α7 III

?a n?ng và hoàn h?o cho m?i tr??ng h?p.

Ch?p th?t nhi?u kho?nh kh?c quy?t ??nh nh? α7 III c?a Sony trang b? c?m bi?n CMOS full-frame chi?u sáng sau m?i phát tri?n và nh?ng c?i ti?n v? hình ?nh nang cao khác, ph?n ?ng nhanh, d? thao tác và b?n b? s?n sàng cho nh?ng nhu c?u ch?p ?nh khác nhau.

MáY ?NH ?NG KíNH R?I

α7 III v?i c?m bi?n hình ?nh full-frame 35 mm

ILCE-7M3 / ILCE-7M3K
?nh c?a α7 III v?i c?m bi?n hình ?nh full-frame 35 mm

Ch? có thân máy

ILCE-7M3

43,990,000 VN?

Kết hợp xổ sốThân máy + ?ng kính zoom 28-70mm

ILCE-7M3K

49,990,000 VN?

AF theo ánh m?t ??ng v?t ?ã có trong c?p nh?t ph?n m?m
AF theo ánh m?t ??ng v?t ?? có trong c?p nh?t ph?n m?m

Hi?n ?? có b?n nang c?p ph?n m?m h? tr? tính n?ng AF theo ánh m?t ??ng v?t m?i c?a Sony. Tính n?ng này t? ??ng phát hi?n và theo d?i ??i m?t c?a ??ng v?t b?n ?ang ch?p ?nh, t?o ra ?nh chan dung thú c?ng và ??ng v?t hoang d? tuy?t ??p.

T? do th? hi?n, ki?m soát t?i ?u

V?i kh? n?ng ch?p ?nh v??t tr?i và hi?u su?t t?c ?? cao ???c trang b? trong than máy nh? g?n, chi?c α7 III ?em ??n cho b?n s?c m?nh, ?? chính xác và tính linh ho?t khi ch?p nh?ng kho?nh kh?c ch? có m?t l?n trong ??i theo y mu?n c?a b?n.

T?ng c??ng v??t tr?i ch?t l??ng hình ?nh
T?ng c??ng v??t tr?i ch?t l??ng hình ?nh
Ch?p hi?u qu? v?i hi?u su?t l?y nét t? ??ng cao
Ch?p hi?u qu? v?i hi?u su?t l?y nét t? ??ng cao
Ch?p liên t?c ??n 10 hình/giây
Ch?p liên t?c ??n 10 hình/giay
Các th??c phim tr? nên chân th?c h?n v?i ?? phân gi?i 4K HDR
?? phan gi?i 4K HDR chan th?c h?n
Ch?p hình v?i ?? tin c?y ??m b?o h?n
Ch?p hình v?i ?? tin c?y ??m b?o h?n
Ch?t l??ng hình ?nh ca?i tiê?n
Tái hi?n các c?nh chi ti?t ??n chan th?c

C?m bi?n hình ?nh chi?u sáng sau m?i phát tri?n và h? th?ng x? ly hình ?nh tiên ti?n ?áp ?ng nhi?u nhu c?u ch?p ?nh khác nhau nh? kh? n?ng ch?p ?nh ch?t l??ng cao ch? có th? ??t ???c ? máy ?nh full-frame.

A?nh ít rung h?n v?i ti?nh n?ng ?n ??nh 5 tru?c
A?nh ít rung h?n v?i ti?nh n?ng ?n ??nh 5 tru?c

Ti?nh n?ng ??n ?i?nh s?? du?ng b? ph?n ??n ?i?nh, ca?c ca?m biê?n con quay h??i chuyê?n va? thu?t toa?n ?ê? t?ng t??c ?? ma?n tr?p 5.0 b???cKết hợp xổ số trong m?t h? th??ng bu? n?m kiê?u rung máy ?nh v?i nhiê?u loa?i ??ng ki?nh, mang ?ê?n hi?u su?t tuy?t v??i.

Ngõ ra RAW 14 bit cho chuy?n tông màu phong phú
Xu?t RAW 14 bit, chuy?n t?ng màu phong phú

B? x? ly hình ?nh BIONZ X va? LSI ngoa?i vi m??i nha?t x?? ly? ti?n hiê?u hi?nh a?nh 16 bit cho hi?u qu? chuy?n t?ng màu m???t và t?? nhiên h?n, ngoài ra còn cho phe?p xu?t d?? li?u RAW 14 bit ca? khi ?? chê? ?? im l?ng ho??c ch?p liên t?c.

