MáY ?NH ?NG KíNH R?I

Máy ?nh APS-C E-mount cao c?p α6500

ILCE-6500 / ILCE-6500M
?nh c?a Máy ?nh APS-C E-mount cao c?p α6500

Kết hợp xổ sốCh? có thân máy

ILCE-6500

29,990,000 VN?

Thân máy + ?ng kính zoom 18-135mm

ILCE-6500M

39,990,000 VN?

Hình ?nh c?a Máy ?nh APS-C E-mount cao c?p α6500
Hình ?nh c?a Máy ?nh APS-C E-mount cao c?p α6500
Hình ?nh c?a Máy ?nh APS-C E-mount cao c?p α6500
Hình ?nh c?a Máy ?nh APS-C E-mount cao c?p α6500
Hình ?nh c?a Máy ?nh APS-C E-mount cao c?p α6500
Hình ?nh c?a Máy ?nh APS-C E-mount cao c?p α6500
Hình ?nh c?a Máy ?nh APS-C E-mount cao c?p α6500
Hình ?nh c?a Máy ?nh APS-C E-mount cao c?p α6500
Hình ?nh c?a Máy ?nh APS-C E-mount cao c?p α6500
Hình ?nh c?a Máy ?nh APS-C E-mount cao c?p α6500
Hình ?nh c?a Máy ?nh APS-C E-mount cao c?p α6500
Hình ?nh c?a Máy ?nh APS-C E-mount cao c?p α6500
Hình ?nh c?a Máy ?nh APS-C E-mount cao c?p α6500
Hình ?nh c?a Máy ?nh APS-C E-mount cao c?p α6500

Các tính n?ng

C?m bi?n hình ?nh Exmor? CMOS 24,2 MP

α6500 s? h?u c?m bi?n hình ?nh APS-C v?i x?p x? 24,2 megapixel hi?u d?ng cùng v?i l?p d?n day m?ng và l?p ch?t n?n quang ?i-?t l?n ?? ??t hi?u qu? thu sáng. K?t h?p v?i b? x? ly hình ?nh BIONZ X, c?m bi?n hình ?nh ??t ph?m vi ?? nh?y sáng r?ng ISO 100-51200 v?i m?c nhi?u th?p. L?p day ??ng truy?n t?i nhanh c?a c?m bi?n giúp máy ?nh quay phim ??nh d?ng 4K và Full HD ? t?c ?? 120 hình/giay (100 hình/giay).

425 ?i?m l?y nét t? ??ng theo pha v?i C?ng ngh? theo d?i l?y nét t? ??ng m?t ?? dày

Kết hợp xổ sốV?i 425 ?i?m l?y nét t? ??ng theo pha m?t ph?ng tiêu mang ??n ph?m vi ?i?m l?y nét t? ??ng v? cùng r?ng và dày, α6500 có kh? n?ng l?y nét chính xác, hi?u qu? và ?áng tin c?y trên các ch? th? trong toàn b? khung hình. Ngoài ra, C?ng ngh? theo d?i l?y nét t? ??ng m?t ?? cao s? kích ho?t liên t?c các ?i?m l?y nét t? ??ng ?? bao ph? và theo d?i các ch? th? chuy?n ??ng trong khung hình v?i ?? chính xác tuy?t ??i. (1) Ph?m vi l?y nét t? ??ng theo pha (425 ?i?m) (2) Ph?m vi l?y nét t? ??ng theo nh?n di?n t??ng ph?n (169 ?i?m)

L?y nét t? ??ng Fast Hybrid cho ?nh t?nh và phim

α6500 có t?c ?? l?y nét t? ??ng nhanh nh?t th? gi?i?(0,05 giay). Có ???c t?c ?? này là nh? s? tích h?p hi?u su?t l?y nét t? ??ng c?a ch?c n?ng L?y nét t? ??ng Fast Hybrid v?i tính hi?u qu? cao và kh? n?ng x? ly th?ng tin chính xác c?a b? x? ly hình ?nh BIONZ X. S? k?t h?p ?ó ?? mang ??n hi?u su?t l?y nét t? ??ng và theo d?i ch? th? c?c nhanh và chính xác c? khi quay phim hay ch?p ?nh t?nh. (1) ?i?m l?y nét (2) L?y nét t? ??ng theo nh?n di?n t??ng ph?n (3) L?y nét t? ??ng theo pha

