MáY ?NH ?NG KíNH R?I

Máy ?nh E-mount α6300 s? d?ng c?m bi?n APS-C

ILCE-6300 / ILCE-6300L / ILCE-6300M
?nh c?a Máy ?nh E-mount α6300 s? d?ng c?m bi?n APS-C

silverblack

Kết hợp xổ sốGiá kh?i ?i?m:

19,990,000 VN?

Ch? có thân máy

ILCE-6300

19,990,000 VN?

Kết hợp xổ sốThân máy + ?ng kính zoom xa 16-50mm

ILCE-6300L

21,990,000 VN?

Thân máy + ?ng kính zoom 18-135mm

ILCE-6300M

29,990,000 VN?

Hình ?nh c?a Máy ?nh E-mount α6300 s? d?ng c?m bi?n APS-C
Hình ?nh c?a Máy ?nh E-mount α6300 s? d?ng c?m bi?n APS-C
Hình ?nh c?a Máy ?nh E-mount α6300 s? d?ng c?m bi?n APS-C
Hình ?nh c?a Máy ?nh E-mount α6300 s? d?ng c?m bi?n APS-C
Hình ?nh c?a Máy ?nh E-mount α6300 s? d?ng c?m bi?n APS-C
Hình ?nh c?a Máy ?nh E-mount α6300 s? d?ng c?m bi?n APS-C
Hình ?nh c?a Máy ?nh E-mount α6300 s? d?ng c?m bi?n APS-C
Hình ?nh c?a Máy ?nh E-mount α6300 s? d?ng c?m bi?n APS-C
Hình ?nh c?a Máy ?nh E-mount α6300 s? d?ng c?m bi?n APS-C
Hình ?nh c?a Máy ?nh E-mount α6300 s? d?ng c?m bi?n APS-C
Hình ?nh c?a Máy ?nh E-mount α6300 s? d?ng c?m bi?n APS-C
Hình ?nh c?a Máy ?nh E-mount α6300 s? d?ng c?m bi?n APS-C
Hình ?nh c?a Máy ?nh E-mount α6300 s? d?ng c?m bi?n APS-C
Hình ?nh c?a Máy ?nh E-mount α6300 s? d?ng c?m bi?n APS-C
Hình ?nh c?a Máy ?nh E-mount α6300 s? d?ng c?m bi?n APS-C
Hình ?nh c?a Máy ?nh E-mount α6300 s? d?ng c?m bi?n APS-C

Các tính n?ng

C?m bi?n hình ?nh Exmor? CMOS 24.2 MP

C?m bi?n Exmor? CMOS 24.2 MP m?i giúp nang hi?u su?t hình ?nh lên m?t t?m cao m?i. Day ??ng và m?ch ?i?n nang c?p cho phép h? th?p l?p day m?ng và t?ng c??ng hi?u su?t h?p thu ánh sáng, mang l?i nh?ng hình ?nh có ?? nhi?u th?p v?i d?i nh?y sáng r?ng lên t?i ISO 51200Kết hợp xổ số. Vi?c s? d?ng day ??ng s? t?ng t?c ?? xu?t c?ng nh? kh? n?ng quay phim 4K và Full HD 120 hình/giay.

B? x? ly hình ?nh BIONZ X? t?c ?? cao

Kết hợp xổ sốT?c ??, c?ng su?t và hi?u su?t m?nh m? c?a b? x? ly ?nh BIONZ X gi?i phóng ti?m n?ng và ?? nh?y sáng c?a c?m bi?n hình ?nh m?i b?ng cách nào? B?ng m?t thu?t toán ???c t?i ?u hóa cho c?m bi?n hình ?nh m?i nh?m mang l?i nh?ng b?c ?nh t?nh và nh?ng th??c phim có ?? phan gi?i v? song ??ng th?i tái t?o b? c?c và chi ti?t tuy?t v?i h?n, ??c bi?t ? cài ??t ISO t? m?c v?a ??n cao

425 ?i?m l?y nét t? ??ng theo pha

V?i s? l??ng ?i?m l?y nét t? ??ng theo pha m?t ph?ng tiêu nhi?u nh?t (425) giúp mang l?i m?t ph?m vi l?y nét t? ??ng r?ng và dày ??c, α6300 l?y nét chính xác, hi?u qu? và ?áng tin c?y h?n trên các ch? th? trong toàn khung hình.