[1] C?m bi?n hình ?nh [2] LSI ngoa?i vi [a] X?? ly? hi?nh a?nh 16 bit

Ch?p hi?u qu? v?i hi?u su?t l?y nét t? ??ng cao
L?Y NéT 4D — Hiê?u sua?t la?y ne?t t?? ??ng ????c ca?i tiê?n

Hi?u su?t l?y nét t? ??ng ???c c?i thi?n b?ng cách áp d?ng t?i ?u nh?ng c?i ti?n l?y nét t? ??ng gi?ng nh? trong α9, nên khi α7 III ghi hình nh?ng ch? th? chuy?n ??ng khó l??ng, ch??ng ha?n nh? vu? c?ng, vo? si? quyê?n anh va? ???ng v?t hoang da? ?ang di chuyê?n, tính n?ng này s? giúp b?n kh?ng b? l? kho?nh kh?c ?ó.

L?Y NÉT 4D
Tìm hi?u thêm v? 4D FOCUS
L?y nét t? ??ng ?áng tin c?y dù ?? sáng ch? ??t EV-3
L?y nét t? ??ng t?t dù ?? sáng EV-3

Thu?t toán l?y nét t? ??ng tiên ti?n góp ph?n mang ??n ?? chính xác l?y nét t? ??ng cao dù m?c sáng ch? ??t EV-3Kết hợp xổ số, mang ??n cho b?n kh? n?ng l?y nét t? ??ng ?áng tin c?y h?n trong các c?nh t?i.

L?y nét t? ??ng theo pha m?t ph?ng tiêu h? tr? ?ng kính A-mount
AF theo pha m?t ph?ng tiêu h? tr? ?ng kính A-mount

L?y nét t? ??ng theo pha m?t ph?ng tiêu 693 ?i?m kh?ng ch? t?o ?? bao ph? r?ng và ph?n ?ng t?c thì — mà còn có l?i v? hi?u su?t dò tìm cao ngay c? khi g?n ?ng kính A-mount th?ng qua b? ngàm chuy?n ??i LA-EA3.

B?t tr?n ánh m?t, gi? tr?n th?n thái
AF theo ánh m?t - cách m?ng ch?p ?nh chan dung

V?i α7 III, tính n?ng AF theo ánh m?t có th? s? d?ng ? ch? ?? AF-C, cho hi?u su?t phát hi?n/dò tìm ánh m?t nhanh, hi?u qu? khi ch?p ?nh. Kh? n?ng duy trì l?y nét ??i v?i ch? th? chuy?n ??ng có th? bi?n ??i hoàn toàn hi?u qu? ch?p ?nh chan dung.

Ngay c? khi khuôn m?t không l? di?n hoàn toàn
Ngay c? khi khu?n m?t kh?ng l? di?n hoàn toàn
Ngay c? khi nhìn xu?ng
Ngay c? khi nhìn xu?ng
Ngay c? khi ng??c sáng
Ngay c? khi ng??c sáng
Ch?nh l?y nét qua màn hình c?m ?ng
Ch?nh l?y nét qua màn hình c?m ?ng

Chi?c α7 III có ch?c n?ng L?y nét c?m ?ng và B?ng c?m ?ng cho phép b?n l?y nét v? cùng tr?c quan b?ng kéo ngón tay trên khung hình l?y nét trong khi ?ang s? d?ng khung ng?m.

L?y nét t? ??ng ? ch? ?? Phóng ??i l?y nét
L?y nét t? ??ng ? ch? ?? Phóng ??i l?y nét

Kết hợp xổ sốS? d?ng tính n?ng AF ?? ch?p ?nh trong khi phóng to vùng l?y nét ? khung ng?m/màn hình, c?ng nh? phóng to c?a s? xem sau khi AF. Tính n?ng này là l?a ch?n ly t??ng khi c?n l?y nét trên m?t vùng nh? và các ki?u ch?p ?nh l?y nét chính xác khác.

