MáY ?NH ?NG KíNH R?I

?èn flash t?c ?? cao

HVL-F60RM
?nh c?a ?èn flash t?c ?? cao

10,990,000 VN?

Hình ?nh c?a ?èn flash t?c ?? cao
Hình ?nh c?a ?èn flash t?c ?? cao
Hình ?nh c?a ?èn flash t?c ?? cao
Hình ?nh c?a ?èn flash t?c ?? cao
Hình ?nh c?a ?èn flash t?c ?? cao
Hình ?nh c?a ?èn flash t?c ?? cao
Hình ?nh c?a ?èn flash t?c ?? cao
Hình ?nh c?a ?èn flash t?c ?? cao
Ph?n m?m m?i hi?n ?? có s?n

Nh? có b?n c?p nh?t ph?n m?m phiên b?n 2.0 (ho?c m?i h?n), ng??i dùng có th? ?i?u khi?n ?èn flash bên ngoài t? camera.

?èn flash c?ng su?t l?n, t?c ?? cao, v?n hành nhanh

B? ?èn flash ki?u k?p HVL-F60RM s? h?u c?ng su?t l?n ??n t? GN60, h? tr? ch?p liên t?c t?c ?? cao, cùng kh? n?ng v?n hành nhanh chóng ly t??ng cho c? ng??i dùng có kinh nghi?m và ng??i dùng chuyên nghi?p. Bao g?m ch?c n?ng b? thu/b? ?i?u khi?n kh?ng day qua sóng radio.

C?ng su?t c?a GN60 và h? tr? ch?p liên t?c

V?i c?ng su?t cao t? GN60 và kh? n?ng chi?u ?èn flash 220 l?n liên t?c, b? ?èn flash này ??m b?o c?ng su?t m?nh m? trong nhi?u ?i?u ki?n ch?p.

M91B91B

Th?i gian m?i chu k? s?c là 1,7 giay ho?c ch? 0,6 giay khi s? d?ng Pin d? phòng (FA-EBA1) (tùy ch?n) ?? ch?p liên t?c. Duy trì ??ng b? flash chu?n xác trong khi ch?p liên t?c, gi?m thi?u hi?n t??ng flash kh?ng sáng và ch?p h?ng.

C? ch? Quick Shift Bounce (Chuy?n d?ch ánh sáng nhanh) cùng nút c?ng su?t ánh sáng tr?c ti?p giúp v?n hành tr?n tru h?n

Kết hợp xổ sốQuick Shift Bounce cho phép chi?u sáng c? theo chi?u ngang và chi?u d?c

Quick Shift Bounce là c? ch? xoay ??u ?èn flash do Sony phát tri?n, trong ?ó b? ph?n chính có th? xoay theo các h??ng ngang và d?c, ??ng th?i cho phép thay ??i v? trí ?èn flash nhanh chóng. (90° sang trái và ph?i, 150° lên trên/8° xu?ng d??i)

Quick Shift Bounce cho phép chi?u sáng c? theo chi?u ngang và chi?u d?c
?i?u ch?nh công su?t tr?c ti?p

Kết hợp xổ số?i?u ch?nh c?ng su?t tr?c ti?p

Nút c?ng su?t ?èn riêng (nút LEVEL -/+) cho phép ?i?u khi?n tr?c ti?p c?ng su?t ho?c bù sáng, ??m b?o quy trình làm vi?c di?n ra hi?u qu?. B?n c?ng có th? d? dàng ?i?u ch?nh các ?èn flash kh?ng day ???c ghép ??i màn hình LCD.

[1] Nút LEVEL -/+ [2] Màn hình LCD

Kh? n?ng ?i?u khi?n nhi?u ?èn flash qua sóng radio ?áng tin c?y

C? ?i?u khi?n quang h?c t? xa và ?i?u khi?n kh?ng day qua sóng radio ??u ???c h? tr?. Giao ti?p kh?ng day qua sóng radio ho?t ??ng hi?u qu? ? kho?ng cách t?i ?a 30 m, k? c? trong ?i?u ki?n ánh sáng m?nh hay có ch??ng ng?i v?t. Có th? gán t?ng c?ng 15 b? ?èn flash cho t?i ?a 5 nhóm.

Giao ti?p kh?ng day ?n ??nh qua sóng radio

?i?u khi?n quang h?c th?ng th??ng và ?i?u khi?n kh?ng day qua sóng radio có th? x? ly ???c nhi?u tình hu?ng. Có th? ghép ??i HVL-F60RM g?n trên máy ?nh t??ng thích v?i các thi?t b? ngoài máy ?nh cho kh? n?ng giao ti?p xa ?áng tin c?y trong nh?ng ?i?u ki?n gay khó kh?n cho giao ti?p quang h?c. H? tr? ??ng b? ch?m, ??ng b? màn sau và nhi?u ?èn flash.

