α6400

Nhanh h?n ch?p m?t

M?c dù s? h?u thi?t k? nh? và nh? nh?ng α6400 l?i mang ??n hi?u su?t cao v? t?c ?? và m?t lo?t tính n?ng mà b?n ch? có th? th?y ? các model full-frame. Dù ch?p ?nh t?nh hay quay phim, ch?p ?nh sáng t?o hay ch?p selfie h?ng ngày, b?n s? có nh?ng b?c ?nh ??p ?? chia s? dù ?ang di chuy?n.

MáY ?NH ?NG KíNH R?I

Máy ?nh ?ng kính E-mount α6400 s? d?ng C?m bi?n APS-C

ILCE-6400 / ILCE-6400L / ILCE-6400M
?nh c?a Máy ?nh ?ng kính E-mount α6400 s? d?ng C?m bi?n APS-C

silverblack

Giá kh?i ?i?m:

20,990,000 VN?

Ch? có thân máy

ILCE-6400

20,990,000 VN?

Thân máy + ?ng kính zoom xa 16-50mm

ILCE-6400L

23,990,000 VN?

Kết hợp xổ sốThân máy + ?ng kính zoom 18-135mm

ILCE-6400M

29,990,000 VN?

Phiên b?n ph?n m?m m?i hi?n ?? có s?n.
??i m?i d?ch v? ?? b?n th?a s?c sáng t?o

Khai phá ti?m n?ng sáng t?o c?a b?n v?i các tính n?ng tiên ti?n và hi?u su?t cao, nh? AF theo ánh m?t trong th?i gian th?c có h? tr? AI; Theo d?i trong th?i gian th?c ?? chính xác cao; ghi hình liên t?c t?c ?? cao và quay phim 4K HDR (HLG) .

Ly do ch?n máy này
L?y nét t? ??ng nhanh, ?áng tin c?y
L?y nét t? ??ng nhanh, ?áng tin c?y
L?y nét t? ??ng theo ánh m?t và Theo dõi trong th?i gian th?c
L?y nét t? ??ng theo ánh m?t và Theo d?i trong th?i gian th?c
Ch?t l??ng ?nh tuy?t v?i
Ch?t l??ng ?nh tuy?t v?i
Các tính n?ng cao c?p và phim 4K
Các tính n?ng cao c?p và phim 4K
Ho?t ??ng thông minh
Ho?t ??ng th?ng minh
AF c?c nhanh
AF ?áng tin c?y, ly t??ng cho ch?p hành ??ng

Kết hợp xổ sốTính n?ng AF m?i c?a máy ?nh s? phát hi?n nhanh và chính xác v? trí c?a ch? th?, r?i theo d?i chuy?n ??ng c?a ch? th? ?? ch? th? lu?n n?m trong vùng l?y nét.?

L?Y NÉT 4D
Tìm hi?u thêm v? 4D FOCUS
Ghi hình liên t?c nhanh v?i AF/AE ? t?c ?? t?i 11 hình/giây
Ghi hình liên t?c nhanh v?i AF/AE ??t t?i 11 hình/giay

V?i b? nh? ??m dung l??ng cao và kh? n?ng x? ly n?i b? nhanh, b?n s? kh?ng b? l? b?t k? kho?nh kh?c nào. Ch?p hình ? t?c ?? t?i 11 hình/giay n?u xem sau ho?c 8 hình/giay n?u xem tr?c ti?p, v?i ?? tr? hi?n th? t?i thi?u và ch?p ???c g?n 116 ?nh ? d?ng JPEG (Chu?n) ho?c 46 ?nh ? ??nh d?ng RAW nén trong m?t l?n ch?p liên t?c.

Ghi hình liên t?c yên l?ng v?i t?c ?? t?i 8 hình/giay

Khi c?n ghi hình yên l?ng tuy?t ??i, nh? ch?p hình bi?u di?n tr?c ti?p, ch? ?? ghi hình yên l?ng kh?ng ti?ng màn tr?p cho phép ghi hình ? t?c ?? t?i 8 hình/giayKết hợp xổ số có h? tr? AF/AE, c? trong ch? ?? AF-C, cùng v?i AF theo ánh m?t ho?c Theo d?i trong th?i gian th?c, ?? b?n có thêm nhi?u tùy ch?n ghi hình.

