α7R III

Chan th?c. M? ra th? gi?i m?i.

Kết hợp xổ sốTinh ch?nh ?? chan th?c v?i α7R III — b?n ??ng hành ly t??ng mang l?i t?c ?? v??t tr?i, ?nh ?? phan gi?i cao, kh? n?ng v?n hành chuyên nghi?p và hi?u su?t ?áng tin c?y ngay c? trong ?i?u ki?n kh?c nghi?t.

MáY ?NH ?NG KíNH R?I

Máy ?nh full-frame 35 mm α7R III v?i tính n?ng t? ??ng l?y nét

ILCE-7RM3
?nh c?a Máy ?nh full-frame 35 mm α7R III v?i tính n?ng t? ??ng l?y nét

56,990,000 VN?

AF theo ánh m?t ??ng v?t ?? có trong c?p nh?t ph?n m?m

Kết hợp xổ sốHi?n ?? có b?n nang c?p ph?n m?m h? tr? tính n?ng AF theo ánh m?t ??ng v?t m?i c?a Sony. Tính n?ng này t? ??ng phát hi?n và theo d?i ??i m?t c?a ??ng v?t b?n ?ang ch?p ?nh, t?o ra ?nh chan dung thú c?ng và ??ng v?t hoang d? tuy?t ??p.

Kh?i ngu?n c?m h?ng sáng t?o t?i ?a

Chào m?ng b?n ??n v?i th? gi?i nhi?p ?nh m?i v?i ?? phan gi?i, ?? nh?y, d?i t?n r?ng, t?c ?? x? ly và t?c ?? ch?p ?? ???c nang lên t?m cao m?i. α7R III k?t h?p kh? n?ng v?n hành ??y chuyên nghi?p trong m?t than máy ch?c ch?n, nh? g?n ?? b?n có thêm s? linh ho?t khi ch?p l?i nh?ng b?c hình tuy?t ??p trong m?i tình hu?ng. V?i c?ng su?t, ?? chính xác và ti?m n?ng cao ?? ph?c v? nhu c?u c?a b?n, α7R III là l?a ch?n ly t??ng ?? b?n có th? ghi l?i nh?ng tr?i nghi?m ch? có m?t l?n trong ??i.?

Cánh c?a m? ra th? gi?i c?c m?i l?
Cánh c?a m? ra th? gi?i c?c m?i l?

Nh? c?m bi?n hình ?nh 42,4 MP (x?p x?) hi?u qu? và b? x? ly hình ?nh t?ng c??ng, b?n có th? th?a s?c ch?p hình theo trí t??ng t??ng.

N?m b?t kho?nh kh?c nhanh, chu?n
N?m b?t kho?nh kh?c nhanh, chu?n

Tính hi?u qu? c?a theo d?i l?y nét t? ??ng ???c nhan ??i, ngay c? khi ch?p liên t?c ? t?c ?? lên t?i 10 hình/giay, góp ph?n thúc ??y xu th? hi?u su?t máy ?nh ?n ??nh và t?c ?? cao.

Kh? n?ng ch?p chân dung m?i
Kh? n?ng ch?p chan dung m?i

Kết hợp xổ sốTính n?ng L?y nét t? ??ng theo ánh m?t ???c t?ng c??ng ?áng k? giúp l?y nét và theo d?i ánh m?t v?i ?? chính xác và t?c ?? cao, ngay c? khi ch? th? ?ang di chuy?n, ?ang nhìn xu?ng ho?c nhìn ra xa, ho?c khi ng??c sáng.

Quy trình x? lý m??t mà ??ng c?p studio
Quy trình x? ly m??t mà ??ng c?p studio

Kết hợp xổ sốUSB 3.1 th? h? 1 siêu t?c có ??u c?m USB Type-C? cho phép truy?n d? li?u t?c ?? cao qua PC Remote ?? có th? x? ly m??t mà các t?p tin d? li?u RAW l?n.

Kích th??c ?? phân gi?i khác nhau
Kích th??c ?? phan gi?i khác nhau

Kết hợp xổ sốC?ng ngh? Ch?p nhi?u ?nh d?ch chuy?n c?m bi?n mang ??n ?? phan gi?i, ?? chan th?c c?a màu s?c và kh? n?ng tái t?o chi ti?t v??t tr?i, ?? th?n thái c?a ch? th? và c?nh s?c m?i tr??ng lu?n s?ng ??ng nh? th?t.

