MáY ?NH ?NG KíNH R?I

Máy ?nh APS-C E-mount cao c?p α6600

ILCE-6600 / ILCE-6600M
?nh c?a Máy ?nh APS-C E-mount cao c?p α6600

Ch? có thân máy

ILCE-6600

31,990,000 VN?

Thân máy + ?ng kính zoom 18-135mm

ILCE-6600M

40,990,000 VN?

B? c?ng c? hoàn ch?nh cho trí t??ng t??ng c?a b?n

α6600 t?p h?p nh?ng tính n?ng ?u vi?t nh?m cung c?p nh?ng gì b?n c?n cho m?i tình hu?ng - L?y nét t? ??ng nhanh, kh? n?ng ?n ??nh hình ?nh t?t và ch?t l??ng hình ?nh tuy?t ??p, pin dung l??ng cao và kh? n?ng quay phim 4K HDR (HLG) chan th?t.

AF siêu nhanh và ghi hình liên t?c
AF siêu nhanh và ghi hình liên t?c
Theo dõi trong th?i gian th?c và L?y nét t? ??ng theo ánh m?t trong th?i gian th?c
Theo d?i trong th?i gian th?c và L?y nét t? ??ng theo ánh m?t trong th?i gian th?c
Kh? n?ng ?n ??nh hình ?nh quang h?c 5 tr?c
Kh? n?ng ?n ??nh hình ?nh quang h?c 5 tr?c
Hình ?nh tuy?t ??p
Hình ?nh tuy?t ??p
Quay phim 4K HDR (HLG) chân th?c
Quay phim 4K HDR (HLG) chan th?c
M?nh m?, b?n b?, linh ho?t
M?nh m?, b?n b?, linh ho?t
AF siêu nhanh và ghi hình liên t?c

[1] Ph?m vi l?y nét t? ??ng theo pha (425 ?i?m) [2] Ph?m vi l?y nét t? ??ng theo nh?n di?n t??ng ph?n (425 ?i?m)

AF ?áng tin c?y và ?n ??nh

Kết hợp xổ sốVùng AF r?ng, t?c ?? AF siêu nhanh và theo d?i ??i t??ng ?n ??nh

Các ?i?m l?y nét phan b? dày ??c chi?m kho?ng 84% di?n tích hình ?nh và h? th?ng Fast Hybrid AF k?t h?p AF nh?n di?n theo pha và AF nh?n di?n t??ng ph?n t?t nh?t ?? ??t ???c t?c ?? nh?n di?n 0,02 giay Kết hợp xổ số hàng ??u th? gi?i. Khi ??i t??ng chuy?n ??ng, các ?i?m AF ??nh v? dày ??c xung quanh ??i t??ng ???c kích ho?t ?? theo d?i chính xác.

L?Y NÉT 4D
Tìm hi?u thêm v? 4D FOCUS
Ghi hình liên t?c nhanh v?i AF/AE ? t?c ?? t?i 11 hình/giây
Ghi hình liên t?c nhanh v?i AF/AE ? t?c ?? t?i 11 hình/giay

Ch?p ??n 11 hình/giay v?i ?? tr? hi?n th? t?i thi?u và 8 hình/giay v?i d?ng xem tr?c ti?p, liên t?c t?i 116 ki?u ? ??nh d?ng JPEG (Tiêu chu?n). Kh? n?ng xem tr??c cài ??t r? ràng trên khung ng?m ?i?n t? và màn hình hi?n th? g?n v?i th?i gian th?c t?ng ?áng k? hi?u qu? ghi hình c?nh hành ??ng.

Ch?p liên t?c th?t êm, ??m b?o yên l?ng
Ch?p liên t?c th?t êm, ??m b?o yên l?ng

Khi c?n yên t?nh tuy?t ??i, máy ?nh ch?p im l?ng kh?ng ti?ng màn tr?p ??n 8 hình/giayKết hợp xổ số c? ? ch? ?? AF-C. K?t h?p v?i L?y nét t? ??ng theo ánh m?t trong th?i gian th?c ho?c Theo d?i trong th?i gian th?c, ph?m vi tùy ch?n ch?p m? r?ng ?áng k?.

