H? TH?NG ?M THANH

H? th?ng am thanh c?ng su?t l?n M60D v?i DVD

MHC-M60D
?nh c?a H? th?ng âm thanh công su?t l?n M60D v?i DVD

7,490,000 VN?

Hình ?nh c?a H? th?ng âm thanh công su?t l?n M60D v?i DVD
Hình ?nh c?a H? th?ng âm thanh công su?t l?n M60D v?i DVD
Hình ?nh c?a H? th?ng âm thanh công su?t l?n M60D v?i DVD
Hình ?nh c?a H? th?ng âm thanh công su?t l?n M60D v?i DVD
M? ti?c t?i nhà vui ch?a t?ng th?y ?

Có MHC-M60D, b?a ti?c s?p t?i c?a b?n s? khi?n c? ph? x?n xao. Phòng khách nhà b?n s? bi?n thành m?t cau l?c b? th?c th? v?i ánh sáng r?c r? h?n và am nh?c náo nhi?t h?n.?

Bi?u t??ng micro karaoke
Làm say lòng ng??i yêu thích karaoke?

Màn hát karaoke bùng cháy. Hai ng? vào micro ?? m?i ng??i cùng hòa ca.?

Logo LDAC va? BLUETOOTH®
Phát tr?c ti?p nh?c ch?t l??ng cao

Phát tr?c ti?p nh?c ch?t l??ng cao th?t m??t mà v?i c?ng ngh? LDAC?và BLUETOOTH?.?

Logo DSEE
Nang cao ch?t l??ng am nh?c

C? ch? t?ng c??ng am thanh k? thu?t s? (DSEE) s? kh?i ph?c ch?t l??ng am thanh c?a nh?c s? d?ng nén.

??m chìm trong ánh sáng

Dàn ?èn loa c?a MHC-M60D nh?p nháy theo t?ng ?i?u nh?c. B?n có th? ?i?u khi?n c? dàn ?èn qua h? th?ng ho?c ngay t? lòng bàn tay v?i ?ng d?ng Fiestable.

Khám phá ng?i sao nh?c pop ti?m n?ng trong b?n

Kết hợp xổ sốM?i ng??i cùng vui - v?i hai ng? vào micro, b?n và khách m?i có th? song ca nh?ng giai ?i?u yêu thích. Thêm m?t l?p nh?c rock & roll b?ng cách c?m ?àn ghi-ta vào m?t ng? vào và s? d?ng h? th?ng làm b? khu?ch ??i cho ?àn. Có ba ch? ?? - Clean (R? nét) cho am thanh trong tr?o, Overdrive (T?ng c??ng) ?? bi?n t?u am ghi-ta và Bass (?m tr?m) cho ?àn ghi-ta bass. ?

Nhóm b?n tr? ?ang hát karaoke v?i ?àn ghi-ta và micro
Party Chain không dây
Thêm loa, ti?c thêm s?i ??ng

Th??ng th?c am thanh m?nh m? h?n khi k?t n?i nhi?u h? th?ng am thanh t?i nhà qua Bluetooth?. B?n có th? k?t n?i ??n 50 h? th?ng am thanh t?i nhà t??ng thích v?i nhau, k?t h?p v?i ??ng b? hóa ?èn và nh?c.

?i?u khi?n m?i th? t? sàn khiêu v?

?ng d?ng Sony | Music Center giúp b?n ?i?u khi?n nh?c và cài ??t am thanh ngay trên ?i?n tho?i. ?ng d?ng Fiestable cho phép kích ho?t các ch? ?? DJ và karaoke. Kh? n?ng ?i?u khi?n b?ng c? ??ng tr?c quan giúp b?n v?y c? tay ?? ?i?u khi?n nh?c d? dàng.

?i?n tho?i thông minh c?a Sony ??ng b? hóa v?i h? th?ng loa
Sony | Music Center cho iOS
Sony | Music Center cho Android
Fiestable cho iOS
Fiestable cho Android
Logo Party King
??ng c?p vua ti?c

Kết hợp xổ sốChia s? b?a ti?c lên m?ng x? h?i ch? v?i m?t cú nh?p chu?t t? ?ng d?ng Fiestable. H?y n?i nh?c lên ?? m?i ng??i x?p h?ng b?a ti?c c?a b?n và tr? thành Vua ti?c có ch?ng nh?n.

??u phát DVD tích h?p dành cho dan nghi?n phim

Kết hợp xổ sốTh?a s?c cày phim v?i ??u phát DVD tích h?p và th??ng th?c am thanh s?ng ??ng mang ??n nh?ng c?nh phim v? cùng chan th?c. B?n ch? c?n cáp HDMI là có th? d? dàng k?t n?i ??u phát v?i TV.

Mang c? san v?n ??ng náo nhi?t v? nhà v?i Ch? ?? Bóng ?á

Chuy?n MHC-M60D sang Ch? ?? Bóng ?á ?? th??ng th?c kh?ng khí san v?n ??ng th?c th?. Ch?n t?t bình lu?n và t?ng ti?ng reo hò c? v? ?? có c?m giác nh? ???c hòa mình trong ?ám ??ng c? ??ng viên.

Ch? ?? bóng ?á
Logo S-Force Front Surround
?m thanh vòm s?ng ??ng nh? ? r?p phim

Kết hợp xổ sốTh??ng th?c am thanh vòm gi? l?p ng?t ngay v?i ch?t l??ng nh? r?p chi?u phim ngay t?i phòng khách v?i S-Force Front Surround, c?ng ngh? tái t?o tr??ng am thanh vòm gi? l?p.?

Ch?nh nh?c cùng b?n bè

Kết hợp xổ sốV?i c?ng ngh? BLUETOOTH?, b?n và b?n bè có th? ghép n?i cùng lúc ??n ba chi?c ?i?n tho?i th?ng minh. Kh?ng nh?ng th? b?n s? có thêm nhi?u l?a ch?n h?n n?a nh? kh? n?ng phát nh?c t? th? vi?n am nh?c.

?nh minh h?a h? th?ng loa MHC-M60D và các thi?t b? k?t n?i

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

N?m ch?c danh hi?u huy?n tho?i ? b?a ti?c ti?p theo v?i MHC-M60D. Mang phong cách nh?c c?a cau l?c b? v? nhà b?n v?i ?èn loa nhi?u màu ??ng b? cùng nh?p ?i?u và phát tr?c ti?p am thanh ch?t l??ng cao t? ?i?n tho?i th?ng minh t?i loa v?i LDAC? cho am thanh b?a ti?c hay h?n.
  • ?èn loa th? hi?n phong cách c?a b?n

  • Các ??u vào karaoke và guitar cho phép b?n v?a hát v?a ch?i ?àn theo ti?ng nh?c

  • ?i?u khi?n hi?u ?ng DJ b?ng ?ng d?ng Fiestable

  • ??u phát DVD tích h?p có ng? ra HDMI

  • Ch? ?? bóng ?á

Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh. Tìm hi?u thêm v? Sony và m?i tr??ng