Nh?ng th??c phim chân th?c h?n
Nh?ng th??c phim chan th?c h?n

Nh?ng th??c phim v?i ?? chan th?c v??t tr?i nh? có c?i ti?n m?i h? tr? ?nh 4K HDRKết hợp xổ số ?? phan gi?i cao, d?i t?n r?ng và gam màu r?ng h?n.

Cánh c?a m? ra th? gi?i c?c m?i l?
Ghi l?i khung c?nh v?i chi ti?t chan th?c

Kết hợp xổ sốH? th?ng x? ly ?nh ?? ???c c?i ti?n ?? mang l?i ?? phan gi?i cao và ?? nhi?u th?p trên toàn b? ph?m vi ISO r?ng h?n. Máy ?nh tái t?o b?i c?nh c?a m?i c?nh v?t xung quanh c?ng nh? b? c?c chi ti?t v?i ?? chan th?c ??n khó tin.

C?m bi?n Exmor R CMOS full-frame 42,4 MP
C?m bi?n Exmor R? CMOS full-frame 42,4 MP

Thi?t k? ?ng kính kh?ng khe h? trên vi m?ch, ???c chi?u sáng sau c?a c?m bi?n Exmor R góp ph?n t?ng ?? nh?y sáng và mang l?i d?i t?n r?ng, dù có ?? phan gi?i cao ??n 42,4 MP.

X? lý hình ?nh t?ng c??ng ?áng k?
X? ly hình ?nh t?ng c??ng ?áng k?

BIONZ X? và LSI ngo?i vi m?i t?ng t?c ?? x? ly và k?t h?p v?i c?m bi?n Exmor R? ?? mang ??n d?i t?n r?ng 15 b??c d?ng ? ?? nh?y ISO th?p cho ?nh t?nh, giúp th? hi?n t?ng màu phong phú h?n.

D?i ISO chu?n r?ng 100-32000
D?i ISO chu?n r?ng 100-32000

D?i ISO chu?n ?? ???c m? r?ng lên ISO 100-32000 (có th? m? r?ng lên ISO 50-102400) và ?? nhi?u ?? ???c gi?m t?i thi?uKết hợp xổ số trong d?i ?? nh?y trung bình.

Ngõ ra RAW 14 bit cho chuy?n tông màu phong phú
Ng? ra RAW 14 bit cho chuy?n t?ng màu phong phú

Ng? ra ??nh d?ng RAW 14 bit ch?a th?ng tin phong phú v? t?ng màu t? vùng sáng ??n bóng t?i và có th? s? d?ng ???c ngay c? khi ch?p trong ch? ?? yên l?ng ho?c ch?p liên t?c.

[1] C?m bi?n hình ?nh
[2] LSI ngo?i vi t?c ?? cao m?i nh?t
[3] X? ly hình ?nh 16 bit

Thi?t k? ch?c, nh? và ?áng tin c?y giúp nang t?m ti?m n?ng

Kết hợp xổ sốKhung ng?m Quad-VGA OLED Tru-Finder ?? phan gi?i cao mang l?i hình ?nh khung ng?m t? nhiên và có ?? chính xác cao. Nh?ng ?u ?i?m v? ch?c n?ng c?a khung ng?m ?i?n t?, nh? kh? n?ng hi?n th? t?t trong bóng t?i và kh? n?ng l?y nét t? ??ng khi s? d?ng màn hình phóng to, ???c nang cao h?n n?a nh?m h? tr? ch?p m?nh m?. ?? t?ng thêm linh ho?t, than máy nh?, α7R III còn s? h?u than máy nh? và nh? nh?ng c?ng ?? ch?c ch?n và c?ng cáp cho nh?ng ?i?u ki?n s? d?ng kh?c nghi?t.

N?m b?t kho?nh kh?c nhanh, chu?n
Ch?p liên t?c lên ??n 10 hình/giay

Ghi l?i hành ??ng t?c thì v?i kh? n?ng ch?p liên t?c ? t?c ?? lên ??n 10 hình/giay nh? theo d?i l?y nét t? ??ng/ph?i sáng t? ??ng. D? li?u l?n c?a hình ?nh 42,4 MP giúp duy trì ch?t l??ng hình ?nh cao, r?t có l?i cho vi?c ch?nh s?a sáng t?o.