Giao ti?p không dây ?n ??nh qua sóng radio
?i?u khi?n nhi?u ?èn flash qua sóng radio
?i?u ch?nh nhi?u ?èn flash qua sóng radio

Có th? gán t?ng c?ng 15 b? ?èn flash cho t?i ?a 5 nhóm ?? ?i?u khi?n flash kh?ng day ? kho?ng cách t?i ?a 30 m.Kết hợp xổ số V?i B? ?i?u khi?n kh?ng day qua sóng radio (FA-WRC1M) và B? thu radio kh?ng day (FA-WRR1), có th? s? d?ng HVL-F60RM v?i các b? ?èn flash c?a Sony kh?ng tích h?p kh? n?ng thu phát kh?ng day qua sóng radio, c?ng nh? v?i HVL-F45RM h? tr? sóng radio.

Các tính n?ng ph? bi?n cho các k? thu?t chi?u sáng khác l?

K?t h?p ?i?u khi?n t?c ?? màn tr?p và ?? sáng ?èn flash th?t ly t??ng.

?i?u khi?n flash b?ng P-TTL

Kết hợp xổ sốXác ??nh c?ng su?t flash phù h?p b?ng cách b?t flash tr??c ?? ?o ?? ph?i sáng.

?èn LED và h? tr? l?y nét t? ??ng

Kết hợp xổ số?èn LED tích h?p phù h?p v?i c? ch?p trong studio và ch?p ngoài tr?i. Ngoài ra, ?èn LED còn h? tr? l?y nét t? ??ng ?? ??m b?o l?y nét t? ??ng chính xác trong ?i?u ki?n ánh sáng y?u. ?èn LED c?ng h? tr? l?y nét b?ng tay trong m?i tr??ng t?i.

B? l?c màu

Có th? s? d?ng các b? l?c màu có s?n ?? t?o s? g?n k?t ho?c b? sung cho ánh sáng hi?n có nh?m ??t ?? can b?ng tr?ng t? nhiên hay t?o b?u kh?ng khí c? th?.

Kh? n?ng t??ng thích c?a máy ?nh/?èn flash

Tham kh?o liên k?t d??i ?ay ?? bi?t thêm chi ti?t v? s? t??ng thích gi?a ?ng kính/than máy.

Ch? s? c?ng su?t

Ch? s? c?ng su?t thay ??i theo v? trí zoom. H?y xem b?ng d??i ?ay.

[1] B? c?c ph?m vi chi?u ?èn flash (??nh d?ng 35 mm)
[2] Flash bình th??ng (c?ng su?t 1/1)
[3] ??ng b? t?c ?? cao (HSS) (t?c ?? màn tr?p: giay)
[4] Khi g?n t?m h?t sáng

H? th?ng chi?u sáng
Bi?u t??ng ?n ph?m qu?ng cáo
T?i xu?ng t?p qu?ng cáo

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

  • Ch? s? c?ng su?t 60

  • Th?i gian s? d?ng m?i chu k? s?c (X?p x?) H?n 150 l?n (Pin alkaline) / H?n 220 l?n (Pin Ni-MH)

  • Ch?c n?ng ?i?u khi?n kh?ng day. Radio: 5 nhóm, 14 kênh, Quang h?c: 3 nhóm, 4 kênh

  • Kích th??c (R x C x D): X?p x? 78,1 x 139,5 x 104,6 mm (3 1/8 × 5 1/2 × 4 1/8 inch)

  • Tr?ng l??ng: X?p x? 449 g (15,9 oz) (kh?ng tính pin)

Lo?i c?ng k?t n?i
C?ng k?t n?i ph? ki?n ?a n?ng.
T?n s? (x?p x?)
0,1 - 2,5 giay (Pin alkaline)/0,1-1,7 giay (Pin Ni-MH)
L?p l?i (X?p x?)
H?n 150 l?n (Pin alkaline)/H?n 220 l?n (Pin Ni-MH)
Hi?u su?t ?èn flash liên t?c
40 flash v?i 10 flash m?i giay
Ngu?n ?i?n
B?n pin alkaline ho?c Ni-MH c? AA
Tìm hi?u thêm v? các tính n?ng ti?t ki?m n?ng l??ng,c?ng nh? cam k?t c?a chúng t?i v? m?i tr??ng và m?t t??ng lai b?n v?ng h?n. Truy c?p trang web eco c?a chúng t?i