Xperia 10 II

?i?n tho?i th?ng minh v??t m?i mong ??i

Kết hợp xổ sốTr?i nghi?m xem và ch?p ?n t??ng trong thi?t k? cu?n hút, tho?i mái. Dù b?n s? d?ng ?i?n tho?i th?ng minh ?? làm gì, tr?i nghi?m s? thêm ph?n ?n t??ng v?i Xperia 10 II.

?I?N THO?I TH?NG MINH

Xperia 10 II -6 inch Màn hình OLED 21:9 Wide 6 inch | Camera ba ?ng kính

Xperia 10 II
Xperia 10 II màu xanh b?c hà

greenbluewhiteblack

9,990,000 VN?

xperia10II
??T TR??C XPERIA 10 II NH?N NGAY QUà CH?T

LOA KH?NG D?Y SRS-XB22 TR? GIá ??N 1.790.000vn?

Kết hợp xổ sốCh? áp d?ng ??n 20/09/2020 ho?c ??n khi h?t quà.

C? ?? m?a r?i – b?t tr?n và ng?m nhìn b?t k? th?i ti?t

V?i chu?n ch?ng n??c IP65/68, Kính Corning? Gorilla? Glass 6 b?n b? và th?i gian s? d?ng pin dài, b?n s? kh?ng ph?i lo l?ng gì khi s? d?ng Xperia 10 II. Tính n?ng nhi?u c?a s? mang ??n nhi?u cách m?i ?? s? d?ng ?i?n tho?i th?ng minh, còn màn hình OLED 6 inch 21:9 Wide bi?n tr?i nghi?m xem n?i dung tr? nên thú v?. B?n c?ng có th? t? do sáng t?o ?nh và video h?n, nh? camera ba ?ng kính m?i.

Gi?i thi?u Xperia 10 II
Màn hình

V?i màn hình OLED 6 inch 21:9 Wide ?n t??ng, vi?c xem các n?i dung trên ?i?n tho?i th?ng minh ch?a bao gi? thú v? h?n th?.

Khi ?i?n tho?i th?ng minh k?t h?p v?i TV

Kết hợp xổ số?úc k?t t? chuyên m?n TV n?i ti?ng toàn th? gi?i c?a mình, chúng t?i tinh ch?nh và t?o ra tr?i nghi?m màn hình OLED v??t tr?i trên Xperia 10 II. V?i màu s?c phong phú, t? nhiên ?áng kinh ng?c và s?c ?en c?c sau, m?i hình ?nh hi?n th? tr? nên ??p ngo?n m?c.

Gi?i trí ??m chìm

V?i t? l? khung hình ??m ch?t ?i?n ?nh, màn hình OLED 21:9 Wide 6 inch cho b?n ??m mình vào nh?ng b? phim, ch??ng trình TV và game yêu thích.

B? phim TR? V? TRáI ??T ?? có ??nh d?ng K? thu?t s?. B? phim TR? V? TRáI ??T: ? 2013 Columbia Pictures Industries, Inc. B?o l?u m?i quy?n.

Camera

Dù b?n ch?p ?nh hay video, camera ba ?ng kính c?a Xperia 10 II c?ng mang l?i tr?i nghi?m thú v?, giúp b?n lu?n d? dàng ghi l?i hình ?nh tuy?t ??p.

Ch?p hình sáng t?o v?i camera ba ?ng kính

Kết hợp xổ sốCamera ba ?ng kính – v?i góc siêu r?ng, góc r?ng và góc ch?p tele – ?em ??n kh? n?ng linh ho?t sáng t?o cho b?n ch?p l?i nh?ng b?c ?nh tuy?t ??p trong nhi?u tình hu?ng và ?i?u ki?n.

Góc siêu r?ng 16 mm
Góc siêu r?ng 16 mm

Ch?n góc siêu r?ng 16 mm khi b?n mu?n l?u l?i m?i th? vào trong b?c hình.

Góc r?ng 26 mm
Góc r?ng 26 mm

Góc ch?p r?ng 26 mm toàn di?n bao quát ???c h?u h?t tình hu?ng và c?nh ch?p trong ?i?u ki?n ánh sáng y?u.

?ng kính ch?p tele 52 mm
?ng kính ch?p tele 52 mm

Khi b?n mu?n ch?p g?n ??i t??ng h?n, h?y ch?n ?ng kính ch?p tele 52 mm.

