Máy ?nh v??t tr?i mà b?n ?ang tìm ki?m

?? giúp b?n khám phá nhi?u h?n, có m?t chi?c máy ?nh kh?ng nh?ng nh? g?n mà còn ch?p ?nh chuyên nghi?p th?n s?u.

Chi?c máy ?nh phù h?p v?i s? thích, thách th?c m?i khó kh?n

Máy ?nh kh?ng g??ng l?t c?a Sony cho ch?t l??ng hình ?nh v??t tr?i, h?n h?n ch?p b?ng ?i?n tho?i th?ng minh. M?nh m? nh? máy ?nh chuyên nghi?p mà l?i nh? g?n và d? s? d?ng, nh?ng chi?c máy ?nh này s? bi?n nh?ng hình ?nh th??ng ngày thành nh?ng th??c phim và b?c ?nh ??p m?t, ??y ?n t??ng.

?nh ??p trong m?i ?i?u ki?n ch?p

N?m b?t m?i kho?nh kh?c dù trong ?i?u ki?n ánh sáng b?t l?i. Máy ?nh kh?ng g??ng l?t này c?a Sony cho phép l?y sáng t?t h?n nh? có c?m bi?n hình ?nh l?n h?n nhi?u và ?ng kính sáng. V?i kh? n?ng l?y nét nhanh và d?i t?n r?ng h?n, ?nh lu?n ??p b?t ch?p ?i?u ki?n ch?p.

??ng vi?n c? thi?u sáng n?u ?nh x?u

Kết hợp xổ sốánh sáng m? ?o, c?m xúc ng?p tràn nh?ng ?èn flash ?i?n tho?i làm h?ng t?t c?! B?n c?n m?t máy ?nh ch?p t?t trong m?i ?i?u ki?n ánh sáng. Máy ?nh kh?ng g??ng c?a Sony có c?m bi?n hình ?nh l?n và b? x? ly th?ng minh, cho ?nh ch?p nét, m?n mà kh?ng c?n ?èn flash.

Hình ?nh ??c bi?t ?n t??ng

Kết hợp xổ sốTam trí c?a con ng??i t?p trung có ch?n l?c ?? giúp chúng ta kh?ng b? xao nh?ng. Nh? có c?m bi?n l?n, b?n có th? áp d?ng hi?u ?ng bokeh nh? v?y trong ?nh — tái hi?n có ch?n l?c ch? th? theo cách th?t n?i b?t, kh?ng ai có th? ph?t l?.

Ng?m nhìn th? gi?i t? góc ?? khác

Màn hình xoay nghiêng giúp b?n ghi l?i th? gi?i t? góc ?? khác. Khi ???c gi?i phóng kh?i khung ng?m ho?c màn hình ?i?n tho?i, b?n s? quan sát và thao tác t?t h?n. B?n s? bi?t mình ?? b?t ???c hình ?nh hoàn h?o ngay t? l?n ??u tiên.

Bí quy?t chính là kích th??c c?m bi?n

C?m bi?n hình ?nh là con m?t c?a máy ?nh k? thu?t s?. C?m bi?n càng l?n, ?nh ch?p càng ??p. V?i c?m bi?n có kích th??c l?n g?p ít nh?t 10 l?n c?m bi?n trong ?i?n tho?i th?ng minh, hình ?nh ???c c?i thi?n v? c? s? ?i?m ?nh, ?? nh?y trong ánh sáng kém và d?i t?n nh?y sáng. Nh? ?ó, b?n lu?n có ???c nh?ng b?c ?nh s?c nét h?n.
[1] ?i?n tho?i th?ng minh [2] Lo?i 1.0 [3] ??nh d?ng APS-C [4] ??nh d?ng full frame 35 mm

1. Máy ?nh kh?ng g??ng c?a Sony (full-frame 35 mm):Tái t?o t?ng chi ti?t tinh t? b?ng c?m bi?n l?n / 2. ?i?n tho?i th?ng minh:Chi ti?t kém r? nét h?n nhi?u

Kích th??c c?m bi?n và hi?u su?t khi ánh sáng kém

Ai c?ng có th? th?y l?i th? c?a máy ?nh kh?ng g??ng Sony là c?m bi?n l?n h?n nhi?u. C?m bi?n l?n h?n giúp hình ?nh ít nhi?u h?n, chi ti?t h?n và ??p h?n — nh?t là trong ánh sáng kém.

