Ch?p ?nh tuy?t ??p ngay c? thú c?ng

Ch?p ?nh chan dung ??ng v?t và ?nh ??ng v?t hoang d? s? thay ??i hoàn toàn, nh? tính n?ng ??c ?áo cho phép l?y nét t? ??ng theo ánh m?t ??ng v?t trong th?i gian th?c c?a Sony.

S? phát tri?n c?a tính n?ng l?y nét t? ??ng theo ánh m?t trong th?i gian th?c

Kết hợp xổ sốTính n?ng l?y nét t? ??ng theo ánh m?t trong th?i gian th?c nh? c?ng ngh? Al c?a Sony v?n lu?n ???c ?ánh giá cao, nay ?? phát tri?n lên m?t t?m cao m?i, cho phép t? ??ng l?y nét ánh m?t trong th?i gian th?c hi?u qu? cho ??ng v?t c?ng nh? con ng??i.

L?y nét t? ??ng theo ánh m?t trong th?i gian th?c
Tìm hi?u v? AF theo ánh m?t c?a Sony

Kết hợp xổ sốTính n?ng AF theo ánh m?t trong th?i gian th?c c?ng ch?p ?nh ng??i r?t t?t, t? ?nh tr? con ch?i ?ùa ??n ?nh chan dung.

Ch?p ?nh chan dung thú c?ng tuy?t ??p

Kết hợp xổ sốCh? c?n nh?n nút ch?p n?a ch?ng, tính n?ng AF theo ánh m?t ??ng v?t s? giúp b?n d? dàng ch?p ?nh chan dung ??ng v?t tuy?t ??p b?ng cách t? ??ng l?y nét vào ??i m?t thú c?ng thay vì m?i tr??ng xung quanh.

Ch?p l?i khu?n m?t bi?u c?m vào ?úng th?i ?i?m

Ngay c? khi nh?ng chú cún tinh ngh?ch kh?ng ch?u ??ng yên trong m?t phút thì b?n v?n có th? ch?p l?i nh?ng bi?u c?m thoáng qua mà l?y nét v?n nhanh và chính xác.

Ch?p ?nh thú c?ng ? tr?ng thái tho?i mái nh?t

Tính n?ng l?y nét t? ??ng theo ánh m?t ??ng v?t trong th?i gian th?c k?t h?p hoàn h?o v?i tính n?ng ch?p yên l?ng, giúp b?n duy trì tr?ng thái tho?i mái.

S?n sàng g?p g? ??ng v?t hoang d?

Tính n?ng l?y nét t? ??ng theo ánh m?t ??ng v?t trong th?i gian th?cKết hợp xổ số giúp b?n t?n d?ng t?i ?a c? h?i ng?n ng?i khi tình c? g?p ??ng v?t hoang d?.

Tính n?ng l?y nét t? ??ng theo ánh m?t trong th?i gian th?c nay còn h? tr? l?y nét t? ??ng vào m?t ??ng v?t
Tính n?ng AF ánh m?t ??ng v?t trong th?i gian th?c

C?ng ngh? nh?n bi?t ch? th? trong tính n?ng AF theo ánh m?t trong th?i gian th?c c?a Sony ?? ???c b? sung thu?t toán m?i nh?n bi?t thêm ánh m?t ??ng v?t. ?i?u này cho phép phát hi?n và theo d?i nhanh chóng, chính xác, t? ??ng ánh m?t c?a nhi?u loài ??ng v?t khác nhau.

Chuy?n sang ch? ?? ??ng v?t

Tính n?ng nh?n bi?t ch? th? ??ng v?t có riêng m?t cài ??t menu ??c bi?t. Ch? c?n ch?n "??ng v?t" trong ph?n cài ??t menu "Nh?n di?n ch? th?". Sau ?ó, b?n có th? kích ho?t tính n?ng nh?n bi?t ánh m?t ch? th? b?ng cách nh?n nút ch?p n?a ch?ng ho?c nh?n m?t phím gán tùy ch?nh.

Chuy?n sang ch? ?? ??ng v?t
L?y nét và theo dõi c? trong tình hu?ng ph?c t?p
L?y nét và theo d?i c? trong tình hu?ng ph?c t?p

Tính n?ng AF theo ánh m?t ??ng v?t trong th?i gian th?c phát huy hi?u qu? ngay c? khi có ??i t??ng khác ? g?n ho?c ch?n m?t ph?n phía tr??c ch? th? nh? khung c?a s?, tay ng??i, cay c?i, b?i r?m ho?c ch??ng ng?i v?t t??ng t?.

Cách ti?p c?n khác khi ch?p ?nh thú c?ng
Cách ti?p c?n khác khi ch?p ?nh thú c?ng

Nh? màn hình LCD có th? l?t c?a máy ?nh dòng α, b?n có th? ch?p t? các góc khác nhau ho?c nhi?u v? trí cao và th?p, ??ng th?i vùng AF r?ng c?ng nh? các tính n?ng l?y nét c?m ?ng giúp d? dàng l?y nét vào ch? th? m?c tiêu.

Tính n?ng ch?p yên l?ng giúp b?n ch?p nét m?t t? nhiên
Tính n?ng ch?p yên l?ng giúp b?n ch?p nét m?t t? nhiên

Tính n?ng ch?p yên l?ng trên máy ?nh dòng α t??ng thích là l?a ch?n ly t??ng ?? ch?p ?nh ??ng v?t. AF theo ánh m?t ??ng v?t trong th?i gian th?c thi?t l?p và duy trì l?y nét, còn nút ch?p nh? ra th?t yên l?ng; có th? s? d?ng c? khi ch?p liên t?c.

Theo dõi ??ng v?t khi di chuy?n
Ph?m vi l?y nét t? ??ng r?ng d? dàng ch?p c?nh

Ngay c? khi nh?ng chú cún kh?ng ch?u ng?i yên thì b?n v?n có th? l?y nét r? khi ch?p nh? vùng l?y nét t? ??ng r?ng c?a máy ?nh và tính n?ng l?y nét t? ??ng theo ánh m?t ??ng v?t trong th?i gian th?c.

Ph??ng th?c ho?t ??ng
Khám phá máy ?nh có tính n?ng L?y nét t? ??ng theo ánh m?t c?a Sony

Máy ?nh ?ng kính r?i

Máy ?nh nh? g?n

Khám phá th? gi?i m?i v? kh? n?ng bi?u hi?n b?ng hình ?nh