Xperia 1

Kết hợp xổ sốXperia 1 m?i ???c trang b? nh?ng c?ng ngh? tiên ti?n cho màn hình, máy ?nh và các thi?t b? am thanh chuyên nghi?p c?a Sony, nh?m mang ??n tr?i nghi?m t?t nh?t trên ?i?n thoa?i th?ng minh. S?n ph?m s? h?u màn hình OLED HDR 4K 21:9 CinemaWide? ??u tiên trên th? gi?i cùng camera ba ?ng kính ch?t l??ng chuyên nghi?p.

?I?N THO?I TH?NG MINH

Xperia 1-?i?n tho?i th?ng minh v?i camera ba ?ng kính

Xperia 1
?nh c?a Xperia 1-?i?n tho?i thông minh v?i camera ba ?ng kính

purplegrayblack

22,990,000 VN?

Màn hình OLED HDR 4K 21:9 CinemaWide
Màn hình OLED HDR 4K 21:9 CinemaWide
H? th?ng camera ba ?ng kính
Camera ba ?ng kính zoom quang 2x, AF theo ánh m?t
Ch? ?? t?o và Cinema Pro "???c CineAlta h? tr?"
Ch? ?? t?o và Cinema Pro "???c CineAlta h? tr?"
Logo Gi?i thi?t k? iF 2020 và S?n ph?m giành gi?i Red Dot 2020
S?n ph?m giành gi?i th??ng

GI?I THI?T K? iF 2020 và Gi?i thi?t k? s?n ph?m Red Dot 2020

Màn hình

Smartphone ??u tiên trang b? màn hình OLED 4K

Kết hợp xổ sốTh??ng th?c t? l? khung hình ??m ch?t ?i?n ?nh v?i màn hình OLED HDR 4K 21:9 CinemaWide 6,5 inch m?i c?a Xperia 1. S? h?p tác v?i các k? s? máy quay phim k? thu?t s? th??ng hi?u “CineAlta” giúp tái t?o màu s?c theo ?úng y ?? c?a ??o di?n.

Màn hình 4K

Ch?t l??ng hình ?nh 4K v?i d?i màu r?ng, ?? t??ng ph?n và ?? r? nét.

Màn hình OLED HDR

Màn hình OLED mang l?i màu ?en ?n t??ng, ?? t??ng ph?n ?áng kinh ng?c và màu s?c s?ng ??ng.

B? x? lý hình ?nh Sony BRAVIA X1

B? x? ly hình ?nh X1 cho di ??ng m?i t? c?ng ngh? BRAVIA? TV c?a Sony truy?n t?i n?i dung v?i màu s?c phong phú, chi ti?t và ?? t??ng ph?n cao h?n.

Ch? ?? t?o "???c CineAlta h? tr?"

L?y c?m h?ng t? kh? n?ng tái t?o màu s?c c?a Màn hình chuyên d?ng t? c?ng ngh? Sony chuyên nghi?p dùng trong các s?n ph?m hàng ??u c?a Hollywood, gi? ?ay b?n có th? tr?i nghi?m màu s?c ?? chính xác ??nh cao v?i Ch? ?? t?o m?i "???c CineAlta h? tr?" giúp tái hi?n n?i dung chan th?c.

?m thanh

??m mình trong am thanh Dolby Atmos?

Gi? ?ay, b?n có th? th??ng th?c Dolby Atmos trên ?i?n tho?i - mang l?i tr?i nghi?m am thanh ?n t??ng v?i am thanh ?a chi?u ng?p tràn quanh b?n - ???c tinh ch?nh v?i s? h?p tác c?a Sony Pictures Entertainment.

Camera

Sáng t?o h?n v?i camera ba ?ng kính

Kết hợp xổ sốCamera ba ?ng kính cho m?i b?c ?nh ??u ??t ch?t l??ng hình ?nh xu?t s?c trong m?i tình hu?ng và ?i?u ki?n ánh sáng: ?ng kính 16 mm ch?p phong c?nh r?ng, 26 mm linh ho?t và 52 mm zoom quang h?c 2x.

?ng kính góc r?ng 16 mm
?ng kính góc r?ng 16 mm
?ng kính 26 mm
?ng kính 26 mm
?ng kính ch?p chân dung và tele 52 mm
?ng kính ch?p chan dung và tele 52 mm
B? x? ly hình ?nh di ??ng BIONZ X? trong c?ng ngh? Alpha c?a Sony

Tính n?ng L?y nét t? ??ng theo ánh m?t l?n ??u tiên trên th? gi?i cho ?i?n tho?i th?ng minh và c?ng ngh? theo d?i AF/AE lên ??n 10 hình/giay. C?ng ngh? này giúp gi?m nhi?u RAW, cho hình ?nh r? nét trong ?i?u ki?n ánh sáng y?u và kh? n?ng l?y nét chính xác cho ?nh ch?p chan dung ?n t??ng.

