Kết hợp xổ sốXperia 5 II

T?c ?? nhanh, thi?t k? nh? g?n

Kết hợp xổ sốK?t h?p t?c ?? ?n t??ng v?i thi?t k? nh? g?n, nang t?m tr?i nghi?m gi?i trí và s?c sáng t?o c?a b?n v?i Xperia 5 II.

?I?N THO?I TH?NG MINH

Xperia 5 II -Thi?t k? nh? g?n | Màn hình 21:9 CinemaWide? | L?y nét t? ??ng theo ánh m?t trong th?i gian th?c

Xperia 5 II
Xperia 5 II màu lam, m?t tr??c và sau

pinkblueblack

Thi?t k? yêu thích song hành cùng c?ng ngh? b?n c?n

Kích c? v?a v?n hoàn h?o trong túi hay lòng bàn tay ?i kèm v?i c?ng ngh? m?i nh?t c?a Sony. Khám phá Xperia 5 II.

Nhi?p ?nh gia ?m th?c
C?ng ngh? t? máy ?nh Alpha – cho k?t qu? s?c nét

Tích h?p c?ng ngh? c?a các máy ?nh chuyên nghi?p Alpha, Xperia 5 II mang t?i cho b?n t?c ?? và s? chu?n xác c?n thi?t ?? b?t tr?n các kho?nh kh?c màu nhi?m v?i kh? n?ng l?y nét c?c s?c và ?? ph?i sáng hoàn h?o.

Ch?p ?nh chan dung hoàn h?o m?i lúc

Kh?ng ph?i b?c chan dung nào c?ng ???c t?o dáng hoàn h?o – ??i khi b?n s? mu?n m?t ?i?u gì ?ó t? nhiên h?n. Và ?ó là lúc tính n?ng L?y nét t? ??ng theo ánh m?t trong th?i gian th?c t?a sáng, b?t k? b?n ch?p ng??i hay ??ng v?t chuy?n ??ng nhanh.

?nh ng??i ph? n? ???c ch?p b?ng tính n?ng L?y nét t? ??ng theo ánh m?t trong th?i gian th?c
Hình ?nh n?i b?t

Tính n?ng L?y nét t? ??ng theo ánh m?t trong th?i gian th?c ??m b?o chú tr?ng vào ph?n bi?u c?m nh?t trên khu?n m?t, ngay c? khi m?t bên m?t b? che ho?c ng??i ?ó ?ang di chuy?n nhanh.

??y cá tính và s?c bi?u ??t

N?u ch? th? c?a b?n t? ch?i ch?i bóng thì c?ng ??ng lo – Xperia 5 II s? v?n tìm th?y ánh m?t và l?y nét nhanh ?? ch?p b?c ?nh ?áng nh?.

?nh chú chó ???c ch?p b?ng tính n?ng L?y nét t? ??ng theo ánh m?t trong th?i gian th?c
Nh?ng kho?nh kh?c quý giá luôn s?c nét
Nh?ng kho?nh kh?c quy giá lu?n s?c nét

B?n mu?n b?t tr?n các kho?nh kh?c v? giá trong tích t?c và ??m b?o lu?n l?y nét hoàn h?o? Tính n?ng ch?p liên t?c t?i 20 hình/giay , cùng tính n?ng l?y nét t? ??ng và ph?i sa?ng t?? ???ng, s? mang t?i cho b?n t?c ?? b?n c?n.?

Xperia s? h?u ch?t l??ng ZEISS v??t tr?i

Camera ba ?ng kính linh ho?t giúp b?n ch?p nh?ng b?c ?nh kh? ngang và kh? d?c tuy?t ??p, c?ng nh? cho phép phóng to các ch? th? ? xa. H? th?ng quang h?c ZEISS ???c hi?u ch?nh riêng cho Xperia 5 II và còn tích h?p l?p m? ZEISS T* n?i ti?ng nh?m gi?m ph?n x?, mang t?i ?? t??ng ph?n và kh? n?ng k?t xu?t hình ?nh ??y tinh t?.

Xperia s? h?u ch?t l??ng ZEISS v??t tr?i
Góc siêu r?ng 16 mm
Góc siêu r?ng 16 mm

Ch?n góc siêu r?ng 16 mm khi b?n mu?n l?u l?i m?i th? vào trong b?c hình.