Cài ??t AF linh ho?t h?n m?t cách toàn di?n
Cài ??t AF linh ho?t h?n m?t cách toàn di?n

Kết hợp xổ số?? nh?y dò tìm l?y nét t? ??ng ??i v?i ?nh t?nh có th? ?i?u ch?nh theo n?m b??c. Các vùng/?i?m l?y nét t? ??ng có th? thay ??i khi b?n chuy?n ??i gi?a ch?p ngang và ch?p d?c. Các cài ??t ?i?m l?y nét có th? ???c gán cho các nút tùy ch?nh.

L?u gi? nhi?u kho?nh kh?c ?n t??ng
Ch?p liên t?c nhanh b?t gi? nh?ng kho?nh kh?c cao trào

Chi?c α7 III có th? ch?p liên t?c ??n 10 hình/giay v?i tính n?ng dò tìm l?y nét t? ??ng/ph?i sáng t? ??ng và ??n 8 hình/giay khi ch?p ? ch? ?? xem tr?c ti?p. Chi?c máy ?nh c?ng h? tr? ch?p yên l?ngKết hợp xổ số ??n 10 hình/giay cùng dò tìm l?y nét t? ??ng/ph?i sáng t? ??ng khi ? ?? phan gi?i cao nh?t.

Ch?p liên t?c t? tin h?n
Ch?p liên t?c t? tin h?n

Chu?p ha?nh ??ng nhanh ??n 10 hi?nh/giay — ho?c 8 hi?nh/giay khi chu?p xem tr??c tiê?p — nh?? ti?nh n?ng do? ti?m AF/AE. Co? thê? chu?p ?ê?n xa?p xi? 177 hi?nh a?nh JPEG (chua?n), 89 a?nh RAW ne?n ho??c 40 a?nh RAW ch?a ne?n m?t la?n chu?p liên tu?c.

Ch?p liên t?c trong yên l?ng tuy?t ??i
Ch?p liên t?c trong yên l?ng tuy?t ??i

Máy ?nh này cho phép ch?p yên l?ng v?i t?c ?? ??n 10 hình/giay nh? dò tìm l?y nét t? ??ng/ph?i sáng t? ??ng. Yên l?ng là y?u t? quan tr?ng trong nhi?u c?nh, b?i ngay c? ti?ng ?n nh? c?ng có th? phá h?ng c? h?i ch?p ???c b?c ?nh ly t??ng.

Ch?ng hi?n t??ng Flicker (nháy sáng) khi ghi hình
Ch?ng hi?n t??ng Flicker (nháy sáng) khi ghi hình

Tính n?ng phát hi?n rung hình do ánh sáng nhan t?o và h?n gi? nút ch?p giúp gi?m thi?u t?i ?a hi?n t??ng ph?i sáng và màu s?c kh?ng ??ng ??u có th? x?y ra ? ?nh ch?p v?i t?c ?? màn tr?p cao, c?ng nh? gi?a các l?n ch?p liên ti?p.

Ho?t ??ng t?t h?n khi ch?p liên t?c
Ho?t ??ng t?t h?n khi ch?p liên t?c

Có th? xem l?i, xóa ho?c ??t b?o v? các ?nh ???c ch?p ? ch? ?? ch?p liên t?c m?t cách nhanh chóng. B?n có th? vào màn hình menu và thay ??i các cài ??t, c?ng nh? phát l?i ?nh trong lúc ghi d? li?u.

Phim chan th?c, truy?n c?m h?n
?? phan gi?i cao 4K HDR

Ngoài kh? n?ng quay phim 4K tuy?t v?i qua vi?c t?ng t?n s? l?y m?u cao h?n 2,4 l?n, máy ?nh có tính n?ng c?u hình ?nh HLG (Hybrid Log-Gamma)Kết hợp xổ số m?i, h? tr? x? ly HDR ngay l?p t?c.

HLG (Hybrid Log-Gamma) ?? x? lý HDR t?c thì
HLG (Hybrid Log-Gamma) ?? x? ly HDR t?c thì

C?u hình ?nh HLG m?i h? tr? x? ly HDR t?c thì. Nh?ng th??c phim quay ? ch? ?? hình ?nh HLG s? hi?n th? c?c k? s?ng ??ng, gi?m các vùng b? cháy sáng ho?c kh?i ?en, góp ph?n nang cao hi?u ?ng chuy?n t?ng màu và làm n?i b?t t?ng chi ti?t mà kh?ng c?n ch?nh màu.

