α7C

Kích th??c nh?,
s?c m?nh full-frame

Khi k?t h?p v?i ?ng kính FE 28-60 mm F4-5.6, α7C mang ??n ch?t l??ng full-frame v??t tr?i v?i h? th?ng máy ?nh và ?ng kính nh?, nh? nh?t th? gi?iKết hợp xổ số. Tuy nh? g?n nh?ng s?n ph?m ?áp ?ng m?i k? v?ng v? ch?t l??ng hình ?nh, l?y nét t? ??ng và t?c ??, x?ng t?m m?t thi?t b? toàn n?ng ?? b?n nang t?m sáng t?o trên m?i hành trình.

MáY ?NH ?NG KíNH R?I

Máy ?nh full-frame nh? g?n Alpha 7C

ILCE-7C / ILCE-7CL
Hình ?nh s?n ph?m

silverblack

Ch? có thân máy

ILCE-7C

41,990,000 VN?

Thân máy + ?ng kính zoom 28-60 mm

ILCE-7CL

48,990,000 VN?

? ?
Th? hi?n tr?n v?n b?n than

Hi?u su?t m?nh m? và ch?t l??ng hình ?nh v??t tr?i

Dù than máy ?nh có kích th??c nh? g?n (nh? và nh? nh?t th? gi?iKết hợp xổ số) nh?ng α7C mang ??n ch?t l??ng hình ?nh ?áng kinh ng?c cho c? ?nh t?nh và phim, ?úng nh? nh?ng gì b?n mong ??i ? máy ?nh full-frame. Kh? n?ng l?y nét t? ??ng nhanh, r?ng và ?n ??nh, tính n?ng ch?p liên t?c t?c ?? cao cùng màn hình LCD ?a góc ti?n l?i giúp b?n ghi l?i hành ??ng ngay khi x?y ra.?

Hình ?nh s?n ph?m
Hi?u su?t full-frame dù thi?t k? nh?
Hình ?nh ví d?
Hình ?nh full-frame ??c ?áo
Hình ?nh ví d?
C?ng ngh? ph?c v? hình ?nh
Hình ?nh cách th?c s? d?ng
Làm phim ??y sáng t?o
Hình ?nh cách th?c s? d?ng
Thi?t k? cho kh? n?ng s? d?ng t?i ?u
Hi?u su?t full-frame dù thi?t k? nh?
Ch?t l??ng v??t tr?i cho ?nh t?nh và phim

Ch?t l??ng hình ?nh ?n t??ng ch? có ???c nh? c?m bi?n full-frame

Ch?t l??ng full-frame trong than máy nh? g?n

Kh? n?ng thu sáng ?u vi?t mang ??n hình ?nh ch?t l??ng cao, có ?? nhi?u th?p

Kết hợp xổ sốC?m bi?n l?n h?n s? cho ra hình ?nh ??p h?n và c?m bi?n full-frame c?a α7C l?n h?n nhi?u so v?i c?m bi?n trong ?i?n tho?i th?ng minh, máy ?nh k? thu?t s? nh? g?n và máy ?nh ?ng kính r?i APS-C cùng c?. Nh? kh? n?ng thu sáng t?ng lên, b?n s? có ???c nh?ng b?c ?nh ch?t l??ng chuyên nghi?p v?i ?? nhi?u gi?m, các chi ti?t ???c gi? l?i nhi?u h?n ? c? vùng sáng và vùng t?i.

T?o nên s? khác bi?t v?i c?m bi?n l?n h?n

V?i c?m bi?n full-frame, b?n s? ch?p ???c nh?ng b?c ?nh ?n t??ng ch? có th? ??t ???c ? ??nh d?ng này. C?m bi?n c?a α7C có kích th??c g?p h?n hai l?n c?m bi?n trên máy ?nh APS-C có c? than máy t??ng t? và l?n h?n c?m bi?n trên ?i?n tho?i th?ng minh ??n 30 l?n, cho hình ?nh ?n t??ng v?i ?? sau và chi ti?t phong phú h?n.