Góc r?ng 24 mm
Góc r?ng 24 mm

Kết hợp xổ sốGóc r?ng 24 mm linh ho?t ?áp ?ng h?u h?t các tình hu?ng ch?p.

Ch?p tele 70 mm
Ch?p tele 70 mm

Khi b?n mu?n ??n g?n ch? th? h?n, h?y ch?n ch?p tele lên ??n 70 mm v?i kh? n?ng zoom quang h?c 3x.

Xperia 5 II v?i nút ch?p riêng ti?n d?ng
?i?n tho?i th?ng minh có nút ch?p

Xperia 5 II ???c trang b? nút ch?p riêng ti?n d?ng gi?ng nh? m?t máy ?nh chuyên nghi?p, giúp b?n ch?p nh?ng b?c ?nh hoàn h?o.

?nh ít b? nhi?u h?n trong các c?nh t?i

Kết hợp xổ số? nh?ng tình hu?ng ánh sáng kém, Xperia 5 II th? hi?n v? cùng xu?t s?c.

Cho tín ?? phim ?nh
Tr?i nghi?m màn hình r?ng ngay trong lòng bàn tay b?n

Khi b?n là tín ?? phim ?nh, b?n s? mu?n có chi?c ?i?n tho?i th?ng minh hi?n th? t?t t?ng c?nh phim. V?i T?c ?? làm m?i 120 HzKết hợp xổ số c?a màn hình, thao tác cu?n s? tr? nên v? cùng m??t mà.

??m mình trong hành ??ng

Kết hợp xổ sốV?i t? l? khung hình ??m ch?t ?i?n ?nh và vùng xem r?ng, màn hình OLED FHD+ và HDR 21:9 CinemaWide? 6.1 inch cho b?n hoàn toàn ??m chìm trong hành ??ng, theo ?úng y ?? c?a nhà làm phim.

?R? h?n, sáng h?n và ?? t??ng ph?n t?t h?n cho m?i n?i dung b?n xem

B? x? ly X1? cho di ??ng mang ??n c?ng ngh? t?i ?u hóa HDR c?a BRAVIA cho m?i th? b?n xem ?? c?i thi?n ?? t??ng ph?n, màu s?c và ?? r? nét c?a m?i n??i dung, k? c? trên các d?ch v? xem tr?c tuy?n.

Xem Netflix trên Xperia 5 II

Xem Tyler Rake: Nhi?m v? gi?i c?u trên Netflix.

Tr?i nghi?m s?c màu Hollywood

L?y c?m h?ng t? kh? n?ng tái t?o màu s?c c?a Màn hình chuyên d?ng t? c?ng ngh? Sony chuyên nghi?p dùng trong các s?n ph?m hàng ??u Hollywood, nay b?n có th? tr?i nghi?m ?? chính xác v? màu s?c ??nh cao v?i Ch? ?? t?o m?i "???c CineAlta h? tr?" giúp tái hi?n n?i dung chan th?c.

Tr?i nghi?m am thanh ?a chi?u cùng Dolby Atmos?

Xem phim v?i c?ng ngh? Dolby Atmos? là m?t tr?i nghi?m c?c s?ng ??ng, khi am thanh ?a chi?u l?u chuy?n phía trên và xung quanh b?n. Xperia 5 II cho b?n tr?i nghi?m c?ng ngh? ch?nh am Dolby Atmos? c?ng tác v?i Sony Pictures Entertainment b?ng tai nghe có day và kh?ng day ho?c loa am thanh n?i ? m?t tr??c.

Tr?i nghi?m âm thanh ?a chi?u cùng Dolby Atmos®
60 Hz so v?i 120 Hz
Cu?n m??t mà h?n

Nh? có T?c ?? làm m?i 120 HzKết hợp xổ số, màn hình OLED mang t?i tr?i nghi?m cu?n và chuy?n ti?p hình ?nh m??t mà.

Cho game th? di ??ng
Ch?i game chan th?c. D?n ??u b?ng x?p h?ng.

Kết hợp xổ sốXperia 5 II ??a b?n ??m chìm sau h?n trong hành ??ng v?i màn hình 21:9 cu?n hút – cùng v?i Game enhancer, hi?u su?t siêu nhanh, màn hình có T?c ?? làm m?i 120 Hz và ph?n h?i c?m ?ng chính xác, m?i l?i th? ??u thu?c v? b?n.

