Kết hợp xổ sốC? B?N V? ?NG KíNH

Thu?t ng? v? ?ng kính
[FL] ?ng kính fluorite / [Super ED] Kính Super ED (?? tán s?c c?c th?p ) / [ED] Kính ED

Kết hợp xổ số?ng kính làm b?ng kính quang h?c th?ng th??ng g?p khó kh?n v? quang sai ??n s?c, làm cho ?nh b? gi?m ?? t??ng ph?n, gi?m ch?t l??ng màu và gi?m ?? phan gi?i. ?? gi?i quy?t các v?n ?? này, kính ED ???c phát tri?n và ??a vào m?t s? ?ng kính. Thành ph?n này c?i thi?n ?áng k? quang sai ??n s?c trong ph?m vi ch?p tele và t?o ra ?? t??ng ph?n cao trên toàn hình ?nh, ngay c? khi thi?t l?p kh?u ?? l?n. Kính Super ED và th?u kính fluorite t?ng kh? n?ng bù sáng cho quang sai ??n s?c. Kính fluorite c?ng nh? h?n kính quang h?c th?ng th??ng, góp ph?n gi?m tr?ng l??ng t?ng th? c?a ?ng kính.


Kết hợp xổ số[1] Kính [2] Kính ED [3] Kính Super ED và ?ng kính fluorite [4] M?t ph?ng tiêu c?

[Aspherical] Th?u kính phi c?u

Quang sai phi c?u là ?? sai l?ch nh? c?a các tia sáng ???c chi?u lên m?t ph?ng ?nh b?i m?t th?u kính hình c?u ??n, do s? khác bi?t khúc x? t?i các ?i?m khác nhau trên ?ng kính. ?? l?ch này có th? làm gi?m ch?t l??ng hình ?nh trong ?ng kính kh?u ?? l?n. Gi?i pháp cho v?n ?? này là s? d?ng m?t ho?c nhi?u hình d?ng “phi c?u" ??c bi?t g?n màng ch?n m?ng ?? kh?i ph?c l?i s? liên k?t gi?a m?t ph?ng ?nh, duy trì ?? s?c nét cao và ?? t??ng ph?n ngay c? ? kh?u ?? c?c ??i. Y?u t? phi c?u c?ng có th? ???c s? d?ng t?i các ?i?m khác trong ???ng d?n quang h?c ?? gi?m ?? bi?n d?ng. Các y?u t? phi c?u ???c thi?t k? ??p có th? gi?m t?ng s? ph?n t? c?n thi?t, do ?ó làm gi?m kích th??c và tr?ng l??ng ?ng kính t?ng th?.


[1] Th?u kính hình c?u [2] Th?u kính phi c?u [3] M?t ph?ng tiêu c?

[XA] Th?u kính XA (Phi c?u c?c ??i)

Th?u kính phi c?u th??ng khó s?n xu?t h?n nhi?u so v?i các lo?i th?u kính hình c?u ??n gi?n. Các thành ph?n c?a th?u kính XA ki?u m?i (phi c?u c?c ??i) ??t ???c ?? chính xác b? m?t c?c cao, có th? gi? trong vòng 0,01 micron b?ng c?ng ngh? s?n xu?t tiên ti?n, là s? k?t h?p ch?a t?ng có gi?a ?? phan gi?i cao và n?n bokeh ??p nh?t mà b?n t?ng th?y.


[1-1] B? m?t th?u kính phi c?u th?ng th??ng [1-2] Hi?u ?ng bokeh kh?ng mong mu?n [2-1] B? m?t th?u kính XA (phi c?u c?c ??i) [2-2] Hi?u ?ng bokeh ??p m?t

Th?u kính phi c?u tiên ti?n [AA]

Các th?u kính phi c?u tiên ti?n (AA) là m?t bi?n th? ???c c?i ti?n, có t? l? ?? dày r?t cao gi?a tam và ngo?i vi. Các th?u kính AA c?c k? khó s?n xu?t, ph? thu?c vào c?ng ngh? ?úc khu?n tiên ti?n nh?t nh?m th?ng nh?t và ??t ???c ?? chính xác cao v? hình d?ng và b? m?t theo yêu c?u. Do ?ó, kh? n?ng tái t?o và kh? n?ng k?t xu?t ?? h?a ???c c?i thi?n r?t nhi?u.

