Kết hợp xổ sốXperia 1 II

Thi?t k? mang ??n t?c ??

Xperia 1 II nang cao chu?n t?c ?? cho ?i?n tho?i th?ng minh. T?p h?p nh?ng c?ng ngh? hi?n ??i m?i nh?t và camera do k? s? máy ?nh Alpha c?a Sony phát tri?n, ?i?n tho?i th?ng minh này có kh? n?ng l?y nét t? ??ng nhanh v??t tr?i. Cùng màn hình OLED HDR 4K 21:9 CinemaWide 6,5 inch, b?n có th? xem m?i th? v?i ch?t l??ng nh? r?p chi?u phim.

?I?N THO?I TH?NG MINH

Xperia 1 II -Màn hình OLED HDR 4K 21:9 CinemaWide 6,5 inch | Camera ba ?ng kính

Xperia 1 II
Xperia 1 II m?u ?en

purplewhiteblack

27,990,000 VN?

S?n ph?m giành gi?i th??ng

Gi?I TH??NG ?I?N THO?I TH?NG MINH ?A PH??NG TI?N 2020-2021 C?A EISA

T?ng t?c ??, thêm kh? n?ng

Xperia 1 II nang cao chu?n t?c ?? cho ?i?n tho?i th?ng minh. T?p h?p nh?ng c?ng ngh? hi?n ??i m?i nh?t và camera do k? s? máy ?nh Alpha c?a Sony phát tri?n, ?i?n tho?i th?ng minh này có kh? n?ng l?y nét t? ??ng nhanh v??t tr?i. Cùng màn hình OLED HDR 4K 21:9 CinemaWide 6,5 inchKết hợp xổ số, b?n có th? xem m?i th? v?i ch?t l??ng nh? r?p chi?u phim.

Nhi?p ?nh gia ?m th?c
C?ng ngh? chuyên nghi?p t? máy ?nh Alpha

Ch?a có camera ?i?n tho?i th?ng minh nào ch?p ?nh ???c nh? Xperia 1 II. S?n ph?m này là k?t qu? h?p tác phát tri?n v?i các k? s? máy ?nh series Alpha 9 ?? mang t?i c?ng ngh? l?y nét hàng ??u. Xperia 1 II tích h?p kh? n?ng h? tr? RAWKết hợp xổ số, tính n?ng L?y nét t? ??ng theo ánh m?t gi? ?? ho?t ??ng v?i c? con ng??i l?n ??ng v?t, cùng m?t giao di?n ???c thi?t k? l?i v?i các ?i?u khi?n b?ng tay m?i, ???c b? tr? m?t nút ch?p c?ng, t?t c? ??u ?? ?áp ?ng nhu c?u c?a các nhi?p ?nh gia chuyên nghi?p.

?ng kính ZEISS®
Xperia s? h?u ch?t l??ng ZEISS v??t tr?i

Kết hợp xổ sốQuang h?c ZEISS ???c can ch?nh c? th? cho ?i?n tho?i th?ng minh Xperia c?a b?n. L?p tráng ph? ZEISS T* góp ph?n t?o nên k?t xu?t hình ?nh và ?? t??ng ph?n tuy?t m? nh? vi?c gi?m hi?n t??ng ph?n chi?u.

AF/AE t?i 20 hình/giây
B?t tr?n hình ?nh v?i AF/AE lên t?i 20 hình/giay

Xperia 1 II có th? ghi l?i kho?nh kh?c mà kh?ng ?i?n tho?i th?ng minh nào khác làm ???c. V?i tính n?ng ch?p liên t?c 20 hình/giay, k?t h?p v?i l?y nét t? ??ng và ph?i sa?ng t?? ???ng, b?n có th? b?t tr?n hàng tr?m kho?nh kh?c trong vài giay.

Tính toán AF/AE liên t?c lên t?i 60 l?n/giay

Lu?n t?p trung, dù chuy?n gì ?ang x?y ra tr??c m?t. Xperia 1 II liên t?c tính toán ph?i sáng và l?y nét t? ??ng lên t?i 60 l?n/giay. Và v?i các thu?t toán m?i cho kh? n?ng l?y nét t? ??ng chính xác và hi?u qu?, b?n s? ch?p ???c nh?ng b?c ?nh r? nét, k? c? khi ch?p c?nh chuy?n ??ng nhanh.