Th?t d? dàng ch?p ???c b?c ?nh ??p

Kết hợp xổ sốK?t h?p chuyên m?n nhi?p ?nh c?a Sony v?i AI (Trí kh?n nhan t?o),?Xperia 10 II?có th? nh?n di?n các c?nh ch?p khác nhau và ?i?u ch?nh cài ??t camera t??ng ?ng. Nh? v?y, b?n s? lu?n ch?p ???c nh?ng b?c ?nh tuy?t ??p.

Ch? ?? ban ?êm

Chuy?n sang ch? ?? ban ?êm,?Xperia 10 II??i?u ch?nh cài ??t ?? giúp b?n ??t ???c nh?ng b?c ?nh tuy?t m? trong ?i?u ki?n ánh sáng y?u.

C?nh ?êm Tokyo ch?p b?ng Xperia
?m th?c

Kết hợp xổ sốB?ng AI,?Xperia 10 II?phát hi?n ???c khi b?n ch?p ?? ?n và t?i ?u hóa cài ??t ?? t?o nên nh?ng b?c ?nh tr?ng th?t ngon mi?ng.

??a th?t gà và salad ch?p b?ng Xperia
S?c thái da

Dù là b?c ?nh chan dung cá nhan hay ?nh ch?p t?p th?,?Xperia 10 II???u ?i?u ch?nh cài ??t ?? ??m b?o s?c da tr?ng hoàn toàn t? nhiên.

Ng??i ph? n? bên m?t n??c ch?p b?ng Xperia
Logo 4K
Quay video 4K

Ng?m nhìn tr?n v?n t?ng chi ti?t v?i ch?t l??ng ghi hình g?p b?n l?n ?? phan gi?i Full HD.

Bi?u t??ng SteadyShot™
?n ??nh video SteadyShot?

Tính n?ng SteadyShot cho b?n video m??t mà, kh?ng rung k? c? khi b?n v?a di chuy?n v?a quay.

Tính kh? d?ng

V?i ch?c n?ng nhi?u c?a s? ti?n d?ng, màn hình d? xem v?i t? l? 21:9 và các ch?c n?ng tr?c quan khác, Xperia 10 II mang ??n tr?i nghi?m s? d?ng tho?i mái ? b?t k? ?au.

Ch? ?? nhi?u c?a s? ?? th?c hi?n ?a nhi?m

Kết hợp xổ sốTùy ch?n ch? ?? nhi?u c?a s? trên màn hình 21:9 Wide cho phép b?n d? dàng chia màn hình thành hai c?a s? riêng ch?y các ?ng d?ng khác nhau. Ly t??ng ?? th?c hi?n ?a nhi?m – ch?ng h?n, b?n có th? xem b?n ?? trên m?t c?a s?, ??ng th?i nh?n tin trên c?a s? kia.

Màn hình r?ng, kh?ng t?n c?ng cu?n trang

Màn hình OLED 21:9 Wide 6 inch cho di?n tích màn hình có th? xem ???c l?n h?n ?? b?n duy?t web, ??c sách, xem b?n ??, nh?n tin và th?c hi?n nhi?u ho?t ??ng khác.

D? dàng s? d?ng b?ng m?t tay

Kết hợp xổ sốXperia 10 II có màn hình r?ng 6 inch nh?ng nh? th? c?ng kh?ng c?n tr? b?n tho?i mái s? d?ng máy b?ng m?t tay. Tính n?ng màn hình thu nh? cho b?n d? dàng xem m?i n?i dung, còn C?m bi?n bên là cách ??n gi?n ?? b?n kh?i ch?y ch? ?? nhi?u c?a s? và truy c?p linh ho?t, nhanh chóng vào t?t c? ?ng d?ng c?a b?n. Tr?ng l??ng g?n nh? nên c?ng d? c?m – dù b?n ch?p ?nh hay ch?i game.

Xperia 10 II v?i tính n?ng màn hình mini
Thi?t k?

Kết hợp xổ sốB?t m?t và d? s? d?ng, thi?t k? c?a Xperia 10 II k?t h?p hài hòa gi?a ch?t li?u và ki?u dáng.

Thanh l?ch, g?n nh? và th?i th??ng

Kết hợp xổ sốV?t li?u ch?t l??ng tuy?t h?o k?t h?p v?i ???ng vi?n s?c nét và trang nh?, Xperia 10 II mang l?i c?m nh?n tuy?t v?i nh? v? b? ngoài.