Bi?n cu?c s?ng hàng ngày thành tr?i nghi?m ?i?n ?nh

Ghi l?i nh?ng ?o?n phim v?i cài ??t th?ng s? và màu s?c gi?ng nh? chuyên gia b?ng ch?c n?ng ???c ??ng phát tri?n nh? chuyên m?n k? thu?t c?a các k? s? máy quay phim c?a Sony.

Ch?i game

Nang t?m ch?i game trên smartphone

V?i Game Enhancer, b?n có th? tìm t?t c? game ? m?t n?i, ch?n th?ng báo, c?i thi?n t?p trung khi ch?i, xem các m?o ch?i game tr?c tuy?n, quay n?i dung game và quay video ch?i game cùng nhau.

B?n quy?n 2019 thu?c v? Epic Games, Inc. M?i quy?n ???c b?o l?u. Epic, Epic Games, logo Epic Games, Fortnite và Fortnite (cách ?i?u) là nh?n hi?u ho?c nh?n hi?u ?? ??ng ky c?a Epic Games, Inc. t?i Hoa K? và các n?i khác.

Thi?t k?

Thi?t k? hoàn m?. V?a v?n hoàn h?o.

Kết hợp xổ sốXperia 1 có thi?t k? than máy li?n kh?i ?? b?n c?m v?a trong lòng bàn tay, cùng khung kim lo?i bóng b?y và kính Corning? Gorilla? Glass 6 b?n ch?c ? m?t tr??c và m?t sau, cho v? thanh l?ch tuy?t v?i.

?a nhi?m d? dàng

Kết hợp xổ sốMàn hình 21:9 t?ng kh?ng gian h?u ích, hoàn h?o ?? ch?y 2 ?ng d?ng cùng lúc giúp b?n xem và làm nhi?u h?n. V?i C?m bi?n bên và trình kh?i ch?y ?ng d?ng, b?n có th? chia màn hình nhanh và d? dàng v?i 3 l?n ch?m.

Ch?ng n??c, b?i và va ??p

V?i kính Corning? Gorilla? Glass 6, thi?t k? b?n b? c?a Xperia 1 mang ??n cho b?n s? b?o v? ??y tin c?y. ??ng th?i, chu?n ch?ng th?m n??c IP65/68Kết hợp xổ số giúp ch?ng l?i tác ??ng c?a th?i ti?t.

Hi?u su?t

B? x? ly m?nh nh?t c?a chúng t?i

Tr?i nghi?m hi?u n?ng ?áng kinh ng?c và hi?u su?t n?ng l??ng c?i thi?n v?i N?n t?ng Qualcomm? Snapdragon? 855 cho di ??ng, giúp d? dàng x? ly các ?ng d?ng và game yêu c?u cao v? b? x? ly.

RAM 6 GB
RAM 6 GB

Hi?u su?t ch?y ?ng d?ng nhanh h?n và h?n th? n?a v?i RAM 6 GB.

Khe c?m th? SD h? tr? ??n 512 GB
M? r?ng b? nh? c?a b?n

T?ng dung l??ng l?u tr? c?a ?i?n tho?i thêm t?i 512 GB qua khe c?m th? micro SD.

Kh? n?ng k?t n?i v?i t?c ?? 1,6 Gbps
Kh? n?ng k?t n?i siêu nhanh lên t?i 1,6 Gbps

Kết hợp xổ sốTr?i nghi?m t?c ?? t?i xu?ng siêu t?c và duy?t siêu nhanh v?i n?n t?ng Qualcomm? m?i nh?t.

Pin

Pin ho?t ??ng lau h?n

V?i dung l??ng lên ??n 3330 mAh, pin Xperia 1 mang ??n ngu?n ?i?n ?áng tin c?y. Ch? ?? Stamina th?ng minh giúp d? ?oán th?i l??ng pin còn l?i và ?i?u ch?nh m?c s? d?ng pin ?? b?n có th? dùng máy lau h?n.

Giúp pin có ?? b?n lau h?n

C?ng ngh? s?c giúp pin ho?t ??ng t?t lau h?n. Ch? ?? Ch?m sóc pin giúp ?i?n tho?i kh?ng b? s?c quá m?c, trong khi c?ng ngh? S?c thích ?ng trên Xperia s? theo d?i ?i?n tho?i khi s?c, ??m b?o pin kh?ng ho?t ??ng quá t?i.