[APD] Gi?m nhi?u

"Trong m?t ?ng kính th?ng th??ng, l??ng ánh sáng thu ???c ? vi?n ?ng kính g?n b?ng v?i l??ng ánh sáng ? trung tam, giúp t?o ra các ch?m s?c nét ??ng ??u t?i các ?i?m “b” và “c” bên d??i. Tuy nhiên, chi?c kính l?c ??c bi?t ???c g?i là “ph?n t? quang h?c gi?m nhi?u” thu ???c ít ánh sáng h?n ? vi?n ?ng kính, d?n ??n s? khu?ch tán ? rìa các ch?m này. ??c ?i?m quang h?c này ?? giúp t?o ra hi?u ?ng làm m? m?n màng h?n.

Các s? T
Do ?ng kính STF có ph?n t? quang h?c gi?m nhi?u nhìn chung thu ???c ít ánh sáng h?n so v?i ?ng kính th?ng th??ng, nên các ?i?m F ???c thay th? b?ng các s? T (truy?n t?i). Trong th?c t?, có th? s? d?ng hai lo?i giá tr? này thay th? cho nhau ?? xác ??nh ?? ph?i sáng."

Kết hợp xổ số[1] ?ng kính STF [2] ?ng kính th?ng th??ng [3] Ph?n t? quang h?c gi?m nhi?u [4] Kh? n?ng xóa ph?ng c?a ?ng kính STF (xunh quang ?i?m l?y nét "a") [5] Kh? n?ng xóa ph?ng c?a ?ng kính th?ng th??ng (xung quanh ?i?m l?y nét "a")

[Nano AR] L?p ph? nano AR

Kết hợp xổ sốC?ng ngh? ph? Nano AR t? Sony ban ??u t?o ra m?t l?p ph? ?ng kính có tính n?ng c?u trúc nano th??ng xuyên cho phép truy?n t?i ánh sáng chính xác trong khi ph?n x? ???c ng?n l?i có th? gay ra chói và bóng m?. ??c tính ng?n ph?n x? c?a l?p ph? Nano AR v??t tr?i so v?i l?p ph? ch?ng ph?n x? th?ng th??ng, bao g?m l?p ph? s? d?ng c?u trúc nano kh?ng th??ng xuyên, mang ??n c?i ti?n ?áng k? v? ?? r? nét, ?? t??ng ph?n và ch?t l??ng hình ?nh t?ng th?.


[1] ánh sáng t?i [2] ánh sáng ph?n x? [3] ánh sáng truy?n qua [4] Kính [5] L?p m? ch?ng ph?n x? [6] L?p m? Nano AR

Có Nano AR

Có Nano AR

Không có Nano AR

Kh?ng có Nano AR

[Nano AR II] L?p m? Nano AR II

L?p m? Nano AR II m?i có th? ph? ??u lên các ph?n t? th?u kính l?n ho?c b? m?t th?u kính có ?? cong l?n ?? ???c phát tri?n ?? h?n ch? ph?n x? bên trong gay ra hi?n t??ng chói và bóng m?, mang ??n hình ?nh r? ràng, s?c nét. Dù ?ng kính có góc ng?m r?ng, L?p m? Nano AR II v?n duy trì ???c ?? r? nét và ?? t??ng ph?n cao trên toàn ?nh, ngay c? trong ?i?u ki?n ánh sáng kh?ng thu?n l?i.

