GTK-PG10

?m thanh hay cho b??a ti?c vui

V?i ch? ?? riêng cho ti?c tùng ngoài tr?i giúp lan t?a am thanh xa h?n, GTK-PG10 phù h?p nh?t khi dùng ngoài tr?i – h?n n?a, b? loa này còn có n?p trên ch?ng tia n??c ?? b?n tho?i mái ??t ?? u?ng lên ?ó.?

LOA KH?NG D?Y

H? th?ng am thanh m?nh m? linh ho?t tích h?p Pin GTK-PG10

GTK-PG10
?nh c?a H? th?ng âm thanh m?nh m? linh ho?t tích h?p Pin GTK-PG10

5,990,000 VN?

Trong nhà hay ngoài tr?i, b?n c? tùy y ch?n

Kết hợp xổ sốGTK-PG10 kh?ng day, di ??ng, có th?i gian s? d?ng pin dài h?p v?i ho?t ??ng nghe nh?c ngoài tr?i nh? trong b?a ti?c, bu?i d? ngo?i hay bu?i c?m tr?i. B?n có th? g?p n?p trên và ??a loa vào nhà ?? t?n h??ng am thanh tràn ng?p gian phòng c?a b? loa nh? g?n này.

Hình ?nh phong cách s?ng v? GTK-PG10 ? môi tr??ng ngoài tr?i
NGOÀI TR?I
Hình ?nh phong cách s?ng v? GTK-PG10 ? môi tr??ng trong nhà
TRONG NHÀ
GTK-PG10 ?óng n?p trên
?m thanh l?n và r? ràng

Kết hợp xổ sốDù trong nhà hay ngoài tr?i, GTK-PG10 c?ng phát am thanh l?n, m?nh m? mà kh?ng làm gi?m ?? r? nét. B? x? ly tín hi?u k? thu?t s? (DSP) t? ??ng ?i?u ch?nh cài ??t am thanh ?? t?i ?u hóa hi?u su?t cho phù h?p v?i m?i tr??ng xung quanh.

GTK-PG10 ?óng n?p trên ?? âm thanh h??ng ra phía tr??c
?m thanh h??ng ra phía tr??c

Khi ?óng n?p trên và loa tweeter trên quay v? phía tr??c, GTK-PG10 phát am thanh v? phía tr??c ?? cho am l??ng l?n và ?? r? nét t?i ?u.

GTK-PG10 trong ch? ?? ti?c tùng ngoài tr?i, m? n?p trên
Ch? ?? ti?c tùng ngoài tr?i

Khi m? n?p trên, loa tweeter tích h?p quay lên trên và h??ng ra ngoài, lan t?a am thanh r?ng h?n cho các b?a ti?c ngoài tr?i.

Bi?u t??ng pin 13 gi?
T?n h??ng b?a ti?c m?i n?i

B?n t? ch?c ti?c ? n?i kh?ng có ?i?n? Kh?ng sao h?t. Pin s?c tích h?p s?n s? khu?y ??ng b?a ti?c lên ??n 13 gi? khi am l??ng ? m?c 25. K? c? khi am l??ng ? m?c t?i ?a, th?i gian s? d?ng pin c?ng lên ??n 5 gi?.

Logo Bluetooth®
Kh? n?ng k?t n?i Bluetooth? giúp d? dàng phát nh?c tr?c ti?p

Kết hợp xổ sốC?ng ngh? Bluetooth? cho phép b?n phát tr?c ti?p t?t c? b?n nh?c và danh sách bài hát yêu thích trong ?i?n tho?i th?ng minh c?a b?n trên h? th?ng am thanh.

Bi?u t??ng USB
C?ng USB cho phép b?n c?m vào, phát và s?c

C?m th? nh? USB, ?i?n tho?i th?ng minh hay máy tính b?ng ?? phát nh?c th?a thích. Nh? loa t??ng thích v?i các ??nh d?ng MP3, WMA, AAC và WAV, b?a ti?c s? kh?ng bao gi? b? gián ?o?n – và b?n còn có th? ??ng th?i s?c thi?t b? n?a ch?.

Bi?u t??ng b? dò ?ài FM
B? dò ?ài FM cho các ch??ng trình ?a thích c?a b?n

B?n mu?n nghe các DJ, ch??ng trình th? thao tr?c ti?p ho?c ch??ng trình radio ?a thích? Ch? c?n dùng b? dò ?ài FM ?? d? dàng nghe ch??ng trình ?ang di?n ra.