Minh h?a

[1]Kích th??c ??y ?? [2]APS-C [3]Micro Four Thirds [4]1 inch [5]1/2.3~1/3.4 inch

Kích th??c nh? g?n, v?n hành d? dàng

α7C ???c thi?t k? g?n nh? và di ??ng mà kh?ng ?nh h??ng ??n hi?u su?t máy ?nh full-frame ?ích th?c. M?c tiêu này ?? ???c th?c hi?n b?ng cách phát tri?n các thành ph?n c? h?c m?i, ch?ng h?n nh? nút ch?p ti?t ki?m kh?ng gian và b? ph?n ch?ng rung quang h?c, cùng v?i các c?i ti?n v? b? c?c và c?u trúc.?

Hình ?nh full-frame ??c ?áo
T?n h??ng l?i th? c?a full-frame

C?m bi?n full-frame c?a α7C kh?ng ch? thu nh?n ???c nhi?u ánh sáng h?n mà còn có th? t?ng c??ng ?? sau ?nh, d?i t?n ??ng và chi ti?t nh? kích th??c c?m bi?n và ?i?m ?nh l?n.?

Hình ?nh ví d?
Ghi l?i m?i v? ??p c?a th? gi?i

C?m bi?n Exmor R? CMOS 24,2 MP k?t h?p v?i b? x? ly BIONZ X? c?a Sony ?? mang ??n kh? n?ng tái t?o màu s?c tuy?t v?i cùng d?i t?n ??ng r?ng 15 b??c d?ngKết hợp xổ số, giúp ghi l?i chi ti?t và s? chuy?n ti?p m??t mà trong m?i ?i?u ki?n ánh sáng, dù là ?nh t?nh hay phim.

Hình ?nh ví d?
Hình ?nh ??p, dù ? t?c ?? màn tr?p nhanh và ánh sáng y?u

Kích th??c ?i?m ?nh l?n h?n trên c?m bi?n s? t?ng t? l? nhi?u tín hi?u, mang ??n hình ?nh ??p v?i k?t c?u và các vùng t?i chi ti?t h?n. Tính n?ng gi?m nhi?u ??c bi?t có hi?u qu? khi dùng ?? nh?y sáng ISO trung bình và cao ?? ghi hình ch? th? chuy?n ??ng nhanh ho?c thi?u sáng. ISO 100-51200 tiêu chu?n có th? m? r?ng thành ISO 50-204800.?

?ng kính phù h?p v?i phong cách riêng c?a b?n

Kết hợp xổ sốDòng E-mount ?a d?ng, t? góc r?ng, ch?p tele, quay video ??n chuyên d?ng

Kết hợp xổ sốDù b?n là nhi?p ?nh gia hay nhà làm phim, nghi?p d? hay chuyên nghi?p, dòng ?ng kính E-mount ?a d?ng v?i h?n 50 lo?i khác nhau s? giúp b?n nang t?m kh? n?ng sáng t?o. Nh?ng ?ng kính full-frame nh? g?n mang ??n hình ?nh có ?? bi?n d?ng c?c th?p, ngay c? ? tiêu c? r?ng, cùng ?? sau ?nh và hi?u ?ng bokeh tuy?t ??p.

M? r?ng tùy ch?n làm phim c?a b?n

??t ??n ngh? thu?t làm phim ?ích th?c v?i kh? n?ng ?i?u khi?n ?u vi?t, ch?t l??ng hình ?nh v??t tr?i và ??ng c?p full-frame.

Minh h?a
Quay phim 4K cho hình ?nh trong phim thêm t??i ??p

?? sau tr??ng ?nh n?ng cho phép t?o hi?u ?ng bokeh, m?t th? m?nh c?a máy ?nh full-frame. Kh? n?ng ??c ??y ?? ?i?m ?nh mà kh?ng c?n ghép ?i?m ?nh cho phép l?y m?u d? t??ng ???ng quay phim 6K, cho hình ?nh r? nét, gi?m hi?n t??ng r?ng c?a và g?n sóng.

Hình ?nh ví d?
M? r?ng kh? n?ng bi?u ??t v?i các tùy ch?n S-Log, HLG và C?u hình ?nh

S-Log3 cho phép ghi l?i d?i t?n ??ng r?ng 14 b??c d?ng, th? hi?n chi ti?t r? nét ? c? vùng sáng và vùng t?i khi x? ly h?u k?. HLG (Hybrid Log-Gamma) h? tr? phát l?i tr?c ti?p và quy trình làm vi?c liên quan ??n HDR, còn C?u hình ?nh có nhi?u cài ??t dành cho vi?c ch?p ?nh.