[A] L?p m? th?ng th??ng [B] L?p m? Nano AR II
[1] L?p m? th?ng th??ng [2] L?p m? Nano AR II [3] Kính [4] B? m?t kính có ?? cong l?n [5] ánh sáng ph?n x?
*Hình ?nh th? hi?n vi?c ph? l?p m? th?ng th??ng lên b? m?t kính có ?? cong l?n theo ly thuy?t.

[A] L?p m? th?ng th??ng [B] L?p m? Nano AR II

[F coating] L?p ph? flo

Kết hợp xổ sốN??c, b?i b?n, d?u, d?u van tay và các ch?t gay b?n khác có th? dính vào ph?n phía tr??c h? ra c?a ?ng kính, kh?ng nh?ng làm ?nh h??ng ??n ch?t l??ng hình ?nh mà ??i khi còn làm h? h?ng ?ng kính. Sony ?? mang ??n m?t gi?i pháp h?u hi?u, ?ó là m? flo ph?n phía tr??c, giúp t?o m?t góc ti?p xúc v?i ch?t l?ng l?n h?n, gi?m kh? n?ng ?ng kính b? ??t và “?ánh b?t” các ch?t gay b?n m?t cách hi?u qu?. B?n có th? d? dàng lau s?ch m?i v?t b?n do n??c ho?c do d?u dính lên ?ng kính. Ngoài vi?c b?o v? chi?c ?ng kính quy giá c?a b?n, l?p m? flo này s? giúp b?n kh?ng còn ph?i lo l?ng v? vi?c gi? s?ch ?ng kính khi ?i ch?p hình.

L?p ph? ZEISS? T*?

S? th?t r?ng c?ng ngh? l?p ph? ?ng kính – s? ??ng h?i c?a m?t l?p ph? m?ng, ??u lên trên b? m?t ?ng kính ?? giúp gi?m ph?n x? và t?i ?a hóa kh? n?ng truy?n t?i – v?n là b?ng sáng ch? c?a ZEISS là ?i?u nhi?u ng??i bi?t ??n. C?ng ty ZEISS còn phát tri?n và ch?ng minh hi?u qu? c?a l?p ph? nhi?u l?p ??i v?i ?ng kính ch?p ?nh và ?ay chính là c?ng ngh? l?p ph? T*.

Tr??c khi xu?t hi?n ?ng kính có l?p ph?, b? m?t ?ng kính ph?n x? ph?n l?n ánh sáng chi?u vào, gi?m kh? n?ng truy?n t?i và gay khó kh?n khi s? d?ng nhi?u ph?n t? trong thi?t k? ?ng kính. L?p ph? hi?u qu? h? tr? thi?t k? quang h?c ph?c t?p h?n, cho hi?u su?t c?i thi?n ?áng k?. Vi?c gi?m ph?n x? bên trong còn giúp gi?m thi?u ?? chói và t?ng ?? t??ng ph?n.

L?p ph? T* c?a ZEISS kh?ng áp d?ng cho m?i ?ng kính. Ky hi?u T* ch? xu?t hi?n trên các ?ng kính nhi?u ph?n t? ??t ???c hi?u su?t yêu c?u trên toàn b? quang l? và nh? ?ó, ??m b?o ch?t l??ng cao nh?t.


[1] Ngu?n sáng [2] C?m bi?n hình ?nh [3] Gi?m ph?n x?

Ph? nhi?u l?p

Kết hợp xổ sốM?c dù h?u h?t ánh sáng ?i xuyên qua kính quang h?c, nh?ng m?t s? l?i ph?n x? trên b? m?t c?a ?ng kính gay ra hi?n t??ng ?nh b? chói ho?c ?nh có bóng m?. ?? tránh hi?n t??ng này, b? m?t ?ng kính ???c ph? m?t l?p ch?ng ph?n x? m?ng. ?ng kính α s? d?ng l?p ph? nhi?u l?p riêng bi?t ?? ng?n ch?n hi?u qu? hi?n t??ng này th?ng qua m?t ph? b??c sóng r?ng.