Ghi hình liên t?c 11 hình/giay (R?t cao (Hi+)) và ghi hình liên t?c xem tr?c ti?p 8 hình/giay (Cao (Hi))

Kết hợp xổ sốGhi l?i r? nét các ch? th? chuy?n ??ng v?i ch? ?? ch?p liên t?c t?c ?? cao lên ??n 11 hình/giay (Hi+). Ho?c ch?n trong s? ba t?c ?? lên ??n 8 hình/giay (Hi) ?? có th? ch?p liên t?c xem tr?c ti?p mà h?u nh? kh?ng b? gi?t trên EVF (khung ng?m ?i?n t?) ho?c màn hình LCD ― b?n g?n nh? có th? xem ngay l?p t?c gi?ng nh? ch?p b?ng khung ng?m quang h?c v?y.?

B? nh? ??m kh?ng l? cho phép ch?p liên t?c lên t?i 307 ?nh (kho?ng 36 giay)

Nh? t?c ?? x? ly bên trong nhanh h?n và b? nh? ??m dung l??ng l?n h?n mà gi? ?ay b?n có th? ch?p liên t?c t?c ?? cao lên ??n 307 ?nh (kho?ng 36 giay).?

Kh? n?ng ?n ??nh hình ?nh 5 tr?c tích h?p than máy

α6500 s? bù d?ch chuy?n cho n?m ki?u rung máy ?nh, nh? ?ó b?n có th? tho?i mái ch?p ?nh t?nh và quay phim ít rung h?n. C?m bi?n con quay h?i chuy?n ?? chính xác cao m?i này có hi?u qu? ?n ??nh hình ?nh t??ng ???ng t?c ?? màn tr?p nhanh h?n 5 b??c. Máy ?nh cho phép b?n zoom vào các ch? th? ? xa, ch?p nhanh ?nh c?n c?nh r? nét ??n t?ng chi ti?t, ch?p c?nh ?êm và nhi?u h?n th? ― mà h?u nh? kh?ng b? m? do rung máy ?nh. (1) ?? l?ch (2) D?ch chuy?n (3) ?? xoay

L?y nét c?m ?ng tr?c quan ngay c? khi ?ang nhìn vào khung ng?m

Ch?c n?ng L?y nét c?m ?ng cho phép b?n l?a ch?n ?i?m l?y nét tr?c quan h?n ― ch? c?n dùng ngón tay ch?m vào màn hình c?m ?ng LCD t?i ?i?m b?n mu?n l?y nét trên ?nh. Ch?c n?ng B?ng c?m ?ng cho phép b?n d? dàng d?ch chuy?n ?i?m l?y nét b?ng cách vu?t ngón tay trên màn hình c?m ?ng, ngay c? khi ?ang nhìn khung ng?m.

Quay phim 4K

Quay phim 4K ? ??nh d?ng Super 35 mm v?i tính n?ng xu?t ?i?m ?nh ??y ?? mà kh?ng c?n ghép ?i?m ?nh, cho phép x? ly nhi?u th?ng tin h?n x?p x? 2,4 l?nKết hợp xổ số so v?i m?c yêu c?u c? b?n cho phim 4K (QFHD: 3840 x 2160). Th?c t?, l??ng d? li?u phong phú này t??ng ???ng v?i d? li?u 6K, vì v?y ch?c ch?n s? cho ?? phan gi?i cao ?u vi?t ? hình ?nh 4K.

XGA OLED Tru-Finder?

α6500 ra m?t khung ng?m XGA OLED Tru-Finder có ?? t??ng ph?n, ?? phan gi?i và ?? hi?n th? cao v?i kh? n?ng tái t?o màu t?i và màu s?c ??n t?ng chi ti?t nh? nh?t, cho phép xem c?nh và theo d?i ch? th? m?t cách r? nét, m??t mà. B?n có th? ch?n t?c ?? khung hình 120 (100 hình/giay) ho?c 60 hình/giay (50 hình/giay) ?? s? d?ng v?i khung ng?m này.?