AF/AE liên t?c lên t?i 60 l?n/giây
C?m bi?n l?y nét t? ??ng Xperia 1 II
B? c?m bi?n làm nên t?c ??

L?y nét nhanh trong m?i ?i?u ki?n – dù ngày hay ?êm – v?i h? th?ng camera tan ti?n c?a chúng t?i. C?m bi?n ?i?t quang kép cho kh? n?ng l?y nét nhanh và c?c k? chính xác. V?i h? th?ng l?y nét t? ??ng tích h?p t?ng c?ng 247 ?i?m AF theo pha, bao ph? g?n 70% c?m bi?n, máy có th? b?t ??u l?y nét t? ??ng ch? sau 0,03 giay. V?i c?m bi?n 3D iToF (Time-of-Flight gián ti?p) tan ti?n ?? ghi hình khi ánh sáng y?u, b?n có th? l?y nét chính xác trong m?i ?i?u ki?n. T?t c? ??u có m?t trên c?m bi?n hình ?nh l?n Exmor RS? 1/1,7 inch dành cho di ??ng v?i b? x? ly BIONZ X? dành cho di ??ng, cho t?c ?? ch?p và ch?t l??ng ?nh v??t tr?i.

C?ng ngh? ??ng sau tính n?ng l?y nét t? ??ng siêu nhanh
Eye AF th?i gian th?c – dành cho c? ng??i và ??ng v?t

Ch?p ?nh chan dung ?n t??ng cho c? ng??i và ??ng v?t v?a l?p lánh v?a sinh ??ng nh? kh? n?ng L?y nét t? ??ng theo ánh m?t hoàn h?o.

L?y nét t? ??ng theo ánh m?t cho m?i tình hu?ng

Kết hợp xổ sốKh?ng ph?i t?m ?nh nào c?ng ch?p chính di?n ??i t??ng và ??i m?t nhìn vào camera. Ngay c? khi ??i t??ng b? che m?t m?t ho?c có v?t th? khác l??t qua phía tr??c, Xperia 1 II c?ng phát hi?n ???c và l?y nét nhanh vào m?t.

Hình ?nh ng??i ph? n? và tia n??c b?n
Hình ?nh ng??i ?àn ông t?p v?i bao ??m
Hình ?nh ng??i ph? n? t?o dáng v?i trang s?c
Hình ?nh ??a tr? nh?y trên b?t lò xo
Hình ?nh ng??i m?u n? trong b?i c?nh ?ô th?
Hình ?nh con chó trong b?i c?nh nông thôn
Hình ?nh ng??i ?àn ông nh?y trong ánh sáng y?u
L?y nét nhanh, k? c? trong ?i?u ki?n ánh sáng y?u

Trong c?nh ánh sáng y?u ho?c h?n ch?, b?n v?n dùng ???c tính n?ng l?y nét t? ??ng nhanh chóng, k? c? khi ??i t??ng ?ang di chuy?n, nh? s? ph?i h?p c?a ba c?ng ngh? m?nh m?: c?m bi?n 3D iToF, c?ng ngh? b? x? ly BIONZ X? cho di ??ng và c?m bi?n Exmor RS? c? l?n dành cho thi?t b? di ??ng.

C?m bi?n 3D iToF
C?m bi?n 3D iToF

Kết hợp xổ sốC?m bi?n 3D iToF tính ngay kho?ng cách gi?a camera và ??i t??ng ?? có th? l?y nét t? ??ng nhanh chóng, chính xác trong m?i tình hu?ng.

Logo B? x? lý BIONZ X™ dành cho di ??ng
B? x? ly BIONZ X? dành cho di ??ng

B? x? ly BIONZ X? dành cho di ??ng s? h?u thu?t toán ??c ?áo do Sony phát tri?n, t?ng ?? nh?y ánh sáng và gi?m nhi?u ?nh.

