Ch?ng rung quang h?c SteadyShot?

Tích h?p c? ch? Gimbal

Ch?ng rung quang h?c SteadyShot? c?a Sony là b? ?n ??nh ??c ?áo, v?i c? ch? gimbal hi?u qu? g?p 13 l?n các h? th?ng quang h?c khác. B?t tr?n hình ?nh m??t mà, ??m tính chuyên nghi?p, k? c? khi b?n phóng to h?t c? hay khi ?ang ch?y — mà kh?ng c?n gimbal ngoài n?ng n?.

Ch?ng rung quang h?c SteadyShot? là gì?

Kết hợp xổ sốKhác v?i tính n?ng ?n ??nh quang h?c th?ng th??ng ch? s? d?ng m?t ph?n t? th?u kính, Ch?ng rung quang h?c SteadyShot? c?a Sony ?i?u khi?n toàn b? b? ?ng kính và c?m bi?n hình ?nh — r?t hi?u qu? ngay c? khi b?n phóng to nhi?u và có kh? n?ng ?i?u ch?nh rung máy ?nh m?nh m?.

Hình ?nh c?a H? th?ng ?n ??nh hình ?nh quang h?c thông th??ng
H? th?ng ?n ??nh hình ?nh quang h?c th?ng th??ng

B? ?n ??nh hình ?nh quang h?c th?ng th??ng ch? di chuy?n m?t ph?n t? th?u kính và bù tr? m? ?nh kh?ng hi?u qu? khi phóng to nhi?u ho?c khi b?n ?i l?i hay ch?y. Vi?c này làm cho hình ?nh ghi r?i vào vùng ngo?i vi ?ng kính — d?n ??n ch?t l??ng hình ?nh gi?m sút ?áng k?.

Hình ?nh Ch?ng rung quang h?c SteadyShot™
Ch?ng rung quang h?c SteadyShot?

C? ch? gimbal trong Ch?ng rung quang h?c SteadyShot? di chuy?n toàn b? b? ?ng kính và c?m bi?n. Vi?c này giúp ghi hình ?n ??nh k? c? khi phóng to hay khi di chuy?n v?i hi?u qu? gi?m rung lên ??n 13 l?n?— gi? hình ?nh lu?n s?c nét nh? ? vùng tr?ng tam ?ng kính.

Sáng t?o t? bên trong

Kết hợp xổ sốCác tính n?ng Ch?ng rung quang h?c SteadyShot? ??c quy?n c?a Sony s? d?ng m?t thu?t toán và c? ch? gimbal ??c ?áo ?? trung hòa ?? rung máy ?nh b?ng cách ?i?u khi?n toàn b? b? ?ng kính và c?m bi?n hình ?nh — ?em l?i hình ?nh ?n ??nh tuy?t v?i.

C?u trúc c? h?c

Kết hợp xổ sốChuy?n ??ng tích h?p c?a ?ng kính và c?m bi?n hình ?nh

Kết hợp xổ sốSony ?? phát tri?n c? ch? m?nh m? mà êm ái cho Ch?ng rung quang h?c SteadyShot?. Hai m? t? nh? g?n, ti?t ki?m n?ng l??ng ?i?u khi?n b? ?ng kính và c?m bi?n hình ?nh theo c? chi?u ngang và chi?u d?c ?? kh?c ph?c hi?u qu? hi?n t??ng m? do rung máy ?nh theo tr?c ngang và tr?c d?c, còn thu?t toán tinh vi bù tr? m? ?nh do rung máy ?nh theo tr?c xoay.

Hình ?nh c?a c?u trúc c? h?c

[1] Tr?c d?c [2] Tr?c ngang

Hình ?nh cho H? tr? b?i thu?t toán thông minh
H? tr? b?i thu?t toán th?ng minh

Phan bi?t s? rung máy ?nh v?i chuy?n ??ng máy ?nh có ch? y

Thu?t toán ph?n m?m c?a Sony ?ánh giá gi?a s? rung kh?ng mong mu?n (c?n ch?nh) và chuy?n ??ng ch? y (cho phép). Khi c?m bi?n v?n t?c góc phát hi?n chuy?n ??ng rung, h? th?ng s? phan tích ???ng rung riêng trong th?i gian th?c. Chuy?n ??ng rung kh?ng ch? y s? ???c tách kh?i chuy?n ??ng rung ch? y, gi?m ?? tr? trong vi?c theo d?i chuy?n ??ng ch? y.

Ch? ?? Intelligent Active

H? tr? h?n n?a cho Ch?ng rung quang h?c SteadyShot?

Ch? ?? Intelligent Active c?a Sony dùng k? thu?t phan tích khung hình ?? t?ng ?? ?n ??nh, bù rung trên toàn b? 5 tr?c giúp ch?ng rung hi?u qu? c? khi b?n ?i l?i và ch?y.
Kết hợp xổ số[1] Khung hình th?t [2] Chuy?n ??ng rung th?c t? c?a máy ?nh [3] Khung hình ?? bù rung

Hình ?nh c?a ch? ?? Intelligent Active

Ch?ng rung SteadyShot? cho Action Cam

???c phát tri?n và tinh ch?nh cho Handycam?, c?ng ngh? Ch?ng rung quang h?c SteadyShot? tan ti?n c?a chúng t?i hi?n ?? có trên các dòng Action Cam.

* M? ph?ng

T?i ?u hóa cho Action Cam

Kết hợp xổ sốCác th??c phim ?n ??nh, s?c nét, b?t tr?n hành ??ng

B?t k? ?i?u ki?n ghi hình kh?c nghi?t ra sao, b?n v?n có ???c nh?ng th??c phim ch?t l??ng cao nh? kh? n?ng kh?c ph?c ?? rung máy ?nh m?nh m? c?a Action Cam. H? th?ng Ch?ng rung quang h?c SteadyShot? tùy ch?nh k?t h?p ?ng kính tr??c c? ??nh gi? l?i kh? n?ng ch?ng tia n??c b?n v?i ?ng kính siêu nh? g?n và gimbal c?m bi?n hình ?nh ?em l?i nh?ng c?nh hành ??ng m??t mà, l?i cu?n.
[1] Model th?ng th??ng [2] Model có Ch?ng rung quang h?c SteadyShot?

Ghi l?i nh?ng th??c phim ?n ??nh, hoành tráng v?i Action Cam

Th??c phim hành ??ng rung ??n kh?ng xem n?i ?? là d? v?ng nh? có Ch?ng rung quang h?c SteadyShot?. Ch? c?n ng?m khung hình, Action Cam s? lo n?t ph?n ?n ??nh và s?c nét cho b? phim ch?t l??ng cao — ?? b?n t?p trung vào nh?ng kho?nh kh?c ngo?n m?c.