Th? nh? & SSD

??u ??c th? CFexpress Type A / SD

MRW-G2
Hình ?nh s?n ph?m

3,490,000 VN?

Hình ?nh s?n ph?m

Các tính n?ng

???c t?i ?u hóa cho th? CFexpress Type A c?a Sony

Kết hợp xổ sốT?n d?ng t?i ?a th? nh? CFexpress Type A và SD c?a Sony v?i ??u ??c th? t?c ?? cao này. Thi?t k? nh? g?n và kh? n?ng k?t n?i USB cho phép truy?n và sao l?u nhanh ? m?i n?i.

H? tr? th? nh? CFexpress Type A và SD UHS-II/UHS-I

Kết hợp xổ sốB?n ch? c?n m?t ??u ??c th? ?? truy?n d? li?u t? th? nh? CFexpress Type A và th? nh? SD.

Truy?n nhanh h?n qua USB Type-C?

Kết hợp xổ sốV?i kh? n?ng h? tr? USB 3.2 th? h? th? 2, MRW-G2 cho phép s? d?ng giao th?c truy?n SuperSpeed 10 Gb/giay th?ng qua c? k?t n?i USB Type-C? (???c ?? xu?t) và k?t n?i Type-A. Kèm theo cáp hi?u su?t cao dành cho c? hai lo?i k?t n?i ?? t??ng thích v?i nhi?u thi?t b?.

D? dàng s? d?ng

Kết hợp xổ số?? giúp b?n làm vi?c tho?i mái h?n, chúng t?i ?? tích h?p khe c?m d?ng chìm ?? h?n ch? vi?c v? tình nh? th? và ?èn LED truy c?p (sáng khi c?m th?, nh?p nháy khi ?ang truy c?p).?

Nh? g?n, d? mang theo và ???c thi?t k? ?? làm vi?c hi?u qu? h?n

V?i thi?t k? m?ng, nh?, MRW-G2 n?m v?a v?n trong túi qu?n áo hay túi xách và là l?a ch?n ly t??ng ?? làm vi?c v?i các t?p có ?? phan gi?i cao ? m?i lúc, m?i n?i. Ch? m?t k?t n?i cáp là ?? ?? truy?n d? li?u t?c ?? cao và c?p ngu?n cho thi?t b?.

Th?ng s? k? thu?t

T?i ?u hóa hi?u su?t cao c?a các th? nh? CFexpress Type A và SD UHS-II/UHS-I qua giao di?n USB. ??u ??c này kh?ng ch? ti?n l?i mà còn giúp c?i thi?n quy trình làm vi?c r? r?t nh? vi?c h? tr? t?c ?? d? li?u USB 3.2 th? h? th? 2 siêu nhanh và thi?t k? nh? g?n, d? mang theo
  • SuperSpeed USB 10 Gb/giay (USB 3.2)

  • T??ng thích v?i th? nh? Sony CFexpress Type A và SD UHS-II/UHS-I

  • Kèm theo cáp hi?u su?t cao cho c? hai c?ng USB Type-C? và Type-A

  • Khe c?m d?ng chìm ?? ng?n th? v? tình b? nh? và ?èn LED ch? báo

  • Siêu nh? g?n và siêu nh?

Giao di?n
1 USB 3.2 th? h? th? 2
Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh. Tìm hi?u thêm v? Sony và m?i tr??ng