[IF] L?y nét bên trong

Ch? có các nhóm gi?a ho?c sau c?a h? th?ng quang h?c ???c di chuy?n ?? l?y nét, còn t?ng chi?u dài c?a ?ng kính kh?ng ??i. L?i ích bao g?m l?y nét t? ??ng nhanh và kho?ng cách l?y nét t?i thi?u ng?n. Ngoài ra, ???ng ren kính l?c ? phía tr??c c?a ?ng kính kh?ng quay nên thu?n ti?n n?u b?n ?ang s? d?ng kính l?c phan c?c.

[PZ] Zoom xa

?ng kính α mount c?a Sony có tính n?ng zoom xa nh?m ki?m soát hi?u qu? và t?ng c?m xúc cho ?o?n phim, v?i kh? n?ng zoom phù h?p, m??t mà giúp quay phim d? dàng h?n so v?i ph??ng pháp quay th? c?ng. Nh?ng chi ti?t nh? t?ng t?c và gi?m t?c nh? nhàng c?ng r?t quan tr?ng và t?t nhiên quá trình giám sát th?t hoàn h?o. Có th? th?c hi?n t?t c? nh?ng tính n?ng này nh? vào s? k?t h?p gi?a c?ng ngh? máy quay chuyên nghi?p c?a Sony cùng v?i s? c?i ti?n c?ng ngh? hi?n ??i, t? thi?t k? quang h?c và c? h?c cho ??n c?ng ngh? d?n ??ng c?a Sony, t?t c? k?t h?p hoàn h?o v?i nhau th?ng qua quy trình s?n xu?t khép kín. Zoom c?c b? là m?t tính n?ng h?u d?ng khác: chi?u dài c?a ?ng kính v?n kh?ng ??i trong khi zoom và vành ?ng kính kh?ng quay nên có th? s? d?ng kính phan c?c và các kính l?c ph? thu?c v? trí khác mà kh?ng c?n thêm h? tr?.

[SMO] Quang h?c chuy?n ??ng m??t mà

SMO (Quang h?c chuy?n ??ng m??t mà) là m?t khái ni?m thi?t k? quang h?c c?a Sony cho các ?ng kính có th? hoán ??i cho nhau nh?m m?c ?ích ??t ???c ch?t l??ng hình ?nh và ?? phan gi?i cao nh?t có th? ??i v?i hình ?nh chuy?n ??ng.

Thi?t k? SMO gi?i quy?t ba v?n ?? chính ?óng vai trò quan tr?ng trong vi?c làm phim:

- Th? khi l?y nét (góc ng?m kh?ng ?n ??nh trong khi l?y nét) ???c gi?m thi?u m?t cách hi?u qu? nh? c? ch? l?y nét n?i b? chính xác.

- Các thay ??i nh? khi l?y nét có th? x?y ra trong khi thu phóng ???c lo?i b? nh? c? ch? ?i?u ch?nh ??c bi?t khi dò tìm.

- Chuy?n ??ng ngang c?a tr?c quang h?c trong khi thu phóng ???c lo?i b? nh? c? ch? thu phóng n?i b? giúp ?n ??nh chi?u dài ?ng kính ? t?t c? các ?? dài tiêu c?.

Kết hợp xổ số?? chính xác b?t bu?c ?òi h?i v?a ph?i thi?t k? chu?n xác v?a ph?i giám sát liên t?c trong quá trình s?n xu?t, nh?ng nh?ng l?i ích cho vi?c làm phim b?ng ?ng kính kh?u ?? l?n, ??c bi?t là v?i c?m bi?n ??nh d?ng l?n, là v? cùng ngo?n m?c và ?áng giá.