Ghi hình liên t?c yên l?ng v?i t?c ?? t?i 9 hình/giây<su
L?y nét t? ??ng theo ánh m?t và Theo d?i trong th?i gian th?c
Theo d?i ch? th? th?ng minh

C?ng ngh? nh?n di?n ch? th? d?a trên AI m?i ???c áp d?ng s? x? ly m?t l??ng l?n d? li?u ?? phát hi?n và theo d?i c? các ch? th? chuy?n ??ng nhanh.

Nh?n di?n và theo d?i ánh m?t tinh vi
Nh?n di?n ánh m?t chính xác
Nh?n di?n ánh m?t chính xác

Tính n?ng AF ánh m?t trong th?i gian th?c c?i ti?n có th? nh?n di?n t?t m?t ng??i và l?y nét chính xác ??i m?t. Khi b?n ??t AF-C, AF ánh m?t trong th?i gian th?c l?y nét ?n ??nh vào ch? th? chuy?n ??ng k? c? khi m?t ch? th? b? khu?t m?t ph?n, b? ng??c sáng hay cúi xu?ng.

?u tiên m?t trái ho?c m?t ph?i c?a ch? th?
?u tiên m?t trái ho?c m?t ph?i c?a ch? th?

Kết hợp xổ sốGi? ?ay, v?i kh? n?ng ch?n tr??c M?t trái, M?t ph?i ho?c T? ??ng trong menu, b?n có th? hoàn toàn t?p trung vào b? c?c ?nh. B?n có th? gán các l?a ch?n này cho các nút tùy ch?nh ?? chuy?n nhanh gi?a các l?a ch?n khi ?ang ghi hình.

Hình ?nh ??ng v?t tuy?t ??p nh? tính n?ng L?y nét t? ??ng theo ánh m?t ??ng v?t trong th?i gian th?c
?nh ??p nh? AF ánh m?t ??ng v?t trong th?i gian th?c

Tính n?ng AF ánh m?t ??ng v?t trong th?i gian th?c h? tr? gi? l?y nét ??ng v?t, b?n ch? c?n nh?n kh? nút ch?p ?? máy ?nh t? ??ng phát hi?n và theo d?i ánh m?t ??ng v?t nhanh, chính xác. Kh? n?ng m?i này s? t?ng ?áng k? t? l? thành c?ng khi ch?p ??ng v?t n?i hoang d? hay ch?p thú c?ng trong nhà – nh?ng tình hu?ng b?y lau nay lu?n gay khó kh?n trong vi?c ??m b?o l?y nét chính xác.

Liên t?c theo d?i ch? th? ?ang chuy?n ??ng
Theo d?i trong th?i gian th?c s? duy trì l?y nét t?t

Trong các s? ki?n th? thao và nh?ng tình hu?ng khác mà ch? th? chuy?n ??ng nhanh, vi?c duy trì l?y nét liên t?c có th? giúp b?n "ch?p" ???c kho?nh kh?c quan tr?ng và ??p m?t thay vì b? l? ??y ?áng ti?c.

Thu?t toán nh?n di?n m?i s? theo ch?t ch? th? chuy?n ??ng
Thu?t toán nh?n di?n m?i s? theo ch?t ch? th? chuy?n ??ng

Kết hợp xổ sốThu?t toán nh?n di?n ch? th? m?i s? x? ly th?ng tin v? kh?ng gian d?a trên màu s?c, kho?ng cách ??n ch? th? (chi?u sau), m?u hình (?? sáng) c?ng nh? th?ng tin v? khu?n m?t và ánh m?t ? t?c ?? cao, ngay trong th?i gian th?c.

Chuy?n theo dõi li?n m?ch t? c? th? t?i khuôn m?t, ánh m?t
Chuy?n theo d?i li?n m?ch t? c? th? t?i khu?n m?t, ánh m?t

Khi ch?p m?t ng??i ?ang chuy?n ??ng ? xa, h? th?ng theo d?i s? ch?p l?i toàn b? c? th? và vùng l?y nét s? thay ??i li?n m?ch gi?a khu?n m?t và ánh m?t theo tình tr?ng c?a ch? th?.?

Ch? c?n ch?m và theo dõi
Ch? c?n ch?m và theo d?i

Kết hợp xổ sốSau khi ??t Touch Tracking trong menu, b?n ch? c?n ch?m vào màn hình ?? ch?n ch? th?. Máy ?nh s? b?t ??u t? ??ng theo d?i ch? th? dù b?n ch?p ?nh t?nh hay quay phim.