S?c pin t?i 50% ch? sau 30 phút

Xperia 1 có B? s?c nhanh UCH32 kèm theo ?? b?n lu?n có th? s?c pin v?i t?c ?? t?i ?a.

Tìm hi?u v? Xperia 1

Xperia 1 ??a nh?ng c?ng ngh? màn hình, máy ?nh và am thanh chuyên nghi?p c?a Sony vào ?iê?n thoa?i th?ng minh: màn hình l?n OLED HDR 4K 21:9 CinemaWide? 6,5 inch, h? th?ng camera ba ?ng kính và am thanh ?a chi?u Dolby Atmos? ??m ch?t ?i?n ?nh.

Màn hình

Màn hình OLED HDR 4K ??u tiên trên th? gi?i

Kết hợp xổ số??n g?n h?n v?i tr?i nghi?m r?p chi?u phim qua màn hình OLED HDR 4K 21:9 CinemaWide 6,5 inch – t? l? khung hình ??m ch?t ?i?n ?nh và ?? chính xác màu s?c ?? mang l?i hình ?nh ?úng y nhà sáng t?o.

PHIM PASSENGERS (NG??I DU HàNH) HI?N ?? Có V?I CH?T L??NG 4K ULTRA HD.

B?n quy?n 2016 thu?c v? Columbia Pictures Industries, Inc., LSC Film Corporation, Village Roadshow Films Global Inc. và Wanda Culture Holding Co. Limited. M?i quy?n ???c b?o l?u.

Xem tr?c tuy?n Netflix ? t? l? 21:9

Kết hợp xổ sốMàn hi?nh 21:9 CinemaWide cho b?n xem nh?ng b? phim t??ng thích b?n mu?n trên Netflix* theo ?úng chu?n và t? ??ng b?t Ch? ?? t?o "???c CineAlta h? tr?" ?? tái t?o màu s?c chính xác.

Yêu c?u là thành viên c?a Netflix. Có m?t vài h?n ch? v? 4K Ultra HD.

M?i n?i dung xem ???c nang lên m?c hoàn h?o

B? x? ly X1? cho di ??ng mang ??n c?ng ngh? t?i ?u hóa HDR c?a BRAVIA cho m?i th? b?n xem. Ngay c? n?i dung xem tr?c tuy?n c?ng s? ???c nang c?p v? ?? t??ng ph?n, màu s?c và ?? s?c nét.

Tái t?o màu s?c ? c?p ?? chuyên nghi?p

Kết hợp xổ sốCh? ?? t?o "???c CineAlta h? tr?" tái hi?n n?i dung chan th?c ?úng nh? y t??ng. Cùng v?i c?ng ngh? x? ly hình ?nh ?? phát tri?n ban ??u, màn hình h? tr? kh?ng gian màu s?c r?ng ITU-R BT.2020 và DCI-P3 v?i Ngu?n sáng D65.

Màn hình màu 10 bit
Màu s?c trên màn hình m??t mà h?n

Kết hợp xổ sốXperia 1 s? h?u màn hình t??ng ???ng 10 bit (8 bit v?i 2 bit làm m?n) giúp hi?n th? màu s?c ?a d?ng mà kh?ng có hi?n t??ng phan d?i.

T? l? t??ng ph?n 1000.000:1
Màn hình ? c?p ?? chuyên nghi?p

V?i t? l? t??ng ph?n cao 1000.000:1, Xperia 1 có th? hi?n th? các m?c ?? màu ?en sau h?n và màu s?c t? nhiên h?n. Màn hình c?ng h? tr? các chu?n tái t?o ? m?c ?? chuyên nghi?p nh? 100% DCI-P3, kh?ng gian màu BT2020 và ?i?m tr?ng D65.

?m thanh ?a chi?u nh? trong r?p t? Dolby Atmos?

???c thi?t k? chuyên nghi?p cho các r?p chi?u phim, Dolby Atmos? t?o ra tr?i nghi?m am thanh ??nh cao v?i am thanh ?a chi?u ng?p tràn quanh b?n, mang ??n tr?i nghi?m xem phim ??m chìm v??t b?c.

Màn hình h? tr? ?a nhi?m

Màn hình 21:9 CinemaWide 6,5 inch cho b?n kh?ng gian ?? làm nhi?u h?n v?i chi?c smartphone. Màn hình r?ng giúp c?i thi?n tr?i nghi?m ?a nhi?m, vì b?n có th? nhìn th?y nhi?u h?n khi m? hai c?a s?.

