B?c th?y c?a ?? trung th?c

Chúng t?i mong mu?n thi?t k? TV giúp truy?n ??t trung th?c y t??ng c?a nhà s?n xu?t. MASTER Series ?áp ?ng tiêu chí k? thu?t kh?t khe và bi?n hình ?nh t??i ??p thành hi?n th?c. L?n ??u tiên, nhà sáng t?o có th? th?y nh?ng gì h? t??ng t??ng ???c tái hi?n ngay trong nhà.?

H?y xem vì sao các nhà làm phim háo h?c v?i MASTER Series

??o di?n và các nhà s?n xu?t c?a Jumanji - Trò ch?i k? ?o: Th?ng c?p ?? v? cùng kinh ng?c tr??c MASTER Series A9G khi ch?ng ki?n chi?c TV này truy?n t?i chu?n xác t?ng hình ?nh và am thanh c?a b? phim. H?y xem h? nói gì nhé!

Jake Kasdan
“Quá ngo?n m?c. Ngay khi nhìn th?y hình ?nh, t?i ?? b? chinh ph?c hoàn toàn.”

Jake Kasdan
??o di?n

Matt Tolmach
“V? cùng chính xác và s?ng ??ng! ?m thanh vang v?ng t? chính màn hình.”

Matt Tolmach
Kết hợp xổ sốNhà s?n xu?t

Hiram Garcia
“?ay là s?n ph?m ??u tiên tái hi?n tr?n v?n hình ?nh chúng t?i mu?n ?em ??n cho khán gi?.”

Hiram Garcia
Nhà s?n xu?t

Hình ?nh v??t tr?i cho tác gi? ngu?n c?m h?ng m?i

Xem dòng s?n ph?m MASTER Series giúp các game th? c?m nh?n th? gi?i trong game Gran Turismo? chan th?c ??n th? nào qua vi?c tái t?o nh?ng s?c thái tinh t? c?a màu s?c, ánh sáng và hi?u ?ng chuy?n t?ng màu theo ?úng y ?? c?a tác gi?.??

Ch?t l??ng hàng ??u ?ích th?c qua s? hi?u ch?nh c?a nhà máy?

Kết hợp xổ sốKhám phá cách ?? ??i ng? s?n xu?t t?i nhà máy c?a chúng t?i, v?i s? t?n tam và tinh th?n c?ng hi?n c?a mình, ??m b?o m?i tivi MASTER Series ??u có th? tái t?o l?i nh?ng hình ?nh nh? th?t ??n kinh ng?c ngay t?i nhà.

Mikichika Sakata, Phó T?ng Giám ??c, Thi?t k? T?m màn hình
"???c chiêm ng??ng ch?t l??ng hình ?nh nguyên m?u là ?i?u th?t s? xúc ??ng, chúng t?i mong s? chia s? ???c các c?m xúc này v?i nhi?u khách hàng nh?t."


Mikichika Sakata
Phó T?ng Giám ??c, B? ph?n Thi?t k? S?n ph?m

Jun Moritsugu, K? s? S?n xu?t
"MASTER Series là dòng s?n ph?m ch?a ??ng ?am mê và tam huy?t c?a các k? s?. S? m?nh c?a chúng t?i là s?n xu?t ra nh?ng s?n ph?m truy?n t?i ???c toàn b? tam huy?t c?a h?."


Jun Moritsugu
Tr? ly Giám ??c, B? ph?n Thi?t k? S?n ph?m

Tamio Haruyama, Giám ??c C?p cao
"Quy trình này trái ng??c v?i y t??ng hi?u qu? s?n xu?t th??ng g?p nh?ng chúng t?i v?n theo sát m?t cách có tính toán nh?m ??t ???c ch?t l??ng t?i ?u ?? x?ng v?i model cao c?p"


Tamio Haruyama
Giám ??c C?p cao, B? ph?n S?n xu?t

Tr?i nghi?m V? TR? NG??I NH?N nh? các tác gi?

Khám phá ni?m ?am mê c?a các tác gi? th? hi?n trong b? phim ??t nhi?u gi?i th??ng - NG??I NH?N: V? TR? M?I - và s? tái hi?n tác ph?m này trên dòng s?n ph?m MASTER Series ?úng nh? ch?t l??ng x??ng phim ?? duy?t.

Rodney Rothman
“Ti-vi Sony v?a xem ?úng là s?n ph?m tiêu dùng ??u tiên t?i th?y th? hi?n g?y ??y ?? nh?t t? t??ng và ni?m ?am mê chúng t?i truy?n t?i vào s?n ph?m, v? cùng r? nét.”?


Rodney Rothman
Kết hợp xổ số??o di?n & ??ng tác gi? k?ch b?n

Bob Persichetti
“T?i có c?m giác Sony BRAVIA MASTER Series là s?n ph?m dùng cho x??ng phim ch? kh?ng ch? dùng t?i nhà. Ch?t l??ng hi?n th? chúng ta th?y, ?? trung th?c c?a hình ?nh, m?i th? ??u xu?t s?c.”