Ch?t l??ng ?nh tuy?t v?i
Th??ng th?c hình ?nh c?c k? chi ti?t và tuy?t ??p

V?i c?m bi?n r?ng và b? x? ly ?nh m?i nh?t, b?n có th? ghi l?i m?i kho?nh kh?c trong cu?c s?ng th??ng ngày, v?i hình ?nh s?c nét, màu s?c t? nhiên ngay c? trong ?i?u ki?n ánh sáng kém.

C?m bi?n 24,2 megapixel cùng v?i b? x? lý hình ?nh nâng cao
C?m bi?n 24,2 megapixel cùng v?i b? x? ly ?nh nang cao

C?m bi?n APS-C s? d?ng day ??ng và kh? n?ng x? ly m?ch t?ng c??ng, h? tr? t?ng hi?u su?t thu sáng. K?t h?p v?i b? x? ly hình ?nh, c?m bi?n này s? giúp b?n ??t ???c ?? phan gi?i ?nh v??t tr?i và th? hi?n các chi ti?t t? nhiên h?n.

Hình ?nh r? nét h?n c? trong ánh sáng m?

Kết hợp xổ sốTính n?ng gi?m nhi?u c?i ti?n cho ch?t l??ng ?nh r? nét h?n, ngay c? trong các c?nh t?i c?n ph?i ghi hình v?i ?? nh?y cao. ?? nh?y ISO g?c ?? t?ng lên m?c t?i ?a ISO 32000 (v?i ?? nh?y ISO m? r?ng ? m?c t?i ?a ISO 102400 cho ?nh t?nh). Tính n?ng gi?m nhi?u ??c bi?t có hi?u qu? trong kho?ng ?? nh?y trung bình t?i cao th??ng dùng.

Hình ?nh rõ nét h?n c? trong ánh sáng m?
Hình ?nh t? nhiên nh? nh?ng gì b?n nhìn th?y
Hình ?nh t? nhiên nh? nh?ng gì b?n nhìn th?y

Các thu?t toán x? ly hình ?nh k? th?a t? máy ?nh full-frame cho phép tái t?o màu s?c th?t nh? cu?c s?ng. S?c da tr?ng t? nhiên h?n và vi?c tái t?o màu s?c c?a cay c?i c?ng ???c c?i thi?n.

Các tính n?ng cao c?p và phim 4K
S?n xu?t phim sáng t?o

T? kh? n?ng xu?t ?i?m ?nh ??y ?? mà kh?ng c?n ghép ?i?m ?nh ?? quay phim 4K ?? phan gi?i cao t?i các tùy ch?n HDR (HLG) và S-Log/S-Gamut và quay phim Chuy?n ??ng nhanh & ch?m, α6400 có r?t nhi?u tính n?ng tiên ti?n ?? b?n th?a s?c sáng t?o khi làm phim.

Quay phim time-lapse

Máy ?nh có tính n?ng ghi hình cách qu?ng m?i ra m?t, t?c là ghi hình liên t?c v?i kho?ng d?ng 1-60 giay gi?a m?i l?n ch?p ?nh t?nh. Sau ?ó, b?n có th? dùng tính n?ng này ?? t?o phim time-lapse trên PC b?ng vi?c s? d?ng ?ng d?ng Viewer t? ch??ng trình Imaging EdgeTM.

Vlog v?i các tính n?ng h?u d?ng

N?u b?n ?ang ghi hình vlog, màn hình LCD có th? l?t 180 ?? s? r?t h?u ích cho vi?c t?o khung hình. ?? ghi am, ngoài gi?c c?m micro ngoài, còn có b? chuy?n ??i XLR tùy ch?n (bán riêng) cho phép b?n d? dàng s? d?ng các micro cao c?p ?? có ch?t l??ng am thanh t?t h?n.

Khai thác các ch?c n?ng quay phim
Khai thác các ch?c n?ng quay phim

Có th? quay phim chuy?n ??ng ch?m (t?i ?a 5x) và nhanh (t?i ?a 60x) b?ng máy ?nh mà kh?ng c?n x? ly h?u k? trên PC. Ngoài ra, b?n có th? s? d?ng kh? n?ng quay video Full HD t?c ?? cao, 120 hình/giay ?? t?o c?nh chuy?n ??ng ch?m ch?t l??ng cao khi x? ly h?u k?. Tính n?ng Quay phim proxy cho phép s?a, xem tr??c d? h?n và b?n có th? trích xu?t ?nh t?nh t? phim ?? quay nh? tính n?ng Photo Capture.

