MáY ?NH ?NG KíNH R?I

?èn flash ngoài v?i ?i?u khi?n radio kh?ng day

HVL-F28RM
?nh c?a ?èn flash ngoài v?i ?i?u khi?n radio không dây
Hình ?nh s?n ph?m
Hình ?nh s?n ph?m
Hình ?nh s?n ph?m
Hình ?nh s?n ph?m
Hình ?nh s?n ph?m
Hình ?nh s?n ph?m
Hình ?nh s?n ph?m
?èn flash ?i?u khi?n kh?ng day qua sóng radio, nh? g?n, m?nh m? và ?áng tin c?y

?èn flash GN28Kết hợp xổ số c?ng su?t l?n mang t?i hi?u su?t và kh? n?ng ki?m soát ???c t?i ?u hóa ch? có ? s?n ph?m Sony chính h?ng. B?n có th? ?i?u khi?n tr?c ti?p ?èn flash t? máy ?nh và ?èn c?ng ?? nh? ?? c?t vào túi nh?ng l?i s? h?u ?? b?n cho thi?t b? chuyên nghi?p cùng kh? n?ng giao ti?p kh?ng day qua sóng radio cho nhi?u ?ng d?ng.

?èn flash kh?ng day ?i?u khi?n qua radio, nh? mà m?nh m?
Hình ?nh s?n ph?m
S?n ph?m Sony cho hình ?nh tuy?t ??p

HVL-F28RM cho hi?u su?t và ?? ?n ??nh v??t tr?i khi k?t h?p v?i dòng α7Kết hợp xổ số. Thi?t b? có các tính n?ng linh ho?t và kh? n?ng ki?m soát chi ti?t cùng ?? tin c?y cao cho ?ng d?ng chuyên nghi?p và nghi?p d? nang cao trong thi?t k? nh? g?n, di ??ng.

?èn flash GN28 ly t??ng cho máy ?nh nh? kh?ng g??ng

Kết hợp xổ số??u ?èn flash và b? c?c bên trong HVL-F28RM ??u ???c thi?t k? l?i ?? gi?m kích th??c và t?ng tính di ??ng, bi?n chi?c ?èn này tr? thành ??i tác hoàn h?o c?a máy ?nh kh?ng g??ng l?t nh? g?n. D?u b?n có th? d? dàng c?t chi?c ?èn này vào túi, HVL-F28RM v?n mang t?i c?ng su?t ?? c?nh tranh v?i HVL-F45RM cao c?p ? cùng m?t góc chi?u sáng và có th? dùng hi?u qu? ?? t?n sáng ? nhi?u tình hu?ng ch?p.

Hình ?nh cách th?c s? d?ng
?? tin c?y và ?? b?n cao trong m?t b? ?èn flash nh? g?n
Hình ?nh s?n ph?m
Chan c?ng kim lo?i v?i khung c?nh ch?c ch?n

C?ng k?t n?i ph? ki?n ?a n?ng m?i ???c phát tri?n chan c?ng kim lo?i v?i khung c?nh ch?c ch?n, c?i thi?n ?áng k? ?? b?n và ?? tin c?y.

Minh h?a
Thi?t k? ch?ng b?i và ch?ng ?m

Nh? các b? ?èn flash cao c?p c?a Sony, ?èn HVL-F28RM s? h?u thi?t k? ch?ng b?i và ?mKết hợp xổ số có th? ch?u s? kh?c nghi?t trong ?i?u ki?n s? d?ng chuyên nghi?p, k? c? m?i tr??ng ngoài tr?i ??y thách th?c.?

Hình ?nh cách th?c s? d?ng
Ng?n quá nhi?t hi?u qu?

Kết hợp xổ sốThu?t toán ?i?u khi?n flash ???c t?i ?u hóa mang l?i hi?u su?t flash tuy?t v?i mà v?n ng?n quá nhi?t hi?u qu? cho ?? ?n ??nh và ?? tin c?y lau dài.

Ki?m soát toàn di?n t? máy ?nh

B?n có th? ?i?u khi?n tr?c ti?p ?? bù flash, t? l? ánh sáng và các th?ng s? flash chi ti?t khác t? máy ?nh t??ng thích. B?n có th? gán phím tùy ch?nh máy ?nh ?? kích ho?t hi?n th? màn hình th?ng s? ?èn flash, t? ?ó có th? ?i?u ch?nh khi ?ang nhìn qua khung ng?m và c?m máy ?nh. Th?ng s? ?èn flash hi?n th? b?ng ng?n ng? hi?n th? ?? ch?n cho máy ?nh.

Hình ?nh s?n ph?m
Kh? n?ng ?i?u khi?n và các tính n?ng cao c?p trong m?t thi?t b? di ??ng
Hình ?nh s?n ph?m
?i?u ch?nh c?ng su?t tr?c ti?p ?? thao tác nhanh

Kết hợp xổ sốCác nút ch?nh c?ng su?t ánh sáng LEVEL -/+ giúp ki?m soát c?ng su?t ánh sáng và bù flash cho thao tác nhanh, hi?u qu?. Các b? ?èn flash ???c ghép n?i kh?ng day khác c?ng có th? ?i?u ch?nh theo cách này ?? quy trình làm vi?c su?n s?, nh? nhàng.?

