L?y nét t? ??ng lu?n hoàn h?o

Kết hợp xổ sốCh?p ?nh s?c nét h?n bao gi? h?t v?i 4D FOCUS.

4D FOCUS là gì?

Kết hợp xổ sốL?y nét t? ??ng th?ng th??ng ch? t?p trung vào kh?ng gian. 4D FOCUS ti?n xa h?n m?t b??c, ?ng d?ng tính n?ng c?m bi?n hình ?nh tiên ti?n t?n d?ng c? kh?ng gian và th?i gian ?? ghi l?i r? nét h?n các ch? th? chuy?n ??ng, mang l?i cho b?n nh?ng b?c ?nh sinh ??ng h?n bao gi? h?t. L?y nét t? ??ng ??n ?i?u tr??c ?ay gi? ?? là quá kh?. T??ng lai c?a nhi?p ?nh n?m ? chuy?n ??ng.

R?NG - Vùng (2D)

Kết hợp xổ sốGhi l?i hành ??ng trên kh?p m?t vùng r?ng, k? c? ngoài khu v?c trung tam c?a khung hình.?

NHANH - Chi?u sau (3D)

L?y nét th?t nhanh dù ch? th? ?ang di chuy?n l?i g?n hay ra xa.

SIêU NHANH - Th?i gian (4D)

Chi?u th? t? c?a 4D FOCUS là th?i gian, d? ?oán chính xác và theo d?i ?n ??nh chuy?n ??ng ti?p theo c?a ch? th?.

Vùng l?y nét t? ??ng r?ng

Ch?p ch? th? c?a b?n dù ? b?t c? ?au trong khung hình. 4D FOCUS kích ho?t các ?i?m l?y nét t? ??ng trên m?t vùng r?ng ?? máy ?nh có th? phát hi?n các ch? th? trên toàn b? khung hình ch? kh?ng ch? ? khu v?c trung tam.

L?y nét c?c nhanh

Kết hợp xổ số4D FOCUS s? phát hi?n ngay l?p t?c kho?ng cách ??n ch? th? c?a b?n, sau ?ó l?y nét nhanh chóng và chính xác nh? thu?t toán l?y nét t? ??ng tiên ti?n ?? b?n kh?ng bao gi? b? l? nh?ng kho?nh kh?c quan tr?ng.

Theo d?i siêu nhanh

Kết hợp xổ sốKh?ng bao gi? m?t d?u ch? th?. Thu?t toán l?y nét t? ??ng c?a chúng t?i duy trì l?y nét hành ??ng và th?m chí có th? d? ?oán chuy?n ??ng ti?p theo c?a ch? th? mà kh?ng b? b?t k? ch??ng ng?i v?t nào trong khung hình làm phan tán.

Th? vi?n 4D FOCUS

Kết hợp xổ sốDuy?t xem nh?ng b?c ?nh hành ??ng ???c ch?p b?ng 4D FOCUS và tìm hi?u nh?ng th?ng tin chi ti?t t? s? hi?u model ??n kích th??c kh?u ?? và tiêu c? ?? b?n c?ng có th? t? ch?p nh?ng b?c ?nh sinh ??ng nh? v?y.

Th? vi?n ?nh Sony
Tham quan Th? vi?n ?nh Sony

Xem ?nh ch?p b?ng máy ?nh Sony.

Khám phá kênh Máy ?nh Sony
Khám phá kênh Máy ?nh Sony

Xem phim ?? khám phá nh?ng kh? n?ng c?a các s?n ph?m c?a chúng t?i.