L?y nét t? ??ng nhanh 0,05 giay

α6300 ??t t?c ?? l?y nét t? ??ng nhanh nh?t th? gi?i (0,05 giay) v?i hi?u su?t l?y nét t? ??ng tích h?p c?a h? th?ng Fast Hybrid AF c?i ti?n và hi?u qu? v??t tr?i c?a b? x? ly hình ?nh BIONZ X giúp x? ly r?t nhi?u th?ng tin v?i ?? chính xác ?áng kinh ng?c

C?ng ngh? dò l?y nét t? ??ng m?t ?? cao

Kết hợp xổ số?? ??t ???c ?? chính xác và dò tìm ?n ??nh ? m?c ?áng tin c?y nh?t, C?ng ngh? dò l?y nét t? ??ng m?t ?? cao m?i kích ho?t các ?i?m l?y nét t? ??ng ?? bao quát vùng xung quanh ch? th? v?i m?t ?? cao h?n x?p x? 7,5 l?n so v?i máy ?nh 6000. Ch? ch?c n?ng l?y nét t? ??ng theo pha m?t ph?ng tiêu này m?i có th? kích ho?t hoàn toàn các ?i?m l?y nét t? ??ng và dò tìm các ch? th? di chuy?n trong khung hình v?i ?? chính xác tuy?t v?i ??n th?.

Ghi hình liên t?c và xem tr?c ti?p t?c ?? cao

Ghi l?i r? nét hành ??ng v?i ch? ?? ghi hình liên t?c t?c ?? cao ? t?c ?? khung hình lên ??n 11 hình/giay. Ho?c ch?n trong s? ba tùy ch?n t?c ?? lên ??n 8 hình/giay, tùy theo tình hu?ng, ?? ghi hình liên t?c và xem tr?c ti?p v?i ?? tr? r?t th?p trên màn hình EVF ho?c LCD, ?? tr?i nghi?m c?m giác ghi hình tr?c ti?p v?i khung ng?m quang h?c.

L?y nét t? ??ng theo pha m?t ph?ng tiêu cho ?ng kính A-mount

α6300 cho kh? n?ng l?y nét t? ??ng theo pha m?t ph?ng tiêu ?i?m ngay c? khi s? d?ng ?ng kính A-mount b?ng b? ngàm chuy?n ??i (LA-EA3) c?a Sony. Vì v?y b?n có th? t?n d?ng ph?m vi l?y nét c?c r?ng t? 425 ?i?m l?y nét t? ??ng theo pha m?t ph?ng tiêu c?a h? th?ng l?y nét t? ??ng, c?ng nh? hi?u su?t ?u vi?t dù ch?p b?ng ?ng kính E-mount hay ?ng kính khác.

XGA OLED Tru-Finder?

Kết hợp xổ sốα6300 n?i b?t v?i khung ng?m XGA OLED Tru-Finder? có kh? n?ng hi?n th?, ?? phan gi?i và ?? t??ng ph?n cao, tái hi?n nh?ng vùng t?i và màu s?c c?c k? chi ti?t, cùng v?i ch? ?? hi?n th? ?nh ? t?c ?? khung hình cao 120 hình/giay (100 hình/giay), nh? ?ó b?n có th? th?y nh?ng c?nh hành ??ng m??t mà và d? dàng theo d?i trên khung ng?m ?i?n t? này.

Quay phim 4K

Quay phim 4K ? ??nh d?ng Super 35mm v?i tính n?ng phan gi?i ??y ?? ?i?m ?nh và kh?ng ghép ?i?m ?nh cho phép x? ly nhi?u th?ng tin h?n x?p x? 2,4 l?n so v?i m?c yêu c?u c? b?n cho phim 4K (QFHD: 3840 x 2160). Th?c t?, l??ng d? li?u phong phú này t??ng ???ng v?i d? li?u 6K, vì v?y ch?c ch?n s? cho ?? phan gi?i t?i ?u ? hình ?nh 4K.

Ghi hình chuy?n ??ng ch?m 4x/5x và 120 hình/giay ? ch? ?? Full HD

B?n có th? quay phim Full HD ch?t l??ng cao, k? c? khi quay t?c ?? cao ? ch? ?? Full HD 120 hình/giay (100 hình/giay) v?i tính n?ng Dò l?y nét t? ??ng ? t?c ?? bit cao lên ??n 100 Mbps. Máy ?nh c?ng có th? quay phim chuy?n ??ng ch?m 4x/5x khi t?c ?? khung hình ???c ??t ? 30p (25p) ho?c 24p.