So sánh c?m bi?n hình ?nh Exmor RS 1/1,7”
C?m bi?n và ?i?m ?nh l?n h?n

Kết hợp xổ sốC?m bi?n hình ?nh Exmor RS 1/1,7” l?n h?n model tr??c 50% và có ?i?m ?nh l?n h?n, thu ???c nhi?u ánh sáng h?n cho ch?t l??ng hình ?nh t?t h?n.

Khám phá nhi?p ?nh chuyên nghi?p – l?y c?m h?ng t? Alpha

Kết hợp xổ sốXperia 1 II có nh?ng nút ?i?u khi?n b?n th??ng th?y trên máy ?nh chuyên nghi?p. B?n có th? ch?n cài ??t t? ??ng ho?c ?i?u ch?nh th? c?ng ISO, t?c ?? màn tr?p, can b?ng tr?ng và nhi?u th?ng s? khác, r?i xu?t ra ??nh d?ng RAW (.DNG) v?i giao di?n l?y c?m h?ng t? máy ?nh Alpha.

Ch?n tiêu c? ?? có ?nh ch?p chu?n xác

?? b?n th?c s? t? do sáng t?o, Xperia 1 II có ba ?ng kính v?i tiêu c? linh ho?t: 16 mm, 24 mm và 70 mm. Quang h?c v?i ch?t l??ng ZEISS cao c?p cho ?nh ch?p sáng t?o nh? y.

?àn ng?a trên ??nh ??i nhìn ra bi?n

Hình ?nh ???c c?p phép b?i Toimisaki ? thành ph? Kushima, Miyazaki

16mm
Ng??i m?u n? trên b?c th?m ?á
24 mm
?nh c?n c?nh ng??i m?u n? trong b?i c?nh ?ô th?
70 mm
T??ng thích v?i camera Alpha c?a Sony

Kết hợp xổ sốXperia 1 II là b?n ??ng hành hoàn h?o v?i máy ?nh Sony Alpha. Dùng Xperia làm màn hình t? xa và ?i?u khi?n kh?ng day các cài ??t cùng hình ?nh v?i ?ng d?ng Imaging Edge? dành cho di ??ng.

Dành cho nhà quay phim
Cinematography Pro "???c CineAlta h? tr?" – quay phim v?i t? l? 21:9

Kết hợp xổ sốQuay phim v?i cài ??t th?ng s? và màu s?c t??ng t? nh? c?a chuyên gia. Chuyên m?n k? thu?t ??n t? các k? s? máy quay k? thu?t s? c?a chúng t?i, Giao di?n ?i?u ch?nh màu cài ??t s?n, t? l? 21:9, HDR 4K và 24 hình/giay cho b?n m?i c?ng c? c?n thi?t.

Giao di?n màu cài ??t s?n chuyên nghi?p

V?i tám ch? ?? cài ??t màu khác nhau, b?n có th? ??a nhi?u phong cách ?i?n ?nh khác nhau vào video c?a mình.

Dành cho m?t phim
Màn hình OLED HDR 4K 21:9 CinemaWide? 6,5 inch

Xem phim ?úng y tác gi? và tr?i nghi?m t? l? khung hình ?i?n ?nh v?i màn hình OLED HDR 4K 21:9 CinemaWide 6,5 inch. C?ng ngh? gi?m nhòe do chuy?n ??ng m?i gi?m ?? tr? gi?a các khung hình cho ch?t l??ng hình ?nh s?c nét h?n. K?t h?p v?i am thanh Dolby Atmos?, ?ay là tr?i nghi?m xem tr?n v?n nh?t.

Tái t?o màu s?c ? c?p ?? chuyên nghi?p

L?y c?m h?ng t? kh? n?ng tái t?o màu s?c c?a Màn hình chuyên d?ng trong c?ng ngh? Sony chuyên nghi?p dùng trong các s?n ph?m hàng ??u Hollywood, gi? ?ay b?n có th? tr?i nghi?m màu s?c ?? chính xác ??nh cao v?i Ch? ?? t?o "???c CineAlta h? tr?" giúp tái hi?n n?i dung chan th?c, bao g?m các lo?t ch??ng trình và phim ?i?n ?nh Netflix.