Theo d?i trong th?i gian th?c và L?y nét t? ??ng theo ánh m?t trong th?i gian th?c
B?t ??u theo dõi ngay l?p t?c
B?t ??u theo d?i ngay l?p t?c?

B?t ??u theo d?i trong th?i gian th?c b?ng cách nh?n nút ch?p n?a ch?ng ho?c ch? c?n ch?m ?? ch?n ch? th? và b?t ??u theo d?i. B?n c?ng có th? gán l?nh “Theo d?i” cho phím tùy ch?nh và nh?n vào ?ó ?? b?t ??u theo d?i.

Theo dõi ch? th? d?a trên Trí tu? nhân t?o (AI)
Theo d?i ch? th? d?a trên Trí tu? nhan t?o (AI)

Các h? th?ng theo d?i c?a máy ?nh d?a vào các thu?t toán nh?n d?ng AI ??c ?áo, x? ly th?ng tin kh?ng gian bao g?m d? li?u màu s?c, hoa v?n (?? sáng) và kho?ng cách (?? sau), c?ng nh? theo d?i m?t và khu?n m?t ch? th?, ngay trong th?i gian th?c và v?i t?c ?? cao.

Kết hợp xổ số?(1) Khu?n m?t [AI]? (2) M?t [AI]? (3) Màu s?c? (4) Hoa v?n? (5) Kho?ng cách? (6) Thu?t toán nh?n d?ng ch? th? (AI)

L?y nét t? ??ng theo m?t ng??i theo th?i gian th?c
L?y nét t? ??ng theo ánh m?t trong th?i gian th?c dành cho ng??i

Khi ??i t??ng b?n ch?p chan dung ?ang di chuy?n, Eye AF trong th?i gian th?c giúp phát hi?n và theo d?i theo ánh m?t liên t?c, ?n ??nh ?? duy trì ?? nét. Tính n?ng này c?ng ho?t ??ng khi khu?n m?t b? ?n m?t ph?n, ng??c sáng ho?c quay xu?ng d??i.?

L?y nét t? ??ng th?i gian th?c theo m?t ??ng v?t
L?y nét t? ??ng th?i gian th?c theo m?t ??ng v?t

Các thu?t toán nh?n di?n theo m?t t??ng t? cho nh?ng b?c ?nh ch?p chan dung ng??i ??p tuy?t v?i thì nay c?ng ?? ???c ?i?u ch?nh cho ??ng v?t Kết hợp xổ số ?? b?n có ???c nh?ng b?c ?nh ch?p chan dung thú c?ng và ??ng v?t hoang d? ??p m?t.

Ch?n Eye AF ph?i/trái b?ng m?t thao tác ch?m
Ch?n Eye AF ph?i/trái b?ng c?m ?ng

B?n kh?ng ch? có th? ?u tiên m?t trái ho?c m?t ph?i c?a ??i t??ng trong cài ??t, th?m chí b?n còn có th? th?c hi?n ?i?u ?ó ch? b?ng m?t thao tác ch?m ??n gi?n vào màn hình theo d?i c?a máy ?nh.

Chuy?n ti?p l?y nét m??t mà
Chuy?n ti?p l?y nét m??t mà

Tùy thu?c vào tình tr?ng c?a ??i t??ng b?n ?ang theo d?i, vùng l?y nét s? chuy?n ??i t? ??ng và li?n m?ch gi?a khu?n m?t và ??i m?t c?a ??i t??ng.

Theo dõi th?i gian th?c cùng Theo dõi c?m ?ng
Theo d?i th?i gian th?c cùng Theo d?i c?m ?ng

Kết hợp xổ sốV?i ch?c n?ng Theo d?i c?m ?ng, b?n ch? c?n ch?m vào màn hình ?? b?t ??u Theo d?i th?i gian th?c cho ?nh t?nh ho?c phim.

Kh? n?ng ?n ??nh hình ?nh quang h?c 5 tr?c
Ki?m soát l?ch d?c và l?ch ngang
Ki?m soát l?ch d?c và l?ch ngang

Kết hợp xổ sốBù ?? rung l?c ? ph??ng d?c, hay còn g?i là rung l?c d?c và ngang, ??c bi?t th??ng g?p khi ch?p v?i tiêu c? dài.