Ch? ?? ghi hình S-Gamut/S-Log

Ch? ?? ghi hình S-Gamut/S-Log mang ??n s? linh ho?t ?? b?n có th? t?o ra nh?ng th??c phim giàu c?m xúc h?n qua vi?c ch?nh s?a màu trong giai ?o?n h?u k?. Các ???ng cong gamma S-Log3 và S-Log2 có d?i t?n nh?y sáng r?ng (lên t?i 1300%) giúp gi?m thi?u ?? ám tr?ng và ?en. α6300 còn cung c?p v? ?? 14 ?i?m d?ng ? cài ??t h? s? ?nh S-Log3. Máy ?nh này c?ng h? tr? S-Gamut, S-Gamut3 và S-Gamut3. Kh?ng gian màu ??m ch?t ?i?n ?nh c?a Sony. *S-Log2 và S-Log3 ???c ??t s?n khi x? ly ?nh.

Ghi hình yên l?ng

Kết hợp xổ sốCh? ?? Ghi hình yên l?ng cho phép b?n nh?n nút ch?p ?nh mà kh?ng phát ra am thanh, ngay c? khi ch?p liên t?c x?p x? 3 hình/giay v?i ch?c n?ng dò AF/AE, vì v?y b?n có th? d? dàng ch?p các màn trình di?n trong nhà, thiên nhiên hoang d? bên ngoài và trong các tình hu?ng c?n yên t?nh khác. ?? b?t/t?t ch? ?? này m?t cách tr?c quan h?n và ít nh?m l?n h?n, h?y gán ch? ?? này cho m?t nút có th? tùy ch?nh.

?i?u khi?n t? xa m?t ch?m/Chia s? m?t ch?m

?i?u khi?n t? xa m?t ch?m bi?n chi?c ?i?n tho?i th?ng minh ho?c máy tính b?ng c?a b?n thành khung ng?m/?i?u khi?n t? xa. Tính n?ng chia s? m?t ch?m s? truy?n ?nh/video sang thi?t b? c?a b?n ?? chia s? trên m?ng x? h?i. Ch? c?n cài ??t ?ng d?ng Imaging Edge MobileKết hợp xổ số qua Wi-Fi cho thi?t b? Android có h? tr? NFC r?i ch?m thi?t b? vào máy ?nh ?? k?t n?i. Kh?ng có NFC? Kh?ng v?n ?? gì, vì kh? n?ng t??ng thích m? QR m?i c?ng có th? k?t n?i các thi?t b?.

Ch?c n?ng l?y nét Fast Hybrid AF c?i ti?n cho quay phim

Gi? ?ay, tính n?ng Fast Hybrid AF s? làm cho ch? ?? l?y nét t? ??ng trên phim c?c k? chính xác và ?i?u này là v? cùng giá tr? khi quay phim 4K. Ngoài m?t d?y các ?i?m l?y nét t? ??ng theo pha dày ??c, h? th?ng này ? α6300 còn có T?c ?? ?i?u khi?n l?y nét t? ??ng và ?? nh?y dò l?y nét t? ??ng có th? ?i?u ch?nh, giúp b?n t?o ra nh?ng hình ?nh sáng t?o h?n b?ng cách ?i?u khi?n l?y nét, mi?n là ?i?u ki?n và trí t??ng t??ng c?a b?n cho phép.

L?y nét t? ??ng ? ch? ?? Phóng ??i l?y nét

B?n có th? s? d?ng ch?c n?ng t? ??ng l?y nét k? c? khi phóng to vùng ?nh ?? ch?n trên khung ng?m ho?c màn hình LCD, ?? ?i?u ch?nh vùng l?y nét n?i b?t h?n ch?ng h?n. Ch?c n?ng này r?t ly t??ng ?? ch?p c?n c?nh, ??c bi?t là khi c?n l?y nét chính xác.