C?ng ngh? ph?c v? hình ?nh
Ghi l?i hành ??ng t?c thì, chi ti?t ??p mê li?

Kết hợp xổ sốTính n?ng AF hi?n ??i và kh? n?ng ch?p liên t?c t?c ?? cao ??m b?o b?n kh?ng b? l? b?t k? kho?nh kh?c quan tr?ng nào. B? ph?n ch?ng rung hi?nh a?nh quang ho?c c?a α7C mang ??n s? ?n ??nh ?? b?n tho?i mái quay phim, ch?p ?nh mà kh?ng lo b? m?.

Minh h?a
Tính n?ng AF siêu chính xác nhanh chóng tìm ch? th? và gi? nét ?n ??nh

α7C t?n d?ng nh?ng c?i ti?n v? l?y nét t? ??ng trong m?u α9 tr? danh, v?i tính n?ng 4D FOCUS ??c ?áo cho phép l?y nét nhanh và theo d?i ?n ??nh trên ph?m vi r?ng. T?ng c?ng 693 ?i?m l?y nét t? ??ng theo pha bao ph? kho?ng 93% vùng ?nh.?

Hình ?nh ví d?
B?t tr?n kho?nh kh?c, dù ch? th? chuy?n ??ng nhanh

?? ch?p các ch? th? chuy?n ??ng t?t h?n, α7C s? ch?p liên t?c ? t?c ?? lên ??n 10 hình/giay có theo d?i AF/AE và lên ??n 8 hình/giay trong ch? ?? xem tr?c ti?p. Máy c?ng h? tr? ch?p yên l?ng ? t?c ?? lên ??n 10 hình/giay có theo d?i AF/AE.

Ph? thu?c vào kh? n?ng theo d?i ch? th? liên t?c

Theo d?i t?c thì dùng AI th?ng minh c?a Sony và AF t?c thì theo ánh m?t

Kết hợp xổ sốKh? n?ng theo d?i ch? th? ?n ??nh cho ?nh chan dung hoàn m? h?n. Gi?ng các model tr??c, b?n có th? ng?m vào ch? th? r?i nh?n n?a ch?ng nút ch?p c?u hình s?n ?? b?t ??u AF theo ánh m?t trong th?i gian th?c. α7C có m?t tính n?ng m?i cho phép kích ho?t Theo d?i trong th?i gian th?c b?ng nút AF-ON c? khi kh?ng ? ch? ?? AF-C, ?? b?n có th? dùng Theo d?i trong th?i gian th?c ngay l?p t?c. ?i?m l?y nét v?n ???c duy trì c? khi khu?n m?t b? che khu?t m?t ph?n ho?c ch? th? ?eo kính.

Hình ?nh ví d?
Hình ?nh ví d?
Ch?p chan dung ??ng v?t v?i ?i?m l?y nét hoàn h?o

AF t?c thì theo m?t ??ng v?t s? theo d?i và l?y nét vào m?t ??ng v?t

Ch?p ?nh thú c?ng và các loài v?t khác tr? nên d? dàng h?n nhi?u nh? thu?t toán AF hi?n ??i c?a Sony. Máy ?nh s? t? ??ng phát hi?n và theo d?i m?t ??ng v?t th?t nhanh và chính xác, thay vì t?p trung vào ??u m?i hay ria, ?? ?i?m l?y nét lu?n r? ràng – và b?n kh?ng c?n ph?i làm gì c?. Tính n?ng này ho?t ??ng t?t c? khi có ch??ng ng?i v?t trong t?m ng?m ho?c khi máy ?nh thay ??i h??ng ngang/d?c.

Ch?p ?nh t?nh và quay phim c?m tay ?áng tin c?y

Phóng to, ch?p c?n c?nh và ch?p c?nh ?êm v?i ?? r? t?t h?n

B? ph?n ?n ??nh hình ?nh quang h?c 5 tr?c c?a α7C s? bù cho 5 lo?i rung máy ?nh mà v?n ??m b?o ch?t l??ng hình ?nh, dù ghi hình kh?ng dùng gimbal hay ghi hình trong bóng t?i. N?m lo?i rung là: [1, 2] rung góc (ch?ch d?c và ch?ch ngang) có xu h??ng x?y ra trên ?ng kính ch?p tele, [3, 4] rung do d?ch chuy?n (tr?c X và Y), d? nh?n th?y h?n khi t?ng ?? phóng ??i, và [5] rung do xoay (xoay trên tr?c Z) ?nh h??ng ??n ?nh và video ban ?êm.