Màn hình 21:9 r?ng so v?i màn hình thông th??ng
Xem cu?c tranh tài thi?u y?u t? nào

Màn hình 21:9 r?ng h?n màn hình truy?n th?ng, giúp b?n quan sát hành ??ng t?t h?n – ?? b?n th?y ??ch th? tr??c khi chúng k?p th?y b?n.

N?i dung game hi?n th? m??t mà, s?c nét

Trên màn hình có T?c ?? làm m?i g?c là 120 Hz, các ??i t??ng chuy?n ??ng nhanh ??u ???c x? ly r? nét ?? n?i dung game hi?n th? th?c s? m??t mà. Nh?ng Xperia 5 II kh?ng d?ng l?i ? ?ó – v?i c?ng ngh? Gi?m nhòe do chuy?n ??ng 240 Hz, màn hình c?p nh?t hình ?nh v?i t?c ?? ?áng kinh ng?c 240 l?n m?i giay ?? hành ??ng kh?ng b? m?.

Chuy?n ??ng nhanh và chính xác trên Xperia 5 II
Chuy?n ??ng chính xác và nhanh chóng

V?i nh?ng game ?òi h?i nhanh tay, Xperia 5 II s? mang t?i cho b?n l?i th?. Thi?t b? h? tr? T?c ?? quét c?m ?ng 240 Hz, cao g?p 4 l?n so v?i model tr??c ?ó – ngh?a là hành ??ng x?y ra chính xác nh? b?n d? ??nh ?? ?i?u khi?n chu?n xác. Ph?n h?i c?m ?ng c?ng nhanh h?n, h? th?ng nh?n bi?t thao tác ch?m c?a b?n vào ?úng th?i ?i?m b?n d? ??nh.

T?n h??ng t?ng game ??n m?c t?i ?a

Game enhancer mang ??n hàng lo?t tính n?ng và cài ??t ?? giúp b?n c?i thi?n cách ch?i và giành ???c nhi?u chi?n th?ng h?n. B?n c?ng có th? chia s? nh?ng kho?nh kh?c tuy?t nh?t b?ng ?nh ch?p màn hình, am thanh ho?c ?o?n video.?

Các tính n?ng ch?i game khác

Xperia 5 II s? h?u nhi?u tính n?ng khác khi?n thi?t b? tr? thành l?a ch?n hoàn h?o cho game th?.

Dành cho nh?ng ng??i yêu nh?c
L?ng nghe nh? th? b?n ?ang ? cùng ngh? s?

T?n d?ng s? tr??ng c?a chúng t?i v? c? ph?n c?ng am thanh và tr?i nghi?m gi?i trí b?ng am nh?c, Xperia 5 II ???c ch? t?o ?? mang l?i tr?i nghi?m nghe chan th?c v?i vi?c h?p tác ch?nh am cùng Sony Music Entertainment.

Gi?c c?m am thanh 3,5 mm mang l?i ch?t l??ng am thanh ??nh cao

C?m tai nghe yêu thích vào gi?c c?m am thanh 3,5 mm ?? th??ng th?c am thanh v??t tr?i, v?i kh? n?ng tách bi?t am thanh trái và ph?i r? ràng h?n, gi?m nhi?u tín hi?u ??n m?c kh?ng ?áng k? 20 dB – th?p h?n model tr??c ?ó trên 90%.?

Tr?i nghi?m am thanh tuy?t ??nh

Xperia 5 II ??m b?o b?n ???c nghe nh?c v?i ch?t l??ng t?t nh?t, dù b?n nghe ? ??nh d?ng k? thu?t s? nào.

Logo DSEE Ultimate
C?i thi?n ch?t l??ng cho toàn b? kho nh?c c?a b?n

Kết hợp xổ sốDSEE Ultimate c?i thi?n ch?t l??ng nh?c k? thu?t s?, d?a vào AI ?? t? ??ng nang t?n s? am thanh và d?i t?n ??ng trong th?i gian th?c. C?i thi?n c? d?i t?n cao và th?p ?? ??a t?ng bài nh?c ??n g?n ch?t l??ng ?m thanh ?? phan gi?i cao. Ho?t ??ng ???c v?i tai nghe có day ho?c kh?ng day, trên t?p trong máy và c? d?ch v? nghe nh?c tr?c tuy?n.

