S?c ?en thu?n khi?t. ?m thanh ??ng b?. ?ó chính là OLED c?a Sony.

Kết hợp xổ sốB?n s? có ???c ch?t l??ng hình ?nh tuy?t ??p v?i s?c ?en thu?n khi?t trên TV OLED. Kh?ng d?ng ? ?ó TV OLED Sony còn mang ??n cho b?n h?n th? n?a; v?i t?ng chi ti?t ???c tái hi?n nh? th?t b?ng c?ng ngh? x? ly hình ?nh ??c ?áo, am thanh mê ??m ??ng b? v?i hình ?nh, t?t c? hi?n di?n trong m?t thi?t k? tinh gi?n ??y cu?n hút.

S?c ?en thu?n khi?t cho c?nh thêm chi?u sau?

Hàng tri?u ?i?m ?nh t? phát sáng ???c ?i?u khi?n ??c l?p trên màn hình OLED. M?i ?i?m ?nh có th? ???c b?t ho?c t?t ?i hoàn toàn nên s? khác bi?t gi?a ?i?m sáng và ?i?m t?i ???c t?ng c??ng ?áng k?, cho c?nh t?i thêm sau và c?nh sáng thêm r?c r?. ? nh?ng c?nh t?i, chi ti?t, ?? sau và k?t c?u s? hi?n th? chính xác h?n.

Màu s?c và ?? t??ng ph?n ???c Sony tinh ch?nh ?? t?ng thêm ?? sau và s? chan th?c

Sony ?? tinh ch?nh dòng OLED v?i nh?ng c?ng ngh? ??c ?áo ?? mang ??n cho b?n tr?i nghi?m th?c s? ??m chìm, cu?n hút và khó quên. Pixel Contrast Booster t?ng c??ng màu s?c và ?? t??ng ph?n ? nh?ng vùng sáng ?? b?n có th? th??ng th?c tr?n v?n s?c thái và màu s?c chan th?c c?a t?ng c?nh v?i ?? sau t?t h?n, k?t c?u m??t mà và ?? t??ng ph?n v?i s?c ?en thu?n khi?t mà ch? TV OLED m?i có th? mang l?i. V?i b? x? ly X1 m?nh m?, ch?t l??ng hình ?nh còn ???c nang t?m h?n n?a nh? s? d?ng các thu?t toán nang cao ?? gi?m nhi?u, t?i ?u hóa màu s?c, ?? t??ng ph?n và ?? r? nét.

Chi ti?t chú v?t trên màn hình LCD chi?u sáng vi?n
LCD chi?u sáng vi?n
Chi ti?t chú v?t trên OLED thông th??ng
OLED th?ng th??ng
Chi ti?t chú v?t trên OLED c?a Sony v?i Pixel Contrast Booster
OLED c?a Sony v?i Pixel Contrast Booster
?m thanh t? màn hình cho tr?i nghi?m nh? r?p hát

Trên TV OLED c?a Sony, am thanh phát ra tr?c ti?p t? màn hình, hoàn toàn ??ng b? v?i hình ?nh b?n ?ang xem, cho b?n thêm nh?p tam vào t?ng khung hình. Nghe am thanh t? ?úng v? trí am thanh phát ra.?

Thi?t k? m?t t?m t?i gi?n
Thi?t k? ??c ?áo cho tr?i nghi?m thêm cu?n hút

TV OLED ???c ki?n t?o b?i l?i thi?t k? One Slate tinh gi?n, giúp t?i ?u hình ?nh và am thanh phát ra t? màn hình, mang ??n tr?i nghi?m say mê h?n bao gi? h?t. B?ng cách l??t b? các thành ph?n gay sao l?ng, thi?t k? One Slate d? dàng phù h?p m?i kh?ng gian phòng khách.?