C? H?i Ngh? nghi?p t?i Sony

Kết hợp xổ sốChúng t?i tin vào vi?c tuy?n d?ng các nhan tài ?? cùng chia s? các giá tr? c?a Sony, mang ??n ?i?u ki?n làm vi?c t?t nh?t ?? kh?i d?y t?i ?a ti?m n?ng c?a m?i ng??i. Chúng t?i c?ng xay d?ng m?i tr??ng làm vi?c ?a d?ng và t??ng th??ng x?ng ?áng, n?i mà m?i cá nhan có cùng m?c tiêu ?? t?o ra và ?em ??n nh?ng b?t phá v? c?ng ngh?, v? v?n hóa gi?i trí m?i, nh?m ti?p c?n ??n cu?c s?ng h?ng ngày c?a m?i ng??i, k? c? b?n.

H?y cùng nhau làm cho th? gi?i nói "WOW"?

Kết hợp xổ sốT?i Sony, chúng t?i hi?u r? nhu c?u c?a b?n. Chúng t?i c? g?ng ?? t?o ra m?t n?i mà b?n có th? phát tri?n và thành c?ng, c?ng nh? tin r?ng nh?ng ?am mê cá nhan c?a b?n s? ???c ??i m?i, h?p tác th?ng minh và th?a m?n trí tò mò, phát huy t?i ?a ti?m n?ng c?a m?i nhan viên nh? ?ó ?óng góp vào vi?c t?o d?ng s?c m?nh c?a m?t c?ng ty ?a qu?c gia có t?m ?nh h??ng ??n m?i ng??i th?ng qua s? ??i m?i.?

Sony Staff Benefits
Ch? ?? phúc l?i t?i Sony

Kết hợp xổ sốCó r?t nhi?u ly do tuy?t v?i ?? theo ?u?i s? nghi?p cùng Sony. Khi tr? thành thành viên c?a Sony, b?n s? t?n h??ng các ch? ?? phúc l?i nh? th?i gian làm vi?c linh ??ng, ???c mua nh?ng s?n ph?m v?i giá khuy?n m?i, ch? ?? b?o hi?m và ch?m sóc s?c kh?e toàn di?n c?ng nh? ch??ng trình gi?i thi?u ?ng viên cho Sony.?

M?i tr??ng làm vi?c t?i Sony

Kết hợp xổ sốTinh th?n vui v? và cùng h? tr? nhau c?a chúng t?i chính là nh?ng ?i?u khi?n Sony tr? thành n?i tuy?t v?i ?? cùng làm vi?c, ??m b?o ???c s? can b?ng gi?a c?ng vi?c-cu?c s?ng h??ng ??n n?i làm vi?c lành m?nh giúp m?i ng??i cùng nhau phát tri?n.?

Chúng t?i tran tr?ng s? khác bi?t

Chúng t?i t? hào r?ng chúng t?i là m?t nhà tuy?n d?ng xem tr?ng các giá tr? v? s? ?a d?ng và hòa nh?p b?ng vi?c tích c?c mang ??n cho các ?ng viên nh?ng c? h?i bình ??ng b?t k? qu?c t?ch, v?n hóa, ch?ng t?c, gi?i tính hay c? s? h?n ch? v? m?t th? ch?t. Chúng t?i lu?n thu hút, phát tri?n và duy trì s? ?a d?ng c?a nhan viên mình.

Sony Embrace Difference
Sony Corp
T?p ?oàn Sony?

T?i Sony, s? m?nh c?a chúng t?i là c?ng ty kh?i ngu?n c?m h?ng và th?a m?n trí tò mò c?a b?n.

Sony CSR
Trách nhi?m x? h?i c?a doanh nghi?p

Kết hợp xổ sốT?p ?oàn Sony nh?n ra r?ng vi?c kinh doanh c?a t?p ?oàn có s? ?nh h??ng tr?c ti?p và gián ti?p ??n c?ng ??ng mà chúng ta ?ang ho?t ??ng