[1] Tinh ch?nh hình ?nh v?i ?? linh ho?t cao theo y mu?n (c?n ch?nh màu)
Kết hợp xổ số [2] Hình ?nh ch?t l??ng cao t?c thì (kh?ng c?n ch?nh màu)??

H? tr? S-Log3 cùng Chuy?n ??ng ch?m và nhanh
H? tr? S-Log3 cùng Chuy?n ??ng ch?m và nhanh

S-Log3 cho phép chuy?n t? ?? bóng ??n t?ng màu trung tính, ??ng th?i m? d?i t?n r?ng lên t?i 14 b??c d?ng. Ngoài ra, t?c ?? khung hình t? 1 ??n 120/100 khung hình/giay h? tr? ghi hình chuy?n ??ng nhanh t?i 60x và chuy?n ??ng ch?m t?i 5x.

Ch?p hình v?i ?? tin c?y ??m b?o h?n
Nh?ng tính n?ng và kh? n?ng v?n hành ?áng tin c?y trong m?t thi?t k? nh? g?n

Kh? n?ng v?n hành c?a α7 III ???c t?ng c??ng nh? các ch?c n?ng ?i?u khi?n nhanh trong khi ghi hình, khung ng?m Tru-Finder cho hình ?nh hi?n th? r? nét, kh? n?ng k?t n?i linh ho?t, h? tr? nhi?u ngu?n c?p ?i?n cho th?i gian ghi hình lau h?n cùng v?i ?? b?n cao, có th? ch?u ???c các m?i tr??ng b?i và ?m ??t.

Ghi hình lâu h?n nh? dung l??ng pin l?n h?n
Tu?i th? pin cao h?n cho th?i gian ch?p chuyên nghi?p h?n

Pin NP-FZ100 c?a α7 III có dung l??ng l?n h?n g?n 2,2 l?n so v?i pin NP-FW50, cho phép b?n ch?p ??n 710 ?nh sau m?t l?n s?c ??y. B? s?c pin tùy ch?n BC-QZ1 cho phép s?c nhanh h?n so v?i khi s? d?ng c?ng USB.

Hai khe c?m ph??ng ti?n, h? tr? UHS-II
Hai khe c?m ph??ng ti?n, h? tr? UHS-II

V?i hai khe c?m ?a ph??ng ti?n, trong ?ó có m?t khe c?m t??ng thích v?i UHS-II ?? ghi d? li?u nhanh chóng, α7 III có th? cùng lúc chuy?n ti?p b?n ghi, tách bi?t d? li?u RAW/JPEG và ?nh t?nh/phim c?ng nh? sao chép d? li?u gi?a các th?.

My Menu: truy c?p các m?c yêu thích nhanh h?n
My Menu: truy c?p các m?c yêu thích nhanh h?n

??ng ky? lên ??n 30 ch?c n?ng th??ng dùng trong My Menu m?i ?? có th? s? d?ng t?c thì. B?n có th? t?o và tùy ch?nh m?t menu t?i ?u sao cho thu?n ti?n v?i b?n.

Ch?c n?ng x?p h?ng
Ch?c n?ng x?p h?ng

V?i ch?c n?ng x?p h?ng, b?n có th? x?p h?ng ?nh t?nh ?? ghi t? 1 ??n 5 sao ngay l?p t?c dù ?ang ? ?au b?ng cách s? d?ng màn hình phát l?i n?u ch?c n?ng này ???c gán cho m?t nút tùy ch?nh.

Kh? n?ng k?t n?i cao, quy trình làm vi?c suôn s?
Kh? n?ng k?t n?i cao, quy trình làm vi?c su?n s?

USB 3.1 Th? h? 1 t??ng thích v?i c?ng USB Type-C?Kết hợp xổ số giúp truy?n d? li?u t?c ?? cao t? máy tính th?t m??t mà và d? dàng, h? tr? x? ly các t?p ?nh l?n ???c ch?p có k?t n?i máy tính.

Ch?c n?ng Remote, Viewer và Edit c?a Imaging Edge™
Ch?c n?ng Remote, Viewer và Edit c?a Imaging Edge?

