu?n r? nét mà kh?ng m?t ?i ?? sáng.

B?n ?am mê game?

Ready for PlayStation?5

Chúng ta ?ang chu?n b? b??c vào k? nguyên ch?i game m?i. Tr?i nghi?m ?? phan gi?i 4K ? 120 hình/giay hoàn toàn m?i trên PS5? khi s? d?ng TV BRAVIA t??ng thích.

Hình ?nh 4K 120
Xem m?i khung hình v?i 4K/120 hình/giay

Nang t?m tr?i nghi?m ch?i game. TV c?a chúng t?i v?i ng? vào HDMI 4K/120 hình/giay t?c ?? cao mang ??n nh?ng màn ch?i game c?c nh?y cùng chuy?n ??ng m??t mà, r? nét h?n.

PlayStation?5 và Z8H/X90H h? tr? ch?i game 4K/120 hình/giay.

C?nh hành ??ng chan th?c v?i 8K

TV 8K c?a chúng t?i s? ??a b?n vào th? gi?i chi?u sau và chi ti?t ?áng kinh ng?c v?i ?? phan gi?i c?c cao.

Có s?n ng? ra 8K v?i PlayStation?5 và Z8H.

So sánh hình ??u s? t? ? ?? phân gi?i 4K và 8K.

M? ph?ng hình ?nh màn hình.

Ch?i game nh?y, ?i?u khi?n d? dàng

Nhanh chóng nh?p cu?c. Ch? c?n c?m cáp HDMI là BRAVIA s? nh?n bi?t khi nào máy ch?i game ???c k?t n?i r?i t? ??ng chuy?n sang ch? ?? game. Kh?ng ch? th?a s?c ch?i game m??t và nh?y, b?n còn có th? ?i?u khi?n PlayStation b?ng ?i?u khi?n t? xa c?a TV.

Ch??ng trình TV th? hi?n l?i ích c?a X-Reality PRO
B?n mu?n xem ch??ng trình TV, tin t?c và các n?i dung khác?

Kết hợp xổ sốTuy TV 4K ?ang ngày càng ph? bi?n nh?ng m?t s? ch??ng trình TV, nh? các show và b?n tin, v?n phát sóng ? ?? phan gi?i ch?a ??n 2K. H?y tìm m?u TV có 4K X-Reality? PRO ?? nang c?p n?i dung có ?? phan gi?i th?p lên g?n 4K nh? s? d?ng c? s? d? li?u riêng c?a Sony.

B?n mu?n dùng các ?ng d?ng?

V?i Smart TV c?a Sony, b?n có th? d? dàng xem các d?ch v? tr?c tuy?n th?ng qua ?ng d?ng. Các d?ch v? nh? YouTube và Netflix s? m? ra nh?ng th? gi?i gi?i trí s?i ??ng v?i ch?t l??ng hình ?nh t?t h?n.

YouTube trên màn hình cùng v?i ?i?u khi?n t? xa
?Duy?t video trên YouTube ch? m?t vài giay

TV Android trên Smart TV mang ??n tr?i nghi?m gi?i trí m?i nh? kh? n?ng phát tr?c ti?p d? dàng các d?ch v? video theo yêu c?u, nh? YouTube, th?ng qua ?ng d?ng. V?i nút YouTube trên ?i?u khi?n t? xa, ch? c?n nh?n là b?n có th? duy?t tìm d? dàng.

D?ng l?i ch?t phim Netflix
Netflix trong t?m tay, gi?i trí su?t c? ngày

Kết hợp xổ sốSony có m?t s? m?u Netflix Recommended TV (t?c là ???c Netflix ?y quy?n), có nút Netflix trên ?i?u khi?n t? xa và ch?c n?ng ?i?u khi?n b?ng gi?ng nói ?? d? s? d?ng. Netflix Calibrated Mode cho b?n th??ng th?c ch?t l??ng hình ?nh gi?ng nh? màn hình theo d?i t?i phim tr??ng.

?M THANH T? MàN HìNH, NH? ? R?P CHI?U PHIM

D?a trên tr?i nghi?m am thanh

?? t?o c?m giác th?t, ph?n hình ?nh và am thanh ph?i kh?p nhau. H?y ch?n m?u TV có c?ng ngh? am thanh t? màn hình ?? th??ng th?c am thanh phát ra t? v? trí ng??i nói. ?i?u này ??c bi?t quan tr?ng trên các TV l?n khi am thanh có th? phát ra cách xa v? trí gi?a c?a màn hình.

OLED: ??m chìm trong am thanh ?n nh?p cùng hình ?nh

V?i c?ng ngh? Acoustic Surface Audio, màn hình s? rung ?? mang l?i c?m giác am thanh theo sát hành ??ng và phát ra t? ?úng v? trí.?

LCD: ?m thanh t? màn hình cho c?m giác hòa vào hành ??ng?

V?i c?ng ngh? Acoustic Multi Audio c?a Sony, am thanh d??ng nh? phát ra tr?c ti?p t? gi?a màn hình, ?n nh?p g?n nh? tuy?t ??i v?i hình ?nh hi?n th?.