Ho?t ??ng th?ng minh
Màn hình LCD ?? phan gi?i cao v?i các ch?c n?ng màn hình c?m ?ng ti?n d?ng

Màn hình LCD lo?i 3.0, có th? l?t 180 ?? kh?ng ch? hi?n th? c?nh tr??c m?t b?n -- màn hình còn cho phép b?n ki?m soát nhanh m?t s? ch?c n?ng c?a máy ?nh v?i các thao tác ch?m tr?c quan.

B?ng c?m ?ng cho phép ch?n vùng l?y nét m??t mà
B?ng c?m ?ng cho phép ch?n vùng l?y nét m??t mà

Kết hợp xổ sốCh?c n?ng B?ng c?m ?ng cho phép b?n d? dàng di chuy?n v? trí l?y nét hi?n t?i trong khi nhìn qua khung ng?m. B?n ch? c?n tr??t ngón tay trên màn hình cho ??n khi tìm ???c ?i?m l?y nét mong mu?n.

L?y nét c?m ?ng và Touch Focus
L?y nét c?m ?ng và Touch Focus

Kết hợp xổ sốNh? tính n?ng L?y nét c?m ?ng, b?n có th? d? dàng di chuy?n ?i?m l?y nét, k? c? ??n vi?n khung hình, mà ch? c?n ch?m vào màn hình. V?i tính n?ng Touch Focus, b?n có th? l?y nét và ch?p ?nh ch? v?i m?t thao tác ch?m.

Touch Tracking s? b?t Theo dõi trong th?i gian th?c
Touch Tracking s? b?t Theo d?i trong th?i gian th?c

V?i ch?c n?ng Touch Tracking, b?n ch? c?n ch?m vào màn hình ?? kích ho?t Theo d?i trong th?i gian th?c c? khi ch?p ?nh t?nh ho?c quay phim. Máy ?nh s? ngay l?p t?c khóa nét vào ch? th? m?c tiêu và duy trì l?y nét liên t?c.

Thi?t l?p máy ?nh theo cách b?n mu?n

M?t lo?t tính n?ng tùy ch?nh, k? th?a t? các model full-frame, cho b?n kh? n?ng linh ho?t và ki?m soát t?t h?n cách th?c ho?t ??ng c?a máy ?nh.

Nút tùy ch?nh ?? ti?n s? d?ng các ch?c n?ng th??ng dùng
Nút tùy ch?nh ?? ti?n s? d?ng các ch?c n?ng th??ng dùng

Trong s? tám phím và nút ?i?u khi?n c?a máy ?nh, b?n có th? gán cho m?i phím và nút ?i?u khi?n m?t trong s? 89 ch?c n?ng và thao tác v?i ch?c n?ng ho?t ??ng khác nhau tùy vào vi?c b?n ch?p ?nh t?nh, quay phim hay ? ch? ?? phát l?i.?

Ki?m soát m?i th? nh? tính n?ng My Menu và My Dial
Ki?m soát m?i th? nh? tính n?ng My Menu và My Dial

Tính n?ng My Dial cho phép b?n gán các ch?c n?ng th??ng dùng cho vòng xoay ?i?u ch?nh ?? s? d?ng nhanh h?n khi ?ang ghi hình. Tính n?ng My Menu cho phép ??ng ky t?i 30 m?c menu ?? b?n có th? truy c?p nhanh vào các m?c menu th??ng dùng.

Màn hình thi?t l?p tr?c quan cho tùy ch?nh d? dàng
Màn hình thi?t l?p tr?c quan cho tùy ch?nh d? dàng

Trên màn hình cài ??t tùy ch?nh, hình minh h?a cho th?y các thành ph?n có th? thao tác c?a máy ?nh, giúp b?n n?m b?t s? b? v? các nút ho?c c?ng t?c mà b?n s? gán và khi thi?t l?p menu ch?c n?ng, b?n có th? xem c?u trúc c?a màn hình ch?c n?ng th?c t?.?

Ch?c n?ng Remote, Viewer và Edit c?a Imaging Edge™
Ch?c n?ng Remote, Viewer và Edit c?a Imaging Edge?