Ch?p liên t?c trong yên l?ng tuy?t ??i
Ch?p liên t?c trong yên l?ng tuy?t ??i

Máy ?nh cho phép ch?p yên l?ng v?i t?c ?? ??n 10 hình/giay nh? theo d?i l?y nét t? ??ng/ph?i sáng t? ??ng. Yên l?ng là y?u t? quan tr?ng khi ch?p th? gi?i hoang d?, b?i ngay c? ti?ng ??ng nh? c?ng có th? phá h?ng c? h?i ch?p ???c b?c ?nh ly t??ng.

Hi?u su?t l?y nét t? ??ng tiên ti?n

Kết hợp xổ sốHi?u su?t l?y nét t? ??ng ???c c?i thi?n b?ng cách k? th?a và áp d?ng t?i ?u hi?u su?t l?y nét t? ??ng có trong α9. Nh? ?ó, trong nh?ng c?nh quay ??ng v?t hoang d? di chuy?n t? do, α7R III ch?c ch?n s? kh?ng làm b?n th?t v?ng.

Ph?m vi l?y nét t? ??ng Fast Hybrid toàn di?n
Ph?m vi l?y nét t? ??ng Fast Hybrid toàn di?n

399 ?i?m l?y nét t? ??ng theo pha bao ph? x?p x? 68% chi?u r?ng và chi?u dài hình ?nh c?ng thêm 425 ?i?m l?y nét t? ??ng theo nh?n di?n t??ng ph?n b? trí dày ??cKết hợp xổ số giúp c?i thi?n kh? n?ng l?y nét ??n ??ng c?p mà nh?ng lo?i máy khác ch?a th? ??t t?i.

Ph?n h?i l?y nét t? ??ng nhanh h?n ??n (g?n) 2x
Ph?n h?i l?y nét t? ??ng nhanh h?n ??n (g?n) 2x

Nh? tính n?ng L?y nét t? ??ng Fast Hybird c?i ti?n có t?c ?? ph?n h?i nhanh h?n nhi?u, t?c ?? l?y nét t? ??ng ?? t?ng g?n hai l?n Kết hợp xổ số trong các ?i?u ki?n ánh sáng m?.

C?i thi?n theo dõi l?y nét t? ??ng x?p x? 2x
C?i thi?n theo d?i l?y nét t? ??ng x?p x? 2x

Thu?t toán l?y nét t? ??ng k? th?a t? α9 giúp t?ng g?p ??i ?? chính xác cho ch?c n?ng theo d?i l?y nét t? ??ng khi ch?p liên t?c, ngay c? ??i v?i chuy?n ??ng ph?c t?p ho?c ??t ng?t.

L?Y NÉT 4D
Tìm hi?u thêm v? 4D FOCUS
L?y nét t? ??ng ?áng tin c?y dù ?? sáng ch? ??t EV-3

Thu?t toán l?y nét t? ??ng tiên ti?n góp ph?n mang ??n ?? chính xác l?y nét t? ??ng cao dù m?c sáng ch? ??t EV-3, mang ??n cho b?n kh? n?ng l?y nét t? ??ng ?áng tin c?y h?n trong các c?nh t?i.

L?y nét t? ??ng ?áng tin c?y dù ?? sáng ch? ??t EV-3
Kh?ng bao gi? l?ng phí dù m?t kho?nh kh?c

Nút ch?n ?a n?ng m?i, nút AF-ON và ch?c n?ng l?y nét c?m ?ng giúp thao tác l?y nét di?n ra th?t nhanh và tr?c quan. V?i hai khe c?m tích h?p và kh? n?ng t??ng thích v?i pin s?c dung l??ng l?n NP-FZ100, α7R III ??m b?o r?ng b?n có th? ghi hình mà h?u nh? kh?ng b? gián ?o?n do kh?ng ph?i thay ph??ng ti?n và pin th??ng xuyên.

Ch?p liên t?c lên ??n 76 ?nh
Ch?p liên t?c lên ??n 76 ?nh

Ch?p lên ??n 76 ?nh RAW ho?c JPEG d?ng nén trong m?t l?n ch?p liên t?c. Nh? ?ó, b?n có th? t? tin t?p trung vào vi?c ch?p liên t?c mà kh?ng h? b? phan tam.

