T?n h??ng video 4K t? máy quay

Khai thác t?i ?a video 4K c?a b?n

Khám phá nhi?u cách ?? th??ng th?c video 4K ?? phan gi?i c?c cao. Tìm hi?u cách xem, l?u và ch?nh s?a video 4K ???c quay b?ng Handycam? ho?c Action Cam 4K. Kh?ng ch? l?u tr?, h?y khai thác t?i ?a video 4K và th??ng th?c nh?ng ki?t tác c?a b?n cùng v?i gia ?ình và b?n bè.

Xem

Tìm hi?u cách ?? xem video 4K trên TV và thi?t b? 4K ho?c HD.

Kết hợp xổ sốH?i: Làm th? nào ?? xem video 4K ???c quay b?ng Handycam? ho?c Action Cam 4K?

?áp: Xem các video quay b?ng Handycam? và Action Cam 4K c?a b?n trên TV ho?c máy tính t??ng thích. Có hai cách ?? xem video 4K: Xem video c?a b?n trên TV 4K ho?c s? d?ng các ph?n m?m xem video t??ng thích v?i ??nh d?ng 4K ?? xem video trên máy tính.

?nh minh h?a xem trên TV
Xem trên TV 4K

S? d?ng cáp HDMI (phiên b?n 2.0 tr? lên) ?? k?t n?i v?i Handycam?, Action Cam ho?c máy tính h? tr? 4K v?i TV 4K t??ng thích.

?nh minh h?a xem trên máy tính
Xem trên máy tính

S? d?ng ph?n m?m t??ng thích phát video 4K ?? xem video 4K trên máy tính h? tr? 4K.

Các th? thu?t h? tr? khi xem video 4K

Kết hợp xổ sốH?i: T?i có th? xem video 4K trên TV Full HD ???c kh?ng?

?áp: B?n có th? d? dàng xem video 4K khi ?? ???c chuy?n ??i xu?ng Full HD trên các TV HD. ??n gi?n ch? c?n k?t n?i Handycam? 4K ho?c Action Cam 4K vào m?t TV Full HD t??ng thích ?? t? ??ngKết hợp xổ số chuy?n ??i ch?t l??ng video 4K thành video Full HD r? nét.

*1 Khuy?n khích s? d?ng HDMI phiên b?n 2.0 tr? lên

L?u

Kết hợp xổ sốTìm hi?u cách l?u video 4K vào b? nh? ngoài

H?i: T?i có th? l?u video 4K ? ?au?

?áp: L?u video 4K vào máy tính, ? c?ng ngoài, USB ho?c th? nh? SD. Trên các máy tính, s? d?ng ph?n m?m mi?n phí nh? PlayMemories Home? ho?c Action Cam Movie Creator ?? d? dàng qu?n ly ho?c phát video 4KKết hợp xổ số. ?? l?u video 4K vào ? c?ng ngoài, h?y sao chép tr?c ti?p video t? máy quay Handycam? b?ng cách s? d?ng ch?c n?ng Sao chép Tr?c ti?p (tham kh?o các th? thu?t v? l?u video 4K), ho?c sao chép qua máy tính. Sao chép video 4K vào USB ho?c th? nh? SD qua máy tính.

Kết hợp xổ sốKh? n?ng t??ng thích c?a thi?t b?

Máy tính
Máy tính

S? d?ng PlayMemories Home ?? d? dàng qu?n ly và phát video 4K.

? c?ng ngoài
? c?ng ngoài

Sao chép tr?c ti?p t? Handycam? 4K. ??nh d?ng: NTFS ho?c exFAT

USB ho?c th? nh? SD
USB ho?c th? nh? SD

Kết hợp xổ số??nh d?ng: NTFS ho?c exFAT

Chuy?n video 4K sang các thi?t b? di ??ng b?ng máy tính

PlayMemories Home
PlayMemories Home

Kết hợp xổ sốPh?n m?m mi?n phí cho phép qu?n ly hình ?nh và video c?ng nh? d? dàng ch?nh s?a trên máy tính.