Bob Persichetti
??o di?n?

Peter Ramsay
“S?n ph?m m?u c?a Sony BRAVIA MASTER Series khi?n t?i th?c s? yên tam vì ?? tr?n m?t g?i vàng sáng su?t.”


Peter Ramsay
??o di?n

Kết hợp xổ sốB? x? ly hình ?nh X1? Ultimate

Tái hi?n chan th?c m?i y t??ng ban ??u

Kết hợp xổ số?? chuy?n t? phim sang TV, n?i dung ph?i ???c nén k? thu?t s?, làm gi?m ch?t l??ng hình ?nh. Khi phát tri?n TV MASTER Series, chúng t?i mu?n tái hi?n hình ?nh d??i d?ng tín hi?u k? thu?t s? mà gi?m thi?u ???c s? suy gi?m ch?t l??ng. ?ay là m?t thách th?c khó kh?n ?òi h?i ph?i có m?t b? x? ly m?i cao c?p.?

Thách th?c ??i v?i c?ng ngh? chuy?n ??i

Phim ???c m? hóa tr??c khi truy?n t?i TV r?i ???c gi?i m? và chuy?n ??i ?? có th? hi?n th? trên t?m n?n màn hình. B? x? ly hình ?nh X1? Ultimate c?a chúng t?i gi?m thi?u ???c s? suy gi?m ch?t l??ng hình ?nh trong quá trình này.

X? ly tín hi?u ? t?c ?? bit c?c cao

Trong khi phát tri?n B? x? ly hình ?nh X1? Ultimate, chúng t?i tuan theo tri?t ly 'kh?ng ?? m?t dù ch? m?t bit'. Tín hi?u ???c x? ly ? t?c ?? bit c?c cao, sau ?ó ???c kh?i ph?c v? ch?t l??ng ban ??u.?

Tinh ch?nh tín hi?u cho t?ng t?m màn hình

B? x? ly hình ?nh X1? Ultimate nh?n bi?t nh?ng ??c ?i?m khác bi?t gi?a các t?m màn hình và lo?i t?m màn hình, sau ?ó ?i?u ch?nh tín hi?u cho phù h?p - ?ay chính là kh? n?ng tinh ch?nh tiên ti?n nh?t t? tr??c ??n nay c?a chúng t?i.?

K?t h?p các thành ph?n tinh túy nh?t

Kết hợp xổ sốCác thành ph?n có ?? chính xác cao trong b? x? ly tín hi?u giúp b?o toàn chi ti?t trong toàn b? hình ?nh ?? mang l?i ?? chan th?c t?i cao và kh? n?ng hi?n th? xu?t s?c c?a TV.?

Các chuyên gia v? ?ng kính và gi?i trí gia ?ình c?a chúng t?i

Tr? l?i n?m 2000, khi nhóm TV c?a chúng t?i b?t ??u c?ng tác v?i Sony Pictures Entertainment ?? l?n ??u tiên phát tri?n tính n?ng Ch? ?? r?p chi?u phim ??a ch?t l??ng hình ?nh TV ??t ??n tiêu chu?n tr?i nghi?m r?p hát t?i nhà. K? t? ?ó, chúng t?i ?? làm vi?c cùng nhau ?? chu?n hóa các ??nh d?ng m?i nh? 4K và HDR, ??a các b? phim chi?u ? nhà ngày càng g?n v?i y t??ng c?a nhà s?n xu?t.

Các chuyên gia trong ngành kh?ng ti?c l?i khen MASTER Series

H?y xem MASTER Series ???c nh?ng chuyên gia hàng ??u v? ?i?n ?nh và truy?n hình ?ánh giá cao th? nào.

H??ng ??n ??i m?i cách xem TV ? nhà
H? sinh thái Sony và Netflix.

Nh? ti?n b? c?a c?ng ngh?, s?c m?nh truy?n hình ?? th? hi?n trí t??ng t??ng và ngu?n c?m h?ng c?a nhà s?n xu?t t?t h?n bao gi? h?t. Nh? ?ó, ng??i xem có hàng lo?t l?a ch?n gi?i trí thú v? và hình ?nh h?p d?n ngay t?i nhà. Sony và Netflix ?? ?i tiên phong trong ngành này nhi?u n?m nay, ??nh hình t??ng lai phát tri?n cho truy?n hình, c?ng tác tr?c ti?p v?i nhà s?n xu?t ?? truy?n t?i nh?ng cau chuy?n c?a h? ??n v?i ng??i yêu gi?i trí trên kh?p th? gi?i. V?i nh?ng c?ng ngh? tiên ti?n nh? 4K và HDR, ng??i tiêu dùng gi? ?ay có th? tr?i nghi?m ch?t l??ng r?p chi?u phim ngay t?i phòng khách c?a mình m?t cách tho?i mái.