Lu?n l?y nét vào ánh m?t

Kết hợp xổ sốCh?c n?ng L?y nét t? ??ng theo ánh m?t c?c k? chính xác (trong AF-C) cho phép l?y nét t? ??ng nh?t quán và chu?n xác theo ánh m?t c?a ch? th?, ngay c? khi ch? th? ?ang chuy?n ??ng. Nh? c?ng c? ?áng tin c?y này, ch?c ch?n b?n s? có thêm nhi?u b?c ?nh chan dung ???c l?y nét chính xác v?i s? ?nh l?i gi?m ?i ?áng k?.

Khóa nét AF

Ch?c n?ng này t? ??ng duy trì ch? ?? l?y nét trên ch? th? ?ang chuy?n ??ng. Ch? c?n ch?nh khung hình ?ích v?i ch? th? c?n theo sát. N?u b?n m?t d?u ch? th?, máy ?nh có th? dò tìm ra ch? th? ?ó và ti?p t?c s? d?ng ch?c n?ng Khóa nét khi ch? th? xu?t hi?n l?i trên màn hình.

Màn tr?p ?? b?n cao ?? ???c th? nghi?m lên ??n g?n 200.000 chu k? nh? nút ch?p v?i ?? rung th?p

Gi?m thi?u hi?n t??ng m? ?nh do rung máy nh? nút ch?p v? cùng b?n và yên l?ng ?? ???c th? nghi?m g?n 200.000 l?n nh? nútKết hợp xổ số. Các c? ch? gi?m t?c ?? b? sung n?m g?n cu?i r?nh nút ch?p phía sau cùng v?t li?u ?àn h?i ?? ch?ng va ??p chính là các y?u t? mang ??n nh?ng l?i ích này. Gi?m rung c?ng giúp t?i ?u hóa hi?u su?t ?? phan gi?i c?a c?m bi?n hình ?nh.

H? th?ng x? ly hình ?nh tiên ti?n h?n n?a

Kết hợp xổ sốLSI ngo?i vi m?i phát tri?n h? tr? b? x? ly hình ?nh BIONZ X. Thu?t toán x? ly hình ?nh ???c t?i ?u hóa cho c?m bi?n hình ?nh s? c?i thi?n vi?c tái t?o k?t c?u và ?? nét hình ?nh trong khi gi?m thi?u nhi?u, ??c bi?t là trong ph?m vi ?? nh?y t? trung bình ??n cao.

Chuy?n ??ng ch?m và nhanh

Có th? quay Chuy?n ??ng ch?m lên ??n 5x và Chuy?n ??ng nhanh lên ??n 60x v?i t?c ?? t?i 50 Mbps ? ??nh d?ng Full HD ch?t l??ng cao c?a máy ?nh. B?n có th? ch?n trong s? tám t?c ?? khung hình, t? 1 hình/giay ??n 120 hình/giay (100 hình/giay), c?ng nh? các ??nh d?ng quay phim 24p, 30p (25p) ho?c 60p (50pKết hợp xổ số). Có th? phát l?i các c?nh quay Chuy?n ??ng ch?m và Chuy?n ??ng nhanh sau khi quay mà kh?ng c?n x? ly h?u k? trên máy tính.

L?y nét t? ??ng theo pha m?t ph?ng tiêu cho ?ng kính A-mount?