H?y xem b? phim The King, hi?n ch? có trên Netflix.

So sánh màu s?c 8 bit v?i 10 bit
Màu s?c trên màn hình m??t mà h?n

Xperia 1 II s? h?u màn hình t??ng ???ng 10 bit (8 bit v?i 2 bit làm m?n) giúp hi?n th? màu s?c ?a d?ng mà kh?ng có hi?n t??ng phan d?i.

?? th? không gian màu s?c
Màn hình ? c?p ?? chuyên nghi?p

V?i t? l? t??ng ph?n cao 1000.000:1, Xperia 1 II có th? hi?n th? các s?c ?en sau h?n, màu s?c t? nhiên h?n. Màn hình c?ng h? tr? các chu?n tái t?o ? m?c ?? chuyên nghi?p nh? DCI-P3 100%, kh?ng gian màu BT.2020Kết hợp xổ số và ?i?m tr?ng D65.

M?i n?i dung xem ???c nang lên m?c hoàn h?o

Kết hợp xổ sốB? x? ly X1? cho di ??ng mang ??n c?ng ngh? t?i ?u hóa HDR c?a BRAVIA cho m?i th? b?n xem. Ngay c? n?i dung xem tr?c tuy?n c?ng s? ???c nang c?p v? ?? t??ng ph?n, màu s?c và ?? s?c nét.

Âm thanh Dolby Atmos®
?m thanh r?p chi?u phim – c?ng ngh? ch?nh am Dolby Atmos?, c?ng tác v?i Sony Pictures Entertainment

Kết hợp xổ sốXem phim v?i c?ng ngh? Dolby Atmos? là m?t tr?i nghi?m ??m chìm, khi am thanh ?a chi?u l?u chuy?n phía trên và xung quanh b?n. Gi? b?n có th? tr?i nghi?m c?ng ngh? ch?nh am Dolby Atmos? c?ng tác v?i Sony Pictures Entertainment b?ng tai nghe có day và kh?ng day, ho?c b?ng loa am thanh n?i chan th?c ? m?t tr??c.

Dành cho tín ?? am thanh
L?ng nghe am nh?c ?úng nh? y ?? c?a ng??i ngh? s?

Kết hợp xổ sốT?n d?ng s? tr??ng chúng t?i v? c? ph?n c?ng am thanh và gi?i trí am nh?c, Xperia 1 II ???c ch? t?o ?? mang l?i tr?i nghi?m nghe chan th?c v?i vi?c h?p tác ch?nh am cùng Sony Music Entertainment.

??m chìm. Chan th?c. Tr?i nghi?m 360 Reality Audio

??m mình trong am thanh xung quanh b?n. ?m thanh chan th?t t?a nh? b?n ?ang ? bu?i hòa nh?c tr?c ti?p hay trong phòng thu am c?a ngh? s?. V?i 360 Reality Audio, am nh?c ch?a bao gi? chan th?c và toàn v?n ??n v?y.

Dành cho 360 Reality Audio

Xperia 1 II ???c thi?t k? cho 360 Reality Audio v?i ph?n c?ng ??c ?áo, gi?i m? ?? t?i ?u hóa ch?t l??ng am thanh khi nghe nh?c trên TIDAL.

Tr?i nghi?m nghe tr?n v?n v?i loa am thanh n?i tr??c

Loa am thanh n?i trong Xperia 1 II ???c ??t ? m?t tr??c ?i?n tho?i, cho am thanh n?i ?ích th?c m?nh m?, can b?ng.

Tr?i nghi?m am thanh tuy?t h?n – c? nghe có day l?n kh?ng day

Dùng gi?c am thanh 3,5mm ho?c k?t n?i kh?ng day – tùy b?n l?a ch?n. C?ng ngh? am thanh trong Xperia 1 II ???c giám sát b?i các chuyên gia am thanh, cho kh? n?ng tách am thanh n?i t?t h?n và kh?ng gian am thanh t? nhiên dù b?n ?ang nghe nh?c c?a mình hay nghe nh?c tr?c tuy?n – k? c? 360 Reality Audio.