Hai khe c?m ph??ng ti?n, h? tr? UHS-II
Hai khe c?m ph??ng ti?n, h? tr? UHS-II

Kết hợp xổ sốV?i hai khe c?m ph??ng ti?n, trong ?ó có m?t khe c?m t??ng thích v?i UHS-II ?? ghi d? li?u nhanh chóng, α7R III có th? cùng lúc chuy?n ti?p b?n ghi, tách bi?t d? li?u RAW/JPEG và ?nh t?nh/phim c?ng nh? sao chép d? li?u gi?a các th?.

Kéo dài th?i gian ch?p t?i kh? n?ng chuyên nghi?p
Kéo dài th?i gian ch?p t?i kh? n?ng chuyên nghi?p

Kết hợp xổ sốα7R III có th? s? d?ng pin NP-FZ100 có dung l??ng g?p kho?ng 2,2 l?n so v?i pin NP-FW50. Các c?ng USB Type-C? và USB ?a n?ng/Micro USB cho phép k?t n?i v?i pin bên ngoài ?? kéo dài th?i gian ch?p.

Ch?c n?ng x?p h?ng
Ch?c n?ng x?p h?ng

V?i ch?c n?ng x?p h?ng, b?n có th? x?p h?ng ?nh t?nh ?? ghi t? 1 ??n 5 sao ngay l?p t?c dù ?ang ? ?au b?ng cách s? d?ng màn hình phát l?i n?u ch?c n?ng này ???c gán cho m?t nút tùy ch?nh.

Nhóm màn hình cho các ?nh ch?p liên t?c
Nhóm màn hình cho các ?nh ch?p liên t?c

B?n có th? xem lo?t ?nh ch?p ? ch? ?? ch?p liên t?c theo nhóm, c?i thi?n màn hình hi?n th? ch? m?c c?ng nh? xóa ho?c b?o v? các nhóm ?nh ch?p liên t?c cùng lúc.

My Menu: truy c?p các m?c yêu thích nhanh h?n
My Menu: truy c?p các m?c yêu thích nhanh h?n

??ng ky? lên ??n 30 ch?c n?ng th??ng dùng trong My Menu m?i ?? có th? s? d?ng t?c thì. B?n có th? t?o và tùy ch?nh m?t menu t?i ?u sao cho thu?n ti?n v?i b?n.

Kh? n?ng ch?p chan dung m?i
G?p ??i hi?u su?t L?y nét t? ??ng theo ánh m?t

V?i α7R III, t?c ?? cùng kh? n?ng phát hi?n và theo d?i ánh m?t hi?u qu? c?a ch?c n?ng L?y nét t? ??ng theo ánh m?t ?? ???c t?ng g?p ??iKết hợp xổ số, ngay c? khi ch?p ?nh chan dung c?a ch? th? chuy?n ??ng.

Ngay c? khi khuôn m?t không l? di?n hoàn toàn
Ngay c? khi khu?n m?t kh?ng l? di?n hoàn toàn
Ngay c? khi nhìn xu?ng
Ngay c? khi nhìn xu?ng
ngay c? trong bóng t?i
Ngay c? trong ?i?u ki?n ánh sáng y?u
T?ng c??ng kh? n?ng ?n ??nh hình ?nh: ghi hình tho?i mái h?n

Kết hợp xổ sốNh? có b? ?n ??nh hình ?nh 5 tr?c ???c t?ng c??ng trên máy ?nh, b?n có th? v?a di chuy?n v?a tho?i mái ghi hình. Hi?u su?t ?? phan gi?i cao và kh? n?ng di ??ng c?a α7R III s? cho b?n s? t? tin ?? t?p trung vào ch? th? mà kh?ng c?n lo ??n m? ?nh do rung l?c.

Bù ?? d?ch chuy?n và ?? l?ch
Bù ?? d?ch chuy?n và ?? l?ch
Bù d?ch chuy?n ngang/d?c
Bù d?ch chuy?n ngang/d?c
Bù ?? l?n
Bù ?? l?n
Kh? n?ng ?n ??nh hình ?nh quang h?c 5 tr?c trong than máy

B? ?n ??nh/c?m bi?n con quay/thu?t toán m?i giúp t?ng 5,5 b??c d?ng m?t cách hi?u qu?. N?m lo?i rung máy ?nh — rung góc (d?ch chuy?n/ch?ch h??ng), d?ch chuy?n X/Y và rung quay (l?n) — ??u ???c bù.