[IZ] Zoom bên trong

M?t lo?i ph??ng pháp zoom ?ng kính. L?i ích c?a vi?c zoom bên trong là chi?u dài ?ng kính kh?ng ??i trong khi zoom và vành kh?ng xoay ?? có th? s? d?ng kính phan c?c và các kính l?c ph? thu?c v? trí khác mà kh?ng c?n thêm giá ??.

[LR MF] L?y nét b?ng tay ph?n h?i tuy?n tính

Kết hợp xổ sốTính n?ng L?y nét b?ng tay ph?n h?i tuy?n tính s? tinh ch?nh thao tác ?i?u khi?n ?? l?y nét b?ng tay. Vòng l?y nét có ?? phan gi?i ?i?u khi?n cao ?? ??i t??ng ng??i dùng mu?n l?y nét ???c theo d?i chính xác khi l?y nét b?ng tay. L?y nét b?ng tay ph?n h?i tuy?n tính còn nh?n ra ho?t ??ng l?y nét tr?c quan và g?n nh? t??ng ???ng v?i l?y nét b?ng tay c? h?c. Tiêu ?i?m thay ??i t??ng ?ng v?i m?c ?? xoay vòng l?y nét, giúp ng??i dùng ki?m soát ???c ngay ?? l?y nét b?ng tay nhanh chóng, chính xác.

[Floating F] L?y nét l? l?ng?

Kết hợp xổ sốC? ch? l?y nét l? l?ng cho ?? phan gi?i cao ?n ??nh t? v? c?c ??n kho?ng cách l?y nét g?n nh?t. H? th?ng này giúp gi?m t?t c? các lo?i quang sai ??n m?c t?i thi?u, nh? ?ó duy trì kh? n?ng cho hình ?nh s?c nét, ?? phan gi?i cao khi l?y nét t? v? c?c ?? ch?p phong c?nh ch?ng h?n, ??n l?y nét c?n c?nh ??i v?i chan dung và các ch? th? t??ng t?.

[XD LM] ??ng c? tuy?n tính XD (c?c n?ng ??ng)

Kết hợp xổ số??ng c? tuy?n tính XD (c?c m?nh m?) ???c phát tri?n nh?m mang ??n l?c ??y và hi?u su?t cao h?n các lo?i tr??c ?? t?n d?ng t?i ?a hi?u su?t t?c ?? ?ang t?ng lên nhanh chóng c?a các than máy hi?n t?i và trong t??ng lai. Thi?t k? và b? c?c thành ph?n c?a ??ng c? tuy?n tính ?? ???c s?a ??i tri?t ?? nh?m t?o ra l?c ??y cao h?n h?n.

[DDSSM] M?-t? l?y nét c?c êm d?n ??ng tr?c ti?p

Kết hợp xổ sốH? th?ng DDSSM c?ng ngh? m?i ???c s? d?ng ?? ??nh v? chính xác nhóm l?y nét l?n v?i ??nh d?ng full-frame, cho phép l?y nét chính xác ngay c? trong ?? sau tr??ng ?nh c?a ?ng kính ? m?c th?p nh?t. H? th?ng d?n ??ng DDSSM c?ng khá êm ái, r?t ly t??ng cho vi?c quay phim khi quá trình l?y nét ???c thay ??i liên t?c trong khi ?ang quay phim.

[RDSSM] M?-t? l?y nét c?c êm d?n ??ng vòng tròn

RDSSM là m?t m?-t? áp ?i?n giúp quy trình l?y nét t? ??ng m??t mà và êm ái h?n. M?-t? này t?o ra m?-men xo?n l?n v?i vòng quay ch?m c?ng nh? t?o c? ch? ph?n h?i kh?i ??ng và d?ng c?c nh?y. M?-t? ho?t ??ng c?c k? yên t?nh, giúp l?y nét t? ??ng c?c êm ái. Nh?ng ?ng kính có tính n?ng RDSSM c?ng có m?t b? dò v? trí c?m bi?n ?? tr?c ti?p phát hi?n vi?c xoay ?ng kính, y?u t? này c?i thi?n ?? chính xác c?a quá trình l?y nét t? ??ng t?ng th?.

