Xperia 5

Tr?i nghi?m r?ng h?n, thi?t k? cu?n hút h?n

Th??ng th?c tr?i nghi?m xem hình ?nh ch?t l??ng cao trên màn hình CinemaWide? 21:9 tuy?t ??p. Ghi l?i m?i c?nh v?i kh? n?ng l?y nét hoàn h?o nh? camera ba ?ng kính và ??m chìm trong c?ng ngh? am thanh t?i tan. Xperia 5 mang ??n cho b?n nh?ng tr?i nghi?m m?i nh?t c?a Sony trong thi?t k? sành ?i?u v?a v?n trên tay.

?I?N THO?I TH?NG MINH

Xperia 5 - Màn hình OLED FHD+ HDR 6.1 inch CinemaWide 21:9 | Camera ba ?ng kính

Xperia 5
?nh c?a Xperia 5 - Màn hình OLED FHD+ HDR 6.1 inch CinemaWide 21:9 | Camera ba ?ng kính

redblueblack

19,990,000 VN?

Thi?t k?

Kích th??c và c?m giác v?a v?n hoàn h?o

V?i thi?t k? ??i x?ng tuy?t m? v??t th?i gian cùng khung kim lo?i ch? tác có ?? chính xác cao, s?n ph?m ?? ???c th? nghi?m ?? ??t kích th??c t?i ?u và v?a v?n trên tay b?n.

S?c màu th? hi?n cá tính

V?i 4 màu s?c ?n t??ng cho b?n l?a ch?n, Xperia 5 s? h?u thi?t k? m?n nh?n, s? hài hòa và phong cách hoàn m?.

Camera

Ba camera, ba ?ng kính, v? vàn kh? n?ng

V?i ?ng kính 16 mm cho góc ch?p góc siêu r?ng, ?ng kính linh ho?t 26 mm và ?ng kính ch?p chan dung và tele 52 mm, b?n ?? s?n sàng cho b?t c? d?p nào. Và v?i c?ng ngh? tiên ti?n ??n t? camera th??ng hi?u α - Alpha c?a Sony, b?n s? lu?n l?y nét chính xác nh? tính n?ng L?y nét t? ??ng theo ánh m?t Eye AF cùng SteadyShot? ch?ng rung quang h?c, cho ra nh?ng video m??t mà, kh?ng rung l?c.

L?y nét t? ??ng theo ánh m?t chính xác tuy?t ??i

Kết hợp xổ sốKhóa nét ??i t??ng nhanh h?n và sáng t?o nên nh?ng b?c ?nh khó quên v?i c?ng ngh? L?y nét t? ??ng theo ánh m?t v? cùng chính xác.

Màn hình

Tho?i mái t?n h??ng và gi?i trí

Xem phim v?i t? l? khung hình ??m ch?t ?i?n ?nhKết hợp xổ số và ch?t l??ng tr?n v?n. Màn hình OLED FHD+ HDR 6.1 inch CinemaWide 21:9 là cách hoàn h?o ?? th??ng th?c phim ?nh, ch??ng trình TV và ch?i game v?i nh?ng chi ti?t và màu s?c t??i sáng, r? ràng.

??m chìm trong phim ?nh và am nh?c

Dolby Atmos? m? ph?ng tr?i nghi?m am thanh ?i?n ?nh ??nh cao, t?o nên kh?ng gian am thanh m?nh m? lan t?a bên trên và xung quanh b?n - gi? ?ay b?n có th? mang theo tr?i nghi?m nh? ? r?p chi?u phim này ?? xem phim, nghe nh?c ? b?t c? ?au.

Ch?i game

T?ng c??ng tr?i nghi?m ch?i game

Xperia 5 là m?t c? máy ch?i game m?nh m? – b?n s? ch?ng ki?n c?nh hành ??ng s?ng ??ng h?n và d?n ??u cu?c ?ua v?i màn hình CinemaWide 21:9. ?ng d?ng Game enhancer ??c ?áo s? giúp b?n ch?i game ch?t h?n.