Các tr?c ngang và d?c
Các tr?c ngang và d?c

Kết hợp xổ sốBù ?? rung l?c c?a máy ?nh theo chi?u ngang và d?c, th?y r? nh?t khi phóng ??i l?n trong ch? ?? ch?p macro.

Bù ?? l?n
Bù ?? l?n

Bù ?? rung l?c theo tr?c xoay ho?c quay, th?y r? nh?t khi c?m máy trên tay và quay phim trong th?i gian dài.?

Cách th?c ho?t ??ng c?a c? ch? ?n ??nh hình ?nh quang h?c
Cách th?c ho?t ??ng c?a c? ch? ?n ??nh hình ?nh quang h?c

C? ch? ?n ??nh hình ?nh quang h?c 5 tr?c trong than máy ???c s? d?ng trên các máy ?nh full-frame danh ti?ng c?a chúng t?i ?? ???c ch?n làm b? ph?n ?n ??nh cho c?m bi?n APS-C trên α6600. D?a vào c?m bi?n con quay có ?? chính xác cao, c? ch? này phát hi?n và bù ?? rung máy ?nh theo n?m tr?c, bao g?m tr?c góc (d?ch chuy?n và ch?ch), tr?c ngang, tr?c d?c và tr?c xoay, ?? ?n ??nh t??ng ???ng v?i cài ??t màn tr?p nhanh h?n 5 b??c.

Hình ?nh tuy?t ??p
Ch?t l??ng hình ?nh cao nh? thi?t k?
Ch?t l??ng hình ?nh cao nh? thi?t k?

C?m bi?n APS-C CMOS Exmor? và b? x? ly hình ?nh BIONZ X? th? h? m?i nh?t

C?m bi?n hình ?nh APS-C 24,2 MPKết hợp xổ số ???c t?i ?u hóa ?? cho hi?u qu? thu ánh sáng t?t, ph?m vi ?? nh?y r?ng và kh? n?ng ho?t ??ng v?i ?? nhi?u th?p ngay c? ? cài ??t ISO cao. K?t h?p v?i b? x? ly hình ?nh BIONZ X th? h? m?i nh?t, c?m bi?n mang l?i ?? nét hình ?nh tuy?t v?i và kh? n?ng tái t?o k?t c?u n?i b?t.

?? nhi?u th?p cho ?? nh?y sáng ISO cao

Kết hợp xổ sốTrên ph?m vi ?? nh?y l?n ISO 100-32000 (m? r?ng thành ISO 50-102400), α6600 ho?t ??ng v?i ?? nhi?u th?p xu?t s?c cho hình ?nh ch?t l??ng cao ngay c? trong m?i tr??ng thi?u sáng.

?? nhi?u th?p cho ?? nh?y sáng ISO cao
Tái t?o màu s?c hi?u qu? h?n
Tái t?o màu s?c hi?u qu? h?n

Các thu?t toán ???c k? th?a t? các máy ?nh full-frame ???c ?ánh giá cao c?a chúng t?i s? ??m nhi?m vi?c tái t?o màu s?c trung th?c cho α6600. Kh? n?ng th? hi?n t?ng màu da c?ng nh? màu s?c r?c r? c?a hoa ???c c?i thi?n ?áng k?. Nh?ng hình r?ng c?a và màu gi? c?ng b? lo?i b?.?

Quay phim 4K HDR (HLG) chan th?c
Kh? n?ng làm phim linh ho?t

Kh? n?ng ??c toàn b? ?i?m ?nh mà kh?ng ghép ?i?m ?nh cho phép quay phim 4K ?? phan gi?i cao, ??ng th?i c?u hình ?nh HLG (Hybrid Log-Gamma) m?i h? tr? HDR t?c thì. C? ch? ?n ??nh hình ?nh tinh t? góp ph?n hoàn thi?n hình ?nh.?

Duy trì l?y nét ch? th??

Ho?t ??ng cùng nhau, h? th?ng L?y nét t? ??ng Fast Hybrid cùng các tính n?ng Theo d?i trong th?i gian th?c và L?y nét t? ??ng theo ánh m?t trong th?i gian th?c c?a máy ?nh duy trì l?y nét ch? th? ?n ??nh và ?áng tin c?y, ?? b?n có th? t?p trung sáng t?o làm phim.?

