?ng kính c?a t??ng lai, t? Sony

Tiêu chu?n v? các ?ng kính ?ang thay ??i

Nh?ng c?i ti?n trong hi?u su?t máy ?nh và nh?ng y t??ng sáng t?o th?ng hoa c?n có m?t c?ng ngh? ?ng kính m?i. ?ng kính ph?i lu?n c?i ti?n ?? d?n ??u xu th?.

Kết hợp xổ sốV?i m?t t?m nhìn r? ràng v? máy ?nh c?a t??ng lai, Sony nay ?? mang ??n m?t ??nh ngh?a m?i v? ?ng kính.

?? phan gi?i cao và hi?u ?ng bokeh h?p d?n cu?i cùng ?? ???c k?t h?p v?i nhau b?i nh?n hi?u hàng ??u trong c?ng ngh? hình ?nh.

Tiêu chu?n ?ng kính m?i

?? phan gi?i cao và hi?u ?ng bokeh ??p m?t k?t h?p trong m?t ?ng kính, cho b?n kh? n?ng sáng t?o m?i trong nhi?p ?nh và ngh? thu?t.

T?m cao m?i v? ?? phan gi?i

Cho hình ?nh ?? phan gi?i cao c?a t??ng lai

Kết hợp xổ số?? phan gi?i cao giúp th? hi?n r? nét b?n ch?t c?a v? ??p. Nh?ng ?ng kính phi th??ng v?n s? mang ??n nh?ng b?c ?nh s?c nét tuy?t h?o trong t??ng lai.

?? phan gi?i cao d?n ??u xu th?

Kết hợp xổ số?au là nh?ng y?u t? c?n có ??i v?i các ?ng kính r?i ?? ??m b?o s? t??ng thích v?i hi?u su?t ho?t ??ng ngày càng phát tri?n c?a than máy? Là m?t c?ng ty lu?n d?n ??u xu th?, Sony ?? có cau tr? l?i.?

Th?t ??n t?ng chi ti?t

Các tiêu chu?n thi?t k? cao c?p nh?t lu?n mang ??n s? chan th?c ?áng kinh ng?c trong t?ng chi ti?t và k?t c?u. Các bi?u ?? MTF ?? ch?ng minh r?ng chúng t?i ?? và ?ang kh?ng ng?ng c?i ti?n ch?t l??ng ?? phan gi?i và ch?t l??ng hình ?nh chính là b?ng ch?ng thi?t th?c nh?t v? c?i ti?n này.

[1] ?? t??ng ph?n cao [2] ?? t??ng ph?n th?p *Hình ?nh ???c m? ph?ng.

T?m cao m?i v? hi?u ?ng bokeh

Mang góc nhìn c?a b?n vào ??i s?ng th?c t?

Kết hợp xổ sốV??t qua tiêu chu?n th?ng th??ng ?? h??ng ??n gi?i h?n t?t cùng c?a cái ??p, ?? chính xác ??n 0,01-micro trong ph?n t? th?u kính XA (phi c?u c?c ??i) th? h? m?i giúp mang ??n s? chan th?c và hoàn m? trong m?i b?c ?nh.

Hi?u h?ng bokeh v?i ?? chính xác b? m?t c?c cao

Kết hợp xổ sốCác ?ng kính phi c?u khó s?n xu?t h?n nhi?u so v?i các lo?i ?ng kính ??n c?u. Ph?n t? th?u kính XA ??t ???c ?? chính xác b? m?t c?c cao, lo?i b? các ?i?m ?nh quang h?c kh?ng mong mu?n, cho hi?u ?ng bokeh ??p nh?t mà b?n t?ng th?y.

Kết hợp xổ số[1-1] B? m?t ?ng kính phi c?u th?ng th??ng [1-2] Hi?u ?ng bokeh kh?ng mong ??i [2-1] B? m?t ?ng kính XA (phi c?u c?c ??i) [2-2] Hi?u ?ng bokeh ??p m?t

S? can b?ng chính là chìa khóa

Kết hợp xổ sốCác thi?t k? quang h?c ???c phát tri?n ngay t? ??u mang ??n hi?u ?ng bokeh tuy?t v?i v?i kh? n?ng hi?u chu?n riêng bi?t c?a m?i ?ng kính, giúp ??t ???c s? chuy?n ti?p m??t mà t? ?? s?c nét hoàn h?o ??n hi?u ?ng bokeh m?n màng.

?[1] Hi?u ?ng bokeh kh?ng mong mu?n [2] Thi?t k? ???c tinh ch?nh cho hi?u ?ng bokeh ??p m?t

C?ng ngh? m? ph?ng tiên ti?n h? tr? bokeh hi?u qu?

C?ng ngh? m? ph?ng máy tính tiên ti?n ???c s? d?ng ?? thi?t k? hi?u ?ng bokeh tuy?t v?i trong ?ng kính quang h?c, mang l?i hi?u ?ng bokeh m?m m?i và m??t mà.

?i?u khi?n & x? ly chuyên nghi?p

Kết hợp xổ sốKh?ng ch? là nh?ng hình ?nh ?n t??ng

Kết hợp xổ sốM?i khía c?nh c?a dòng ?ng kính G Master ??u ???c c?i ti?n ?? ?áp ?ng ??y ?? các yêu c?u chuyên m?n trong studio hay ch?p ngo?i c?nh. Hi?u su?t hình ?nh tuy?t v?i ch?a t?ng có kèm theo t?c ?? v??t tr?i, hi?u qu? và ?? tin c?y cao.

Thi?t b? truy?n ??ng giúp l?y nét tinh t?

Kết hợp xổ sốC?ng ngh? truy?n ??ng hàng ??u cho kh? n?ng l?y nét nhanh h?n, chính xác h?n ? c? ch? ?? th? c?ng và t? ??ng. L?y nét chính xác tuy?t ??i chính là kh? n?ng phi th??ng c?a các ?ng kính này.

V?n hành êm ái & ?áng tin c?y

C?u trúc ch?c ch?n, ?i?u khi?n toàn di?n, thi?t k? ch?ng b?i và ch?ng ?m ch? m?i là m?t ph?n trong s? các tính n?ng giúp nang cao hi?u su?t m?t cách hoàn h?o trong b?t k? tình hu?ng ch?p nào.