Kết hợp xổ sốRDSSM bao g?m m?t rotor (bên trái) và m?t stator (bên ph?i) có g?n các linh ki?n áp ?i?n.

[LM] M?-t? tuy?n tính

Các m?-t? tuy?n tính ???c thi?t k? riêng mang ??n kh? n?ng d?n ??ng ?i?n t? tr?c ti?p, kh?ng ti?p xúc c?a nhóm ?ng kính l?y nét ?? ho?t ??ng nh?y và c?c êm. Kh? n?ng v?n hành êm, ph?n h?i nhanh và phanh k?p th?i mà h? th?ng d?n ??ng tuy?n tính kh?ng ti?p xúc mang l?i kh?ng ch? là m?t l?i th? cho ch?p ?nh t?nh mà còn cho kh? n?ng ho?t ??ng êm ái, tr?n tru ?áp ?ng ???c yêu c?u c?a các nhà làm phim.?

[SAM] M?-t? t? ??ng l?y nét m??t mà

Kết hợp xổ sốThay vì s? d?ng m?-t? d?n ??ng l?y nét trên than máy, ?ng kính SAM ???c tích h?p m?t m?-t? t? ??ng l?y nét ?i?u khi?n tr?c ti?p ??n các thành ph?n có ch?c n?ng l?y nét. Vì m?-t? tích h?p tr?c ti?p xoay c? ch? l?y nét, nên quy trình ho?t ??ng tr? nên m??t mà và êm ái h?n so v?i h? th?ng d?n ??ng l?y nét t? ??ng th?ng th??ng.

[STM] ??ng c? b??c

??ng c? b??c (STM) là ??ng c? có c? ch? phan chia ho?t ??ng xoay thành nhi?u b??c ?? ki?m soát ho?t ??ng xoay. M?i l?n nh?n ???c m?t xung ?i?n, ??ng c? s? xoay m?t b??c. STM cho phép ?ng kính l?y nét m??t mà và êm ái khi ch?p ?nh và quay phim.

[FHB] Nút gi? l?y nét?

Kết hợp xổ sốN?u b?n nh?n nút này trên vành ?ng kính sau khi ?i?u ch?nh l?y nét vào v? trí mong mu?n, ?ng kính s? ???c khóa ? kho?ng cách l?y nét ?ó. B?n c?ng có th? gán ch?c n?ng xem tr??c cho nút này th?ng qua các cài ??t tùy ch?nh c?a máy ?nh.

B? gi?i h?n ph?m vi l?y nét [FRL]

Ch?c n?ng này giúp ti?t ki?m th?i gian trong quá trình v?n hành l?y nét t? ??ng b?ng cách cài ??t gi?i h?n ph?m vi l?y nét. Trong ?ng kính macro, gi?i h?n này có th? n?m trong ph?m vi g?n ho?c xa (nh? hình). ? dòng SAL70200G, gi?i h?n ch? ???c thi?t l?p trên ph?m vi xa, nh?ng ? SAL300F28G, vi?c l?y nét có th? b? h?n ch? ho?c là ? ph?m vi xa ho?c ??n m?t ph?m vi mà b?n t? ch? ??nh.

[I/A ring] Vòng ch?nh kh?u ???

Vòng ch?nh kh?u ?? cho phép ki?m soát kh?u ?? m?t cách tr?c quan. Vòng còn giúp ki?m soát kh?u ?? li?n m?ch cho kh? n?ng s? d?ng v??t tr?i.

[I/A click] C?ng t?c b?m ?? ch?nh kh?u ???

