Chúng ta ?ang s?ng trong th?i ??i tiêu th? n?i dung m?i,
n?i mà chúng ta có th? tùy y l?a ch?n k?t n?i v?i nh?ng ng??i xa l?,
nh?ng ??a ?i?m ch?a t?ng th?y, nh?ng n?n v?n hóa k? l? và c? nh?ng cau chuy?n ch?a k?.
Chúng ta có th? thay ??i cách tr?i nghi?m th? gi?i.

T?i Sony, chúng t?i t?n vinh các nhà sáng t?o cùng nh?ng ng??i k? chuy?n b?ng hình ?nh,
h?t mình h? tr? h? th? hi?n k? n?ng và tài n?ng phi th??ng.
Chúng t?i ?? c?ng tác v?i c?ng ??ng sáng t?o trong nhi?u th?p k?
b?ng cách h? tr? và cung c?p các c?ng c? ???c chính các Nhà quay phim ch? tác cho ??ng nghi?p c?a mình.
B?n s?c c?a chúng t?i ra ??i t? s? k?t h?p c?a các ngành c?ng nghi?p ?i?n ?nh hàng ??u và ranh gi?i trong hình ?nh k? thu?t s?,
sáng t?o nên các dòng c?ng c? sáng t?o m?nh m? ???c thi?t k? ?? b?t tr?n c?m xúc trong t?ng khung hình,
Kết hợp xổ số??ng th?i khai phá s?c m?nh ?ích th?c c?a vi?c k? chuy?n tr?c quan t? m?i góc ?? sáng t?o n?i dung.

Sáng t?o cùng Dòng ?i?n ?nh
Hình ?nh s?n ph?m VENICE

Kết hợp xổ sốH? th?ng máy quay k? thu?t s? th? h? k? ti?p v?i c?m bi?n full frame tan ti?n, c?ng ngh? màu s?c ?n t??ng và cách v?n hành than thi?n v?i ng??i dùng.

Hình ?nh s?n ph?m FX9

Ngh? thu?t quay phim full frame ?n t??ng ???c t?i ?u hóa cho quy trình làm vi?c h?i h?

Hình ?nh s?n ph?m FX6

Kết hợp xổ sốBên trong than máy FX6 nh? g?n, lu?n s?n sàng ghi hình là c?m bi?n hình ?nh full-frame v?i ?? nh?y sáng cao cùng kh? n?ng nang cao s?c sáng t?o trong làm phim c?a b?n.

Hình ?nh ví d?
Thi?t k?

V? ngoài c?a Dòng ?i?n ?nh ???c thi?t k? t?i ?u ?? t?o ra kh? n?ng bi?u ??t qua video tuy?t ??p gi?ng nh? trong phim, v?i các t?ng màu t??ng ??ng v?i t?ng màu trong phim ? b? m?t da và nh?ng th? t??ng t?.

Hình ?nh s?n ph?m
Kh? n?ng v?n hành

Chúng t?i c?ng l?u tam ??n tính d? dùng và kh? n?ng quay phim khi phát tri?n các s?n ph?m Dòng ?i?n ?nh. M?i l?nh v?c t? thi?t k? than máy, ?? b?n, kh? n?ng m? r?ng ch?c n?ng cao ??n th?i gian s? d?ng pin ??u ???c chú tr?ng ?? nhà sáng t?o có th? tho?i mái t?o n?i dung ?n t??ng cho phim ?i?n ?nh và s?n xu?t phim.