Gi?i thi?u v? Sony
M?c ?ích và Giá tr? c?a Sony

Mang c?m xúc ??n th? gi?i này,
Kết hợp xổ sốb?ng s?c m?nh sáng t?o và c?ng ngh?.

Sony Vi?t Nam?

Sony là m?t trong nh?ng th??ng hi?u toàn c?u n?i ti?ng nh?t v? ?i?n t? tiêu dùng nh? vào nh?ng sáng t?o ??t phá mang tính cách m?ng và ch?t l??ng s?n ph?m. Thành c?ng c?a Sony t?i th? tr??ng Vi?t Nam là b?i th??ng hi?u Sony lu?n th? hi?n ???c b?n s?c riêng m?t cách m?nh m? và ?n t??ng, k?t h?p gi?a ch?t l??ng s?n ph?m-c?ng ngh? hàng ??u-ki?u dáng thi?t k? ??c ?áo và cách xay d?ng th??ng hi?u sáng t?o-t?n tr?ng v?n hóa b?n ??a ti?p t?c nang cao tinh th?n sáng t?o c?a mình ?? lu?n t?o ra s?n ph?m ch?t l??ng cho ng??i dùng.

Sony in TH
Sony CSR
Trách nhi?m x? h?i

Sony hi?u r?ng các ho?t ??ng kinh doanh t? phía c?ng ty có tác ??ng tr?c ti?p và gián ti?p ??n c?ng ??ng trong l?nh v?c mà Sony ho?t ??ng. H?y tìm hi?u cách mà Sony ?ang làm ?? tr? thành m?t c?ng dan toàn c?u tích c?c.

Sony Community
C?ng ??ng

V?i m?c tiêu mang ??n nh?ng tác ??ng tích c?c cho cu?c s?ng c?ng ??ng, chúng t?i, toàn th? nhan viên Sony ?ang tích c?c tham gia nhi?u ho?t ??ng t?i ??a ph??ng c?ng nh? trên toàn c?u.

Careers at Sony
Tuy?n d?ng

Kết hợp xổ sốKhám phá c? h?i ngh? nghi?p t?i Sony mang ??n cho b?n s? thành c?ng và phát tri?n chuyên nghi?p.