Hi?u ?ng bokeh (l?y nét ch?n l?c)

Kh?ng gi?ng nh? ?i?n tho?i th?ng minh, máy ?nh kh?ng g??ng l?t này c?a Sony có c?m bi?n l?n h?n ?? t?o ?? sau tr??ng ?nh n?ng hay hi?u ?ng bokeh giúp làm n?i b?t ch? th?. Hi?u ?ng ?n t??ng này còn t?ng thêm chi?u sau và m?c ?? bi?u c?m, ??c bi?t là v?i ?nh ch?p c?n c?nh, ?? cho ra ??i nh?ng tác ph?m th?t chuyên nghi?p.

Hình ?nh c?a ph?n Máy ?nh không g??ng c?a Sony (full-frame 35 mm)
Máy ?nh kh?ng g??ng c?a Sony (full-frame 35 mm)

B?n có th? ?? y th?y m?t b?n d? chú y h?n vào vùng l?y nét r? ràng c?a ?nh khi xung quanh ?ó ??u là ph?ng n?n m?.

Hình ?nh c?a ph?n ?i?n tho?i thông minh
?i?n tho?i th?ng minh

Các hình ?nh kh?ng có hi?u ?ng bokeh d??ng nh? r?t ??n thu?n, quá máy móc và kh?ng thú v? b?i vì kh?ng có c?m xúc c?a ng??i ch?p ?nh.?

Khóa nét ch? th? siêu nhanh

Thú c?ng, tr? em, xe c? ??u lu?n chuy?n ??ng. M?t b? n?o siêu vi?t bên trong máy ?nh kh?ng g??ng l?t c?a Sony s? khóa nét vào ch? th? chuy?n ??ng b?ng nhi?u ?i?m l?y nét, sau ?ó d?i theo chuy?n ??ng, ?? b?n lu?n s?n sàng n?m b?t m?i kho?nh kh?c.

L?y nét c?c nhanh
L?y nét c?c nhanh

Kh? n?ng l?y nét c?c nhanh là m?t l?i th? quan tr?ng. Máy s? ngay l?p t?c khóa nét vào ch? th? chuy?n ??ng và d? ?oán chuy?n ??ng ti?p theo, giúp b?n lu?n l?y nét t?t và s?n sàng ch?p b?t c? lúc nào.

Theo d?i chính xác trên g?n nh? toàn b? khung hình

Kết hợp xổ sốKhác v?i các máy ?nh DSLR th?ng th??ng, máy ?nh kh?ng g??ng l?t c?a Sony có ?i?m l?y nét trên h?u nh? toàn b? khung hình, cho phép khóa nét ch? th? b?ng c? t?c ?? (l?y nét t? ??ng theo pha) và ?? chính xác (l?y nét t? ??ng theo nh?n di?n t??ng ph?n).

Ch?c n?ng ?u tiên l?y nét theo ánh m?t ??c ?áo
Ch?c n?ng ?u tiên l?y nét theo ánh m?t ??c ?áo

Nh? kh? n?ng l?y nét chính xác theo ánh m?t c?a ch? th?, ch?c n?ng L?y nét t? ??ng theo ánh m?t cho b?n nh?ng b?c ?nh chan dung ??p xu?t th?n. Dù ?? ch?p ?nh c??i hay b?t k? th? lo?i nhi?p ?nh nào thì ?ay c?ng là c?ng c? l?y nét có s?c m?nh v? ??ch.

L?y nét t? ??ng theo ánh m?t dành cho ??ng v?t
L?y nét t? ??ng theo ánh m?t dành cho ??ng v?t

Ch?p ?nh ??ng v?t s? thay ??i hoàn toàn, nh? tính n?ng l?y nét t? ??ng theo ánh m?t ??ng v?t trong th?i gian th?c. Máy ?nh l?y nét và theo d?i ánh m?t c?a ??ng v?t, cho phép b?n ch?p chan dung thú c?ng và ??ng v?t hoang d? tuy?t ??p.