Camera

Ch?t l??ng ?nh chuyên nghi?p v?i camera ba ?ng kính

Kết hợp xổ sốXperia 1 có ba ?ng kính v?i kh?u ?? sáng, kho?ng cách pixel l?n giúp ch?p ?nh ??p trong nhi?u b?i c?nh, ?i?u ki?n ánh sáng y?u kh?ng thu?n l?i: ?ng kính góc siêu r?ng 16 mm, ?ng kính 26 mm linh ho?t và 52 mm v?i zoom quang h?c 2x.

BIONZ X cho di ??ng, c?ng ngh? máy ?nh Sony Alpha chuyên nghi?p

B? x? ly hình ?nh BIONZ X cho di ??ng m?i ??a c?ng ngh? Alpha c?a Sony vào Xperia. Tính n?ng gi?m nhi?u RAW m?i, tính n?ng AF theo ánh m?t l?n ??u trên th? gi?i cùng tính n?ng AF/AE 10 hình/giay mang ??n kh? n?ng l?y nét chính xác ?? ch?p t?c ?? cao c?ng nh? ch?p chan dung th?t n?i b?t.

Gi?m nhi?u raw
C?i thi?n hình ?nh trong ?i?u ki?n ánh sáng y?u

Xperia 1 m?i v?i c?ng ngh? tiên ti?n giúp c?i thi?n ?nh trong ?i?u ki?n ánh sáng y?u - camera chính v?i c?m bi?n l?n 1/2,6 inch có kho?ng cách ?i?m ?nh l?n 1,4 μm, ?ng kính F1.6 sáng, OIS cùng c?ng ngh? gi?m nhi?u RAW ??n t? máy ?nh Alpha c?a Sony v?i kh? n?ng gi?m nhi?u trong ?nh tr??c khi nén, cho hình ?nh cu?i cùng s?c nét h?n.

L?y nét t? ??ng theo ánh m?t
AF theo ánh m?t ??u tiên trên smartphone

??i m?t là ??c ?i?m quan tr?ng nh?t c?a khu?n m?t. ?ó là ly do các nhi?p ?nh gia chuyên nghi?p nh?m ??n ??i m?t ?? cho ra b?c ?nh chính xác, tuy?t ??p. C?ng ngh? l?y nét t? ??ng theo ánh m?t giúp ch?p ?nh r? nét b?ng cách b?t theo ánh m?t.

Ch?p nhanh liên t?c có AF/AE t?i 10 hình/giay

V?i kh? n?ng AF/AE (L?y nét t? ??ng và Ph?i sa?ng t?? ???ng) t?i ?a 10 hình/giay, b?n có th? ch?p nh?ng b?c ?nh l?y nét r? ràng và can b?ng trong ch? ?? ch?p liên t?c khi ch? th? chuy?n ??ng.

L?y nét chu?n trong ánh sáng y?u

Kết hợp xổ sốC?ng ngh? ?i?t ?nh kép cho b?n kh? n?ng l?y nét t? ??ng nhanh trong ?i?u ki?n ánh sáng y?u.

?i?u khi?n b?ng tay t?c ?? màn tr?p và ISO

V?i kh? n?ng ?i?u khi?n b?ng tay hoàn toàn t?c ?? màn tr?p và ISOKết hợp xổ số cùng th?i gian ph?i sáng lên ??n 30 giay, b?n có th? ?i?u khi?n sáng t?o h?n n?a v?i ?nh – nh? khi dùng máy ?nh chuyên nghi?p.

Quay phim HDR 4K
tuy?t ??p

Kết hợp xổ sốXperia 1 có th? quay phim HDR 4K – quay video v?i d?i t?n r?ng và ?? t??ng ph?n v??t tr?i, màu s?c chan th?c ngay c? trong b?i c?nh ng??c sáng hay ánh sáng y?u.

Ch?ng rung quang h?c SteadyShot?

Xperia 1 có h? th?ng ch?ng rung h?n h?p ??c ?áo - k?t h?p ??ng th?i kh? n?ng ch?ng rung hình ?nh quang h?c và ch?ng rung hình ?nh ?i?n t?, giúp video m??t mà, kh?ng rung ngay c? khi quay trong lúc di chuy?n.

Cinema Pro "???c CineAlta h? tr?" – quay phim v?i t? l? 21:9

Quay phim v?i cài ??t th?ng s? và màu s?c gi?ng nh? chuyên gia. Chuyên m?n k? thu?t ??n t? các k? s? máy quay phim K? thu?t s? Sony, Giao di?n ?i?u ch?nh màu cài ??t s?n, t? l? 21:9, HDR 4K và t?c ?? 24 hình/giay cho b?n m?i c?ng c? c?n thi?t.