Nang cao hi?u ?ng nhi?p ?nh v?i ?ng d?ng máy tính ?? bàn Imaging Edge. Dùng “Remote” ?? ?i?u khi?n, theo d?i vi?c ghi hình tr?c ti?p trên PC; “Viewer” ?? xem tr??c, ?ánh giá, ch?n ?nh nhanh t? các th? vi?n ?nh l?n; “Edit” ?? chuy?n d? li?u RAW thành ?nh ch?t l??ng cao ?? truy?n. T?n d?ng t?i ?a các t?p RAW c?a Sony và qu?n ly s?n xu?t hi?u qu? h?n.

Capture One dành cho Sony
Capture One dành cho Sony

Kết hợp xổ sốCapture One Express (dành cho Sony) là ph?n m?m mi?n phí cho phép chuy?n ??i RAW, qu?n ly d? dàng cùng nhi?u c?ng c? ch?nh s?a m?nh m?. Capture One Pro (dành cho Sony) là ph?n m?m tr? phí cho phép ch?nh s?a nhi?u h?n và h? tr? ghi hình vào máy tính.

Minh h?a
Imaging Edge? Webcam

Nh? ?ng d?ng Imaging Edge Webcam, b?n có th? d? dàng dùng máy ?nh Sony làm webcam ch?t l??ng cao v?i kh? n?ng t??ng thích r?ng ?? livestream và t? ch?c h?i th?o ?n t??ng.

T?i b?n thông tin s?n ph?m chi ti?t
T?i b?n th?ng tin s?n ph?m chi ti?t

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

V?i than máy ch?c ch?n và g?n nh?, α6400 s? h?u r?t nhi?u kh? n?ng và tính n?ng ?n t??ng. V?i AF siêu nhanh và kh? n?ng theo d?i ch? th? có ?? chính xác cao, ?ay là s?n ph?m ly t??ng ?? ch?p hành ??ng chuy?n ??ng nhanh. Nh? ph?m vi ?? nh?y sáng r?ng và ch?t l??ng hình ?nh cao, chi?c máy ?nh này là l?a ch?n phù h?p cho m?i c? h?i nhi?p ?nh, dù là ch?p ?nh t?nh hay quay phim.
  • L?y nét t? ??ng nhanh 0,02 giay, v?i 425 ?i?m l?y nét t? ??ng theo pha

  • Theo d?i trong th?i gian th?c và L?y nét t? ??ng theo ánh m?t trong th?i gian th?c ?? phát hi?n và khóa nét vào các ch? th? chuy?n ??ng

  • C?m bi?n Exmor CMOS 24,2 megapixel cho ?? nh?y sáng v??t tr?i

  • Quay phim 4K ?? phan gi?i cao ?? h? tr? s?n xu?t video chuyên nghi?p

  • Màn hình c?m ?ng LCD có th? l?t 180° giúp ch?p chan dung và ch?p góc cao ho?c góc th?p d? dàng h?n

Kh? n?ng t??ng thích nhi?u lo?i ?ng kính
??ng ki?nh E-mount cu?a Sony
Lo?i c?m bi?n
C?m bi?n Exmor CMOS, lo?i APS-C (23,5 x 15,6 mm)
S? l??ng ?i?m ?nh (hi?u d?ng)
X?p x? 24,2 MP
?? nh?y ISO (Ch? s? ph?i sáng ?? xu?t)
?nh t?nh: ISO 100-32000 (Có th? cài ??t s? ISO lên ??n ISO 102400 d??i d?ng d?i ISO m? r?ng), T? ??NG (ISO 100-6400, có th? ch?n gi?i h?n d??i và gi?i h?n trên), Phim: T??ng ???ng ISO 100-32000, T? ??NG (T??ng ???ng ISO 100-6400, có th? ch?n gi?i h?n d??i và gi?i h?n trên)
Th?i l??ng pin (?nh t?nh)
X?p x? 360 l?n ch?p (Khung ng?m) / X?p x? 410 l?n ch?p (màn hình LCD) (Chu?n CIPA)
Lo?i khung ng?m
Khung ng?m ?i?n t? 1,0 cm (lo?i 0,39) (màu)
Lo?i màn hình
TFT lo?i r?ng 7,5 cm (lo?i 3.0)
Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh. Tìm hi?u thêm v? Sony và m?i tr??ng

Gi?i th??ng

Gi?i th??ng