Khóa nét AF

Ch?c n?ng này t? ??ng duy trì ch? ?? l?y nét trên ch? th? ?ang chuy?n ??ng. Ch? c?n canh ch?nh khung hình m?c tiêu và ch? th? s? ???c theo d?i, sau ?ó nh?n nút ? gi?a. N?u b?n m?t d?u ch? th?, máy ?nh có th? dò tìm ra ch? th? ?ó và ti?p t?c s? d?ng ch?c n?ng Khóa nét khi ch? th? xu?t hi?n l?i trên màn hình.

L?y nét theo ?i?m linh ho?t

Khi ?i?m l?y nét t? ??ng ?? ch?n b? m?t d?u ho?c b? ch?ch kh?i ch? th? ?ang chuy?n ??ng, ch?c n?ng Expand Flexible Spot s? t? ??ng ??nh h??ng các ?i?m l?y nét t? ??ng xung quanh ?? kh?i ph?c l?y nét ngay trên ch? th? ?ó.

Lu?n l?y nét vào ánh m?t

Kết hợp xổ sốCh?c n?ng L?y nét t? ??ng theo ánh m?t c?c k? chính xác (trong AF-C) cho phép l?y nét t? ??ng nh?t quán và chu?n xác theo ánh m?t c?a ch? th?, ngay c? khi ch? th? ?ang chuy?n ??ng. Nh? c?ng c? ?áng tin c?y này, ch?c ch?n b?n s? có thêm nhi?u b?c ?nh chan dung ???c l?y nét chính xác v?i s? ?nh l?i gi?m ?i ?áng k?.?

Ch?t l??ng am thanh cao (c?ng k?t n?i micro, b? chuy?n ??i XLR)?

Kết hợp xổ sốNgoài các micro tích h?p, máy ?nh còn h? tr? ng? vào tín hi?u t? các thi?t b? am thanh chuyên nghi?p v?i c?ng k?t n?i XLR khi s? d?ng m?t b? chuy?n ??i XLR ???c bán riêng (XLR-K2M/XLR-K1M) cho phép k?t n?i v?i nhi?u micro cao c?p khác nhau. Nh? ?ó, b?n có th? ?i?u ch?nh cài ??t ?? ??t ???c am thanh tinh t? và ghi am ch?t l??ng cao/ít nhi?u t??ng x?ng v?i ch?t l??ng phim.

Ng? ra HDMI kh?ng nhi?u

Ch?c n?ng này h? tr? 4K và Full HD, cho phép xu?t phim ch?t l??ng tuy?t v?i ra màn hình ho?c máy quay bên ngoài. B?n c?ng có th? ghi hình b?ng máy ?nh Kết hợp xổ số ngay c? khi xu?t tín hi?u b?ng ch?c n?ng này.

Gamma Display Assist

V?i ch?c n?ng m?i này, b?n có th? xem ?nh v?i ?? t??ng ph?n t? nhiên ??ng th?i v?n ghi hình theo cài ??t h? s? ?nh S-Log, chuy?n ??i S-Log2 và S-Log3 thành h? s? ?nh ITU709 (800%) ?? theo d?i hình ?nh ho?c ki?m tra l?y nét khi phóng to hình ?nh trên màn hình LCD ho?c khung ng?m.

Ch?c n?ng Zebra nang cao

Kết hợp xổ sốD? dàng theo d?i ?? ph?i sáng h?n, ??c bi?t khi ch?p ? cài ??t h? s? ?nh S-Log. Ch?n m?c tiêu m?c sáng cho tín hi?u video t? 0-109%, ??t ph?m vi t? -10% ??n +10% c?a giá tr? ?ó, sau ?ó m?u hình s?c v?n s? cho b?n bi?t các khu v?c ?? ??t ???c m?c ph?i sáng trong ph?m vi ?ó hay ch?a. Cài ??t m?c sáng t?i thi?u m?i ??a ra c?nh báo ?áng tin c?y ?? b?n tránh ???c các ?i?m v? sáng.

Than máy b?ng h?p kim magiê b?n ch?c

V?i các khung bên trong, v? sau, v? trên cùng và v? tr??c ???c làm b?ng h?p kim ma-giê, ph?n than nh? nh?ng c?ng ch?c c?a máy ?nh α6300 b?n b? h?n so v?i các m?u máy tr??c ?ó. ???c thi?t k? ?? ?em l?i kh? n?ng ho?t ??ng và x? ly hình ?nh ?n ??nh, ?áng tin c?y, chi?c máy ?nh có kích th??c nh? g?n này s?n sàng ch?u ???c s? kh?c nghi?t khi ghi hình ngoài tr?i. ?