Minh h?a
Làm phim ??y sáng t?o
Ch?t l??ng hình ?nh full-frame dành cho các nhà làm phim

V?i màn hình ?a góc, m? sang bên c?a α7C, vi?c xem ?nh tr? nên th?t d? dàng, ngay c? khi g?n mic, dùng gimbal hay khi ghi hình ? nhi?u v? trí khác nhau. Kh?ng nh?ng th?, b?n có th? s? d?ng các thi?t b? yêu thích th?ng qua gi?c c?m tai nghe và mic. Pin dung l??ng l?n cho b?n tho?i mái ghi hình trong th?i gian dài. Tóm l?i, α7C là l?a ch?n hoàn h?o dành cho vlogger và nh?ng ng??i sáng t?o khác.

S?n xu?t phim th?t d? dàng

G?n nh? và di ??ng ngay c? khi ?i kèm ph? ki?n báng tay c?m tùy ch?n

Màn hình LCD m? sang bên giúp vi?c t? quay vlog tr? nên d? dàng, cùng v?i báng tay c?m và mic tùy ch?n t?o thành s? k?t h?p hoàn h?o ?? quay vlog kh?ng day. Ngoài ra, kh? n?ng h? tr? mic k? thu?t s? s? mang ??n am thanh c?c k? r? nét. Video ??nh d?ng d?c ph? bi?n c?ng ???c h? tr?, v?i vi?c s? d?ng siêu d? li?u ?? cho phép phát l?i và ch?nh s?a c?nh ?? quay theo h??ng d?c mà kh?ng c?n xoay l?i.

Hình ?nh cách th?c s? d?ng
Báng tay c?m h? tr? quay vlog t?c thì, ??ng c?p cao

Báng tay c?m Bluetooth? GP-VPT2BT tùy ch?n s? ?i?u khi?n thao tác quay và zoom, ??ng th?i có th? làm chan máy ?? ghi hình r?nh tay. V?i nút tùy ch?nh và kh? n?ng ?i?u ch?nh góc máy ?nh d? dàng, s?n ph?m là l?a ch?n hoàn h?o ?? ghi hình hi?u qu?.?

Hình ?nh ví d?
Zoom 2x r? nét cho tùy ch?n ghi hình linh ho?t

Tính n?ng Zoom hình ?nh r? nét c?a Sony s? duy trì ?? phan gi?i c?a ch? th? mà h?u nh? kh?ng ?nh h??ng ??n ch?t l??ng hình ?nh. B?n th?m chí có th? dùng ?ng kính l?y nét ??n làm ?ng kính zoom, v?i ?? phóng ??i lên ??n 2 l?n.

Hình ?nh cách th?c s? d?ng
Giao di?n am thanh k? thu?t s? ?? ghi am r? ràng

Khi dùng Micro shotgun ECM-B1M hay B? chuy?n ??i XLR-K3M c?a Sony qua c?ng MI (C?ng k?t n?i ph? ki?n ?a n?ng), am thanh s? truy?n ?i d??i d?ng tín hi?u s?, cho phép ghi am ch?t l??ng cao v?i ch?t l??ng kh?ng gi?m và c?ng kh?ng c?n thêm cáp am thanh.?

M? r?ng s?c sáng t?o v?i nh?ng hi?u ?ng ??c bi?t
Hình ?nh cách th?c s? d?ng
Tinh ch?nh ?? nh?y chuy?n ch? th? AF ?? l?y nét ?n ??nh ho?c chuy?n ?i?m l?y nét?

Kết hợp xổ sốCó th? ?i?u ch?nh ?? nh?y AF trong tình hu?ng có nhi?u ch? th? chuy?n ??ng. Có các c?p t? "1. Persistent" (?n ??nh) ?? duy trì l?y nét ?n ??nh vào ch? th? ban ??u ??n "5. Sensitive" (Nh?y) ?? d? dàng chuy?n sang các ch? th? khác.

