L?y nét t? ??ng theo ánh m?t: ?? có ?nh chan dung ??p

Kết hợp xổ sốS? d?ng tính n?ng L?y nét t? ??ng theo ánh m?t ??c quy?n c?a Sony ?? có nh?ng b?c ?nh chan dung ??p, s?c nét. M?t c?ng c? mang tính cách m?ng cho t?t c? m?i ng??i — c? nhi?p ?nh gia chuyên nghi?p và ng??i ?am mê.

??i m?t là c?a s? tam h?n c?a m?t b?c chan dung?

Th?n thái c?a ánh m?t. ?ó là d?u ?n c?a m?i b?c chan dung mê ho?c lòng ng??i; là cái nhìn thoáng qua v? tam h?n c?a ch? th?. Tính n?ng L?y nét t? ??ng theo ánh m?t ??c quy?n c?a Sony mang ??n s?c hút ch?a t?ng có cho m?i b?c ?nh chan dung c?a b?n, liên t?c theo d?i kh?ng ch? ch? th? mà còn khóa nét ? m?t — ?? b?n có ???c nh?ng b?c ?nh khi?n ng??i xem kinh ng?c, dù là ?nh ch?p nhanh hay ?nh ch?p chan dung chuyên nghi?p.?

Và ?ây, AF theo ánh m?t ??ng v?t
Và ?ay, AF theo ánh m?t ??ng v?t

Kết hợp xổ sốCh?p ?nh thú c?ng và ??ng v?t hoang d? nay ?? th?t ??n gi?n! Tính n?ng AF theo ánh m?t trong th?i gian th?c ?? ???c m? r?ng ?? t? ??ng phát hi?n và theo d?i ánh m?t c?a ??ng v?t h?t nh? v?i m?t ng??i.?

Bí quy?t ch?p ?nh chan dung ??p
???c các nhi?p ?nh gia yêu thích

Kết hợp xổ sốV?i ?ng kính nhanh, s? khác bi?t gi?a m?t b?c ?nh chan dung ??t gi?i th??ng và ?nh ch?p nhanh bình th??ng có th? r?t nh?. Nhi?p ?nh gia chuyên nghi?p hi?u r? ch? có th?n thái c?a ánh m?t ???c l?y nét hoàn h?o m?i làm b?ng lên s?c s?ng c?a m?t b?c ?nh. ?ó chính là ly do vì sao L?y nét t? ??ng theo ánh m?t c?a Sony là c?ng ngh? cách tan thay ??i c?c di?n c?a ngành nhi?p ?nh.

S?c m?nh c?a AF theo ánh m?t
Theo d?i ánh m?t chính xác trong m?i ?i?u ki?n

B?t tr?n th?n thái c?a ánh m?t ?? có b?c ?nh chan dung tuy?t ??p. Tính n?ng L?y nét t? ??ng theo ánh m?t s? d?ng vùng l?y nét t? ??ng c?c r?ng c?a Sony và kh? n?ng dò theo ánh m?t có ?? chính xác cao ?? khai m? th? gi?i ngh? thu?t v? h?n, cho b?n th?a s?c ch?p ?nh sáng t?o theo cách hoàn toàn m?i.

Khuôn m?t b? khu?t m?t ph?n
Khu?n m?t b? khu?t m?t ph?n
Nhìn xu?ng
Nhìn xu?ng
Ng??c sáng
Ng??c sáng
?eo kính
?eo kính
Trong nhà
Trong nhà
Ch? th? nh?
Ch? th? nh?
Ch?c n?ng AF theo ánh m?t t?c thì ?ã ???c c?i ti?n
AF theo ánh m?t t?c thì

Phát hi?n m?t ch? th? ngay khi b?n nh?n nút ch?p n?a ch?ng, sau ?ó theo d?i liên t?c ? ch? ?? AF-C có ?? chính xác v??t tr?i. Khi quay phim, tính n?ng AF ánh m?t trong th?i gian th?c s? giúp b?n t?p trung vào ch? th? h?n là vi?c l?y nét.

Ch?n m?t trái ho?c m?t ph?i c?a ch? th?
Ch?n m?t trái ho?c m?t ph?i c?a ch? th??

Gi? ?ay, v?i kh? n?ng ch?n tr??c M?t trái, M?t ph?i ho?c T? ??ng trong menu, b?n có th? hoàn toàn t?p trung vào b? c?c ?nh. B?n có th? gán các tùy ch?n này cho các nút tùy ch?nh, giúp chuy?n nhanh gi?a các l?a ch?n khi ?ang ghi hình.?

C?ng ngh? AF theo ánh m?t tiên ti?n
Công ngh? cách tân ra ??i nh? thi?t k? không g??ng

[1] Máy ?nh DSLR th?ng th??ng [2] Máy ?nh kh?ng g??ng c?a Sony

C?ng ngh? cách tan ra ??i nh? thi?t k? kh?ng g??ng

Kết hợp xổ sốLà nhà s?n xu?t c?m bi?n hình ?nh hàng ??u, Sony cho phép dò tìm ch? th? theo th?i gian th?c, ??nh v? m?t chính xác và l?y nét hoàn h?o nh? c?ng ngh? c?m bi?n và x? ly ?u vi?t. Các ?i?m l?y nét t? ??ng chính xác — r?ng h?n nhi?u so v?i ?i?m l?y nét ? máy ?nh DSLR th?ng th??ng — giúp b?n theo d?i ch? th? trên toàn khung hình và b?t tr?n m?i kho?nh kh?c.

???c c?i ti?n nh? nh?ng bí quy?t tích l?y qua th?i gian

M?i máy ?nh kh?ng g??ng ???c ch? t?o theo cách khác nhau. Hi?u su?t L?y nét t? ??ng theo ánh m?t c?a Sony ra ??i d?a trên nh?ng ti?n b? v? nhi?p ?nh qua nhi?u th?p k? — t? nh?ng phát tri?n v? c?m bi?n hình ?nh, b? x? ly và ?ng kính ??n các thu?t toán dò tìm theo ánh m?t.

???c c?i ti?n nh? nh?ng bí quy?t tích l?y qua th?i gian

?[1] ?ng kính [2] C?m bi?n hình ?nh [3] B? x? ly hình ?nh [4] Thu?t toán ph?n m?m?

Khám phá máy ?nh có tính n?ng L?y nét t? ??ng theo ánh m?t c?a Sony

Máy ?nh ?ng kính r?i

Máy ?nh nh? g?n