Ch?ng b?i và ch?ng ?m

T?n h??ng s? tho?i mái khi ghi hình trong nh?ng m?i tr??ng kh?c nghi?t nh? có nh?ng bi?n pháp ch?ng b?i và ch?ng ?m toàn di?n, giúp tránh n??c và b?i xam nh?p vào than máy. Các bi?n pháp này bao g?m vi?c b?t kín khu v?c xung quanh các nút b?m và vòng xoay, k?t c?u máy có hai l?p b?o v? s? liên k?t ch?t ch? b?ng ?i?u khi?n và các b? ph?n.

Ngàm ?ng kính ch?c ch?n

Kết hợp xổ số?? b?n và ?? c?ng c?a than máy và ngàm ?ng kính t?o thành m?t n?n t?ng ??c bi?t v?ng ch?c ?? g?n và ch?u ???c tr?ng l??ng c?a các ?ng kính l?n, n?ng nh? ?ng kính ch?p siêu tele và nh?ng ?ng kính ???c ?u tiên ?? quay phim.

Ngu?n c?p qua USB?

B?n có th? c?p ngu?n cho máy ?nh th?ng qua k?t n?i USB v?i PC ho?c pin di ??ng. ?i?u này giúp duy trì pin máy ?nh, kéo dài th?i gian s? d?ng tr??c khi h?t pin. Khi máy ?nh ?? t?t, b?n c?ng có th? s?c pin qua k?t n?i ?ó.

Xu?t hình ?nh 14-bit RAW

Khi ghi hình ? ??nh d?ng RAW, kh? n?ng xu?t ?nh 14-bit RAW và x? ly ?nh 16-bit giúp ghi l?i ???c t?i ?a các chi ti?t và t?o ra hình ?nh ch?t l??ng cao nh?t cùng s? chuy?n ??i t?ng màu phong phú. ??nh d?ng 14-bit RAW (ARW Sony) ??m b?o b?n s? có ???c hình ?nh ch?t l??ng t?i ?u ?? có th? ch?nh s?a ?nh sau này (b?ng ph?n m?m Image Data Converter ho?c ph?n m?m khác).

T??c ??? màn tr?p t?i thi?u c?a ISO t? ??ng

Lo?i b? hi?n tr?ng m? nhòe khi ch?p ch? th? chuy?n ??ng b?ng vi?c thi?t l?p t?c ?? màn tr?p sao cho ?? nh?y ISO b?t ??u thay ??i khi ch?n ISO T? ??NG (trong ch? ?? P ho?c A, ho?c Kh?? nhiê?u ?a khung hình (Multi Frame NR)).

Cài ??t tên t?p

Kết hợp xổ sốBa ky t? ??u tiên c?a tên t?p gi? ?ay ?? có th? ch?nh s?a ???c trên máy ?nh. Tên t?p b?t ??u v?i "DSC" theo m?c ??nh nh?ng b?n có th? thay ??i và ??ng ky ba ky t? theo y mu?n. Tùy ch?n này giúp ng??i ch?p ?nh qu?n ly các t?p m?t cách d? dàng, nh?t là khi làm vi?c v?i nhi?u máy ?nh ???c giao.

?ng d?ng máy ?nh PlayMemories?

Ch?p ?nh sáng t?o h?n v?i d?ch v? t?i ?ng d?ng, cho phép b?n thêm các ch?c n?ng m?i vào b? tính n?ng trên máy ?nhKết hợp xổ số. Ch?n trong các tính n?ng nh? Time-lapse ?? ghi hình ?nh ? các kho?ng th?i gian ??t s?n r?i k?t h?p chúng l?i, Smart Remote Control ?? ki?m soát cài ??t t? ?i?n tho?i th?ng minh ho?c máy tính b?ng, Sky HDR (hình ?nh d?i ??ng cao), Star Trail, Liveview Grading, Smooth Reflection và các ?ng d?ng khác. L?u y: D?ch v? s?n có tùy theo khu v?c.

Capture One (dành cho Sony)

Capture One Express (dành cho Sony) là m?t ph?n m?m ch?nh s?a ?nh mi?n phí, ??t gi?i th??ng cho phép chuy?n d? li?u RAW thành hình ?nh ch?t l??ng cao, qu?n ly t?p ?nh d? dàng c?ng nh? mang ??n các c?ng c? ch?nh s?a m?nh m?. B?n có th? mua Capture One Pro (dành cho Sony) ?? có thêm nhi?u c?ng c? ch?nh s?a h?n n?a cùng kh? n?ng ghi hình vào máy tính.