Gi?c c?m 3,5mm
T?n h??ng h?n n?a v?i m?i kênh nh? gi?c c?m 3,5mm

Kết hợp xổ sốChúng t?i c?i thi?n kh? n?ng tách am thanh trên gi?c c?m 3,5mm cho kênh am thanh trái và ph?i r? h?n. Kh? n?ng tinh ch?nh am thanh giúp gi?m nhi?u tín hi?u ?áng k?, xu?ng m?c siêu nh? 20 dB – th?p h?n 90% so v?i k?t n?i tai nghe th?ng th??ng.

Logo Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless và LDAC
?m thanh v??t tr?i

V?i ?m thanh ?? phan gi?i cao ho?c ?m thanh ?? phan gi?i cao kh?ng dayKết hợp xổ số và LDAC, b?n có th? nghe nh?c s?ng ??ng và chi ti?t h?n h?n ch?t l??ng CD. S?n ph?m tái t?o tr?n v?n d?i t?n am thanh, giúp b?n th??ng th?c nh?c ?úng nh? y ?? c?a ngh? s?.

Logo DSEE Ultimate
Nang c?p m?i th? b?n nghe v?i DSEE Ultimate

Kết hợp xổ sốDSEE Ultimate sinh ra ?? t?ng ch?t l??ng nh?c k? thu?t s? dùng AI ?? t? ??ng nang t?n s? am thanh và d?i t?n ??ng trong th?i gian th?c. C?i thi?n c? d?i t?n cao và th?p ?? ??a t?ng bài nh?c ??n g?n ch?t l??ng ?m thanh ?? phan gi?i cao. Ho?t ??ng ???c v?i tai nghe có day ho?c kh?ng day, trên t?p trong máy và c? d?ch v? phát tr?c ti?p.

Cho game th? di ??ng
Nang t?m ch?i game

Kết hợp xổ số?? m?t ng?m hình ?nh hành ??ng kh?ng gi?i h?n trên màn hình CinemaWide? 21:9. C?ng ngh? gi?m nhòe do chuy?n ??ng m?i gi?m ?? tr? gi?a các khung hình cho ch?t l??ng hình ?nh s?c nét h?n.

Ki?m soát hoàn toàn v?i b? ?i?u khi?n kh?ng day DUALSHOCK?4

?? v?a ?i ???ng v?a gi?i trí, b?n có th? k?t n?i Xperia 1 II v?i DUALSHOCK 4 và ch?i game Android.

Game enhancer - ch?i thích h?n và chia s? nhi?u h?n

Ch?i game hay h?n v?i b?ng ?i?u khi?n c?m ?ng nang cao giúp b?n ?i?u khi?n chính xác. Chia s? n?i dung game v?i tính n?ng quay màn hình ho?c ch?p ?nh màn hình. Ch?n th?ng ba?o ?? t?p trung vào game ho?c tìm ki?m m?o tr?c tuy?n ?? chinh ph?c m?i th? thách ??t ra. B?n d? dàng truy c?p m?i th? ngay khi ?ang ch?i.

Cho hi?u su?t v??t tr?i
T?c ?? ?úng nh? b?n c?n

V?i k?t n?i Wi-Fi 6 và N?n t?ng di ??ng Qualcomm cùng c?ng ngh? pin m?i nh?t – Xperia 1 II ??t ra tiêu chu?n m?i cho hi?u su?t ?i?n tho?i th?ng minh.

Logo Wi-Fi LTE
Kh? n?ng k?t n?i t?i ?u

Kh? n?ng k?t n?i th?ng minh ??a c?ng ngh? h?c sau trên Xperia t?n d?ng Th? vi?n m?ng n?-ron nhan t?o c?a Sony ?? phan tích tín hi?u Wi-Fi và d? ?oán các v?n ?? v? kh? n?ng k?t n?i trong t??ng lai g?n. Xperia 1 II xác ??nh ch?t l??ng m?ng b?n ?ang dùng và t? ??ng chuy?n thành m?ng di ??ng khi d? ?oán ch?t l??ng k?t n?i b? ?nh h??ng. V?i Xperia, b?n s? lu?n ???c s? d?ng m?ng t?t nh?t.

