MáY ?NH ?NG KíNH R?I

Máy ?nh α6100 APS-C v?i tính n?ng L?y nét t? ??ng nhanh

ILCE-6100L
?nh c?a Máy ?nh α6100 APS-C v?i tính n?ng L?y nét t? ??ng nhanh

whitesilverblack

Thân máy + ?ng kính zoom xa 16-50mm

ILCE-6100L

17,990,000 VN?

Ghi l?i th? gi?i, chia s? t?m nhìn

Kết hợp xổ sốB?t tr?n kho?nh kh?c ??c bi?t và ?nh chan dung ?? nh? và chia s?. Nh? ch?t l??ng hình ?nh và t?c ?? ?u vi?t d?a trên c?ng ngh? phát tri?n cho model full-frame, máy ?nh làm h? b?n nh?ng vi?c khó nh?t. Máy ?nh α6100 s? kh?ng b? l? kho?nh kh?c nào.

Hình ?nh Theo dõi liên t?c ? t?c ?? cao
Theo d?i liên t?c ? t?c ?? cao
Hình ?nh Ch?t l??ng hình ?nh hoàn h?o
Ch?t l??ng hình ?nh hoàn h?o
Hình ?nh Ai c?ng có th? làm phim ?n t??ng
Ai c?ng có th? làm phim ?n t??ng
Hình ?nh Ch?n phong cách ghi hình c?a riêng b?n
Ch?n phong cách ghi hình c?a riêng b?n
Theo d?i liên t?c ? t?c ?? cao
Hình ?nh Theo dõi trong th?i gian th?c
Theo d?i th?i gian th?c

Theo d?i ch? th? c?a b?n chính xác ?áng tin c?y

Vi?c duy trì l?y nét ch? th? ??ng ?n ??nh, liên t?c r?t c?n ?? ghi l?i m?i kho?nh kh?c quan tr?ng, dù b?n ch?p s? ki?n th? thao hay ghi l?i cu?c s?ng th??ng ngày. Thu?t toán theo d?i ch? th? d?a trên AIKết hợp xổ số tinh vi c?a Sony s? kh?ng làm b?n th?t v?ng, x? ly kh?i l??ng l?n d? li?u kh?ng gian v?i t?c ?? cao, trong th?i gian th?c.

Hình ?nh L?y nét t? ??ng theo m?t ng??i theo th?i gian th?c
L?y nét t? ??ng theo m?t ng??i theo th?i gian th?c

L?y nét t? ??ng theo ánh m?t trong th?i gian th?c cho phép theo d?i ánh m?t liên t?c khi ch?p chan dung chuy?n ??ng. B?n có th? ?u tiên m?t trái hay m?t ph?i, tính n?ng này ho?t ??ng ngay c? khi m?t b? khu?t m?t ph?n, ng??c sáng hay cúi xu?ng.

Hình ?nh L?y nét t? ??ng th?i gian th?c theo m?t ??ng v?t
L?y nét t? ??ng th?i gian th?c theo m?t ??ng v?t

Thu?t toán nh?n di?n ánh m?t c?i ti?n c?a Sony thích ?ng v?i ??ng v?tKết hợp xổ số c?ng nh? con ng??i, giúp b?n ch?p ?nh chan dung thú c?ng ???c l?y nét r? ràng và ?nh ??ng v?t hoang d? tuy?t ??p.

[1] Ph?m vi l?y nét t? ??ng theo pha (425 ?i?m) [2] Ph?m vi l?y nét t? ??ng theo nh?n di?n t??ng ph?n (425 ?i?m)

L?y nét t? ??ng ?áng tin c?y

Vùng l?y nét t? ??ng r?ng, t?c ?? l?y nét siêu nhanh và theo d?i liên t?c

Ph?m vi l?y nét t? ??ng r?ng c?a máy ?nh d?a trên m?t d?y 425 ?i?m nh?n di?n theo pha và 425 ?i?m nh?n di?n theo t??ng ph?n dày ??c, ?? nh?n di?n chính xác tuy?t v?i. Hi?u su?t nhanh c?a?b? x? ly?th? h? m?i nh?t giúp ??t t?c ?? l?y nét t? ??ng 0,02 giayKết hợp xổ số v??t tr?i khi các thu?t toán nang cao ho?t ??ng ?? d? ?oán v? trí t??ng lai c?a ch? th? c?a b?n.

