H? th?ng chi?u sáng
Chi?u sáng ?? có hình ?nh tinh t?

Kết hợp xổ sốDù b?n ch?p ?nh t?nh hay quay phim, chi?u sáng là chìa khóa ?? t?o ra c?m nh?n giúp chuy?n t?i hi?u qu? d?ng y ngh? thu?t c?a b?n. ? ?ay, chúng t?i gi?i thi?u m?t s? c?ng c? và k? thu?t chi?u sáng b?n có th? s? d?ng ?? ch?p nh?ng hình ?nh có ch?t l??ng chuyên nghi?p.

Ch? s? c?ng su?t ?èn flash (GN)
?èn flash bên ngoài cho kho?ng cách xa h?n

“Ch? s? c?ng su?t ?èn” cho bi?t kh? n?ng chi?u sáng ch? th? t? xa c?a m?t b? ?èn flash. Ch? s? c?ng su?t ?èn b?ng kho?ng cách t?i ?a t? ?èn flash ??n ch? th? nhan v?i kh?u ?? thích h?p hay ch? s? F: Ch? s? c?ng su?t ?èn (GN) = kho?ng cách (m) x kh?u ?? (ch? s? F)

Ví d?, ch? s? c?ng su?t ?èn là 60 (tính theo mét t?i ISO 100) có ngh?a là ch? th? cách xa 15 mét s? ???c chi?u sáng phù h?p v?i cài ??t kh?u ?? là F4 (60 = 15 x 4). N?u b?n gi?m c? kh?u ?? xu?ng F8, kho?ng cách s? gi?m xu?ng m?t n?a sao cho ch? th? ? kho?ng cách t?i ?a là 7,5 mét (60 = 7,5 x 8) s? ???c chi?u sáng phù h?p. T?ng cài ??t ISO c?a máy ?nh có th? t?o ra k?t qu? t??ng t? nh? khi s? d?ng b? ?èn flash v?i GN cao h?n.

B? ?èn flash ngoài

T?n sáng?
Làm m? bóng và t?ng chi?u sau

M?c dù thi?t l?p ?èn flash r?i có th? t?ng chi?u sau c?a hình ?nh nh?ng m?t ph??ng pháp th??ng d? dàng h?n và ??i khi c?ng hi?u qu? kh?ng kém là t?n sáng t? b? ?èn flash trên máy ?nh vào m?t b? m?t g?n ?ó nh? t??ng ho?c tr?n nhà ?? có ngu?n sáng t? nhiên h?n và c?i thi?n chi?u sau. S? khác nhau có th? r?t l?n và vì b? ?èn flash n?m trên máy ?nh nên b?n duy trì ???c tính di ??ng và t?c ?? cao nh?t. T?n sáng c?ng t?o ra ph?m vi chi?u sáng r?ng h?n, r?t ly t??ng khi, ví d? nh?, b?n c?n chi?u sáng m?t nhóm ng??i.

Flash tr?c ti?p
FLASH TR?C TI?P
T?n sáng tr?n nhà
T?N SÁNG
T?n sáng tr?n nhà

Kết hợp xổ sốH??ng ?èn flash vào tr?n nhà ?? phan tán và lan t?a ánh sáng, giúp t?o ra c?m nh?n êm d?u h?n và hình ?nh tinh t? h?n khi s? d?ng ?èn flash tr?c ti?p.

Flash tr?c ti?p

Kết hợp xổ sốFlash tr?c ti?p

T?n sáng tr?n nhà

Flash d?i sáng

T?n sáng t??ng

B?n c?ng có th? t?n sáng vào t??ng n?u b?n mu?n làm m? bóng ?? xu?ng m?t bên ???ng nét c?a ch? th?. Ph??ng pháp này ??i khi có th? ti?p màu t?t h?n v?i ánh sáng trong phòng.

T?n sáng tr?n nhà
FLASH TR?C TI?P
T?n sáng t??ng
T?N SÁNG
Flash tr?c ti?p

Flash tr?c ti?p

T?n sáng t??ng

Flash d?i sáng

??ng b? hóa flash
??ng b? hóa t?c ?? cao và flash ch?m

?? t?o hi?u ?ng bokeh n?n trong ánh sáng chói, b?n c?n t?c ?? màn tr?p nhanh v?i kh?u ?? l?n. N?u b?n c?ng c?n s? d?ng ?èn flash b?i, t?c ?? màn tr?p t?i ?a s? b? h?n ch? và khi?n b?n kh?ng th? s? d?ng kh?u ?? ?? l?n. ??ng b? hóa t?c ?? cao (HSS) giúp b?n có th? s? d?ng ?èn flash ? m?i t?c ?? màn tr?p, nên b?n có th? t?ng kh?u ?? tùy y.