Máy quay Action Cam
B? t?o Phim Action Cam

Bi?n nh?ng tr?i nghi?m b?t ng? và ly thú ???c ghi b?ng Action Cam thành nh?ng th??c phim ?áng nh?.

Kết hợp xổ sốCác th? thu?t khác v? vi?c l?u video 4K

*1 Ph? ki?n tùy ch?n. Có s?n tùy theo qu?c gia.

Th? thu?t: Ch?c n?ng Sao chép Tr?c ti?p

D? dàng sao l?u ho?c l?u video 4K vào m?t ? c?ng ngoài. ??n gi?n ch? c?n k?t n?i máy quay Handycam? có ch?a các video g?c vào m?t ? c?ng b?ng cách s? d?ng cáp USB ?? .

H?i: T?i có th? l?u video 4K vào ??a Blu-ray ???c kh?ng?

?áp: Tuy ??a Blu-ray và DVD kh?ng h? tr? ghi video 4K, b?n có th? ghi video 4K vào ??a Blu-ray b?ng cách chuy?n ??i sang ??nh d?ng AVCHD. N?u video g?c ???c ghi ? ??nh d?ng 4K, b?n có th? th??ng th?c các hình ?nh v? cùng r? nét v?i ??nh d?ng Full HD.

?nh minh h?a s? d?ng PlayMemories Home ?? ghi ??a

S? d?ng PlayMemories Home

S? d?ng PlayMemories Home ?? d? dàng chuy?n ??i ch?t l??ng video 4K t? Handycam? ho?c Action Cam sang ??nh d?ng AVCHD và ghi vào ??a Blu-ray.

Hình ?nh minh h?a s? d?ng ph?n m?m ch?nh s?a ?? ghi ??a

Kết hợp xổ sốS? d?ng ph?n m?m ch?nh s?a

Kết hợp xổ sốNgoài ra, h?y s? d?ng Movie Studio Platinum ho?c các ph?n m?m ch?nh s?a khác ?? chuy?n ??i ch?t l??ng video 4K XAVC S xu?ng AVCHD và ghi ra ??a Blu-ray. Vui lòng ki?m tra các th?ng s? k? thu?t c?a ph?n m?m ?? bi?t kh? n?ng t??ng thích.

Ch?nh s?a

Tìm hi?u cách ch?nh s?a video 4K c?a b?n cho các m?c ?ích khác

H?i: Nh?ng ph?n m?m ch?nh s?a video nào t??ng thích v?i ??nh d?ng 4K XAVC S?

?áp: S? d?ng ph?n m?m mi?n phí c?a Sony, PlayMemories Home ho?c ph?n m?m c?a bên th? ba nh? Premiere Pro CC ?? ch?nh s?a video 4K c?a b?n.

Kết hợp xổ sốB?n có th? làm gì v?i ph?n m?m ch?nh s?a video?

?nh minh h?a video g?c
T?o video g?c

V?i m?t chút ch?nh s?a, b?n có th? chuy?n ??i video 4K thành b? phim nguyên b?n ?n t??ng.

?nh minh h?a vi?c chuy?n ??i các ??nh d?ng video
Chuy?n ??i ??nh d?ng video

Kết hợp xổ sốChuy?n ??i video t? XAVC S (4K) sang AVCHD (HD) ?? l?u hình ?nh ch?t l??ng HD trên ??a Blu-ray.

?nh minh h?a ch?p ?nh t?nh
Ch?p ?nh t?nh t? video

Trích xu?t ?nh t?nh 4K (8.29 megapixel) t? nh?ng c?nh quay 4K yêu thích.

Kết hợp xổ sốH?i: Làm th? nào ?? xem các video 4K ?? qua ch?nh s?a trên TV?