Ho?t ??ng v?i iMovie và Final Cut Pro X

S?n ph?m này t??ng thích v?i Final Cut Pro X và iMovie.

Ch?c n?ng Remote, Viewer và Edit c?a Imaging Edge?

Nang cao ch?t l??ng ?nh v?i các ?ng d?ng máy tính ?? bàn Imaging Edge. S? d?ng tính n?ng “Remote” (T? xa) ?? ?i?u khi?n vi?c ghi hình t? xa; “Viewer” (Trình xem) ?? nhanh chóng xem tr??c, x?p h?ng và ch?n ?nh trong các th? vi?n ?nh l?n; và “Edit” (Ch?nh s?a) ?? chuy?n d? li?u RAW thành ?nh ch?t l??ng cao ?? g?i ?i. T?n d?ng t?i ?a các t?p RAW c?a Sony và qu?n ly vi?c s?n xu?t hi?u qu? h?n.

Imaging Edge? Webcam

Kết hợp xổ sốM?t??ng d?ng?d? dàng bi?n máy ?nh Sony c?a b?n thành webcam ch?t l??ng cao ?? tham gia h?i th?o ho?c phát tr?c ti?p.

Th?ng s? k? thu?t

α6300 là máy ?nh ?ng kính r?i kh?ng g??ng l?t s? d?ng c?m bi?n APS-C hàng ??u c?a Sony có t?c ?? l?y nét t? ??ng 0,05 giay nhanh nh?t th? gi?i v?i nhi?u ?i?m l?y nét t? ??ng theo pha nh?t (425), c?m bi?n Exmor? CMOS v?i 24.2 MP hi?u d?ng, d?i nh?y sáng ISO 100-51200 c?c r?ng, tính n?ng quay phim 4K c?i ti?n và kính ng?m XGA OLED Tru-Finder?.
  • T?c ?? l?y nét t? ??ng nhanh nh?t th? gi?i (0,05 giay) v?i nhi?u ?i?m l?y nét t? ??ng theo pha nh?t (425)

  • C?m bi?n hình ?nh Exmor? CMOS 24.2 MP m?i ???c phát tri?n

  • B? x? ly ?nh? BIONZ X

  • D?i nh?y sáng r?ng ISO 100 ??n 51200

  • Quay phim 4K v?i tính n?ng phan gi?i ??y ?? ?i?m ?nh/kh?ng ghép ?i?m ?nh

Kh? n?ng t??ng thích nhi?u lo?i ?ng kính
??ng ki?nh E-mount cu?a Sony
Lo?i c?m bi?n
APS-C
C?m bi?n
C?m bi?n Exmor? CMOS lo?i APS-C (23,5 x 15,6 mm)
S? l??ng ?i?m ?nh (hi?u d?ng)
X?p x? 24,2 MP
?? nh?y ISO (Ch? s? ph?i sáng ?? xu?t)
?nh t?nh: ISO 100-25600 (có th? m? r?ng ??n 51200), T? ??NG (ISO 100-6400, có th? ch?n gi?i h?n d??i và gi?i h?n trên), Phim: T??ng ???ng ISO 100-25600, T? ??NG (T??ng ???ng ISO 100-6400, có th? ch?n gi?i h?n d??i và gi?i h?n trên)
Th?i l??ng pin (?nh t?nh)
X?p x? 350 ?nh (khung ng?m) / X?p x? 400 ?nh (màn hình LCD) (chu?n CIPA)
Lo?i khung ng?m
Khung ng?m ?i?n t? XGA OLED, 1,0 cm (lo?i 0,39) (màu)
Lo?i màn hình
TFT lo?i r?ng 7,5 cm (lo?i 3.0)

Có gì trong h?p

Kết hợp xổ sốPin s?c NP-FW50, Day ?eo vai, N?p than máy, N?p c?ng k?t n?i ph? ki?n, Mi?ng ??m khung ng?m, Cáp Micro USB

Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh. Tìm hi?u thêm v? Sony và m?i tr??ng

?ánh giá & gi?i th??ng

Ý ki?n chuyên gia