Ghi hình cách qu?ng t?o ra nh?ng b? phim tua nhanh th?i gian

Kh? n?ng c?a máy ?nh bao g?m Ghi hình cách qu?ng tích h?p s?n nh?m t?o nên các video tua nhanh th?i gian v?i th?i kho?ng ghi hình có th? l?a ch?n t? 1-60 giay. Nh?ng hình ?nh ch?p ???c có th? ???c k?t h?p ? ?? phan gi?i cao trên máy tính và xem b?ng ch?c n?ng xem tr??c bi?n t?c ??n gi?n trên máy ?nh.

H? tr? quay S-Log
H? tr? quay S-Log

Các ???ng cong Gamma S-Log3 và S-Log2 có d?i t?n r?ng (lên t?i 1300% Rec.709) nh?m gi?m thi?u hi?n t??ng ám tr?ng và ám ?en, cho phép ph?m vi phan lo?i màu r?ng h?n ? khau h?u k? .

Quay chuy?n ??ng ch?m & nhanh
Quay chuy?n ??ng ch?m & nhanh

B?n có th? quay phim ? ch? ?? chuy?n ??ng ch?m (t?i ?a 5 l?n) và chuy?n ??ng nhanh (lên ??n 60 l?n) ngay trên máy ?nh ho?c s? d?ng video Full HD 120 hình/giay ?? t?o c?nh quay chuy?n ??ng ch?m ch?t l??ng cao ? khau h?u k?.

Thêm ?i?u khi?n ch?m, m? r?ng ph?m vi thao tác
Thêm ?i?u khi?n ch?m, m? r?ng ph?m vi thao tác

B?n v?n có th? s? d?ng các thao tác ch?m thu?n ti?n nh? L?y nét c?m ?ng và Theo d?i c?m ?ng có s?n trên màn hình α6600Kết hợp xổ số ngay c? khi máy ?nh k?t n?i v?i màn hình bên ngoài.

Câu chuy?n mang phong cách c?a riêng b?n
Cau chuy?n mang phong cách c?a riêng b?n

Máy ?nh α6600 ???c thi?t k? ?? t?o nên nh?ng b? phim h?p d?n, ?? nh?ng ng??i chuyên nghi?p và ?am mê có th? chia s? cau chuy?n c?a mình. Màn hình l?t nghiêng 180° giúp t? ?óng khung d? dàng khi vlog ho?c ch?p ? các góc khó. ?m thanh chuyên nghi?p ???c h? tr? v?i m?t gi?c micro ngoài và gi?c c?m tai nghe ?? theo d?i. Báng tay c?m ???c c?i thi?n ch?c ch?n h?n và tho?i mái khi ghi trong nhi?u gi?. ? ??

M?nh m?, b?n b?, linh ho?t?
Pin Z dung l??ng cao cho phép ch?p trong th?i gian dài
Pin Z dung l??ng cao cho phép ch?p trong th?i gian dài

?? h? tr? các bu?i ch?p hình dài h?n, máy ?nh α6600 ???c trang b? pin dung l??ng cao c?ng nh? pin c?a nhi?u máy ?nh full-frame c?a chúng t?i Kết hợp xổ số, mà v?n ??m b?o ???c ?? m?ng cho máy ?nh.

Thân máy b?ng h?p kim magiê ch?ng b?i và ch?ng ?m
Than máy b?ng h?p kim magiê ch?ng b?i và ch?ng ?m

Máy ?nh này có kh? n?ng ch?ng b?i và ch?ng ?m Kết hợp xổ số, v?i n?p trên, n?p tr??c, khung bên trong và n?p sau ???c làm t? h?p kim magiê nh? nh?ng ch?c ch?n.

Các tính n?ng tùy ch?nh
Các tính n?ng tùy ch?nh

Kết hợp xổ sốM?i nút trong t?ng s? 11 nút trên máy ?nh có th? ???c gán t? 1 ??n 91 ch?c n?ng khác nhau và các ch?c n?ng này c?ng có th? ???c gán cho vòng xoay và núm xoay ?i?u khi?n. Menu c?a t?i cho phép b?n ??ng ky 30 m?c menu khác nhau.