α6500 cho kh? n?ng l?y nét t? ??ng theo pha m?t ph?ng tiêu ngay c? khi s? d?ng ?ng kính A-mountKết hợp xổ số b?ng b? ngàm chuy?n ??i (LA-EA3) c?a Sony. Vì v?y, b?n có th? t?n d?ng ph?m vi l?y nét c?c r?ng t? 425 ?i?m l?y nét t? ??ng theo pha m?t ph?ng tiêu c?a h? th?ng l?y nét t? ??ng, c?ng nh? hi?u su?t gi? l?y nét t? ??ng nhanh chóng, m??t mà dù ch?p b?ng ?ng kính E-mount hay ?ng kính khác. (1) ?ng kính A-mount

L?y nét t? ??ng ? ch? ?? Phóng ??i l?y nét

B?n có th? s? d?ng ch?c n?ng t? ??ng l?y nét k? c? khi phóng to vùng ?nh ?? ch?n trên khung ng?m ho?c màn hình LCD, ?? ?i?u ch?nh vùng l?y nét n?i b?t h?n ch?ng h?n. Ch?c n?ng này r?t ly t??ng ?? ch?p c?n c?nh, ??c bi?t là khi c?n l?y nét chính xác.

Ch?c n?ng H? tr? hi?n th? h? s? ?nh và Zebra

V?i ch?c n?ng H? tr? hi?n th? h? s? ?nh, b?n có th? xem hình ?nh v?i ?? t??ng ph?n t? nhiên ??ng th?i quay video theo cài ??t h? s? ?nh S-Log, chuy?n ??i S-Log2 và S-Log3 thành h? s? ?nh ITU709 (800%) ?? giám sát hình ?nh ho?c ki?m tra l?y nét trong khi phóng to hình ?nh trên màn hình LCD ho?c khung ng?m. Ngoài ra, ch?c n?ng Zebra giúp ??n gi?n hóa vi?c giám sát ?? ph?i sáng, ??c bi?t là khi quay video theo cài ??t h? s? ?nh S-Log. Ch?n m?c tiêu m?c sáng cho tín hi?u video t? 0-109%, ??t ph?m vi t? -10% ??n +10% c?a giá tr? ?ó, sau ?ó m?u hình s?c v?n s? cho b?n bi?t các khu v?c ?? ??t ???c m?c ph?i sáng trong ph?m vi ?ó hay ch?a.

Ch? ?? ghi hình S-Gamut/S-Log

Ch? ?? quay S-Gamut và S-Log cho phép b?n chuy?n t?ng màu ? giai ?o?n h?u k? m?t cách linh ho?t. Các ???ng cong h? s? ?nh S-Log3 và S-Log2 có d?i t?n r?ng (lên t?i 1300%) giúp gi?m thi?u ?? ám tr?ng và ?en. α6500 th?m chí còn mang ??n ?? r?ng d?i sáng 14 ?i?m d?ng c?c ?n t??ng trong cài ??t h? s? ?nh S-Log3. Máy ?nh c?ng h? tr? cài ??t S-Gamut, S-Gamut3 và S-Gamut3. Kh?ng gian màu ??m ch?t ?i?n ?nh c?a Sony. L?U Y: Tính n?ng S-Log2 và S-Log3 ???c s? d?ng trong vi?c x? ly hình ?nh.

??u n?i m? r?ng kh? n?ng k?t n?i

Máy ?nh h? tr? ng? vào tín hi?u t? các thi?t b? am thanh chu?n chuyên nghi?p v?i ??u n?i XLR khi s? d?ng m?t b? chuy?n ??i XLR ???c bán riêng (XLR-K2M / XLR-K1M) cho phép k?t n?i v?i nhi?u micro cao c?p khác nhau. Máy ?nh này c?ng h? tr? ng? ra HDMI kh?ng nhi?u cho phép xu?t các phim 4K và Full HD kh?ng nén trên máy quay ho?c màn hình ngoài.?

Ch?ng b?i và ch?ng ?m?

Các bi?n pháp ch?ng b?i và ?m toàn di?n giúp ng?n n??c và b?i xam nh?p than máy bao g?m dán kín quanh các nút và vòng xoay c?ng nh? c?u trúc b?o v? hai l?p ?? khóa liên ??ng th?t ch?t gi?a các b?ng ?i?u khi?n và thành ph?n.

Than máy b?ng h?p kim ma nhê ch?c ch?n và ngàm ?ng kính m?nh m?

