α7R IV

Another Milestone

X?ng t?m m?t c?t m?c m?i! Máy ?nh Full Frame α7R IV m? ra t?m nhìn nhi?p ?nh v??t tr?i, mang ??n kh? n?ng bi?u ??t t?ng chi ti?t ? ??ng c?p chuyên nghi?p v?i t?c ?? b?t nét nhanh ??n kinh ng?c trong than máy nh? g?n. ?? c?ng cáp và kh? n?ng k?t n?i xu?t s?c t?ng thêm hi?u su?t cho b?n.

MáY ?NH ?NG KíNH R?I

Máy ?nh full-frame 35 mm α7R IV v?i ?? phan gi?i 61,0 MP

ILCE-7RM4
?nh c?a Máy ?nh full-frame 35 mm α7R IV v?i ?? phân gi?i 61,0 MP

82,990,000 VN?

Ngu?n c?m h?ng b?t t?n

B??c vào th? gi?i bi?u hi?n b?ng hình ?nh hoàn toàn m?i v?i ch?t l??ng hình ?nh và t?c ?? x? ly v? song. M?t l?a ch?n m?i m?nh m? tham gia vào dòng s?n ph?m α7R v?i kh? n?ng k?t n?i tiên ti?n h?n và ?? tin c?y cao h?n, ?áp ?ng yêu c?u c?a các chuyên gia.

?? phân gi?i và hi?u ?ng chuy?n tông màu tuy?t v?i
?? phan gi?i và hi?u ?ng chuy?n t?ng màu tuy?t v?i
S?c s?o và nh?y bén
S?c s?o và nh?y bén
?nh chân dung n?i b?t, quy trình thông minh
?nh chan dung n?i b?t, quy trình th?ng minh
Hình dung nh?ng ?i?u không th? nhìn th?y
Hình dung nh?ng ?i?u kh?ng th? nhìn th?y
N?ng su?t và ?? tin c?y tuy?t v?i
N?ng su?t và ?? tin c?y tuy?t v?i
Quay phim b?c th?y
Quay phim b?c th?y
K?t xu?t hoàn h?o
?? tinh t? kh?ng t??ng

C?m bi?n Exmor R? CMOS full-frame 61,0 MP k?t h?p v?i b? x? ly hình ?nh BIONZ X? cho ?? phan gi?i ch?a t?ng có, chuy?n t?ng màu t?t và ?? nhi?u th?p ?? ??t m?c ?? chi ti?t ?úng nh? mong ??i c?a các nhi?p ?nh gia chuyên nghi?p. α7R IV ghi l?i c?m xúc c?a t?ng c?nh và k?t c?u c?a t?ng ch? th?.

C?m bi?n CMOS full-frame chi?u sáng sau 61 MP
C?m bi?n CMOS full-frame chi?u sáng sau 61,0 MP

C?m bi?n hình ?nh Exmor R CMOS m?i phát tri?n có ?? phan gi?i cao kh?ng gì sánh ???c. Thi?t k? chi?u sáng sau cho ?? nh?y sáng cao và ?? nhi?u th?p, b?t ch?p s? ?i?m ?nh c?c cao 61,0 MP.

B? x? lý hình ?nh m?i nh?t
B? x? ly hình ?nh m?i nh?t

B? x? ly hình ?nh BIONZ X và giao di?n LSI giúp t?i ?a hóa hi?u su?t c?m bi?n ?? phan gi?i cao và h? tr? t?i 15 ?i?m ng?t d?i t?n r?ng.

D?i ISO chu?n r?ng 100-32000
D?i ISO chu?n r?ng 100-32000

Dù gia t?ng s? ?i?m ?nh, α7R IV v?n mang ??n ISO 32000 chu?n cao nh?tKết hợp xổ số và gi?m nhi?u trong ph?m vi ?? nh?y sáng th?p ??n trung bình, cho hình ?nh ch?t l??ng cao.

