?NG KíNH

Loa che n?ng cho SEL20F18G

ALC-SH162
?nh c?a Loa che n?ng cho SEL20F18G
Hình ?nh c?a Loa che n?ng cho SEL20F18G

Th?ng s? k? thu?t

  • Kích th??c (???ng kính x Chi?u dài) : 83,5 x 28,2 mm (3 3/8 x 1 1/8 inch)

  • Tr?ng l??ng (x?p x?) : 17,3 g (0,7 oz)

  • Hình cánh hoa, ki?u l??i lê

  • Th?ng tin v? kh? n?ng t??ng thích

Tìm hi?u thêm v? các tính n?ng ti?t ki?m n?ng l??ng,c?ng nh? cam k?t c?a chúng t?i v? m?i tr??ng và m?t t??ng lai b?n v?ng h?n. Truy c?p trang web eco c?a chúng t?i