Hình ?nh cách th?c s? d?ng
?i?u khi?n t?c ?? chuy?n ?i?m l?y nét b?ng T?c ?? chuy?n AF

Khi ?i?m l?y nét t? ??ng kh?ng chuy?n t? ch? th? này sang ch? th? khác, b?n có th? ch? ??nh t?c ?? chuy?n. Có b?y c?p chuy?n ?i?m l?y nét, t? chuy?n m??t, t?c ?? ch?m ??n chuy?n nhanh.?

Ghi hình chuy?n ??ng ch?m và chuy?n ??ng nhanh

Quay trong máy ?nh ch?m h?n ??n 5x ho?c nhanh h?n ??n 60x so v?i th?c t?

Thay ??i nh?p ?? c?a c?nh quay là m?t y?u t? sáng t?o khác mà b?n có th? thêm vào phim và ch? ?? S&Q?c?a α7C giúp vi?c này tr? nên d? dàng. Ch? ?? này h? tr? quay phim Full HD t?c ?? cao ? t?c ?? 120 hình/giay. Máy ?nh có th? x? ly c? hi?u ?ng chuy?n ??ng ch?m và chuy?n ??ng nhanh v?i t?c ?? khung hình t? 1-120 hình/giay?. K?t qu? thu ???c là nh?ng c?nh quay ch?m h?n ??n 5 l?n ho?c nhanh h?n ??n 60 l?n so v?i hành ??ng th?c t?.

D? dàng t?o hi?u ?ng hình ?nh cho phim

Các tính n?ng Hi?u ?ng ?nh, Ki?u sáng t?o và C?u hình ?nh giúp b?n d? dàng m? r?ng s?c sáng t?o khi quay phim nh? nh?ng hi?u ?ng hình ?nh và cài ??t ?a d?ng, t? c?p c? b?n ??n chuyên nghi?p. V?i Hi?u ?ng ?nh và Ki?u sáng t?o, máy ?nh s? x? ly m?i vi?c nên b?n kh?ng c?n th?c hi?n ch?nh màu ? khau h?u k?.

Hình ?nh ví d?
Thi?t k? cho kh? n?ng s? d?ng t?i ?u
?áng tin c?y và tr?c quan, v?i kh? n?ng k?t n?i kh?ng day ti?n l?i
Minh h?a
Màn hình LCD m? sang bên giúp thao tác linh ho?t?

B?ng c?m ?ng lo?i 3.0 g?m 921 nghìn ?i?mKết hợp xổ số, có th? xoay ngang 176° và xoay d?c 270°. S? d?ng tính n?ng L?y nét c?m ?ng ?? chuy?n ?i?m l?y nét t?c thì ho?c tính n?ng Ch?p c?m ?ng ?? l?y nét và ch?p ?nh t?nh mà ch? c?n ch?m vào màn hình.

Hình ?nh s?n ph?m
S?c pin d? dàng c? khi ?ang ghi hình? ??

Pin Z dung l??ng l?n n?m trong than máy nh? g?n c?a α7C có th? t?n d?ng ngu?n c?p qua USB. B?n ch? c?n dùng cáp USB Type-C? ?? s?c và th?m chí có th? ghi hình khi ?ang s?c.?

Minh h?a
C?u trúc ch?c ch?n có kh? n?ng ch?ng b?i và ch?ng ?m

N?p trên, n?p tr??c và n?p sau c?a máy ?nh ???c làm t? h?p kim ma nhê nh? có ?? c?ng cao, trong khi c? than máy ???c b?t kín ?? gi?m thi?u b?i và h?i ?m ?i vào máy.

Hình ?nh cách th?c s? d?ng
Ghi hình t? xa b?ng thi?t b? di ??ng và PC?

Kh? n?ng Wi-Fi? c?a α7C giúp b?n d? dàng thi?t l?p ghi hình t? xa. B? trí máy ?nh ? xa r?i ch?p ?nh selfie ho?c quay vlog, dùng PC, ?i?n tho?i th?ng minh ho?c máy tính b?ng ?? xem tr??c, ?i?u ch?nh cài ??t và thao tác v?i nút ch?p.?