Kết hợp xổ sốV?i khung bên trong, n?p sau, n?p trên và n?p tr??c làm b?ng h?p kim ma nhê, thi?t k? c?a α6500 mang ??n ?? tin c?y b?n v?ng và giúp ng??i dùng c?m máy th?t ch?c ch?n, ??ng th?i hình dáng nh? g?n c?a máy lu?n s?n sàng ???ng ??u v?i nh?ng th? thách kh?c nghi?t khi ch?p ?nh ngoài tr?i. Ngoài ra, ?? b?n và ?? c?ng c?a b? ngàm ?ng kính giúp ngàm ?ng kính c?c ch?c, ??m b?o ch?u ???c m?i ?i?u ki?n s? d?ng kh?c nghi?t ngay c? v?i nh?ng ?ng kính l?n và n?ng nh? ?ng kính ch?p tele.

Ch?p yên l?ng

Kết hợp xổ sốCh? ?? Ghi hình yên l?ng cho phép b?n nh?n nút ch?p ?nh mà kh?ng phát ra am thanh, ngay c? khi ch?p liên t?c x?p x? 3 hình/giay v?i ch?c n?ng dò AF/AE, vì v?y b?n có th? d? dàng ch?p các màn trình di?n trong nhà, thiên nhiên hoang d? bên ngoài và trong các tình hu?ng c?n yên t?nh khác. ?? b?t/t?t ch? ?? này m?t cách tr?c quan h?n và ít nh?m l?n h?n, h?y gán ch? ?? này cho m?t nút có th? tùy ch?nh.

Giao di?n menu m?i giúp tìm ki?m d? dàng h?n?

Thi?t k? m?i c?a menu có cách phan m?c m?i. Gi? ?ay, tên nhóm ???c ch?n s? xu?t hi?n ? ??u màn hình và m?i tab s? ???c phan màu khác nhau. Nh? ?ó, b?n có th? truy c?p nhanh các m?c menu mong mu?n, cho phép b?n thay ??i cài ??t d? dàng ngay c? khi ?ang quay ch?p.?

Cài ??t tên t?p

Theo m?c ??nh, m?i tên t?p ??u b?t ??u b?ng "DSC". Tuy nhiên, b?n có th? s? d?ng máy ?nh ?? thay ??i, ??ng ky và theo ?ó tùy ch?nh ba ky t? ??u c?a tên t?p theo l?a ch?n c?a b?n. ?i?u này giúp ??n gi?n hóa quá trình qu?n ly t?p, ??c bi?t là khi b?n ph?i làm vi?c trên nhi?u máy ?nh.

?ng d?ng máy ?nh PlayMemories?

Ch?p ?nh sáng t?o h?n v?i PlayMemories Camera Apps, d?ch v? t?i xu?ng ?ng d?ng cho phép b?n thêm các ch?c n?ng m?i vào b? tính n?ng trên máy ?nh. Ch?n trong các tính n?ng nh? Time-lapse ?? ghi hình ?nh ? các kho?ng th?i gian ??t s?n r?i k?t h?p chúng l?i, Smart Remote Control ?? ki?m soát cài ??t t? ?i?n tho?i th?ng minh ho?c máy tính b?ng, Sky HDR (hình ?nh d?i ??ng cao), Star Trail, Liveview Grading, Smooth Reflection và các ?ng d?ng khác. L?u y: D?ch v? s?n có tùy theo khu v?c.

Liên k?t th?ng tin v? trí

Sau khi s? d?ng Bluetooth? ?? ghép n?i máy ?nh v?i ?ng d?ng Imaging Edge Mobile cài ??t trên ?i?n tho?i di ??ng ho?c máy tính b?ng t??ng thích, máy ?nh có th? l?y và ghi l?i d? li?u v? trí t? thi?t b? di ??ng. B?n c?ng có th? s? d?ng d? li?u ??a ?i?m có ???c ?? hi?u ch?nh ngày/gi? c?a máy ?nh và cài ??t ??a ?i?m.