Hình ?nh ch?p liên t?c nhanh v?i t?c ?? lên t?i 11 hình/giây, v?i tính n?ng l?y nét t? ??ng/ph?i sáng t? ??ng
Ch?p liên t?c nhanh lên t?i 11 hình/giay, v?i tính n?ng AF/AE

T?c ?? x? ly bên trong nhanh, ?n t??ng và b? nh? ??m dung l??ng l?n cho phép ch?p liên t?c lên t?i 11 hình/giay ? ch? ?? xem sau ho?c 8 hình/giay ? ch? ?? xem tr??c trong th?i gian th?c, v?i th?i gian hi?n th? tr? t?i thi?u. B?n có th? ch?p 77 ?nhKết hợp xổ số JPEG (Chu?n) trong m?t l?n ch?p liên t?c.

Hình ?nh minh h?a ch?p liên t?c yên l?ng v?i t?c ?? lên t?i 8 hình/giây
Ch?p liên t?c yên l?ng lên t?i 8 hình/giay

Ch?p yên l?ng giúp tránh gay m?t t?p trung, nh? t?i bu?i bi?u di?n tr?c ti?p hay khi ch?p chan dung ??ng v?t. α6100 có th? ch?p liên t?c kh?ng có ti?ng ?n màn tr?p lên t?i 8 hình/giay có s? d?ng theo d?i AF/AE, ngay c? ? ch? ?? AF-C, và s? d?ng AF theo ánh m?t ho?c Theo d?i trong th?i gian th?c.

Ch?t l??ng hình ?nh hoàn h?o
?? phan gi?i hình ?nh v??t tr?i và k?t c?u t? nhiên

Kết hợp xổ sốC?m bi?n APS-C s? d?ng day ??ng ?? truy?n d?n t?t h?n và x? ly m?ch ???c t?ng c??ng nh?m giúp t?i ?u hóa hi?u qu? thu ánh sáng. K?t h?p v?i b? x? ly hình ?nh th? h? m?i nh?t, ?i?u này cho phép ?? phan gi?i hình ?nh t?t h?n và k?t c?u t? nhiên.

Hình ?nh ?? phân gi?i hình ?nh v??t tr?i và k?t c?u t? nhiên
Hình ?nh minh h?a ?nh rõ nét h?n trong ?i?u ki?n thi?u sáng
Hình ?nh r? nét h?n trong ?i?u ki?n thi?u sáng

Kh? n?ng gi?m nhi?u ???c c?i thi?n cho hình ?nh r? nét h?n khi ch?p ? n?i t?i, lúc này b?n ph?i s? d?ng ?? nh?y sáng cao. ?? nh?y ISO g?c ??t ??n m?c t?i ?a là ISO 32000, và có th? m? r?ng lên t?i ISO 51200 cho ?nh t?nh. Gi?m nhi?u ??c bi?t hi?u qu? khi dùng trong ph?m vi ?? nh?y t? trung bình ??n cao.

H?nh ?nh s?c thái da nh? th?t
S?c thái da chan th?c

Kết hợp xổ sốTính n?ng s?c thái da k? th?a t? máy ?nh full-frame m?i nh?t, r?t ???c khen ng?i c?a chúng t?i s? ghi l?i v? ??p t? nhiên c?a s?c thái da ng??i, giúp b?n ch?p ?nh chan dung ??p nh?t.

Hình ?nh Tái t?o màu s?c chân th?c
Tái t?o màu s?c chan th?c

Hình ?nh t? nhiên có tái t?o màu s?c ???c c?i thi?n phù h?p h?n v?i nh?ng ?i?u b?n th?y trong th?c t?, v?i màu s?c r?c r? h?n c?a hoa lá và nh?ng ch? th? t??ng t? c?ng nh? gi?m thi?u g?n sóng và màu gi?.

Ai c?ng có th? làm phim ?n t??ng
Ch?c n?ng l?y nét AF Fast Hybrid cho quay phim

Kết hợp xổ sốL?y nét t? ??ng theo pha k?t h?p L?y nét t? ??ng theo nh?n di?n t??ng ph?n

Kết hợp xổ sốFast Hybrid AF cho t?c ?? cao, ?? chính xác và hi?u su?t theo d?i ?? ?áp ?ng nhu c?u l?y nét t? ??ng kh?t khe c?a phim 4K. S? d?ng hi?u qu? h?n h? th?ng nh?n di?n theo pha m?t ph?ng tiêu giúp l?y nét t? ??ng ?n ??nh h?n, h? th?ng AF theo nh?n di?n t??ng ph?n cho ?? chính xác t?ng th?. Duy trì kh? n?ng l?y nét m??t mà, ?n ??nh c? khi có v?t th? ?i qua tr??c ch? th?.