Kh? n?ng ?n ??nh hình ?nh quang h?c 5 tr?c trong thân máy
Quy trình x? ly m??t mà ??ng c?p studio
Kh? n?ng k?t n?i cao cho quy trình x? ly chuyên nghi?p

Kết hợp xổ sốα7R III có c?ng USB Type-C? t??ng thích v?i USB 3.1 th? h? 1 và c?ng ??ng b? cho phép k?t n?i máy ?nh tr?c ti?p v?i các thi?t b? bên ngoài ngay t?c thì. Nh? nh?ng k?t n?i này, quy trình x? ly s? di?n ra li?n m?ch h?n và v? cùng thu?n ti?n, ngay c? khi ch?p ?nh t?i studio có s? d?ng ch?c n?ng ch?p ?nh qua k?t n?i PC ho?c ?èn flash.

USB 3.1 th? h? 1 cho phép truy?n d? li?u nhanh

Nh? c?i ti?n này, b?n có th? ch?p ?nh qua PC ?? x? ly m??t mà các t?p tin ?nh RAW l?n, xem l?i ?nh nhanh chóng trên PC và ti?p t?c ch?p ?nh mà kh?ng ph?i d?ng l?i nhi?u ?? truy?n t?i t?p tin.

USB 3.1 th? h? 1 cho phép truy?n d? li?u nhanh
Có c?ng ??ng b?
Có c?ng ??ng b?

Thi?t b? s? h?u m?t c?ng ??ng b? tiêu chu?n ?? d? dàng ??ng b? hóa v?i b? ?èn flash ??ng c?p studio và thi?t b? chi?u sáng bên ngoài khác.

Ch?c n?ng Remote, Viewer và Edit c?a Imaging Edge™
Ch?c n?ng Remote, Viewer và Edit c?a Imaging Edge?

Nang cao hi?u ?ng nhi?p ?nh v?i ?ng d?ng máy tính ?? bàn Imaging Edge. Dùng “Remote” ?? ?i?u khi?n, theo d?i vi?c ghi hình tr?c ti?p trên PC; “Viewer” ?? xem tr??c, ?ánh giá, ch?n ?nh nhanh t? các th? vi?n ?nh l?n; “Edit” ?? chuy?n d? li?u RAW thành ?nh ch?t l??ng cao ?? truy?n. T?n d?ng t?i ?a các t?p RAW c?a Sony và qu?n ly s?n xu?t hi?u qu? h?n.

Capture One
Capture One (dành cho Sony)

Capture One Express (dành cho Sony) là ph?n m?m mi?n phí ?? hoàn thi?n d? li?u RAW ch?t l??ng cao. B?n nên mua Capture One Pro (dành cho Sony) b?i nh?ng ch?c n?ng t??ng thích nh? ?i?u ch?nh c?c b? và ch?p ?nh qua PC.

Minh h?a
Imaging Edge? Webcam

Nh? ?ng d?ng Imaging Edge Webcam, b?n có th? d? dàng dùng máy ?nh Sony làm webcam ch?t l??ng cao v?i kh? n?ng t??ng thích r?ng ?? livestream và t? ch?c h?i th?o ?n t??ng.

Kích th??c ?? phan gi?i khác nhau
C?ng ngh? Ch?p nhi?u ?nh d?ch chuy?n c?m bi?n

C?ng ngh? Ch?p nhi?u ?nh d?ch chuy?n c?m bi?n m?i này giúp tái t?o ?nh t?nh v?i chi ti?t, b? c?c, màu s?c và kh?ng gian t?ng th? s?ng ??ng nh? th?c.

Công ngh? Ch?p nhi?u ?nh d?ch chuy?n c?m bi?n

[1] ?nh ??n th?ng th??ng [2] ?nh h?n h?p v?i c?ng ngh? Ch?p nhi?u ?nh d?ch chuy?n c?m bi?n

Nh?ng th??c phim chan th?c h?n
?? phan gi?i cao 4K HDR

Ngoài kh? n?ng quay phim 4K ?? phan gi?i cao tuy?t ??p qua vi?c t?ng t?n s? l?y m?u 5K (15 MP), máy ?nh còn s? h?u c?u hình ?nh HLG (Hybrid Log-Gamma) m?i, h? tr? quy trình x? ly HDR t?c thì, mang l?i d?i t?n r?ng cho hình ?nh trong phim có ?? chính xác cao và s?ng ??ng nh? th?t mà kh?ng c?n chuy?n t?ng màu.