Vòng ch?nh kh?u ?? mang ??n kh? n?ng ph?n h?i và t?c ?? t?c thì c?n cho các chuyên gia c? khi ch?p ?nh t?nh và quay phim. C?ng t?c B?T/T?T d?ng b?m s? cho phép cài và tháo các l?y ch?n trên vòng kh?u ?? theo nhu c?u. Cài l?y ch?n s? cung c?p ph?n h?i xúc giác, giúp xác ??nh m?c ?? ?i?u ch?nh vòng theo c?m giác d? h?n và do ?ó, là m?t l?a ch?n t?t cho ch?p ?nh t?nh. Khi tháo l?y ch?n, vòng kh?u ?? s? di chuy?n êm và m??t, cho phép ?i?u khi?n êm và li?n m?ch ?? quay phim.

[ZRDSL] C?ng t?c khóa ch?n h??ng xoay zoom?

H??ng vòng ?i?u ch?nh zoom có th? chuy?n ??i. B?n ch? c?n m?t thao tác c? h?c ??n gi?n ?? chuy?n h??ng vòng ?i?u ch?nh zoom cho phù h?p v?i tùy ch?n c?a m?i cá nhan. H??ng vòng ?i?u ch?nh zoom có th? d? dàng chuy?n ??i theo yêu c?u.

[OSS] Ch?ng rung quang h?c SteadyShot??

Ch? ?? Ch?ng rung quang h?c SteadyShot? có s?n giúp ch?p ?nh s?c nét d? dàng h?n khi c?m máy trên tay ?? ghi hình trong các ?i?u ki?n khác nhau. Ví d?: ch?c n?ng ?n ??nh c?a Ch? ?? 2 h? tr? ch?p ?nh ki?u lia máy sinh ??ng còn Ch? ?? 3 cho hình ?nh trên khung ng?m ?n ??nh h?n ?? b?n theo d?i chuy?n ??ng và b?t khung hình d? dàng h?n.

[Ch? ?? OSS] Ch? ?? Ch?ng rung quang h?c SteadyShot?

Các ch? ?? Ch?ng rung quang h?c SteadyShot tích h?p cho phép b?n ghi hình c?m tay ti?n l?i trong m?i ?i?u ki?n mà v?n có ???c ch?t l??ng hình ?nh s?c nét. Ví d?: Ch? ?? 2 cho phép ch?p ?nh v?t th? chuy?n ??ng ngang còn Ch? ?? 3 mang ??n ?? ?n ??nh t?i ?u khi gi? nét và ghi hình ho?t ??ng th? thao di?n ra nhanh chóng và khó ?oán.

[DMR] Thi?t k? ch?ng b?i và ch?ng ?m?

?ng kính mang thi?t k? ch?ng b?i và ch?ng ?m,Kết hợp xổ số ??m b?o ho?t ??ng t?t khi ch?p ? ngoài tr?i trong ?i?u ki?n khó kh?n.

[Circular] Kh?u ?? tròn?

Kết hợp xổ sốNói chung, n?u m?t kh?u ?? s? d?ng 7, 9 ho?c 11 lá kh?u thì hình d?ng c?a kh?u ?? t?o thành s? là m?t ?a giác 7 c?nh, 9 c?nh ho?c 11 c?nh vì kh?u ?? ???c thi?t k? nh? h?n. Tuy nhiên, ?i?u này có tác d?ng kh?ng mong mu?n nh?t ??nh trong ?ó vi?c làm m? các ngu?n sáng ?i?m xu?t hi?n ?a giác và kh?ng tròn. ?ng kính α kh?c ph?c v?n ?? này th?ng qua m?t thi?t k? ??c ?áo giúp gi? kh?u ?? g?n nh? tròn hoàn h?o t? cài ??t m? r?ng ??n khi ???c ?óng b?i 2 ?i?m d?ng. K?t qu? là có th? làm m? t? nhiên và m??t mà h?n.


So sánh các thi?t k? kh?u ?? [1] Kh?u ?? th?ng th??ng [2] Kh?u ?? tròn