Hình ?nh Quay phim 4K v?i ?? phân gi?i cao
Quay phim 4K ?? phan gi?i cao

Tính n?ng xu?t ?i?m ?nh ??y ?? và kh?ng ghép ?i?m ?nh, x? ly th?ng tin nhi?u g?p kho?ng 2,4 l?n so v?i yêu c?u ??i v?i quay phim 4K (QFHD: 3840 x 2160), ?? s?n xu?t phim có chi ti?t, chi?u sau và ?? chan th?c v??t tr?i.

Hình ?nh Theo dõi c?m ?ng ?? quay phim
Theo d?i c?m ?ng ?? quay phim

Tính n?ng Theo d?i c?m ?ng c?a máy ?nh cho phép theo d?i l?y nét ch? th? c?a b?n m??t mà, liên t?c và ch? c?n ch?m vào màn hình hi?n th? ?? kích ho?t.

Hình ?nh M? r?ng tùy ch?n làm phim c?a b?n
M? r?ng tùy ch?n làm phim c?a b?n

Kết hợp xổ sốMáy ?nh có th? tr?c ti?p quay phim chuy?n ??ng ch?m (lên t?i 5x) và chuy?n ??ng nhanh (lên t?i 60x) mà kh?ng c?n x? ly h?u k? trên PC.

Hình ?nh Ngõ vào mic bên ngoài cho âm thanh ch?t l??ng cao
Ng? vào mic bên ngoài cho am thanh ch?t l??ng cao

Kết hợp xổ sốα6100 ???c trang b? gi?c c?m micro ngoài, mang l?i cho b?n nhi?u tùy ch?n am thanh h?n, ?? phù h?p v?i vi?c quay phim chuyên nghi?p và quay vlog ch?t l??ng cao.

Ch?n phong cách ghi hình c?a riêng b?n
L?y khung hình cho b?n than th?t d? dàng

B?n có th? d? dàng l?y khung hình cho b?n than ?? quay vlog và ch?p ?nh selfie nh? màn hình LCD c?a máy ?nh, có th? l?t lên 180°.

Hình ?nh L?y khung hình cho b?n thân th?t d? dàng
Hình ?nh ch?p ?nh ? góc th?p linh ho?t
Ch?p ?nh ? góc th?p linh ho?t

Màn hình có th? l?t lên 180° và l?t xu?ng 74°, cho phép b?n c?n khung hình ch? th? d? dàng h?n khi ch?p t? góc th?p hay cao.

Tính n?ng Theo d?i c?m ?ng và L?y nét c?m ?ng ti?n d?ng

Sau khi ??t tính n?ng Theo d?i c?m ?ng trong menu, b?n có th? ch?n ch? th? b?ng cách ch?m vào màn hình. Dù b?n ch?p ?nh t?nh hay quay phim thì máy ?nh c?ng s? b?t ??u theo d?i t? ??ng. Tính n?ng L?y nét c?m ?ng c?ng d? s? d?ng – ch? c?n ch?m vào ?i?m thích h?p trên màn hình ?? ??t l?y nét.

Hình ?nh Tính n?ng Theo dõi c?m ?ng và L?y nét c?m ?ng ti?n d?ng
Cài ??t ?i?u khi?n riêng, linh ho?t
Hình ?nh ?i?u khi?n tùy ch?nh ti?n d?ng
?i?u khi?n tùy ch?nh ti?n d?ng

Kết hợp xổ sốB?n có th? thi?t l?p α6100 c?a mình ?? thu?n ti?n t?i ?a b?ng cách gán lên t?i tám phím và nút ?i?u khi?n cho 89 thao tác ch?p và phát l?i khác nhau b?t k?.

Hình ?nh Tính n?ng Menu c?a tôi ?? truy c?p nhanh
Tính n?ng Menu c?a t?i ?? truy c?p nhanh

Kết hợp xổ sốTính n?ng Menu c?a t?i trong máy ?nh cho phép b?n ??ng ky t?i ?a 30 m?c menu khác nhau ?? truy c?p nhanh các thao tác mà b?n th??ng s? d?ng.