?áp: ?? xem các video 4K ?? ch?nh s?a trên TV, h?y xu?t các video 4K sang th? nh? SD ho?c m?t máy quay và phát b?ng máy quay t??ng thích XAVC S.?

Khi ch?nh s?a video b?ng PlayMemories Home ho?c Premiere Pro CC k?t h?p v?i các Thành ph?n Ch?nh s?a Video (ph?n m?m plug-in tùy ch?n), b?n có th? chuy?n ??i video 4K sang ??nh d?ng XAVC S, có th? phát trên các máy quay c?a Sony có h? tr? XAVC S. Sau khi chuy?n ??i sang ??nh d?ng XAVC S, xu?t video ra th? nh? SD ho?c máy quay t??ng thích ??nh d?ng XAVC S b?ng PlayMemories Home; k?t n?i máy ?nh v?i TV 4K th?ng qua cáp HDMI ?? xem các video 4K ?? ch?nh s?a c?a b?n.

N?u b?n có máy tính h? tr? ng? ra 4K, ??n gi?n ch? c?n phát video 4K b?ng máy tính ???c k?t n?i v?i TV 4K th?ng qua m?t cáp HDMI mà kh?ng c?n chuy?n ??i ??nh d?ng ho?c xu?t video sang m?t máy quay.

V?i máy quay

1. Ch?nh s?a
1. Ch?nh s?a, chuy?n video sang ??nh d?ng XAVC S

Ch?nh s?a video và chuy?n ??i sang ??nh d?ng XAVC S b?ng PlayMemories Home ho?c Premiere Pro CC v?i Thành ph?n Ch?nh s?a Video (ph?n m?m plug-in).

2. Ghi l?i
2. Ghi l?i

Kết hợp xổ sốGhi l?i các t?p vào th? nh? SD ho?c máy quay v?i PlayMemories Home.

3. Xem
3. Xem

K?t n?i máy quay t??ng thích XAVC S v?i TV 4K qua cáp HDMI ??và phát b?ng máy quay.

V?i máy tính

1. Ch?nh s?a
1. Ch?nh s?a, chuy?n video sang ??nh d?ng XAVC S

Kết hợp xổ sốCh?nh s?a video v?i ph?n m?m t??ng thích ??nh d?ng XAVC S.

2. Xem
2. Xem

K?t n?i máy tính có ng? ra tín hi?u 4K v?i TV 4K th?ng qua cáp HDMI và phát l?i b?ng máy tính.

??nh d?ng 4K

Tìm hi?u v? ??nh d?ng 4K, XAVC S m?i

Kết hợp xổ sốH?i: ??nh d?ng XAVC S là gì?

Kết hợp xổ số?áp: ??nh d?ng XAVC S ???c phát tri?n cho vi?c quay phim 4K.

AVCHD là m?t ??nh d?ng ph? bi?n ???c s? d?ng cho các máy quay th?ng th??ng, kh?ng h? tr? quay video 4K, XAVC S ???c phát tri?n cho vi?c quay video 4K và HD c?a ng??i dùng, d?a trên các ??nh d?ng XAVC 4K và HD chuyên nghi?p. XAVC S s? d?ng m? Long GOP (H.264/AVC) cho phép nén t?p video ?? m? r?ng kh? n?ng quay video 4K. H?n n?a, các ??nh d?ng l?u tr? MP4 giúp ??n gi?n hoá vi?c x? ly video 4K. ??nh d?ng này c?ng h? tr? ghi hình bitrate cao, vì v?y b?n có th? quay video ?? phan gi?i cao ngay c? nh?ng c?nh quay hành ??ng nhanh.

??nh d?ng t?p

H? th?ng t?p

Kết hợp xổ số??nh d?ng l?u tr?

Gi?i h?n kích th??c t?p 4GB

M? video

M? am thanh

?? phan gi?i t?i ?a

Kết hợp xổ sốBitrate c?c ??i

Kết hợp xổ sốM?c bitrate t?i ?a s? khác nhau tùy thu?c vào t?ng máy quay.