Nang cao hi?u ?ng nhi?p ?nh v?i ?ng d?ng máy tính ?? bàn Imaging Edge. Dùng “Remote” ?? ?i?u khi?n, theo d?i vi?c ghi hình tr?c ti?p trên PC; “Viewer” ?? xem tr??c, ?ánh giá, ch?n ?nh nhanh t? các th? vi?n ?nh l?n; “Edit” ?? chuy?n d? li?u RAW thành ?nh ch?t l??ng cao ?? truy?n. T?n d?ng t?i ?a các t?p RAW c?a Sony và qu?n ly s?n xu?t hi?u qu? h?n.

Capture One (dành cho Sony)
Capture One dành cho Sony

Capture One Express (dành cho Sony) là ph?n m?m mi?n phí cho phép chuy?n ??i RAW, qu?n ly d? dàng cùng nhi?u c?ng c? ch?nh s?a m?nh m?. Capture One Pro (dành cho Sony) là ph?n m?m tr? phí cho phép ch?nh s?a nhi?u h?n và h? tr? ghi hình vào máy tính.?

Minh h?a
Imaging Edge? Webcam

Kết hợp xổ sốNh? ?ng d?ng Imaging Edge Webcam, b?n có th? d? dàng dùng máy ?nh Sony làm webcam ch?t l??ng cao v?i kh? n?ng t??ng thích r?ng ?? livestream và t? ch?c h?i th?o ?n t??ng.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

C?m bi?n hình ?nh và h? th?ng x? ly hình ?nh ??i m?i hoàn toàn nang cao h?n n?a ch?t l??ng hình ?nh. Hi?u su?t l?y nét t? ??ng t?ng th? ???c c?i thi?n, ch?p liên t?c t?c ?? cao lên t?i 10 hình/giay, kh? n?ng quay phim 4K và kh? n?ng ho?t ??ng ?? ???c nang c?p ?áng k? t? α7 II cho phép n?m b?t thêm nhi?u kho?nh kh?c quy?t ??nh h?n.
  • C?m bi?n CMOS full-frame 35mm 24,2 MP v?i thi?t k? chi?u sáng sau

  • D?i nh?y sáng lên t?i ISO 51200 (có th? m? r?ng t?i ISO 50-204800 ??i v?i ?nh t?nh)

  • L?y nét t? ??ng Fast Hybrid v?i 693 ?i?m l?y nét t? ??ng theo pha và 425 ?i?m l?y nét t? ??ng theo nh?n di?n t??ng ph?n

  • Ch?p liên t?c t?c ?? cao lên t?i 10 hình/giay v?i tính n?ng dò tìm AF/AE

  • Kh? n?ng quay phim 4K HDR

Kh? n?ng t??ng thích nhi?u lo?i ?ng kính
??ng ki?nh E-mount cu?a Sony
Lo?i c?m bi?n
C?m bi?n Exmor R CMOS full frame (35,6 × 23,8 mm) 35 mm
S? l??ng ?i?m ?nh (hi?u d?ng)
X?p x? 24,2 MP
?? nh?y ISO (Ch? s? ph?i sáng ?? xu?t)
?nh t?nh: ISO 100-51200 (s? ISO t? ISO 50 ??n ISO 204800 có th? ???c ??t làm d?i ISO m? r?ng), T? ??NG (ISO 100-12800, có th? ch?n gi?i h?n trên và gi?i h?n d??i), Phim: t??ng ???ng ISO 100-51200 (s? ISO lên ??n ISO 102400 có th? ???c ??t là d?i ISO m? r?ng), T? ??NG (ISO 100-12800, có th? ch?n gi?i h?n trên và gi?i h?n d??i)
Th?i l??ng pin (?nh t?nh)
X?p x? 610 l?n ch?p (Khung ng?m) / x?p x? 710 l?n ch?p (màn hình LCD) (Chu?n CIPA)
Lo?i khung ng?m
Khung ng?m ?i?n t? 1,3 cm (lo?i 0,5 inch) (màu), XGA OLED
Lo?i màn hình
TFT lo?i 7,5 cm (lo?i 3,0 inch)
Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh. Tìm hi?u thêm v? Sony và m?i tr??ng

Gi?i th??ng

Gi?i th??ng