MáY ?NH ?NG KíNH R?I

?èn flash ngoài v?i ?i?u khi?n radio kh?ng day

HVL-F45RM
?nh c?a ?èn flash ngoài v?i ?i?u khi?n radio không dây

9,990,000 VN?

Hình ?nh c?a ?èn flash ngoài v?i ?i?u khi?n radio không dây
Hình ?nh c?a ?èn flash ngoài v?i ?i?u khi?n radio không dây
Hình ?nh c?a ?èn flash ngoài v?i ?i?u khi?n radio không dây
Hình ?nh c?a ?èn flash ngoài v?i ?i?u khi?n radio không dây
Hình ?nh c?a ?èn flash ngoài v?i ?i?u khi?n radio không dây
Hình ?nh c?a ?èn flash ngoài v?i ?i?u khi?n radio không dây
Hình ?nh c?a ?èn flash ngoài v?i ?i?u khi?n radio không dây
Ph?n m?m m?i hi?n ?? có s?n

Kết hợp xổ sốNh? có b?n c?p nh?t ph?n m?m phiên b?n 2.0 (ho?c m?i h?n), ng??i dùng có th? ?i?u khi?n ?èn flash bên ngoài t? camera.

Nh? g?n, m?nh m?

Kết hợp xổ số?i?u khi?n ?èn Flash kh?ng day b?ng sóng Radio cho ch?p ?nh linh ho?t

Kết hợp xổ sốCung c?p ngu?n ánh sáng m?nh b?ng ?èn flash nh? g?n hi?u su?t cao HVL-F45RM. H?y tr?i nghi?m s? t? do ?i?u khi?n ?èn Flash b?ng sóng radio kh?ng day v?i thi?t l?p ?a d?ng và giao ti?p kh?ng day quang h?c th?ng d?ng. V?n hành d? dàng, ?? tin c?y cao, mang l?i k?t qu? tuy?t h?o — ??c bi?t v?i nh?ng ng??i yêu thích dòng máy ?nh ?ng kính r?i E-mount.

V? cùng nh? g?n v?i hi?u su?t cao

Kích th??c thu nh? ?áng k? ?? v?a v?n v?i máy ?nh ?ng kính E-mount, ?èn flash nh? g?n này v? cùng m?nh m? v?i ch? s? c?ng su?t 45. Th?i gian h?i flash là 2,5 giay , v?i s? l??ng ?ánh flash x?p x? 210 l?n.

Ch?p ?nh v?i nhi?u ?èn flash nh? ?i?u khi?n radio kh?ng day tích h?p

???c tích h?p h? th?ng ?i?u khi?n radio kh?ng day, HVL-F45RM linh ho?t có th? s? d?ng làm b? ?i?u khi?n ho?c b? thu, h? tr? nhi?u tình hu?ng ch?p. Khi s? d?ng làm b? ?i?u khi?n, b?n có th? k?t n?i t?i ?a 15 b? ?èn flash ho?c b? thu t??ng thích thành t?i ?a 5 nhóm. K?t n?i kh?ng day ti?n l?i cho phép b?n ??t ?èn flash ? kho?ng cách ??n 30 m.

K?t n?i ?i?u khi?n radio v?i nhi?u b? ph?n ngoài máy ?nh
K?t n?i ?i?u khi?n radio v?i nhi?u b? ph?n ngoài máy ?nh
?i?u khi?n không dây t?i 15 b? ph?n, trong t?i ?a 5 nhóm
?i?u khi?n kh?ng day t?i 15 b? ph?n, trong t?i ?a 5 nhóm

[1] HVL-F45RM (b? thu / ?èn flash ngoài máy ?nh)
[2] FA-WRR1 (b? thu) + ?èn flash t??ng thích (?èn flash ngoài máy ?nh)
[3] FA-WRR1 (b? thu) + ?èn flash studio (qua cáp ??ng b?)
[4] HVL-F45RM (b? ?i?u khi?n / ?èn flash ngoài máy ?nh)
[5] FA-WRC1M (b? ?i?u khi?n)

?i?u khi?n tin c?y và chính xác ? m?i cài ??t

Các tín hi?u radio cho phép k?t n?i ?n ??nh h?n t?i vùng ch?p r?ng h?n (kho?ng 30 m / 98,4 ft.). Các tín hi?u radio v?n ???c truy?n ??n b? thu ho?c b? ?èn flash ngoài máy ?nh có th? t??ng thích — trong ?i?u ki?n ánh sáng chói ho?c có ch??ng ng?i v?t, ho?c khi ???c l?p ? phía sau máy ?nh. ?i?u ?ó có ngh?a là cho k?t qu? ??ng ??u và kh?ng có l?i ghép n?i.

?ánh sáng cho nh?ng vùng ?nh xa
?ánh sáng cho nh?ng vùng ?nh xa
Ch?p ?n ??nh trong ánh sáng chói
Ch?p ?n ??nh trong ánh sáng chói
V??t qua m?i ch??ng ng?i
V??t qua m?i ch??ng ng?i
Kh? n?ng t??ng thích c?a ch?c n?ng
Kh? n?ng t??ng thích c?a ch?c n?ng

Kết hợp xổ sốTheo liên k?t bên d??i ?? tìm máy ?nh t??ng thích. M?t s? máy ?nh c?n c?p nh?t ph?n m?m ?? s? d?ng.

Kh? n?ng thao tác t?t & ?áng tin c?y cho ch?p ?nh chuyên nghi?p
Thao tác tr?c quan v?i các menu ki?u máy ?nh
Thao tác tr?c quan v?i các menu ki?u máy ?nh

T?n h??ng tr?i nghi?m thao tác tr?c quan v?i các menu d?ng tab gi?ng nh? trên máy ?nh.