Logo Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless và LDAC
Tuy?t h?n c? am thanh ch?t l??ng CD

V?i ?m thanh ?? phan gi?i cao ho?c ?m thanh ?? phan gi?i cao kh?ng day qua LDAC, b?n có th? nghe nh?c s?ng ??ng và chi ti?t h?n h?n ch?t l??ng CD. S?n ph?m tái t?o tr?n v?n d?i t?n am thanh, giúp b?n th??ng th?c nh?c ?úng nh? y ?? c?a ngh? s?.

L?ng nghe và c?m nh?n am thanh quanh b?n

V?i 360 Reality Audio, am nh?c ch?a bao gi? ??m chìm và chan th?c ??n v?y – và Xperia 5 II ?? ???c thi?t k? ?? b?n tr?i nghi?m t?t dù dùng tai nghe có day hay kh?ng day. Thi?t b? này còn s? h?u kh? n?ng gi?i m? ph?n c?ng tích h?p nh?m t?i ?u hóa ch?t l??ng am thanh và c?i thi?n m?c tiêu th? ?i?n ?? b?n nghe ???c lau h?n.

Thi?t k?
S? hoàn m? trong kích th??c nh? g?n

V?i thi?t k? b? túi v?a v?n hoàn h?o trên tay, Xperia 5 II chính là chi?c ?i?n tho?i th?ng minh b?n mong ch?.

Phong cách v??t th?i gian

Kh?ng ch? ti?n d?ng mà còn ??p m?t, Xperia 5 II có nhi?u l?a ch?n màu s?c phù h?p v?i phong cách c?a b?n.

Thi?t k? m?nh m? ?? s? d?ng hàng ngày

Thi?t b? này s? h?u kh? n?ng ch?ng b?i và kháng n??c IP65/68 ?? b?o v? kh?i các y?u t? th?i ti?t, c?ng thêm kính Corning? Gorilla? Glass 6 b?n b? và c?ng cáp ? m?t tr??c và m?t sau.

N??c b?n lên Xperia 5 II
Màn hình r?ng, thêm n?ng ??ng
Cho hi?u su?t v??t tr?i
Logo ???c ch?ng nh?n Wi-Fi 6
Gi?i trí tr?c tuy?n, l??t web t?c ?? v?i Wi-Fi 6

Wi-Fi 6Kết hợp xổ số mang ??n cho b?n k?t n?i t?t h?n v?i t?c ?? cao h?n, ?? tr? th?p h?n và kh? n?ng qu?n ly k?t n?i ???c c?i thi?n – có ngh?a là nhi?u thi?t b? có th? s? d?ng cùng m?t m?ng mà kh?ng c?n dùng b?ng th?ng t?i ?a.

Logo Wi-Fi LTE
Lu?n có k?t n?i t?t nh?t

Kết hợp xổ sốNh? c?ng ngh? th?ng minh, Xperia 5 II liên t?c phan tích ch?t l??ng m?ng Wi-Fi b?n s? d?ng. N?u d? ?oán ???c ch?t l??ng kh?ng t?t, ?i?n tho?i s? t? ??ng chuy?n sang k?t n?i v?i m?ng di ??ng ?? b?n lu?n có th? s? d?ng k?t n?i t?t nh?t s?n có.

N?n t?ng Qualcomm® Snapdragon™ 865 cho di ??ng
S?c m?nh b?n c?n ?? ??t hi?u su?t v??t tr?i

Xperia 5 II cho phép b?n ch?p ?nh, ch?i game, xem, nghe và ?a nhi?m theo cách hoàn toàn m?i – t?t c? là nh? N?n t?ng Qualcomm? Snapdragon? 865 cho di ??ng. N?n t?ng này k?t h?p t?c ?? hàng gigabit ??nh cao v?i CPU và GPU nhanh h?n 25% so v?i model tr??c ?ó. V?y nên h?y chu?n b? s?n sàng và t?n h??ng.