Yêu c?u ph?i là thành viên c?a Netflix

Kết hợp xổ sốNgoài ra, Netflix ?? tích c?c ??u t? vào vi?c s?n xu?t ch??ng trình g?c v?i các tiêu chu?n hình ?nh video m?i nh?t và ?? c?ng tác cùng Sony ?? phát tri?n Netflix Calibrated Mode nh?m ??m b?o ch?t l??ng hình ?nh ???c gi? nguyên v?n. Ch? ?? này ???c phát tri?n riêng ?? tái t?o ch?t l??ng hình ?nh truy?n hình nh? trên màn hình theo d?i t?i phim tr??ng nh?m gi? nguyên t?m nhìn và y t??ng c?a nhà làm phim.

C?ng tác ?ích th?c

Tìm hi?u cách Netflix và Sony x? ly tài tình màu s?c, ?? t??ng ph?n và chuy?n ??ng trong phòng khách v?i Netflix Calibrated Mode ?? b?n có th? t?n h??ng tr?i nghi?m gi?i trí ?úng nh? y ?? c?a tác gi?.

Gi?i trí theo ?úng ngh?a

Netflix Calibrated Mode ??m b?o ng??i xem có th? l?a ch?n xem phim b?, phim l?, phim tài li?u và các lo?i phim truy?n khác y nh? ch?t l??ng g?c và y t??ng th? hi?n c?a b? phim.

TV theo chu?n tr??ng quay?

Kết hợp xổ sốH?a h?n ch?t l??ng hình ?nh g?n b?ng màn hình theo d?i dùng ?? ??i chi?u tiêu chu?n dùng trong các phim tr??ng s?n xu?t phim ?i?n ?nh, MASTER Series có kh? n?ng l?n ??u tiên hi?n th? ch??ng trình gi?i trí dành cho TV ? tr?ng thái ly t??ng.?

Xem phim gay c?n nh? ? r?p ngay t?i nhà

Nh?ng ng??i ?am mê gi?i trí gi? ?ay có th? t?n h??ng tr?i nghi?m này ngay t?i nhà vì MASTER Series, cùng v?i Netflix Calibrated Mode, s? tái t?o trung th?c nh?ng hình ?nh tái hi?n cau chuy?n nh? cu?c s?ng sinh ??ng.

Làm ch? c?ng ngh? hi?u ch?nh, chìa khóa ?? có màu s?c hoàn h?o

?i?u gì thu hút m?i ng??i ??n v?i m?t b? phim? Quá trình sáng t?o m?t b? phim bao g?m r?t nhi?u y?u t?, nh? k?ch b?n, dàn c?nh, biên t?p và ch?nh màu. Cau truy?n c?a tác gi? s?ng d?y khi nh?ng y?u t? ?ó ???c tái hi?n chan th?c trên màn hình TV và mang l?i tr?i nghi?m tr?c quan s?ng ??ng, ??y xúc c?m. Tái hi?n màu s?c chu?n xác chính là y?u t? then ch?t giúp th? hi?n bi?u c?m khu?n m?t c?a di?n viên trong bóng t?i, nh?ng chi ti?t tinh t? thoáng qua trong ch?p m?t và s? chuy?n bi?n màu s?c tài tình t? t?i sang sáng. MASTER Series ???c hi?u ch?nh can b?ng tr?ng và tính ??ng nh?t chu?n xác t?i nhà máy ?? ?áp ?ng yêu c?u c?a các nhà sáng t?o chuyên nghi?p, ??ng th?i ??m b?o hi?u su?t cao nh?t quán.

Logo CalMAN
Gi? tr?n ?am mê c?a nhà sáng t?o

?? x? ly s? bi?n ??i c?a màu s?c trong khau s?n xu?t, MASTER Series ?? tích h?p ph?n m?m hi?u ch?nh t? ??ng CalMAN? hi?u su?t cao c?a Portrait Displays. Ph?n m?m này cho phép hi?u ch?nh ? c?p ?? ch?a t?ng có cùng kh? n?ng tinh ch?nh mà cài ??t hình ?nh th?ng th??ng kh?ng có ???c. Nh? ?ó, màu s?c ???c tái hi?n v?i ?? chan th?c cao, chu?n theo tín hi?u TV g?c và có th? thích ?ng v?i nh?ng thay ??i nh? nh?t v? màu s?c xu?t hi?n theo th?i gian. MASTER Series Tích h?p s?n Calman, cho phép khách hàng t?n d?ng ph?n m?m mà các nhà sáng t?o hình ?nh s? d?ng trong khau h?u k?, khau ki?m soát ch?t l??ng, th? hi?n cam k?t c?a chúng t?i trong vi?c mang ??n hình ?nh ???c hi?u ch?nh màu s?c chính xác và chuyên nghi?p cho s?n ph?m s? d?ng t?i nhà.

T?i b?n thông tin s?n ph?m chi ti?t
Hiê?u chi?nh BRAVIA b??ng Calman