Giao di?n ?i?u khi?n Quick Navi
Giao di?n ?i?u khi?n Quick Navi

Kết hợp xổ sốCh? c?n nh?n nút “Fn” ?? m? màn hình Quick Navi, b?n s? có th? tr?c ti?p thay ??i các cài ??t ch?p.

Ch?c n?ng tùy ch?nh có th? gán linh ho?t
Ch?c n?ng tùy ch?nh có th? gán linh ho?t

Kết hợp xổ sốGán nh?ng ch?c n?ng th??ng s? d?ng cho các phím lên, xu?ng, trái, ph?i, gi?a và vòng xoay ?i?u khi?n (?ánh d?u màu ??) ?? d? ti?p c?n.

Xoay ??u theo chi?u ngang m?t góc 360°
Xoay ??u theo chi?u ngang m?t góc 360°

Ph?n ??u ?èn Flash có th? quay 180° sang trái hay 180° sang ph?i cho phép linh ho?t ?i?u h??ng ánh sáng c?c nhanh.

Nghiêng lên 150° và nghiêng xu?ng 8°
Nghiêng lên 150° và nghiêng xu?ng 8°

Kết hợp xổ số?i?u ch?nh nghiêng lên 150°/xu?ng 8° d? dàng, cùng kh? n?ng ?i?u ch?nh d?i sáng ch? v?i m?t l?n ch?m.

H? tr? ch?p ?nh theo ph??ng th?ng ??ng
H? tr? ch?p ?nh theo ph??ng th?ng ??ng

Có th? áp d?ng hi?u ?ng flash d?i sáng ngay c? khi máy ?nh ???c gi? theo ph??ng th?ng ??ng.

Thi?t k? ch?ng b?i và ch?ng ?m
Thi?t k? ch?ng b?i và ch?ng ?m
Ch? s? c?ng su?t

Kết hợp xổ sốCh? s? c?ng su?t thay ??i theo v? trí zoom. H?y xem b?ng d??i ?ay.

?

Cài ??t ph?m vi ?èn flash (??nh d?ng 35 mm)?

15 mm

28 mm

35 mm

50 mm

70 mm

105 mm

Flash bình th??ng (1/1 m?c c?ng su?t)?

12

25

26

31

36

45

??ng b? t?c ?? cao (HSS)? (t?c ?? màn tr?p: giay)?
1/250

4,6

9,1

9,5

11,3

12,9

16

?
1/500

3.2

6,4

6,7

8

9,1

11,3

?
1/1000

2,3

4,6

4,8

5,7

6,4

8

?
1/2000

1,6

3.2

3,4

4

4,6

5,7

?
1/4000

1,1

2,3

2,4

2,8

3.2

4

?
1/8000

0,8

1,6

1,7

2

2,3

2,8

Các tính n?ng ph? bi?n cho các k? thu?t chi?u sáng khác l?

Ki?m soát t?c ?? màn tr?p và c??ng ?? flash cho hi?u ?ng chính xác nh? y mu?n.

?i?u ch?nh t? l? kh?ng day c?a nhi?u ?èn flash

?i?u ch?nh c??ng ?? riêng cho m?i nhóm lên ??n ba nhóm ?èn flash ?i?u khi?n kh?ng day.

??ng b? t?c ?? cao (HSS)

Kết hợp xổ số?èn flash có th? ??ng b? hóa v?i t?t c? t?c ?? màn tr?p — kh?ng gi?ng nh? ??ng b? hóa ánh sáng ban ngày th?ng th??ng, t?c là khi ?ó t?c ?? màn tr?p ph?i ch?m h?n ho?c b?ng t?c ?? ?èn flash.

Tính n?ng ?o sáng ADI

B?ng cách thu th?p th?ng tin chính xác v? kho?ng cách gi?a ?ng kính và ch? th? th?ng qua h? th?ng ?o sáng TTL, h? th?ng ?o sáng flash ADI mang ??n ph??ng pháp ?o t? ??ng mà kh?ng b? ?nh h??ng b?i h? s? ph?n x? cao hay th?p c?a ch? th? ho?c hình n?n.

H? th?ng chi?u sáng

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

  • Ch? s? c?ng su?t 45

  • Kích th??c (R x C x D): X?p x? 69,4 x 113,7 x 88,3 mm (2 3/4 x 4 1/2 x 3 1/2 in.), Tr?ng l??ng: X?p x? 317 g (11.2 oz.) (kh?ng tính pin)

  • Ch?c n?ng ?i?u khi?n radio kh?ng day

  • Có ?èn LED cho quay phim và ch?p ?nh t?nh.

Lo?i c?ng k?t n?i
C?ng k?t n?i ph? ki?n ?a n?ng.
T?n s? (x?p x?)
X?p x? 0,1-2,5 giay (Pin alkaline)/X?p x? 0,1-2,0 giay (Pin Ni-MH)
L?p l?i (X?p x?)
X?p x? h?n 210 l?n (Pin alkaline) / X?p x? h?n 270 l?n (Pin Ni-MH)
Hi?u su?t ?èn flash liên t?c
40 flash v?i 10 flash m?i giay
Ngu?n ?i?n
B?n pin alkaline ho?c Ni-MH c? AA

Có gì trong h?p

N?p b?o v? ??u c?m (1), Chan ?? mini (1), Bao ??ng (1)

Tìm hi?u thêm v? các tính n?ng ti?t ki?m n?ng l??ng,c?ng nh? cam k?t c?a chúng t?i v? m?i tr??ng và m?t t??ng lai b?n v?ng h?n. Truy c?p trang web eco c?a chúng t?i