??ng b? hóa ch?m ???c s? d?ng trong tr??ng h?p c?n t?c ?? màn tr?p ch?m ?? chi?u sáng phù h?p c?nh n?n trong nhà ho?c ban ?êm. ?èn flash ch?p ?? chi?u sáng ch? th? và sau ?ó, thay vì ?óng ngay l?p t?c, màn tr?p v?n m? ?? lau ?? chi?u sáng n?n. K? thu?t này cho b?n hình ?nh can b?ng mà c? ch? th? và n?n ??u ???c chi?u sáng phù h?p. ? ?

??ng b? hóa t?c ?? cao

[Trái] Bình th??ng [Ph?i] HSS

??ng b? hóa t?c ?? cao

?èn flash b?i sáng th??ng h?n ch? t?c ?? màn tr?p, ?òi h?i m?t kh?u ?? nh? ?? có th? l?y nét n?n. HSS cho phép t?c ?? màn tr?p cao và kh?u ?? l?n ??i v?i ?? sau tr??ng ?nh n?ng.

??ng b? hóa ch?m

?èn flash th?ng th??ng chi?u sáng ??y ?? cho ch? th? nh?ng n?n v?n t?i. V?i ?èn flash ??ng b? hóa ch?m, c? ch? th? và n?n ??u ???c chi?u sáng thích h?p.

??ng b? hóa ch?m

[Trái] Th?ng th??ng [Ph?i] ??ng b? hóa ch?m

?èn flash r?i
Thi?t l?p 1, 2 và 3 ?èn v?i ?i?u khi?n radio

Thi?t l?p nhi?u ?èn flash r?i có th? giúp tùy ch?n chi?u sáng c?a b?n t?ng lên ?áng k?. ?i?u khi?n b?ng radio, th?ng qua giao ti?p h?ng ngo?i ho?c radio, có th? giúp b?n d? dàng ??t ???c c?ng su?t chi?u sáng ly t??ng t? m?i ?èn.

1 ?èn: B

1 ?èn
1 ?èn

M?c dù thi?t l?p nhi?u ?èn t?o ra tính linh ??ng cao h?n nh?ng ?èn flash r?i ??n có th? t?o ra hình ?nh ??p b?ng cách di chuy?n ngu?n sáng chính kh?i tr?c máy ?nh ?? t?o ra bóng và ???ng nét sau h?n, h?p d?n h?n. ánh sáng ph?n x? t?o ra m?t chút hi?u ?ng b?i sáng b? sung. B? ?èn flash trên máy ?nh (A) ch? ???c s? d?ng ?? ?i?u khi?n, trong khi b? ?èn flash r?i (B) ?óng vai trò là ngu?n sáng chính cho toàn b? khung c?nh.

2 ?èn: B + C

2 ?èn
2 ?èn

Cách thi?t l?p 2 ?èn linh ??ng và d? ?i?u khi?n h?n, cho phép b?n b? trí các b? ?èn flash và ?i?u ch?nh c?ng su?t ?? ??t ???c chi?u sau t?i ?u cho ch? th? v?i t? l? ?èn chính trên ?èn b?i phù h?p. ?èn “chính“ (B) chi?u sáng ch? th? t? m?t bên, trong khi ?èn “b?i” (C) làm m? bóng và chi?u sáng n?n. So v?i cách thi?t l?p 1 ?èn ? trên, ch? th? ???c ??nh hình r? nét h?n và n?i b?t trên n?n. Nh? trong cách thi?t l?p 1 ?èn, ?èn flash trên máy ?nh (A) ch? ???c s? d?ng ?? ?i?u khi?n.

3 ?èn: B + C + D

3 ?èn
3 ?èn

?èn th? ba giúp b?n t? do h?n khi chi?u sáng n?n và ??nh hình ???ng nét ch? th?. Ví d? này s? d?ng ?èn chính (B) ?? chi?u sáng ch? th? chính, còn ?èn b?i (C) chi?u sáng r?ng và tr?c ti?p vào n?n. ?èn th? ba, trong tr??ng h?p này là ?èn ven (D), t?o ra m?t vi?n sáng s?c nét giúp ??nh hình ph?n ? xa ?èn chính nh?t c?a ch? th?, làm cho c? ?y n?i b?t r? nét so v?i ph?n n?n t??ng ??i sáng. M?c dù hình ?nh này ???c chi?u sáng t?ng th? ??ng ??u h?n các ví d? tr??c, m?i y?u t? ??u tách bi?t và ???c ??nh hình r? nét. ?èn flash trên máy ?nh (A) ch? ???c s? d?ng ?? ?i?u khi?n.