Dung l??ng pin v?ng ch?i
S?c pin t?i 50% ch? sau 30 phút
S?c pin t?i 50% ch? sau 30 phút

Xperia 5 II s? h?u pin 4.000 mAh m?nh m? v?i kh? n?ng s?c nhanh. Vì th?, n?u b?n ?ang v?i mà pin s?p h?t thì b?n có th? s?c lên m?c 50% ch? trong kho?ng 30 phút.

?? th? hi?n th? tình tr?ng c?a pin
Pin b?n kh?e sau 2 n?m s? d?ng

C?ng ngh? s?c c?a chúng t?i giúp pin b?n h?n. Tính n?ng Ch?m sóc pin giúp ?i?n tho?i kh?ng b? s?c quá m?c, trong khi c?ng ngh? S?c thích ?ng trên Xperia theo d?i ?i?n tho?i trong lúc s?c ?? ??m b?o pin kh?ng ho?t ??ng quá t?i.

1. Dung l??ng pin
2. Tu?i th? pin
3. S?c th??ng

Dành cho phim và nhi?p ?nh
Kh? n?ng quay phim chuy?n ??ng ch?m 4K HDR 120 hình/giay l?n ??u có trên ?i?n tho?i th?ng minh

Xperia 5 II h? tr? quay video 4K HDR 120 hình/giay, giúp b?n quay ???c nh?ng c?nh quay chuy?n ??ng ch?m ?n t??ng.

Quay phim nh? chuyên gia v?i Xperia 5 II
Làm phim nh? chuyên gia

Gi? ?ay, b?n có th? quay phim nh? nh?ng chuyên gia. Nh? chuyên m?n c?a các k? s? máy quay k? thu?t s? c?a chúng t?i, Xperia 5 II mang ??n hàng lo?t c?ng c? giúp b?n nang cao kh? n?ng làm phim. Sáng t?o v?i Giao di?n màu cài ??t s?n, kh? n?ng quay phim 21:9, 4K HDR ? 24, 25, 30, 60 và 120 hình/giay cùng B? l?c gió th?ng minh.

Tính n?ng và nút ?i?u khi?n l?y c?m h?ng t? máy ?nh Alpha

Xperia 5 II giúp b?n hoàn toàn t? do ch?p ?nh v?i các nút ?i?u khi?n th??ng có trên máy ?nh chuyên nghi?p. Ch?n cài ??t t? ??ng ho?c ?i?u khi?n b?ng tay ISO, t?c ?? màn tr?p, can b?ng tr?ng, v.v. Sau ?ó xu?t ra RAW (.DNG) v?i giao di?n l?y c?m h?ng t? máy ?nh Alpha.

Tính n?ng và nút ?i?u khi?n l?y c?m h?ng t? máy ?nh Alpha

T?t c? hình ?nh trên màn hình ch? nh?m m?c ?ích minh h?a.

M?ng 5G và tình tr?ng th?c t? có th? khác nhau tùy theo qu?c gia, nhà m?ng, phiên b?n ph?n m?m và m?i tr??ng ng??i dùng.

Kh? n?ng th? hi?n c?a ?ng kính t??ng ???ng v?i tiêu c? 35 mm.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

S? h?u các c?ng ngh? camera, am thanh và màn hình m?i nh?t c?a Sony, Xperia 5 II giúp b?n ch?p ?nh, sáng t?o, gi?i trí và chia s? nhanh h?n bao gi? h?t. T?t c? ??u n?m trong m?t thi?t k? nh? g?n, d? dùng b?ng m?t tay và n?m v?a trong túi b?n.
  • L?y nét t? ??ng theo ánh m?t trong th?i gian th?c dành cho ng??i và ??ng v?t

  • Tr?i nghi?m cu?n m??t mà trên màn hình có T?c ?? làm m?i 120 Hz

  • Màn hình OLED FHD+HDR 21:9 CinemaWide? 6.1 inch

  • Quay phim chuy?n ??ng ch?m 4K HDR 120 hình/giay

  • N?n t?ng Qualcomm? Snapdragon? 865 cho di ??ng

Kích th??c
158 x 68 x 8 mm
Tr?ng l??ng
163 g
Kháng n??c
Kháng n??c (IP65/68)
S? l??ng SIM
Hai SIM k?t h?p
Dung l??ng
4000 mAh
Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh. Tìm hi?u thêm v? Sony và m?i tr??ng