?i?u khi?n t? xa m?t ch?m/Chia s? m?t ch?m

?i?u khi?n t? xa m?t ch?m bi?n chi?c ?i?n tho?i th?ng minh ho?c máy tính b?ng c?a b?n thành khung ng?m/?i?u khi?n t? xa. Tính n?ng chia s? m?t ch?m s? truy?n ?nh/video sang thi?t b? c?a b?n ?? chia s? trên m?ng x? h?i. Ch? c?n cài ??t ?ng d?ng Imaging Edge Mobile qua Wi-Fi cho thi?t b? Android có h? tr? NFC r?i ch?m thi?t b? vào máy ?nh ?? k?t n?i. Kh?ng có NFC? Kh?ng v?n ?? gì, vì kh? n?ng t??ng thích m? QR m?i c?ng có th? k?t n?i các thi?t b?.

Capture One (dành cho Sony)

Capture One Express (dành cho Sony) là m?t ph?n m?m ch?nh s?a ?nh mi?n phí, ??t gi?i th??ng cho phép chuy?n d? li?u RAW thành hình ?nh ch?t l??ng cao, qu?n ly t?p ?nh d? dàng c?ng nh? mang ??n các c?ng c? ch?nh s?a m?nh m?. B?n có th? mua Capture One Pro (dành cho Sony) ?? có thêm nhi?u c?ng c? ch?nh s?a h?n n?a cùng kh? n?ng ghi hình vào máy tính.

Các ch?c n?ng ph?i sáng t? ??ng nang cao

Kết hợp xổ sốCùng v?i các ch? ?? ?o sáng ?a ?i?m, ?o sáng theo ?i?m chính gi?a khung hình và ?o sáng ?i?m, máy ?nh còn có nh?ng ch? ?? m?i, trong ?ó có ch? ?? Sáng, t? ??ng phát hi?n khu v?c sáng nh?t trong khung hình và t?p trung ?o ph?i sáng vào khu v?c ?ó ?? tránh cháy sáng; và ch? ?? Trung bình, xác ??nh m?c ?o sáng trung bình cho toàn b? hình ?nh ?? duy trì hi?u su?t theo d?i AE ?n ??nh khi góc ch?p thay ??i, c?ng nh? d? ?oán ???c nh?ng thay ??i c?a AE. Ngoài ra, khi tham s? [Focus Area] (Khu v?c l?y nét) ???c ??t thành [Flexible Spot] (Theo ?i?m linh ho?t) ho?c [Expand Flexible Spot] (Theo ?i?m linh ho?t m? r?ng) thì có th? liên k?t v? trí ?i?m ?o sáng v?i khu v?c l?y nét (có th? ch?n trong ?i?m chính gi?a khung hình/Liên k?t ?i?m l?y nét). H?n n?a, có th? ?i?u ch?nh giá tr? ph?i sáng chu?n t? -1 ??n +1 ?i?m d?ng theo gia s? 1/6 ?i?m d?ng và ??t riêng cho m?i ch? ?? ?o sáng.

??t ?u tiên trong AWB

Kết hợp xổ sốKhi b?n ??t can b?ng tr?ng là T? ??ng và ?èn day tóc ho?c các lo?i ?èn t??ng t? là ngu?n sáng, b?n có th? ??t ?u tiên t?ng màu là [Standard] (Chu?n), [Ambience] (M?i tr??ng) ho?c [White] (Tr?ng). Cài ??t [Ambience] (M?i tr??ng) s? t?o ra t?ng màu ?m; [White] (Tr?ng) tái t?o trung th?c các t?ng màu tr?ng khác nhau.

Ch?c n?ng ?i?u khi?n máy ?nh t? xa nang cao

Khi máy ?nh ???c k?t n?i v?i máy tính, b?n có th? s? d?ng ch?c n?ng ?i?u khi?n máy ?nh t? xa ?? ch?p ?nh ho?c thay ??i cài ??t c?a máy ?nh t? máy tính. V?i k?t n?i máy tính-máy ?nh này, gi? ?ay b?n có th? l?u tr? ?nh t?nh c? trong máy ?nh và máy tính, giúp ki?m tra hình ?nh tr?c quan mà kh?ng c?n r?i v? trí máy ?nh. Gi? ?ay, b?n c?ng có th? ch? truy?n các t?p JPEG (ch? kh?ng ph?i c? t?p JPEG và RAW) sang máy tính, giúp gi?m kh?i l??ng d? li?u t?p và cho phép ki?m tra hình ?nh ???c truy?n g?n nh? ngay l?p t?c.