Chia s? nhanh chóng và d? dàng

B?n ?? quen chia s? ?nh b?ng ?i?n tho?i th?ng minh và ch?ng có ly do gì ?? thay ??i thói quen ?ó. V?i tính n?ng chia s? m?t ch?m, máy ?nh kh?ng g??ng c?a Sony giúp b?n d? dàng ch?p, truy?n ?nh sang thi?t b? th?ng minh và chia s? v?i b?n bè.

Imaging Edge Mobile
Ch?p t? xa, xem l?i, s?p x?p và chia s? b?ng ?ng d?ng Imaging Edge Mobile

Kết hợp xổ số?ng d?ng Imaging Edge Mobile mi?n phí cho phép b?n truy?n ?nh sang ?i?n tho?i th?ng minh qua k?t n?i kh?ng day NFC ??n gi?n và t?c ?? m?ng Wi-Fi ho?c dùng thi?t b? th?ng minh c?a b?n xem tr??c r?i ch?p t? xa.?

Vi vu kh?p tr?i, t? do ch?p ?nh

Máy ?nh kh?ng g??ng c?a Sony nh? g?n l?i d? dùng, nên ch?ng m?y ch?c s? tr? thành b?n ??ng hành h?ng ngày c?a b?n. V?i pin s?c, màn hình nghiêng và kh? n?ng tùy ch?nh ?a d?ng, dòng máy ?nh này là l?a ch?n nang c?p hoàn h?o cho ng??i ?am mê nhi?p ?nh.

Hình ?nh c?a ph?n Nh? g?n nh?ng ??y ?? tính n?ng thi?t y?u
Nh? g?n nh?ng ??y ?? tính n?ng thi?t y?u

Máy ?nh kh?ng g??ng c?a Sony c?c k? xu?t s?c trong vi?c t?i ?a hóa tính h?u d?ng c?a ch?c n?ng trong than máy nh? g?n.

Hình ?nh c?a ph?n Ngu?n c?p bên ngoài qua USB
Ngu?n c?p bên ngoài qua USB

N?u máy ?nh s?p h?t pin, b?n v?n có th? c?p ngu?n b?ng b? s?c USB di ??ng th?ng th??ng.

Hình ?nh c?a ph?n C?m máy ch?p ? nhi?u t? th?
C?m máy ch?p ? nhi?u t? th?

Kết hợp xổ sốM?t s? máy ?nh c?a chúng t?i có màn hình LCD xoay nghiêng linh ho?t ?? b?n tho?i mái ch?p ?nh k? c? khi c?m máy ?nh sát m?t ??t ho?c cao quá ??u trong m?i ?i?u ki?n ánh sáng.

Máy ?nh Sony dành riêng cho b?n

V?i r?t nhi?u model, b?n s? kh?ng ph?i hi sinh b?t k? ??c tính nào khi ch?n máy ?nh phù h?p nh?t v?i nhu c?u và mong mu?n c?a b?n than.

Chi?c máy ?nh ??ng hành cùng b?n m?i ngày

Kết hợp xổ sốChi?c máy ?nh t?t nh?t là chi?c máy ?nh b?n lu?n mu?n mang theo bên mình. M?t trong ba m?u máy ?nh nh? g?n, linh ho?t và ch?t l??ng cao này có kh? n?ng tr? thành ng??i b?n ??ng hành than thi?t nh?t trên m?i hành trình c?a b?n.

T?i ?u tính nh? g?n, ti?n d?ng

Các máy ?nh DSLR full-frame kh?ng g??ng nh? g?n này có tr?ng l??ng ch? còn m?t n?a, v?i chi ti?t, ?? nh?y và ch?t l??ng hình ?nh v??t tr?i — v?i tính n?ng ch?p yên l?ng kh?ng làm phi?n các em bé, ??ng v?t hoang d? ho?c bàn bên trong nhà hàng.