H? tr? các nhu c?u khác nhau v? s?n xu?t HDR

α7R III có tính n?ng S-Log cho phép bi?u ??t hình ?nh linh ho?t khi ch?nh s?a h?u k? và c?u hình HLG ?? x? ly HDR t?c thì — m?t s? k?t h?p ?áp ?ng ???c nhi?u yêu c?u khác nhau c?a ho?t ??ng s?n xu?t HDR.

H? tr? các nhu c?u khác nhau v? s?n xu?t HDR

[1] ?? linh ho?t cao ?? có th? tinh ch?nh hình ?nh nh? mong mu?n (Yêu c?u chuy?n t?ng màu)
[2] ?nh t?c thì và ch?t l??ng cao (Kh?ng yêu c?u chuy?n t?ng màu)

Ho?t ??ng v?i iMovie và Final Cut Pro X
Ho?t ??ng v?i iMovie và Final Cut Pro X

S?n ph?m này t??ng thích v?i Final Cut Pro X và iMovie.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

M?t h? th?ng x? ly hình ?nh hoàn toàn m?i nang cao h?n n?a ch?t l??ng hình ?nh. T?c ?? l?y nét t? ??ng, hi?u su?t theo d?i AF và theo d?i L?y nét t? ??ng theo ánh m?t t?ng thêm g?n 2 l?n cùng kh? n?ng ch?p liên t?c lên ??n 10 hình/giay cho phép ghi l?i nhi?u kho?nh kh?c quan tr?ng h?n n?a. Kh? n?ng v?n hành chuyên nghi?p và ?áng tin c?y n?m g?n trong m?t than máy ch?c, g?n mang l?i tính linh ho?t và kh? n?ng di ??ng v??t tr?i.
  • Exmor R? CMOS full-frame 35 mm 42,4 MP và h? th?ng x? ly nang cao

  • D?i ISO chu?n 100-32000 (gi?i h?n trên có th? m? r?ng ??n 102400)

  • L?y nét t? ??ng Fast Hybrid v?i l?y nét t? ??ng theo pha m?t ph?ng tiêu 399 ?i?m và l?y nét t? ??ng theo nh?n di?n t??ng ph?n 425 ?i?m

  • Ch?p liên t?c t?c ?? cao lên t?i 10 hình/giay v?i tính n?ng theo d?i AF/AE

  • Kh? n?ng ?n ??nh hình ?nh 5 tr?c v?i l?i th? ph?i sáng 5,5 b??c d?ng

Kh? n?ng t??ng thích nhi?u lo?i ?ng kính
??ng ki?nh E-mount cu?a Sony
Lo?i c?m bi?n
C?m bi?n Exmor R CMOS, full frame 35 mm (35,9×24,0 mm)
S? l??ng ?i?m ?nh (hi?u d?ng)
X?p x? 42,4 megapixel
?? nh?y ISO (Ch? s? ph?i sáng ?? xu?t)
?nh t?nh: ISO 100-32000 (Có th? m? r?ng ??n ISO 50-102400), T? ??NG (ISO 100-12800, có th? ch?n gi?i h?n d??i và gi?i h?n trên), Phim: T??ng ???ng ISO 100-32000, T? ??NG (T??ng ???ng ISO 100-12800, có th? ch?n gi?i h?n d??i và gi?i h?n trên)
Th?i l??ng pin (?nh t?nh)
X?p x? 530 l?n ch?p (Khung ng?m) / x?p x? 650 l?n ch?p (màn hình LCD) (Chu?n CIPA)
Lo?i khung ng?m
Khung ng?m ?i?n t? 1,3 cm (lo?i 0,5) (màu), Quad-VGA OLED
Lo?i màn hình
TFT lo?i 7,5 cm (lo?i 3,0 inch)

Có gì trong h?p

Kết hợp xổ sốDay ngu?n, Pin s?c NP-FZ100, B? b?o v? cáp, B? s?c pin BC-QZ1, Day ?eo vai, N?p than máy, N?p c?ng k?t n?i ph? ki?n, Mi?ng ??m khung ng?m, Cáp USB Type-C?

Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh. Tìm hi?u thêm v? Sony và m?i tr??ng

Gi?i th??ng

Gi?i th??ng