B?n quy?n 2019 thu?c v? Epic Games, Inc. M?i quy?n ???c b?o l?u. Epic, Epic Games, logo Epic Games, Fortnite và Fortnite (cách ?i?u) là nh?n hi?u ho?c nh?n hi?u ?? ??ng ky c?a Epic Games, Inc. t?i Hoa K? và các n?i khác.

Hi?u su?t

B? x? ly m?nh m? nh?t c?a chúng t?i

N?n t?ng Qualcomm? Snapdragon? 855Kết hợp xổ số?m?i nh?t cho di ??ng s? h?u s?c m?nh cùng hi?u su?t v??t tr?i, có th? d? dàng x? ly t?t c? các ?ng d?ng và game c?a b?n.

Khám phá Xperia 5

Màn hình, camera và c?ng ngh? am thanh t?i tan trên chi?c ?i?n thoa?i th?ng minh ???c thi?t k? tuy?t ??p. V?i màn hình OLED FHD+ HDR 6.1 inch CinemaWide 21:9, camera ba ?ng kính và am thanh ?a chi?u Dolby Atmos? ??m ch?t ?i?n ?nh, Xperia 5 mang ??n tr?i nghi?m tuy?t v?i nh?t ch? có ? Sony.

Thi?t k?

Thi?t k? v?a v?n hoàn h?o trên tay

Giao di?n v??t th?i gian c?a Xperia 5 ???c thi?t k? ??i x?ng r?t ?a nhìn ?? b?n d? dàng c?m v?a v?n và tho?i mái trên tay.

Màn hình r?ng, thêm n?ng ??ng

Kết hợp xổ sốMàn hình OLED 6.1 inch CinemaWide 21:9 cho b?n kh?ng gian ?? làm nhi?u vi?c h?n và th?c hi?n ?a nhi?m d? dàng ch? v?i 3 b??c. Kh?ng gian hi?n th? r?ng l?n h?n khi m? hai c?a s? trên màn hình 21:9. Ví d?: v?a xem video v?a nh?n tin cho b?n bè.

Kh? n?ng ?a nhi?m cho b?n thuy?t trình và email
Làm vi?c hi?u qu?

Kết hợp xổ sốBài thuy?t trình và email

Kh? n?ng ?a nhi?m cho b?n ?? và nh??n tin
?i?u h??ng trong lúc trò chuy?n

B?n ?? và nh??n tin

Kh? n?ng ?a nhi?m cho video và m?ng xã h?i
V?a truy c?p m?ng x? h?i v?a xem video

Video và m?ng x? h?i

Tìm màu b?n thích

Kết hợp xổ sốXperia 5 có nhi?u l?a ch?n màu s?c phù h?p v?i phong cách c?a b?n.

Kính Corning® Gorilla® Glass 6
S?n sàng ?i b?t c? ?au

Xperia 5 s? h?u kính Corning? Gorilla? Glass 6 ? m?t tr??c và m?t sau, mang l?i ?? b?n và kh? n?ng b?o v? v??t tr?i.

Ch? s? x?p h?ng IP65/68
Ch?ng n??c và ch?ng b?i

Dù b?n ?i ?au, n??c và b?i c?ng kh?ng th? tác ??ng ??n thi?t k? ??t ch? s? x?p h?ng IP65/68?c?a Xperia 5.

Camera

L?y nét lu?n chu?n v?i camera ba ?ng kính

Nh?m giúp b?n ch?p l?i hình ?nh ?úng nh? trong trí nh?, Xperia 5 trang b? c?ng ngh? tiên ti?n ??n t? camera Alpha c?a Sony, ?i?n hình là tính n?ng m?i L?y nét t? ??ng theo ánh m?t. Camera ba ?ng kính ?em ??n ?nh ch?p tuy?t ??p cho các c?nh khác nhau và thách th?c c? các ?i?u ki?n ánh sáng y?u: ?ng kính góc siêu r?ng 16 mm, ?ng kính linh ho?t 26 mm cùng v?i ?ng kính ch?p chan dung và tele 52 mm.

?ng kính 16 mm
?ng kính góc siêu r?ng 16 mm

Ch?n ?ng kính 16 mm khi b?n mu?n l?u l?i m?i th? vào trong b?c hình.