L?a ch?n màu s?c c?a riêng b?n

Kết hợp xổ sốXperia 10 II có nhi?u l?a ch?n màu s?c – h?y ch?n màu phù h?p v?i phong cách c?a b?n.

Kh?ng ph?i lo l?ng

T? chu?n ch?ng n??c IP65/68 ??n th?i gian s? d?ng pin dài, Xperia 10 II cho phép b?n t?p trung t?n h??ng ?i?n tho?i th?ng minh.

Thi?t k? ch?ng n??c và b?n b?

Xperia 10 II s? h?u kính Corning? Gorilla? Glass 6 ? m?t tr??c và m?t sau, mang l?i ?? b?n và kh? n?ng b?o v? v??t tr?i. ??t chu?n IP65/68 ngh?a là thi?t b? ch?ng ???c c? n??c và b?i.

Logo IP65/68 và kính Corning® Gorilla® Glass 6
Pin có th?i l??ng lau

V?i pin 3.600 mAh th?i l??ng dài, Xperia 10 II cung c?p ?i?n n?ng c?n thi?t ?? b?n t?n h??ng c? ngày.?

Xperia 10 II v?i ch? ?? ch?m sóc pin và S?c thích ?ng trên Xperia
Giúp pin b?n h?n

C?ng ngh? s?c c?a chúng t?i giúp pin b?n h?n. ?ng d?ng Ch?m sóc pin giúp ?i?n tho?i kh?ng b? s?c quá m?c, trong khi c?ng ngh? S?c thích ?ng trên Xperia theo d?i ?i?n tho?i trong lúc s?c ?? ??m b?o pin kh?ng ho?t ??ng quá t?i.

S?c nhanh khi c?n

Kết hợp xổ sốXperia 10 II t??ng thích v?i B? s?c nhanh UCH32C, nh? v?y b?n có th? nhanh chóng s?c ??y khi ?i?n tho?i th?ng minh s?p h?t pin.

Xperia 10 II v?i B? s?c nhanh r?i
?m thanh v??t tr?i, dù kh?ng day hay có day

Chuyên m?n v? am thanh c?a chúng t?i ??m b?o tr?i nghi?m nghe v??t tr?i, bao g?m tr?i nghi?m nghe kh?ng day tuy?t ??nh v?i ?m thanh ?? phan gi?i cao kh?ng dayKết hợp xổ số. Chúng t?i c?ng gi? l?i gi?c c?m am thanh 3,5mm ti?n d?ng và ch?t l??ng, cùng DSEE HX ?? nang c?p am thanh lên t?m tuy?t h?o cùng tính n?ng phát ?m thanh ?? phan gi?i cao v?n có.

Hi?u su?t ?áng tin c?y

T? duy?t web, ch?i game ??n thao tác ?a nhi?m nhanh chóng, n?n t?ng Qualcomm? Snapdragon? 665 cho di ??ng d? dàng x? ly m?i ?ng d?ng, phim, game và nhi?u n?i dung khác.

Kết hợp xổ sốT?t c? hình ?nh trên màn hình ch? nh?m m?c ?ích minh h?a.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

Xperia 10 II k?t h?p màn hình OLED 21:9 Wide 6 inch ??m ch?t ?i?n ?nh ?em ??n tr?i nghi?m gi?i trí ??m chìm v?i camera ba ?ng kính cho vi?c ch?p ?nh sáng t?o h?n. S?n ph?m c?ng d? dàng s? d?ng và có thi?t k? ch?c ch?n, bao g?m pin th?i l??ng dài, chu?n ch?ng n??c IP65/68 và kính c??ng l?c Corning? Gorilla? Glass 6.
  • Màn hình OLED 21:9 Wide 6 inch

  • Camera ba ?ng kính v?i góc siêu r?ng, góc r?ng và góc ch?p tele

  • ??t chu?n IP65/68 v? kh? n?ng ch?ng n??c và b?i

  • Ch? ?? nhi?u c?a s? và C?m bi?n bên giúp b?n s? d?ng d? dàng

  • Thanh m?nh và g?n nh? cho b?n thu?n ti?n s? d?ng

Kích th??c
157 x 69 x 8,2 mm
Tr?ng l??ng
151 g
Kháng n??c
Ch?ng n??c (IP65/68)
S? l??ng SIM
M?t SIM, Hai SIM
Dung l??ng
3600 mAh
Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh. Tìm hi?u thêm v? Sony và m?i tr??ng