Giao di?n màu cài ??t s?n chuyên nghi?p

V?i tám ch? ?? cài ??t màu khác nhau, b?n có th? ??a nhi?u phong cách ?i?n ?nh khác nhau vào video c?a mình.

?m thanh

?m thanh smartphone nang c?p lên ?m thanh Hi-Res kh?ng day

Gi? ?ay, b?n có th? th??ng th?c ?m thanh ?? phan gi?i cao kh?ng day trên Xperia 1. V?i loa am thanh n?i tích h?p, m?i b?n nh?c b?n nghe s? th?t to và r? ràng.

Say s?a ch?i game v?i màn hình 21:9 CinemaWide

Màn hình 21:9 CinemaWide c?a Xperia 1 mang ??n cho b?n góc nhìn ?n t??ng, kh?ng gi?i h?n.

B?n quy?n 2019 thu?c v? Epic Games, Inc. M?i quy?n ???c b?o l?u. Epic, Epic Games, logo Epic Games, Fortnite và Fortnite (cách ?i?u) là nh?n hi?u ho?c nh?n hi?u ?? ??ng ky c?a Epic Games, Inc. t?i Hoa K? và các n?i khác.

M?i game t?i cùng m?t n?i

Kết hợp xổ số?ng d?ng Game Enhancer cho phép b?n truy c?p t?t c? các game di ??ng t?i cùng m?t n?i.

Fortnite: B?n quy?n 2019 thu?c v? Epic Games, Inc. M?i quy?n ???c b?o l?u. Epic, Epic Games, logo Epic Games, Fortnite và Fortnite (cách ?i?u) là nh?n hi?u ho?c nh?n hi?u ?? ??ng ky c?a Epic Games, Inc. t?i Hoa K? và các n?i khác.
Asphalt 9: B?n quy?n 2019 thu?c v? Gameloft. M?i quy?n ???c b?o l?u. T?t c? các nhà s?n xu?t, xe h?i, tên, th??ng hi?u và hình ?nh liên quan là nh?n hi?u và/ho?c tài li?u có b?n quy?n c?a ch? s? h?u t??ng ?ng.
Arena of Valor: B?n quy?n 1998-2019 thu?c v? Tencent. M?i quy?n ???c b?o l?u.

Thi?t k?

Thi?t k? li?n kh?i cu?n hút

Kết hợp xổ sốThi?t k? li?n kh?i, khung kim lo?i và m?t kính ? phía tr??c và phía sau t?o nên v? ngoài bóng b?y và sành ?i?u c?a chi?c ?i?n tho?i th?ng minh xu?t s?c c? v? v? ngoài và c?m giác c?m n?m.

Gorilla? Glass 6 siêu b?n và chu?n IP65/68

Xperia 1 mang trên mình kính Corning? Gorilla? Glass 6 ? m?t tr??c và m?t sau, cho ?? b?n cao h?n, ch?ng va ??p. Chu?n IP65/68 cho máy kh? n?ng kháng n??c, b?i và h?n th? n?a.

Ch?n màu phù h?p v?i b?n

Kết hợp xổ sốXperia 1 có nhi?u l?a ch?n màu s?c ?? phù h?p v?i phong cách c?a b?n.

C?m bi?n bên v?i AI

C?m bi?n bên là m?t AI m?nh m? ch?n ???c ?ng d?ng b?n mu?n dùng nh?t d?a vào m?c s? d?ng g?n ?ay, th?i gian, ??a ?i?m và các cách khác mà b?n dùng ?i?n tho?i. B?n có th? ch?y ??ng th?i hai ?ng d?ng trên hai c?a s?.

Th?ng s? k? thu?t

Màn hình OLED HDR 4K 21:9 CinemaWide?, H? th?ng camera ba ?ng kính v?i kh? n?ng zoom quang h?c 2x, L?y nét t? ??ng theo ánh m?t, Ch? ?? t?o và Cinema Pro "???c CineAlta h? tr?"
  • Màn hình OLED HDR 4K 21:9 CinemaWide?

  • H? th?ng camera ba ?ng kính v?i kh? n?ng zoom quang h?c 2x và ?ng kính góc r?ng

  • Quay video HDR 4K

  • ?m thanh Dolby Atmos? ??m ch?t ?i?n ?nh

  • Pin dung l??ng l?n 3330 mAh

Kích th??c
167 x 72 x 8,2 mm
Tr?ng l??ng
178 g
Kháng n??c
Ch?u n??c (IP65/68)
S? l??ng SIM
Hai SIM k?t h?p
Dung l??ng
3330 mAh
Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh. Tìm hi?u thêm v? Sony và m?i tr??ng

Gi?i th??ng

Gi?i th??ng