?ng kính 26 mm
?ng kính linh ho?t 26 mm

Ch?n ?ng kính linh ho?t 26 mm v?i kh? n?ng ch?ng rung hình ?nh quang h?c cho h?u h?t các b?i c?nh ch?p và ?i?u ki?n ánh sáng y?u.

?ng kính 52 mm
?ng kính ch?p chan dung và tele 52 mm

Ch?n ?ng kính 52 mm ?? ch?p g?n ch? th? h?n.

L?y nét t? ??ng theo ánh m?t ?? khóa nét nhanh h?n

Khi ch?p ?nh chan dung, ?i?u quan tr?ng nh?t là l?y nét chính xác vào ??i m?t c?a ch? th?. C?ng ngh? L?y nét t? ??ng theo ánh m?t mang tính ??t phá ??n t? camera Alpha c?a Sony trong Xperia 5 s? giúp b?n ch?p ?nh chan dung gia ?ình và b?n bè tuy?t ??p.

Ch?p nhanh liên t?c v?i AF/AE t?i ?a 10 hình/giay

Kết hợp xổ sốV?i kh? n?ng ch?p liên t?c t?i ?a 10 hình/giay cùng tính n?ng theo d?i AF/AE (L?y nét t? ??ng/Ph?i sa?ng t?? ???ng), b?n có th? ch?p nh?ng b?c ?nh l?y nét có ?? ph?i sáng can b?ng trong ch? ?? chu?p liên tu?c. Và v?i tính n?ng theo d?i L?y nét t? ??ng theo ánh m?t, hình ?nh lu?n ???c l?y nét hoàn h?o ngay c? khi ??i t??ng chuy?n ??ng.

C?ng ngh? camera Alpha c?a Sony

BIONZ X? cho di ??ng này mang nh?ng c?ng ngh? xu?t s?c nh?t trên camera Alpha c?a Sony ??n v?i Xperia. Ngoài tính n?ng L?y nét t? ??ng theo ánh m?t và AE/AF lên t?i 10 hình/giay, c?ng ngh? gi?m nhi?u RAW và nh?ng tính n?ng ?i?u khi?n th? c?ng tiên ti?n cho b?n t? do sáng t?o ?? ch?p nh?ng b?c ?nh tuy?t v?i trong ?i?u ki?n ánh sáng y?u v?i ?? nhi?u t?i thi?u.

C?m bi?n 1/2,6 inch và ?ng kính F1.6 t??i sáng
Hoàn h?o ?? ch?p trong ?i?u ki?n ánh sáng y?u

V?i Xperia 5, ch?p ?nh ??p trong ?i?u ki?n ánh sáng y?u th?t d? dàng. Camera chính có c?m bi?n 1/2,6 inch c? l?n và ?ng kính F1.6 t??i sáng. K?t h?p cùng OIS và c?ng ngh? gi?m nhi?u RAW, thành qu? cu?i cùng r?t s?c nét và r? ràng.

Ch? ?? th? công v?i kh? n?ng ?i?u khi?n hoàn toàn
Ch? ??ng ?i?u khi?n v?i ch? ?? th? c?ng

Ch? ?? th? c?ng giúp b?n ?i?u khi?n hoàn toàn ISOKết hợp xổ số, giá tr? ph?i sáng và ?? can b?ng tr?ng c?a Xperia 5 cùng nh?ng cài ??t nang cao khác. V?i t?c ?? màn tr?p t?i ?a 30 giay, ch?p nh?ng v?t sáng tuy?t ??p m?i ??n gi?n làm sao.

Quay phim ??m ch?t ?i?n ?nh

Kết hợp xổ sốCùng v?i các k? s? camera phim k? thu?t s? c?a Sony, chúng t?i t?o ra Cinema Pro d?a trên camera mà nh?ng ng??i sáng t?o th?c th? s? d?ng. Mang ??n cho b?n Giao di?n màu cài ??t s?n chuyên nghi?p, t? l? khung hình 21:9, HDR 4K và 24 hình/giay

??a màu s?c ?i?n ?nh vào ??i s?ng th??ng ngày

V?i 8 Giao di?n màu cài ??t s?n chuyên nghi?p khác nhau, b?n có th? ??a nhi?u phong cách ?i?n ?nh vào b? phim c?a mình.