Hình ?nh cách th?c s? d?ng
Truy?n nhanh sang thi?t b? di ??ng ?? chia s? lên m?ng x? h?i

B?n có th? truy?n ?nh, video sang th?ng ?i?n tho?i th?ng minh và máy tính b?ng ngay t?i ch? ?? d? dàng xem, chia s? và l?u tr? qua Wi-Fi? 2,4 ho?c 5 GHzKết hợp xổ số. M?t s? thi?t b? h? tr? truy?n m?t ch?m, còn s? khác c?n quét m? QR ?? k?t n?i.?

Hình ?nh cách th?c s? d?ng
Imaging Edge Desktop

Nang t?m nhi?p ?nh v?i ?ng d?ng Imaging Edge Desktop. Dùng ch?c n?ng "Edit" ?? chuy?n d? li?u RAW thành ?nh thành ph?m ch?t l??ng cao. T?n d?ng t?i ?a các t?p RAW c?a Sony và qu?n ly ho?t ??ng s?n xu?t hi?u qu? h?n.

Minh h?a
?ng d?ng Imaging Edge Mobile? và Movie Edit add-on giúp vi?c làm phim thêm ti?n l?i

Nh? Wi-Fi? tích h?p, α7C cho phép ?i?u khi?n nh? nút ch?p và quay phim t? ?i?n tho?i th?ng minh/máy tính b?ng, c?ng nh? truy?n d? li?u hình ?nh qua ph??ng th?c kh?ng day. Movie Edit add-on s? hi?u ch?nh hi?n t??ng rung máy ?nh sau khi ghi hình.

Minh h?a
Imaging Edge? Webcam

Nh? ?ng d?ng Imaging Edge Webcam, b?n có th? d? dàng dùng máy ?nh Sony làm webcam ch?t l??ng cao v?i kh? n?ng t??ng thích r?ng ?? livestream và t? ch?c h?i th?o ?n t??ng.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

α7C là máy ?nh ?ng kính r?i k? thu?t s? full-frame nh? và nh? nh?t v?i kh? n?ng ?n ??nh hình ?nh quang h?c trong than máy. Nh?ng ??t phá trong thi?t k? c?u trúc và bao bì c? h?c mang l?i hi?u su?t máy ?nh full-frame t?i ?u trong phan khúc kích th??c và tr?ng l??ng m?i h??ng t?i vi?c sáng t?o ra n?i dung phim và ?nh t?nh ??n gi?n mà m?nh m?.
  • Than máy nh? g?n v?i thi?t k? nh? và nh? nh?t th? gi?i, cho hi?u su?t máy ?nh full-frame t?i ?u

  • Tính n?ng x? ly hình ?nh BIONZ X? m?nh m? cho ch?t l??ng hình ?nh xu?t s?c

  • Ch?c n?ng và hi?u su?t l?y nét t? ??ng nang cao

  • Phim 4K ?? phan gi?i cao và v? s? ch?c n?ng phim giúp t?ng kh? n?ng bi?u ??t

  • Kh? n?ng v?n hành và ?? tin c?y ?? ghi hình tho?i mái và t? tin

Lo?i c?m bi?n
Full frame 35 mm (35,6 x 23,8 mm), c?m bi?n Exmor R CMOS
S? l??ng ?i?m ?nh (hi?u d?ng)
X?p x? 24,2 MP
?? nh?y ISO (Ch? s? ph?i sáng ?? xu?t)
?nh t?nh: ISO 100-51200 (có th? ??t s? ISO t? ISO 50 ??n ISO 204800 làm d?i ISO m? r?ng), T? ??NG (ISO 100-12800, có th? ch?n gi?i h?n trên và gi?i h?n d??i), Phim: T??ng ???ng ISO 100-51200 (có th? ??t s? ISO ??n ISO 102400 làm d?i ISO m? r?ng), T? ??NG (ISO 100-12800, có th? ch?n gi?i h?n trên và gi?i h?n d??i)
Th?i l??ng pin (?nh t?nh)
X?p x? 680 l?n ch?p (Khung ng?m) / x?p x? 740 l?n ch?p (Màn hình LCD) (Chu?n CIPA)
Lo?i khung ng?m
Khung ng?m ?i?n t? 1,0 cm (lo?i 0.39) (XGA OLED)
Lo?i màn hình
TFT lo?i 7,5 cm (lo?i 3,0 inch)
Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh. Tìm hi?u thêm v? Sony và m?i tr??ng