Ch?p ?nh truy?n c?m h?ng v?i Xperia

Chúng t?i ?? h?p tác v?i các nhi?p ?nh gia chuyên nghi?p ?? h??ng d?n b?n cách ch?p t?t c? các lo?i ?nh c?n ?? chính xác cao trên ?i?n tho?i th?ng minh Xperia?c?a b?n.

?nh ch?p hành ??ng ng??i ?àn ông trên l?ng ng?a
Chuy?n ??ng mê h?n

Kết hợp xổ sốNick Didlick

Nhi?p ?nh gia t?ng ?o?t gi?i th??ng v?i h?n 40 n?m kinh nghi?m ch?p ?nh th? thao và chuy?n ??ng cho truy?n th?ng toàn c?u.

Phong c?nh tuy?t ??p

Ira Block

M?t nhi?p ?nh gia ch?p ?nh phong c?nh trên kh?p th? gi?i, ng??i ?? d?n ??u các cu?c thám hi?m c?a National Geographic ? 10 qu?c gia.

?nh ch?p phong c?nh thành ph?
Chân dung ng??i ph? n? trong n??c
?nh ch?p chan dung có h?n

Kazushi Momoi

Kết hợp xổ sốM?t gi?ng viên v? máy ?nh Alpha kiêm nhà tri?n l?m ?nh v?i h?n 30 n?m kinh nghi?m ch?p ?nh chan dung trên kh?p th? gi?i.

V?t nu?i hi?u ??ng

Kết hợp xổ sốAkiyo Ogawa

Nhi?p ?nh gia ch?p ?nh thú c?ng hàng ??u, ng??i ?? ghi l?i cu?c s?ng c?a h?n 30.000 thú c?ng ? Nh?t B?n.?

?nh ch?p chú chó ch?i ?ùa

T?t c? hình ?nh ??u ???c ch?p b?ng Xperia 1 II.