Ch?i game ??nh h?n v?i Xperia

Dù b?n th?nh tho?ng m?i ch?i hay là v?n ??ng viên th? thao ?i?n t? chuyên nghi?p, h?y khám phá lí do khi?n Xperia tr? thành l?a ch?n m?c nhiên c?a các game th? di ??ng.

M?i th? b?n c?n ?? chi?n th?ng

Th?ng s? k? thu?t c?a Xperia 5 II

Bi?u t??ng Màn hình 21:9 CinemaWide™
Màn hình 21:9 CinemaWide?

Màn hình 21:9 siêu r?ng cho góc quan sát hành ??ng trong game t?t h?n.

Logo Qualcomm® Snapdragon™ 865
N?n t?ng Qualcomm? Snapdragon? 865 cho di ??ng

Mang ??n hi?u su?t x? ly tuy?t v?i cho tr?i nghi?m ch?i game m??t mà.

Bi?u t??ng Màn hình có t?c ?? làm m?i 120 Hz
Màn hình có t?c ?? làm m?i 120 Hz

Kết hợp xổ sốK?t xu?t r? các ??i t??ng chuy?n ??ng nhanh cho tr?i nghi?m n?i dung game v? cùng m??t mà.

Bi?u t??ng T?c ?? quét c?m ?ng 240 Hz
T?c ?? quét c?m ?ng 240 Hz

Kết hợp xổ sốH? th?ng nh?n bi?t thao tác ch?m c?a b?n vào ?úng th?i ?i?m b?n d? ??nh.

Bi?u t??ng Ng?n hi?n t??ng quá nóng
Ng?n hi?n t??ng quá nóng

Kết hợp xổ sốC?u trúc graphene và tính n?ng Ki?m soát ngu?n ?i?n h?n ch? nhi?t gi?m t?i cho pin.

Bi?u t??ng Gi?c c?m âm thanh 3,5 mm
Gi?c c?m am thanh 3,5 mm

Tai nghe có day cho ?? tr? th?p h?n ?? b?n có ???c tr?i nghi?m ch?i game li?n m?ch.

Bi?u t??ng Game enhancer
Game enhancer: ch?i vui, chia s? nhi?u

Tr?i nghi?m n?i dung game chính xác, kh?ng b? sao nh?ng, xem m?o hay tr?c tuy?n và chia s? d? dàng.

Bi?u t??ng Pin 4.000 mAh
Pin m?nh m?

Kết hợp xổ sốPin 4.000 mAh b?n b? cho phép ch?i game ??m tính hành ??ng trong nhi?u gi? li?n.

Ch?i game chan th?c. D?n ??u b?ng x?p h?ng.

Chìm ??m trong tr?i nghi?m ch?i game trên di ??ng ch?a t?ng th?y tr??c ?ay v?i màn hình 21:9 CinemaWide? s?ng ??ng và t?c ?? làm m?i siêu nhanh c?a Xperia 5 II. V?i b?t k? game nào, các tính n?ng Game enhancer, c?m ?ng chính xác và ph?n h?i nhanh c?ng s? giúp b?n d? dàng ch?m t?i chi?n th?ng h?n.

Dành cho game th? chuyên nghi?p

Kết hợp xổ sốXem video ?? khám phá tr?i nghi?m ch?i game trên Xperia 5 II t? góc ?? c?a các k? s? và game th? chuyên nghi?p.

Thi?t k? cho tr?i nghi?m ch?i game

H?y xem vì sao Xperia 5 II l?i là thi?t b? tuy?t v?i ?? ch?i game.

Game enhancer mang l?i l?i th? cho b?n

Game enhancer cung c?p nhi?u tính n?ng và cài ??t giúp c?i thi?n tr?i nghi?m ch?i game.

Cài ??t tùy ch?nh
Cài ??t tùy ch?nh

M?i game l?i ??t ra yêu c?u khác nhau ??i v?i nh?ng game th? nh? b?n. Bi?t ???c ?i?u ?ó, Game enhancer cho phép b?n tùy ch?nh các cài ??t chính theo nhu c?u, bao g?m T?c ?? làm m?i màn hình, T?c ?? ph?n h?i c?m ?ng và ?? nh?y theo d?i c?m ?ng.

N?i dung game m??t mà h?n

B?ng cách chèn hình ?en xen k? các khung hình có t?c ?? làm m?i màn hình 120 Hz tiêu chu?n, tính n?ng Gi?m nhòe do chuy?n ??ng 240 Hz mang ??n hi?u ?ng hình ?nh t??ng ???ng t?c ?? làm m?i 240 Hz. K?t qu? là hành ??ng hi?n lên c?c m??t mà, r? nét.

Gi?m nhòe do chuy?n ??ng 240 Hz
T?c ?? quét c?m ?ng 240 Hz
Ph?n h?i c?m ?ng nhanh h?n

Nh?m ??c bi?t ?áp ?ng nhu c?u ch?i th? thao ?i?n t?, Xperia 5 II có T?c ?? quét c?m ?ng lên t?i 240 Hz, mang ??n ph?n h?i c?m ?ng siêu nhanh. ?ay chính là ?i?u có th? làm nên khác bi?t trong nh?ng tình th? sít sao.

Ng?n hi?n t??ng quá nóng

N?u b?n ch?i game trong khi s?c Xperia thì tính n?ng Ki?m soát ngu?n ?i?n h?n ch? nhi?t s? giúp ng?n hi?n t??ng quá nóng và b?o v? pin kh?i h? h?i. Nh? v?y, b?n có th? ch?i lau h?n mà kh?ng làm ?nh h??ng ??n hi?u su?t.

Ng?n hi?n t??ng quá nóng
H?n ch? ti?ng ?n khi trò chuy?n tho?i
Trò chuy?n r? ràng h?n

Khi trò chuy?n tho?i trong game b?ng tai nghe có gi?c c?m am thanh 3,5 mm và micro, tính n?ng H?n ch? ti?ng ?n khi trò chuy?n tho?i s? gi?m ?áng k? ti?ng ?n xung quanh. Nh? v?y, b?n và ??ng ??i có th? nghe ti?ng nhau to và r? ràng.?