Hình ?nh Tùy ch?nh giao di?n ng??i dùng
Tùy ch?nh giao di?n ng??i dùng

Màn hình cài ??t tùy ch?nh cho th?y r? v? trí c?a các phím và nút ?i?u khi?n máy ?nh ?? b?n có th? xác nh?n nhanh tr?i nghi?m ch?c n?ng. Ngoài ra b?n có th? xem các tùy ch?n menu ch?c n?ng khi ?ang tùy ch?nh menu ch?c n?ng, ?? thi?t l?p d? dàng h?n.

Hình ?nh minh h?a ?ng d?ng Imaging Edge dành cho máy tính
?ng d?ng Imaging EdgeTM dành cho máy tính

Nang cao ch?t l??ng hình ?nh v?i ?ng d?ng Imaging Edge dành cho máy tính. Dùng “Remote” ?? ?i?u khi?n và theo d?i vi?c ghi hình tr?c ti?p t? máy tính; “Viewer” ?? xem tr??c, ?ánh giá, ch?n ?nh nhanh t? các th? vi?n ?nh l?n; và “Edit” ?? chuy?n d? li?u RAW thành ?nh ch?t l??ng cao ?? truy?n. T?n d?ng t?i ?a các t?p RAW c?a Sony và qu?n ly s?n xu?t hi?u qu? h?n.

Minh h?a
Imaging Edge? Webcam

Nh? ?ng d?ng Imaging Edge Webcam, b?n có th? d? dàng dùng máy ?nh Sony làm webcam ch?t l??ng cao v?i kh? n?ng t??ng thích r?ng ?? livestream và t? ch?c h?i th?o ?n t??ng.

Hình ?nh t?p qu?ng cáo a6100
T?i b?n th?ng tin s?n ph?m chi ti?t

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

V?i t?c ?? và hi?u su?t l?y nét t? ??ng v??t tr?i cùng kh? n?ng theo d?i ch? th? liên t?c, α6100 x? ly ?iêu luy?n ph?n k? x?o ch?p ?nh ?? b?n t? do t?p trung h?n vào nh?ng khía c?nh sáng t?o. Máy ?nh s? b?t tr?n pha hành ??ng c?c nhanh và mang ??n nh?ng b?c ?nh tuy?t ??p ngay c? trong ?i?u ki?n khó kh?n, giúp ch?p ?nh t?nh ??p xu?t s?c và quay phim 4K ?? phan gi?i cao.
  • L?y nét t? ??ng nhanh 0,02 giay, v?i 425 ?i?m l?y nét t? ??ng theo pha

  • Quay phim 4K ?? phan gi?i cao

  • C?m bi?n Exmor CMOS 24,2 megapixel

  • Theo d?i trong th?i gian th?c, L?y nét t? ??ng theo ánh m?t Eye AF trong th?i gian th?c, L?y nét t? ??ng theo ánh m?t Eye AF cho ??ng v?t

  • Màn hình c?m ?ng LCD có th? l?t 180° giúp t? ch?p chan dung và ch?p góc cao ho?c góc th?p d? dàng h?n

Kh? n?ng t??ng thích nhi?u lo?i ?ng kính
??ng ki?nh E-mount cu?a Sony
Lo?i c?m bi?n
C?m bi?n Exmor CMOS, lo?i APS-C (23,5 x 15,6 mm)
S? l??ng ?i?m ?nh (hi?u d?ng)
X?p x? 24,2 MP
?? nh?y ISO (Ch? s? ph?i sáng ?? xu?t)
?nh t?nh: ISO 100-32000 (có th? ??t giá tr? ISO lên ??n ISO 51200 làm d?i ISO m? r?ng), T? ??NG (ISO 100-6400, có th? ch?n gi?i h?n d??i và gi?i h?n trên), Phim: T??ng ???ng ISO 100-32000, T? ??NG (T??ng ???ng ISO 100-6400, có th? ch?n gi?i h?n d??i và gi?i h?n trên)
Th?i l??ng pin (?nh t?nh)
X?p x? 380 l?n ch?p (Khung ng?m) / X?p x? 420 l?n ch?p (màn hình LCD) (chu?n CIPA)
Lo?i khung ng?m
Khung ng?m ?i?n t? 1,0 cm (lo?i 0,39) (màu)
Lo?i màn hình
TFT lo?i r?ng 7,5 cm (lo?i 3.0)
Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh. Tìm hi?u thêm v? Sony và m?i tr??ng

Gi?i th??ng

Gi?i th??ng