Logo Wi-Fi 6
Wi-Fi 6

Wi-Fi 6Kết hợp xổ số cho b?n k?t n?i t?t h?n – t?c ?? cao h?n, ?? tr? th?p h?n và kh? n?ng qu?n ly k?t n?i nang cao khi nhi?u thi?t b? s? d?ng cùng m?t m?ng.

Tr?i nghi?m n?n t?ng Qualcomm? Snapdragon? 865 m?i nh?t dành cho di ??ng

Kết hợp xổ sốN?n t?ng Qualcomm? Snapdragon? 865 cho di ??ng cho b?n kh? n?ng ch?i game, ch?p ?nh, chuy?n ??i tác v? và k?t n?i ??n kh?ng t??ng nh? t?c ?? multi-gigabit ?áng kinh ng?c và hi?u su?t nang cao nh? CPU và GPU nhanh h?n 25% so v?i model tr??c.

Pin 4.000 mAh
Pin 4.000 mAh m?nh m? v?i kh? n?ng s?c nhanh

Nh? pin tích h?p 4.000 mAh, b?n s? có ?? n?ng l??ng ?? s? d?ng c? ngày. Khi c?n t?ng m?c pin, b?n có th? s?c nhanh lên 50% ch? trong 30 phút.

s?c không dây
S?c kh?ng day nhanh chóng, ti?n l?i

Ch? c?n ??t Xperia 1 II xu?ng, pin s? b?t ??u n?p ??y ?i?n.

giao di?n ch?m sóc pin
Pin b?n kh?e ?? s? d?ng lau dài

C?ng ngh? s?c giúp pin ho?t ??ng t?t lau h?n. Ch? ?? Ch?m sóc pin giúp ?i?n tho?i kh?ng b? s?c quá m?c, trong khi c?ng ngh? S?c thích ?ng trên Xperia s? theo d?i ?i?n tho?i khi s?c, ??m b?o pin kh?ng ho?t ??ng quá t?i.

Thi?t k? dành cho b?n
Kh?ng ch? ??p mà còn b?n

Xperia 1 II v?a nhanh v?a m?nh m?, còn ???c trang b? kh? n?ng ch?ng n??c IP65/68 và kính Corning Gorilla 6? trên c? hai m?t, giúp thi?t b? v?a ch?c ch?n v?a có v? ngoài trang nh?.

Màu s?c phù h?p v?i phong cách c?a b?n

Ai c?ng có gu th?m m? riêng - h?y ch?n màu h?p v?i phong cách c?a b?n.

Màu s?c có th? thay ??i

Kết hợp xổ sốT?t c? hình ?nh trên màn hình ch? nh?m m?c ?ích minh h?a.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

Xperia 1 II nang cao chu?n t?c ?? cho ?i?n tho?i th?ng minh. S?n ph?m trang b? nh?ng c?ng ngh? t?i tan hi?n ??i nh?t và m?t camera ???c phát tri?n cùng các k? s? Alpha c?a chúng t?i nh?m ?em ??n kh? n?ng l?y nét t? ??ng c?c k? nhanh cho ?i?n tho?i th?ng minh. Cùng màn hình OLED HDR 4K 21:9 CinemaWide 6,5 inch, b?n có th? xem tr?c tuy?n m?i th? v?i ch?t l??ng nh? r?p chi?u phim.
  • AF/AE ??n 20 hình/giay v?i kh? n?ng l?y nét siêu nhanh

  • L?y nét t? ??ng theo ánh m?t trong th?i gian th?c dành cho ng??i và ??ng v?t

  • Cinematography Pro "???c CineAlta h? tr?"

  • Màn hình OLED HDR 4K 21:9 CinemaWide? 6,5 inch

  • N?n t?ng Qualcomm? Snapdragon? 865 cho di ??ng

Kích th??c
166 × 72 × 7,9 mm
Tr?ng l??ng
181 g
Kháng n??c
Ch?ng n??c (IP65/68)
S? l??ng SIM
Hai SIM k?t h?p
Dung l??ng
4000 mAh
Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh. Tìm hi?u thêm v? Sony và m?i tr??ng

Gi?i th??ng

Gi?i th??ng