C?ng ngh? Full Array LED

Giúp tái hi?n tr?n v?n t?ng t?ng màu ?i?n ?nh; t? s?c ?en sau ??n ?? sáng t?i ?u.

TV Sony BRAVIA có c?ng ngh? Full Array LED – nh? TV Full Array LED 4K HDR m?i X95H – nang t?m tr?i nghi?m hình ?nh, mang ??n ?? t??ng ph?n tuy?t ??p v?i nh?ng gam màu t?i phong phú và sáng r?c r?, t?i ?a hóa các vùng sáng và vùng t?i trên TV.

?èn n?n Edge LED (LED vi?n) th?ng th??ng

Kết hợp xổ sốKh?ng t?i ?u ???c các vùng sáng và vùng t?i.

Kết hợp xổ sốM?t hàng ?èn LED ph?i ??m nhi?m vi?c can b?ng ánh sáng trên toàn ?nh. Các ph?n t?i kh?ng ?? t?i, các ph?n sáng kh?ng ?? sáng - nhi?u kh? n?ng x?y ra hi?n t??ng quá s?c (blooming).

?èn n?n Edge LED (LED vi?n) thông th??ng

*Hình ?nh minh h?a.

Full Array LED – ?èn n?n LED toàn d?i

*Hình ?nh minh h?a.

Full Array LED – ?èn n?n LED toàn d?i

??t vùng sáng sáng h?n, và vùng t?i sau h?n.

Kết hợp xổ sốM?t ?? ?èn LED s? ???c ?i?u ch?nh tùy theo c?nh ?? ??m b?o n?i c?n sáng s? sáng và n?i c?n t?i s? t?i.

T?i sao ph?i c?n Full Array LED?

L?i ích th?c s? c?a Full Array LED v?i tính n?ng làm t?i c?c b? là TV có ???c ?? sáng ??t ??nh chan th?c, chi ti?t vùng t?i chính xác v?i s?c ?en sau h?n. Ví d? nh? khi b?n ng?m tr?ng trên b?u tr?i ?êm. ? TV chi?u sáng vi?n ho?c chi?u sáng n?n th?ng th??ng, ?? sáng ánh tr?ng s? ph?i gi?m ?? b?u tr?i ?êm ?en h?n (ho?c ng??c l?i) và màu ?en này có th? chuy?n thành xanh lam ho?c xám. Nh?ng ? TV Full Array LED v?i kh? n?ng làm t?i c?c b? (nh? X95H), b?n s? có ???c hình ?nh tuy?t ??p, t? nhiên v?i ánh tr?ng sáng r?, r?c r? trên b?u tr?i ?êm t?i ?en nh? th?c.?

Kết hợp xổ sốM?t khác, TV Full Array LED v?i tính n?ng làm t?i c?c b? có r?t nhi?u ?èn LED có th? ???c ?i?u khi?n chính xác (s? d?ng c?ng ngh? ??c ?áo c?a Sony có tên là X-tended Dynamic Range Pro). ?i?u này có ngh?a là m?t s? ph?n trên màn hình có th? r?t sáng trong khi các vùng khác v?n t?i ?en, t?t c? là nh? c?ng ngh? ?èn n?n tiên ti?n giúp mang ??n tr?i nghi?m xem thú v? và t? nhiên h?n nhi?u so v?i TV chi?u sáng c?nh hay chi?u n?n truy?n th?ng.

Th? hi?n t?i ?u ?? sáng và d?i t?i
8K X-tended Dynamic Range Pro
X-tended Dynamic Range Pro

B?ng vi?c can b?ng hi?u su?t ánh sáng trên toàn màn hình, m?t s? vùng ???c làm m? c?c b? trong khi ?ó m?t s? vùng khác ??t ???c ?? sáng t?i ?u, X-tended Dynamic Range? PRO t?i ?u m?c sáng g?p nhi?u l?n so v?i TV LED n?n th?ng th??ng, ??m b?o t?ng vùng t?i ??t ?? sau ?n t??ng và nh?ng c?nh sáng tr? nên r?c r? h?n.