N?p trên ch?ng tia n??c b?n

Khi m? n?p trên, b?n s? có m?t v? trí ly t??ng ?? ??t ?? ?n, th?c u?ng mà kh?ng ph?i lo l? tay làm ?? vì n?p trên tích h?p s?n giá ?? c?c sau kh?ng nh?ng ch?ng tia n??c b?n mà còn r?t d? lau chùi.

GTK-PG10 ?ang ???c xách ?i
D? dàng mang theo?

Mang theo ?? ti?c tùng kh?p n?i. Dù b?n m? ti?c v?i b?n bè t?i nhà hay ? ngoài, thi?t k? hình kh?i nh? g?n v?i tay c?m tích h?p c?a GTK-PG10 cho b?n kh? n?ng di chuy?n d? dàng và s? thu?n ti?n t?i ?a.

GTK-PG10 trên chân máy
T??ng thích v?i chan máy?

Kết hợp xổ sốNh? l? g?n tích h?p s?n, b?n có th? d? dàng l?p GTK-PG10 trên giá ?? loa ba chan ? v? trí nang cao.

Logo Sony | Music Center
Tùy ch?nh cài ??t v?i ?ng d?ng Sony | Music Center

Ki?m soát các th?ng s? cài ??t v?i ?ng d?ng Sony | Music Center. B?n ch? c?n t?i ?ng d?ng xu?ng ?i?n tho?i th?ng minh và ?i?u khi?n nh?c kh?ng day v? cùng ti?n l?i. B?n có th? ?i?u ch?nh cài ??t am thanh, ch?n danh sách bài hát yêu thích t? ?i?n tho?i ho?c USB và ch?n bài hát ti?p theo mà kh?ng c?n day n?i vào h? th?ng am thanh.

?i?u khi?n th?t thú v?, d? dàng qua ?ng d?ng Fiestable

?i?u khi?n phát l?i t? ?i?n tho?i th?ng minh v?i ?ng d?ng Fiestable, b?n có th? truy c?p ??c quy?n khi ?? t?i xu?ng ?ng d?ng Sony Music | Center. H?y nói vào ?i?n tho?i th?ng minh ?? ??i b?n nh?c ho?c ch?nh am l??ng – ch? c?n ch?n tính n?ng ?i?u khi?n b?ng gi?ng nói qua ?ng d?ng Fiestable và phát l?nh.

?i?n tho?i thông minh ?ang k?t n?i v?i GTK-PG10 qua ?ng d?ng Fiestable
Logo Google Play
Sony | Music Center cho Android
Logo c?a App Store
Sony | Music Center cho iOS
Fiestable cho Android
Fiestable cho iOS
Hình ?nh minh h?a k?t n?i nhi?u thi?t b?
K?t n?i nhi?u thi?t b?

V?i c?ng ngh? Bluetooth?, b?n và b?n bè có th? ghép n?i cùng lúc ??n ba chi?c ?i?n tho?i th?ng minh ho?c máy tính b?ng. Kh?ng nh?ng th?, b?n s? có thêm nhi?u l?a ch?n h?n n?a nh? kh? n?ng phát nh?c t? th? vi?n am nh?c.

Bi?u t??ng micro
Khám phá ng?i sao nh?c pop ti?m n?ng trong b?n

Kết hợp xổ sốDù b?n mu?n hát theo giai ?i?u ?a thích hay tr? thành MC b?a ti?c, ch? c?n c?m micro vào là xong. GTK-PG10 s? truy?n gi?ng c?a b?n th?ng t?i loa.?

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

Di ??ng, kh?ng day và có th? s?c, GTK-PG10 hoàn h?o ?? b?n s? d?ng ngoài tr?i – b? loa này còn có ch? ?? ti?c tùng ngoài tr?i chuyên d?ng ?? truy?n am thanh xa h?n và n?p trên ch?ng tia n??c b?n ?? b?n ??t ?? u?ng lên. V?i ki?u dáng nh? g?n và am thanh trong tr?o, b? loa c?ng thích h?p cho ti?c trong nhà.
  • Ch? ?? ti?c tùng ngoài tr?i lan t?a am thanh xa h?n

  • N?p trên ch?ng tia n??c b?n tích h?p gá ?? c?c

  • Pin s?c cho th?i gian phát l?i ??n 13 gi?

  • Kh? n?ng k?t n?i Bluetooth? cho phép truy?n t?i nh?c kh?ng day

  • B? dò ?ài FM cho phép b?n th??ng th?c các ch??ng trình radio yêu thích

Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh. Tìm hi?u thêm v? Sony và m?i tr??ng