T??ng thích v?i camera Alpha c?a Sony

Xperia 5 c?ng là b?n ??ng hành hoàn h?o cho máy ?nh Alpha c?a Sony – b?n có th? s? d?ng Xperia làm ma?n hi?nh t? xa và ?i?u khi?n kh?ng day các th?ng s? cài ??t c?ng nh? hình ?nh qua ?ng d?ng Imaging Edge? Mobile.

Màn hình

G?n h?n v?i tr?i nghi?m r?p chi?u phim th?c t?

Màn hình CinemaWide 21:9 cho tr?i nghi?m xem phim ??m ch?t ?i?n ?nh?v?i màu s?c chính xác, tái hi?n hình ?nh chan th?c h?t nh? y t??ng c?a ng??i sáng t?o.

Xem phim ?úng nh? y ?? c?a ng??i sáng t?o

Ch? ?? Trình t?o mang ??n ?? chính xác và kh? n?ng tái t?o màu s?c v??t tr?i cho m?i n?i dung video, k? c? khi b?n xem phim trên NetflixKết hợp xổ số. Màn hình OLED FHD+ HDR 6.1 inch CinemaWide 21:9 cho tr?i nghi?m xem phim chan th?c, tr?n v?n.

Xem C?u bé m?t tích mùa 3 trên Netflix. Mùa hè n?m 1985, m?i th? ?ang nóng d?n lên t?i Hawkins, Indiana. Nh?ng ?ó kh?ng ch? vì ánh m?t tr?i, pháo hoa hay m?i tình l?ng m?n mùa hè — chuy?n gì ?ó ?ang di?n ra d??i lòng ??t và kh?ng h? gi?ng tr??c kia.

C?ng ngh? BRAVIA? TV c?a Sony trong lòng bàn tay

Kết hợp xổ sốB? x? ly X1? cho di ??ng ???c c?ng ngh? BRAVIA TV h? tr? ??a kh? n?ng t?o b?n g?c HDR vào m?i n?i dung b?n xem, nên ngay c? n?i dung truyê?n pha?t tr??c tuyê?n c?ng có ?? t??ng ph?n, màu s?c và ?? r? nét t?t h?n

T?n h??ng am thanh ??m ch?t ?i?n ?nh v?i Dolby Atmos

Kết hợp xổ sốDolby Atmos t?o nên kh?ng gian am thanh m?nh m? cho tr?i nghi?m gi?i trí v? cùng ngo?n m?c lan t?a bên trên và xung quanh b?n. ???c h?p tác ch?nh am cùng Sony Pictures Entertainment, dù b?n xem phim hay nghe nh?c, Xperia 5 s? phan tích m?i ngu?n am thanh và bi?n nh?ng ?i?u bình th??ng tr? nên phi th??ng.

Ch?i game

H?y nang tr?i nghi?m game c?a b?n lên t?m cao m?i

Màn hình CinemaWide 21:9 hoàn h?o cho vi?c ch?i game, giúp b?n xem toàn b? quá trình ch?i c?a mình trên giao di?n r?ng h?n, kh?ng gi?i h?n. ?ng d?ng Game enhancer nguyên b?n c?a chúng t?i ???c thi?t k? ?? làm phong phú m?i tr?i nghi?m ch?i game - c? khi ch?i l?n khi chia s?.

? 2019 Gameloft. M?i quy?n ???c b?o l?u. T?t c? các h?ng s?n xu?t, xe h?i, tên g?i, th??ng hi?u và hình ?nh liên quan là nh?n hi?u và/ho?c tài li?u có b?n quy?n c?a ch? s? h?u t??ng ?ng.

Hi?u su?t

Hi?u su?t và s?c m?nh v??t tr?i

?? có ???c hi?u su?t tuy?t v?i, n?n t?ng Qualcomm? Snapdragon? 855 cho di ??ng?s? h?u kh? n?ng kê?t n??i 4G nhi?u gigabit, CPU nhanh h?n t?i 45%, GPU nhanh h?n t?i 20% và ti?t ki?m n?ng l??ng t?t h?n.

