SRS-XB23?

Mang kh?ng khi? tiê?c tu?ng theo ba?n

Nh? g?n, nh? và d? mang theo – b?t c? n?i ?au b?n t?i, h?y lu?n nh? mang theo SRS-XB23 ??u tiên.

LOA KH?NG D?Y

Loa BLUETOOTH? di ??ng XB23 v?i EXTRA BASS?

SRS-XB23
SRS-XB23 màu ?en

redgreenbluecreamblack

2,490,000 VN?

Th??ng th?c am thanh m?nh m? ? m?i n?i

Th??ng th?c am thanh sau l?ng, m?nh m? ? b?t c? ?au b?n thích v?i loa EXTRA BASS?. B? t?n am th? ??ng kép k?t h?p cùng v?i loa toàn d?i s? nang cao ch?t l??ng c?a các am s?c th?p, cho am tr?m m?nh m? h?n.

B?n s? mang loa ?i ?au?

Cho dù b?n ?ang ?i c?m tr?i v?i b?n bè hay th? gi?n trong c?ng viên, SRS-XB23 nh? và nh? kh?ng ch? d? dàng ?? v?a trong túi xách mà còn r?t phù h?p v?i k? ho?ch c?a b?n.?

SRS-XB23 ? ngoài tr?i, trên khay ?? c?c c?a chi?c gh? g?p.
Kích th??c nh? g?n

SRS-XB23 n?m v?a v?n trong ch? ?? c?c trên chi?c gh? c?m tr?i c?a b?n – r?t phù h?p ?? th? gi?n t?i các l? h?i ngoài tr?i.

SRS-XB23 ? ngoài tr?i, treo lên cây b?ng dây ?eo.
Day ?eo ti?n l?i

Treo loa trong l?u ho?c trên than cay g?n nh?t – ? b?t k? ?au b?n mu?n chia s? nh?p ?i?u b?n thích.

X-Balanced Speaker Unit?

X-Balanced Speaker Unit do Sony phát tri?n ??t ch?t l??ng am thanh cao và áp su?t am thanh m?nh m?, ?em ??n tr?i nghi?m nghe nh?c phong phú, ??m chìm và th?a m?n h?n.

?nh c?n c?nh nón loa và n?p ng?n b?i Di ??ng gia c??ng b?ng mica
Nón loa và n?p ng?n b?i Di ??ng gia c??ng b?ng mica

Kết hợp xổ số???c ch? t?o b?ng v?t li?u Di ??ng gia c??ng b?ng mica (MRC) nh? mà c?ng cáp, nón loa và n?p ng?n b?i góp ph?n nang cao ch?t l??ng am thanh.

SRS-XB23 v?i b? t?n âm th? ??ng ? c?nh bên
B? t?n am th? ??ng ? c?nh bên

Kết hợp xổ sốB? c?c c?a b? t?n am th? ??ng ? c?nh bên ?? ???c t?i ?u hóa ?? tái t?o am thanh tr?m r? nét.

SRS-XB23 ??t trên t?ng ?á tr??c h? và ?ang b? b?n n??c.
Ch?ng b?i, ch?ng n??c và có th? r?a s?ch

Nh? chu?n IP67, b?n có th? mang loa ??n b?i bi?n, vào r?ng r?m, ra sa m?c hay t?i b?t c? ?au b?n thích - dù b? m?t có b?i ??n ?au, SRS-XB23 v?n t?ng b?ng phát nh?c. Loa còn ch?ng n??c và kháng n??c bi?n – ?? b?n yên tam s? d?ng bên b? bi?n ho?c h? b?i – và b?n có r?a loa c?ng kh?ng sao.

SRS-XB23 b? r?i xu?ng n?n ??t b?i b?m.
B?n v?ng theo th?i gian

SRS-XB23 ?? v??t qua ki?m tra va ??p k? l??ng ?? ??m b?o có th? ch?u nh?ng cú va ??p, xóc n?y và tr?y x??c kh?ng th? tránh kh?i trong quá trình s? d?ng hàng ngày. K? c? khi b?n làm r?i, SRS-XB23 c?ng v?n ti?p t?c ch?y.

Logo th?i gian s? d?ng pin
Th?i gian s? d?ng pin dài

Th?i gian s? d?ng pin lên ??n 12 gi? giúp SRS-XB23 có th? ti?c tùng dai s?c h?n c? b?n. Dù b?t ch? ?? EXTRA BASS?, b?n v?n có th? ti?c tùng ??n 10 gi?.

D? dàng s? d?ng

SRS-XB23 ???c thi?t k? ti?n l?i, ?? b?n có th? th??ng th?c am nh?c m?i lúc, m?i n?i mình mu?n, kh?ng phi?n ph?c.

Ng??i ?àn ông s? d?ng loa SRS-XB23 r?nh tay
S? d?ng loa ?i?n tho?i ?? g?i r?nh tay

Kết hợp xổ sốCh?c n?ng loa ?i?n tho?i giúp b?n trò chuy?n r?nh tay th?t thu?n ti?n, dù trong cu?c h?p nghiêm túc hay nói chuy?n vui v?i b?n bè.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

Nh? g?n, nh? và d? dàng mang theo, SRS-XB23 k?t h?p am tr?m m?nh m? v?i thi?t k? ch?c ch?n, b?n b? và có th? mang ?i b?t k? n?i ?au.
  • ?m thanh EXTRA BASS?

  • Nh? g?n, nh? và d? dàng mang theo

  • X-Balanced Speaker Unit cho am thanh trong v?t, m?nh m?

  • Ch?ng n??c, ch?ng b?i (??t chu?n IP67) và ch?ng s?c

  • Th?i gian s? d?ng pin lên ??n 12 gi? (EXTRA BASS?: Lên ??n 10 gi?)

Lo?i loa
Toàn d?i
Th?i gian s? d?ng pin
X?p x? 12 gi?
??u n?i g?m ng? ra và ng? vào
USB-Type-C TM
D?i truy?n t?n s?
20 Hz – 20.000 Hz (l?y m?u 44,1 kHz)
Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh. Tìm hi?u thêm v? Sony và m?i tr??ng