Ch?c n?ng Remote, Viewer và Edit c?a Imaging Edge™
Ch?c n?ng Remote, Viewer và Edit c?a Imaging Edge?

Nang cao hi?u ?ng nhi?p ?nh v?i ?ng d?ng máy tính Imaging Edge. Dùng “Remote” ?? ?i?u khi?n, theo d?i ghi hình tr?c ti?p trên màn hình máy tính c?a b?n; “Viewer” ?? xem tr??c, ?ánh giá, ch?n ?nh nhanh t? các th? vi?n ?nh l?n; và “Edit” ?? chuy?n d? li?u RAW thành ?nh ch?t l??ng cao ?? truy?n. T?n d?ng t?i ?a các t?p tin RAW c?a Sony và qu?n ly s?n xu?t hi?u qu? h?n.

Minh h?a
Imaging Edge? Webcam

Nh? ?ng d?ng Imaging Edge Webcam, b?n có th? d? dàng dùng máy ?nh Sony làm webcam ch?t l??ng cao v?i kh? n?ng t??ng thích r?ng ?? livestream và t? ch?c h?i th?o ?n t??ng.

T?i xu?ng tài li?u qu?ng cáo
T?i xu?ng tài li?u qu?ng cáo

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

α6600 s? h?u hi?u su?t và nhi?u tính n?ng tuy?t v?i trong m?t than máy nh? g?n, v?i t?c ?? AF nhanh nh?t th? gi?i, ph?m vi AF r?ng và kh? n?ng theo d?i ch? th?. C? ch? ch?ng rung hình ?nh quang h?c 5 tr?c ??m b?o ch?t l??ng hình ?nh tuy?t ??p ?? quay phim 4K HDR (HLG) ?? phan gi?i cao và ch?p ?nh t?nh, trong khi pin dung l??ng cao cùng gi?c c?m micro và tai nghe h? tr? cho vi?c làm phim c?a b?n.
  • AF nhanh 0,02 giay, v?i 425 ?i?m l?y nét t? ??ng theo pha

  • Theo d?i trong th?i gian th?c và L?y nét t? ??ng theo ánh m?t trong th?i gian th?c ?? phát hi?n và khóa nét vào các ch? th? chuy?n ??ng

  • C? ch? ch?ng rung hình ?nh quang h?c 5 tr?c giúp ghi hình ch?c tay

  • C?m bi?n hình ?nh CMOS Exmor? APS-C 24,2 megapixel

  • Quay phim 4K HDR (HLG) ?? phan gi?i cao, v?i các tính n?ng phim ?a d?ng

Kh? n?ng t??ng thích nhi?u lo?i ?ng kính
??ng ki?nh E-mount cu?a Sony
Lo?i c?m bi?n
C?m bi?n Exmor CMOS, lo?i APS-C (23,5 x 15,6 mm)
S? l??ng ?i?m ?nh (hi?u d?ng)
X?p x? 24,2 MP
?? nh?y ISO (Ch? s? ph?i sáng ?? xu?t)
Phim: T??ng ???ng ISO 100-32000, T? ??NG (T??ng ???ng ISO 100-6400, có th? ch?n gi?i h?n d??i và gi?i h?n trên), T? ??NG (ISO 100-6400, có th? ch?n gi?i h?n d??i và gi?i h?n trên), ?nh t?nh: ISO 100-32000 (có th? ??t các s? ISO nang c?p t? ISO 50 ??n ISO 102400 làm d?i ISO m? r?ng),
Th?i l??ng pin (?nh t?nh)
X?p x? 720 l?n ch?p (Khung ng?m) / X?p x? 810 l?n ch?p (màn hình LCD) (Chu?n CIPA)
Lo?i khung ng?m
Khung ng?m ?i?n t? 1,0 cm (lo?i 0,39) (màu)
Lo?i màn hình
TFT lo?i r?ng 7,5 cm (lo?i 3.0)
Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh. Tìm hi?u thêm v? Sony và m?i tr??ng

Gi?i th??ng

Gi?i th??ng