Ho?t ??ng v?i iMovie và Final Cut Pro X

S?n ph?m này t??ng thích v?i Final Cut Pro X và iMovie.

Ch?c n?ng Remote, Viewer và Edit c?a Imaging Edge?

Nang cao ch?t l??ng ?nh v?i các ?ng d?ng máy tính ?? bàn Imaging Edge. S? d?ng tính n?ng “Remote” (T? xa) ?? ?i?u khi?n vi?c ghi hình t? xa; “Viewer” (Trình xem) ?? nhanh chóng xem tr??c, x?p h?ng và ch?n ?nh trong các th? vi?n ?nh l?n; và “Edit” (Ch?nh s?a) ?? chuy?n d? li?u RAW thành ?nh ch?t l??ng cao ?? g?i ?i. T?n d?ng t?i ?a các t?p RAW c?a Sony và qu?n ly vi?c s?n xu?t hi?u qu? h?n.

Th?ng s? k? thu?t

Máy ?nh ?ng kính r?i APS-C h?ng chuyên nghi?p α6500 có kh? n?ng l?y nét t? ??ng v?i t?c ?? v? ??ch; C?ng ngh? theo d?i l?y nét t? ??ng m?t ?? cao v?i ph?m vi ?i?m l?y nét t? ??ng theo pha toàn di?n; b? nh? ??m nang cao ?? ch?p liên t?c ? t?c ?? lên ??n 11 hình/giay (Hi+); Kh? n?ng ?n ??nh hình ?nh quang h?c 5 tr?c; và ?i?u khi?n l?y nét trên màn hình c?m ?ng.
  • L?y nét t? ??ng nhanh nh?t (0,05 giay ) v?i 425 ?i?m l?y nét t? ??ng theo pha

  • Kh? n?ng ?n ??nh hình ?nh 5 tr?c tích h?p

  • C?m bi?n Exmor CMOS 24,2 megapixel cho ?? nh?y sáng v??t tr?i

  • B? x? ly hình ?nh BIONZ X v?i kh? n?ng tái t?o chi ti?t ?u vi?t

  • Quay phim 4K v?i tính n?ng xu?t ?i?m ?nh ??y ??/kh?ng ghép ?i?m ?nh

Kh? n?ng t??ng thích nhi?u lo?i ?ng kính
??ng ki?nh E-mount cu?a Sony
Lo?i c?m bi?n
C?m bi?n Exmor CMOS, lo?i APS-C (23,5 x 15,6 mm)
S? l??ng ?i?m ?nh (hi?u d?ng)
X?p x? 24,2 MP
?? nh?y ISO (Ch? s? ph?i sáng ?? xu?t)
?nh t?nh: ISO 100-25600 (Có th? cài ??t s? ISO lên ??n ISO 51200 là d?i ISO m? r?ng), T? ??NG (ISO 100-6400, có th? ch?n gi?i h?n trên và gi?i h?n d??i), Phim: T??ng ???ng ISO 100-25600, T? ??NG (T??ng ???ng ISO 100-6400, có th? ch?n gi?i h?n d??i và gi?i h?n trên)
Th?i l??ng pin (?nh t?nh)
X?p x? 310 l?n ch?p (Khung ng?m) / x?p x? 350 l?n ch?p (màn hình LCD) (chu?n CIPA)
Lo?i khung ng?m
Khung ng?m ?i?n t? 1,0 cm (lo?i 0,39) (màu), XGA OLED
Lo?i màn hình
TFT lo?i r?ng 7,5 cm (lo?i 3.0)

Có gì trong h?p

Pin s?c NP-FW50, B? chuy?n ??i AC: AC-UUD12, Day ?eo vai, N?p than máy, N?p c?ng k?t n?i ph? ki?n, Mi?ng ??m khung ng?m, Cáp Micro USB

Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh. Tìm hi?u thêm v? Sony và m?i tr??ng