B? ?èn flash phù h?p khi s? d?ng r?i

?i?u khi?n b?ng radio

M?c dù ?i?u khi?n ?èn t? xa b?ng h?ng ngo?i phù h?p v?i thi?t l?p c? ly g?n, có ánh sáng xung quanh h?p ly và kh?ng có ch??ng ng?i v?t c?n tr? tín hi?u ?i?u khi?n, ?i?u khi?n t? xa b?ng radio có th? ho?t ??ng ?n ??nh trong nhi?u lo?i m?i tr??ng h?n. B? ?i?u khi?n (FA-WRC1M) và b? thu (FA-WRR1) radio kh?ng day c?a Sony giúp cho thi?t l?p nhi?u ?èn flash nang cao tr? nên d? dàng và có th? cung c?p d? li?u ?i?u khi?n chi ti?t, chính xác ??n t?i ?a 15 b? ?èn flash trong 5 nhóm (3 nhóm ??i v?i ch? ?? TTL) trên kho?ng cách lên ??n x?p x? 30 mét (98,4 ft.). Tín hi?u ?i?u khi?n s? ??n ???c b? thu b?t k? ?i?u ki?n ánh sáng ch? ??o, v? trí b? thu hay ch??ng ng?i v?t. Tín hi?u kh?ng day radio ??m b?o k?t qu? nh?t quán nh?t trong nhi?u tình hu?ng ch?p nh?t.

B? c?c sâu
B? c?c sau

Kết hợp xổ sốV?i ph?m vi lên ??n x?p x? 30 mét (98,4 ft.) khi s? d?ng FA-WRC1M và FA-WRR1, b?n có th? b? trí và ?i?u khi?n ?èn theo d?ng y ?? chi?u sáng hi?u qu? nh?t cho các ch? th? ? xa và chi ti?t n?n.

?n ??nh trong m?i ?i?u ki?n ánh sáng

N?u nh? ?i?u khi?n b?ng h?ng ngo?i có th? b? gián ?o?n b?i ánh sáng m?t tr?i chói g?t ho?c các ngu?n sáng khác ch?a thành ph?n h?ng ngo?i thì ?i?u khi?n b?ng radio ho?t ??ng ?n ??nh trong m?i ?i?u ki?n ánh sáng.

?n ??nh trong m?i ?i?u ki?n ánh sáng
V??t qua ch??ng ng?i v?t
V??t qua ch??ng ng?i v?t

Kết hợp xổ sốTín hi?u ?i?u khi?n b?ng radio s? v??t qua nh?ng ch??ng ng?i v?t c?n tr? tín hi?u ?i?u khi?n b?ng h?ng ngo?i. B? thu có th? ???c ??t sau máy ?nh ho?c ch? th? mà kh?ng ?nh h??ng ??n ?? tin c?y.

Kết hợp xổ sốB? thu và b? ?i?u khi?n radio kh?ng day

M?t ?èn flash t??ng thích* có th? ???c trang b? B? thu FA-WRR1, ghép n?i v?i B? ?i?u khi?n FA-WRC1, ?? t?o ra h? th?ng ?èn flash kh?ng day ?i?u khi?n b?ng radio

*HVL-F60M/F43M/F32M
Kết hợp xổ số*HVL-F58AM/F43AM/F42AM (ADP-MAA, ???c bán riêng)

?èn LED
Ngu?n sáng b? sung ?? có hình ?nh ??p h?n

T?t / B?t

Ngu?n sáng b? sung ?? có hình ?nh ??p h?n

?èn LED b?n, hi?u qu? có th? mang l?i ngu?n sáng b? sung mà b?n c?n ?? ch?p hình ?nh ch?t l??ng cao. ?èn LED cho phép b?n ch?p ? ISO th?p h?n và có th? l?y nét d? dàng h?n.

?? can b?ng màu t? nhiên

?èn LED kh?ng ?i?u ch?nh có ánh sáng g?n gi?ng nh? ánh sáng m?t tr?i t? nhiên và d? t??ng h?p v?i nhi?t ?? màu c?a các lo?i ngu?n sáng khác, mang l?i ?? can b?ng màu t? nhiên dù b?n ch?p ? ?au.

?? cân b?ng màu t? nhiên

T?t / B?t

?i?u ch?nh ?? sáng liên t?c

T?t / B?t

?i?u ch?nh ?? sáng liên t?c

Kết hợp xổ số?i?u khi?n ?? sáng bi?n ??i cho phép b?n d? dàng ?i?u ch?nh ?? sáng và t? l? gi?a các ngu?n sáng nh?m t?o ra ???c m?c ?? chi ti?t và c?m nh?n mà b?n mong mu?n.