Hình ?nh ví d?
Các tính n?ng flash toàn di?n

HVL-F28RM còn s? h?u nh?ng tính n?ng ??ng b? hóa t?c ?? cao, s? d?ng nhi?u ?èn flash và các tính n?ng flash khác nh? các model HVL-45RM và HVL-60RM.

?i?u khi?n kh?ng day qua sóng radio giúp ghi hình linh ho?t

?èn flash HVL-F28RM s? h?u kh? n?ng giao ti?p kh?ng day qua sóng radio ?n ??nh. M?t ?èn HVL-F28RM dùng làm b? ?i?u khi?n có th? l?p vào máy ?nh t??ng thích và ghép n?i v?i b? ?èn HVL-F28RM r?i th? hai có ch?c n?ng b? thu. Kh? n?ng giao ti?p qua sóng radio h? tr? giao ti?p ?n ??nh ? kho?ng cách xa h?n so v?i giao ti?p quang h?c, k? c? ? ?i?u ki?n ánh sáng m?t tr?i r?c r? hay khi có v?t c?n gi?a máy ?nh và ch? th?. Khi ???c dùng làm b? ?i?u khi?n ?èn flash, HVL-F28RM có th? ?i?u khi?n t?i 15 b? ?èn flash và/ho?c b? thu g?p thành 5 nhóm ? kho?ng cách lên t?i 35 m/114 ftKết hợp xổ số, cho kh? n?ng ki?m soát ánh sáng v? cùng linh ho?t.

Minh h?a
Ch?c n?ng B? ?i?u khi?n/ B? thu

[1] HVL-F28RM (B? ?i?u khi?n)
[2] HVL-F28RM (B? thu / ?èn flash r?i)

Minh h?a
?i?u khi?n kh?ng day t?i 15 b? ?èn t?o thành t?i ?a 5 nhóm
?i?u khi?n r?i ?áng tin c?y cho m?i b?i c?nh

Các b? ?èn flash r?i ho?c b? thu t??ng thích b?t tín hi?u radio — trong ánh sáng chói, quanh các ch??ng ng?i v?t và c? khi l?p phía sau máy ?nh. Nh? v?y, k?t qu? ?n ??nh h?n mà kh?ng gay l?i ghép n?i.

Hình ?nh ví d?
?ánh sáng cho nh?ng vùng ?nh xa
Hình ?nh ví d?
Ch?p ?n ??nh trong ánh sáng chói
Hình ?nh ví d?
V??t qua m?i ch??ng ng?i
Kh? n?ng t??ng thích c?a máy ?nh/?èn flash

Tham kh?o liên k?t d??i ?ay ?? bi?t thêm chi ti?t v? s? t??ng thích gi?a ?ng kính/than máy.

Ch? s? c?ng su?t

Ch? s? c?ng su?t ?èn 24 mmKết hợp xổ số và 50 mm có trong bi?u ?? bên d??i.

[1] B? c?c ph?m vi chi?u ?èn flash (??nh d?ng 35 mm)
[2] Flash bình th??ng (c?ng su?t 1/1)
[3] ??ng b? t?c ?? cao (HSS) (t?c ?? màn tr?p: giay)
Kết hợp xổ số[4] Khi g?n t?m h?t sáng

H? th?ng chi?u sáng

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

  • Ch? s? c?ng su?t 28

  • Ch?c n?ng ?i?u khi?n t? xa. Radio: 5 nhóm, 14 kênh

  • Kích th??c (R x C x D): X?p x? 65,1 x 83,5 x 91,4 mm (2 5/8 x 3 3/8 x 3 5/8 inch)

  • Tr?ng l??ng: X?p x? 219 g (7,8 oz) (kh?ng g?m pin)

Lo?i c?ng k?t n?i
C?ng k?t n?i ph? ki?n ?a n?ng.
T?n s? (x?p x?)
0,1-6,4 giay (Pin alkaline)/0,1-4,1 giay (Pin Ni-MH)
L?p l?i (X?p x?)
H?n 110 l?n (Pin alkaline)/H?n 130 l?n (Pin Ni-MH)
Hi?u su?t ?èn flash liên t?c
40 l?n flash v?i 10 l?n flash m?i giay
Ngu?n ?i?n
Hai pin alkaline ho?c Ni-MH c? AA

Có gì trong h?p

Kết hợp xổ sốN?p b?o v? ??u c?m(1), Chan ?? mini(1), Túi ??ng (1), V? ch?ng b?i và ch?ng ?m (1)

Tìm hi?u thêm v? các tính n?ng ti?t ki?m n?ng l??ng,c?ng nh? cam k?t c?a chúng t?i v? m?i tr??ng và m?t t??ng lai b?n v?ng h?n. Truy c?p trang web eco c?a chúng t?i