?ng ten ???c thi?t k? ??c bi?t
Kha? n?ng kê?t n??i siêu nhanh

Các ?ng ten ???c thi?t k? ??c bi?t c?a Xperia 5 n?m ? nh?ng b? ph?n khác nhau trong ?i?n tho?i ?? gi?m y?u t? gay nhi?u c?ng nh? t?ng t?c ?? t?i v? và t?i lên.

RAM 6 GB & b? nh? trong 128 GB
Dung l??ng l?n h?n, ?a nhi?m h?n

Xperia 5 có RAM 6 GB & b? nh? trong 128 GB?nên b?n s? lu?n có ?? dung l??ng c?n thi?t và kh? n?ng th?c hi?n ?a nhi?m xu?t s?c.

Khe c??m MicroSD™
M? r?ng b? nh? c?a b?n

T?ng dung l??ng l?u tr? c?a ?i?n tho?i thêm t?i 512 GB b?ng khe c?m microSD?.

Kh? n?ng k?t n?i t?i ?u

Kết hợp xổ sốXperia 5 có ‘Kh? n?ng k?t n?i th?ng minh’, c?ng ngh? h?c sau trên Xperia t?n d?ng Th? vi?n m?ng n?-ron nhan t?o c?a Sony ?? phan tích các tín hi?u Wi-Fi và d? ?oán các v?n ?? v? kh? n?ng k?t n?i trong t??ng lai g?n. Xperia 5 xác ??nh ch?t l??ng m?ng b?n ?ang dùng và t? ??ng chuy?n thành LTE khi d? ?oán ???c b?t k? ?nh h??ng nào ??n ch?t l??ng k?t n?i. V?i Xperia, b?n s? lu?n ???c s? d?ng m?ng t?t nh?t.

Pin

S?c nhanh khi c?n

Xperia 5 có s?n b? s?c nhanh ?i kèm v?i kh? n?ng s?c 50% pin ch? trong 30 phút. C?ng ngh? s?c c?a chúng t?i giúp pin b?n h?n. ?ng d?ng Ch?m sóc pin giúp ?i?n tho?i kh?ng b? s?c quá m?c, trong khi c?ng ngh? S?c thích ?ng trên Xperia theo d?i ?i?n tho?i trong lúc s?c ?? ??m b?o pin kh?ng ho?t ??ng quá t?i.

?m thanh

?m thanh c?a ?i?n tho?i th?ng minh nang c?p lên thành ?m thanh Hi-Res

Th??ng th?c t?ng b?n nh?c v?i ch?t l??ng am thanh g?n nh? nguyên b?n nh? ?m thanh Hi-Res và DSEE HX?. V?i loa stereo tích h?p, b?n có th? nghe nh?c to và r? ràng trong khi ?m thanh Hi-Res kh?ng day cho ch?t l??ng am thanh tuy?t v?i ??n t?ng chi ti?t khi b?n nghe kh?ng day.

T?t c? hình ?nh trên màn hình ch? nh?m m?c ?ích minh h?a.

Th?ng s? k? thu?t

Màn hình OLED FHD+ HDR 6.1 inch CinemaWide 21:9 v?i Camera ba ?ng kính và kh? n?ng L?y nét t? ??ng theo ánh m?t.
  • Camera ba ?ng kính 16 mm, 26 mm và 52 mm

  • L?y nét t? ??ng theo ánh m?t

  • Màn hình OLED FHD+ HDR CinemaWide 21:9

  • C?ng ngh? t?o l?i b?n g?c HDR

  • N?n t?ng Qualcomm? Snapdragon? 855 cho di ??ng

Kích th??c
158 x 68 x 8,2 mm
Tr?ng l??ng
164 g
Kháng n??c
Ch?u n??c (IP65/68)
S? l??ng SIM
M?t SIM, Hai SIM
Dung l??ng
3140 mAh
Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh. Tìm hi?u thêm v? Sony và m?i tr??ng