Tích h?p ??y ?? nh?ng y t??ng th?ng minh

Sony k?t h?p c?m bi?n hình ?nh CMOS x?p ch?ng full-frame v?i b? nh? tích h?p trong máy ?nh α9 hi?u su?t cao. K?t qu? là m?t chi?c máy ?nh chuyên nghi?p nh? g?n h?n mà s? d?ng ít tài nguyên h?n .

??nh ngh?a l?i máy ?nh ?ng kính r?i

M?c dù c?ng ngh? hình ?nh k? thu?t s? ?? có nh?ng ti?n b? v?ng ch?c, các gi?i h?n v? c? h?c ?? h?n ch? nh?ng l?i ích dành cho ng??i dùng máy ?nh SLR k? thu?t s? do nh?ng c?i ti?n kh?ng ?áng k? v? kích th??c và tính n?ng.
Gi? ?ay, v?i c?i ti?n ??t phá, Sony ?? v??t qua nh?ng gi?i h?n này ?? ??nh ngh?a l?i t??ng lai c?a máy ?nh ?ng kính r?i. Exmor RS, c?m bi?n hình ?nh x?p ch?ng full-frame?35 mm ??u tiên trên th? gi?iKết hợp xổ số v?i b? nh? tích h?p, ?? ??t ???c t?c ?? và hi?u su?t v??t xa kh? n?ng c?a các model khác trong khi s? d?ng ít tài nguyên h?n.

Cu?c c?i ti?n mang tên Exmor RS
Cu?c c?i ti?n mang tên Exmor RS

C?m bi?n c?a α9 ?? t?o ra nh?ng b??c nh?y v?t v? hi?u su?t và ch?t l??ng hình ?nh v?i kh? n?ng t? ??ng l?y nét ?n ??nh, ch?p liên t?c êm, kh?ng rung lên ??n 20 fps cùng khung ng?m kh?ng gián ?o?n.

Kết hợp xổ sốC?m bi?n CMOS x?p ch?ng full-frame 35 mm có b? nh? tích h?p

M?t c?m bi?n ???c thi?t k? cho hi?u su?t cao?

C?m bi?n CMOS x?p ch?ng m?i trong α9 cho hi?u su?t ? ??ng c?p chuyên nghi?p mà kh?ng b? h?n ch? b?i các h? th?ng c? h?c có trong máy ?nh SLR k? thu?t s? truy?n th?ng.
C?m bi?n x?p ch?ng hoàn toàn m?i v?i t?c ?? cao t?o ra hình ?nh full-frame 24,2 MP hi?u d?ng v?i t?c ?? xu?t t?ng t?i 20 l?n nh? x?p ch?ng b? nh? tích h?p.?

[1] M?ch x? ly tín hi?u t?c ?? cao [2] Vùng ?i?m ?nh [3] B? x? ly hình ?nh [4] B? nh? trong

Làm ???c nhi?u h?n. S? d?ng ít tài nguyên h?n.

Máy ?nh α9 k?t h?p t?t c? tính n?ng c?a máy ?nh SLR k? thu?t s? th?ng th??ng, bao g?m g??ng l?t, màn tr?p c?, c?m bi?n t? ??ng l?y nét và khung ng?m quang h?c, vào c?m bi?n hình ?nh Exmor RS mang tính ??t phá, ??ng th?i gi?m ?áng k? c? kích th??c và tr?ng l??ng c?a máy ?nh.?

S? m?nh m? trong thi?t k? g?n nh?, ??n gi?n
S? m?nh m? trong thi?t k? g?n nh?, ??n gi?n

Kết hợp xổ sốV?i c?m bi?n Exmor RS, máy ?nh α9 nh? g?n h?n kho?ng 20% ? c? ba chi?u so v?i máy ?nh DSLR full-frame th?ng th??ng nh? α900 - model full-frame ??u tiên c?a Sony. Mang theo m?i lúc m?i n?i d? dàng h?n bao gi? h?t.

Kết hợp xổ sốMáy ?nh α9 là m?t minh ch?ng cho cam k?t c?a Sony v? tính n?ng, ch?t l??ng hình ?nh và còn c? kh? n?ng di ??ng cao h?n. Vi?c phát tri?n c?m bi?n hình ?nh CMOS full-frame 35 mm trong α9 ?? mang ??n hi?u su?t hình ?nh hàng ??u và góp ph?n làm gi?m ?áng k? kích th??c máy ?nh.

S?n ph?m "n?ng ky" m?i v?i tr?ng l??ng nh?

G?n 10 n?m tr??c, Sony gay s?ng s?t v?i chi?c máy ?nh SLR k? thu?t s? full-frame ??u tiên c?a mình, máy ?nh α900 n?ng 850 g. Gi? ?ay, máy ?nh α9 m?i ch? n?ng 588 g, gi?m 30% tr?ng l??ng, c?i thi?n c? v? kh? n?ng di ??ng và tính ?n ??nh.

S?n ph?m "n?ng ký" m?i v?i tr?ng l??ng nh?
Hi?u su?t cao cho t??ng lai

Yasufumi Machitani
Tr??ng nhóm d? án α9

Hi?u su?t cao cho t??ng lai

C?i ti?n h?u ích cho t?t c? m?i ng??i?

Nhi?p ?nh gia chuyên nghi?p th??ng ch?p l?i kho?nh kh?c ?n t??ng ?? k? nh?ng cau chuy?n giàu c?m xúc – dù ?? truy?n t?i tin t?c, s? ki?n th? thao hay l? c??i. ?? ?áp ?ng nh?ng yêu c?u này c?ng nh? ?? ??t ???c m?c tiêu c?a Sony là gi?m thi?u ?nh h??ng ??n m?i tr??ng, chúng t?i kh?ng ng?ng phát tri?n các máy ?nh nh? h?n, g?n nh? h?n mà kh?ng ?nh h??ng t?i ch?t l??ng hình ?nh hay t?c ??.
C?m bi?n CMOS x?p ch?ng full-frame m?i cho hi?u su?t ch?p cao ??n khó tin. C?m bi?n còn tích h?p nhi?u ch?c n?ng, nh? ?ó gi?m b?t linh ki?n ?? thu nh? c? kích th??c và tr?ng l??ng c?a α9. T?t c? vì m?c tiêu c?a Sony ?? s? d?ng tài nguyên thiên nhiên m?t cách hi?u qu? nh?t, song song v?i phát tri?n c?ng ngh? và s?n ph?m tiên ti?n.

Kết hợp xổ sốTrang khác v? c?ng ngh? c?a Sony