Kết hợp xổ sốCác y?u t? t?i ?a hóa ?? phan gi?i tuy?t v?i

Kh? n?ng ?n ??nh hình ?nh 5 tr?c tích h?p thân máy
Kh? n?ng ?n ??nh hình ?nh 5 tr?c tích h?p than máy

Thu?t toán ?n ??nh hình ?nh 5 tr?c trong than máy ???c t?i ?u hóa ?? t?i ?a hóa hi?u su?t c?m bi?n hình ?nh ?? phan gi?i cao 61,0 MP. ?i?u này h? tr? ??y ?? kh? n?ng ghi hình c?m tay cho t?c ?? màn tr?p lên t?i 5,5 b??c d?ng.

Ch?p yên l?ng tuy?t ??i
Ch?p yên l?ng tuy?t ??i

Kết hợp xổ sốCh?p yên l?ng kh?ng ch? cung c?p l?i th? h?u ích ? nh?ng ??a ?i?m yêu c?u yên t?nh mà còn tránh hi?n t??ng m? do rung máy ?nh. Màn tr?p kh?ng rung t?i ?a hóa ?? phan gi?i c?c cao c?a α7R IV cho hình ?nh r? nét.

C?u trúc gi?m m?
C?u trúc gi?m m?

Kết hợp xổ số?? t?i ?a hóa ?? phan gi?i ??nh cao có s?n trong α7R IV thì nh?ng rung ??ng dù là nh? nh?t c?ng c?n ph?i ???c ch? ng?. Sony ?? thi?t k? l?i t? h?p b? ph?n màn tr?p v?i ?inh ?c gi?m ch?n, h?p th? m?i va ch?m v?i màn tr?p. K?t h?p v?i thu?t toán ?n ??nh hình ?nh c?i ti?n, hi?n t??ng m? gi?m ?áng k?, b?t nét các chi ti?t s?c m?ng.

Ghi hình t? xa không b? rung l?c
Ghi hình t? xa kh?ng b? rung l?c

V?n hành máy ?nh t? xa b?ng thi?t b? ?i?u khi?n t? xa kh?ng day (RMT-P1BT) tùy ch?n cho phép b?n ch?p ?nh t?nh hi?u qu?, ??ng th?i tránh rung máy ?nh do nh?n nút ch?p. ?i?u này giúp t?i ?a hóa ?? phan gi?i cao c?a c?m bi?n hình ?nh.

[1] Ultra-XGA OLED Tru-Finder [2] Quad-VGA OLED Tru-Finder

UXGA OLED Tru-Finder 5,76 tri?u ?i?m

Khung ng?m ?i?n t? 5,76 tri?u ?i?m tái t?o chi ti?t tinh t? v?i ?? phan gi?i x?p x? 1,6 l?n α7R III. B?n có th? ch?n ch? ?? ch?t l??ng “Cao” ?? có ?? chính xác cao và ?? chan th?c mà kh?ng b? r?ng c?a và g?n sóng ?? cho ?? t?p trung cao h?n. Hình ?nh m?m m?i h?n v?i t?c ?? khung hình 120/100 hình/giay giúp d? dàng l?y nét ch? th? chuy?n ??ng.

Kh? n?ng ph?n h?i v??t tr?i
T?c ?? ch?p liên t?c cao nh?t trong phan khúc

Dù có ?? phan gi?i hình ?nh v??t tr?i, α7R IV v?n duy trì t?c ?? ch?p t?i ?a 10 hình/giay v?i màn tr?p c? (t?i ?a 8 hình/giay khi ch?p liên t?c xem tr?c ti?p).Kết hợp xổ số ?i?u này cho phép b?n b?t tr?n nh?ng kho?nh kh?c quy?t ??nh nh? chuy?n ??ng c?a ??ng v?t hoang d?, ghi l?i các chi ti?t tinh t? nh? kh? n?ng ch?p ?nh ?? phan gi?i cao 61,0 MP.

?? phân gi?i 26 MP h?u ích v?i tính n?ng c?t xén APS-C
?? phan gi?i 26,2 MP h?u ích v?i tính n?ng c?t xén APS-C

Nh? ?? phan gi?i hình ?nh v??t tr?i, b?n v?n có th? duy trì hình ?nh có ?? phan gi?i cao v??t tr?i x?p x? 26,2 MP ngay c? sau khi c?t hình ?nh full-frame xu?ng kích c? APS-C. ?i?u này có ngh?a là α7R IV có th? giúp b?n ch? ??ng s? d?ng ch? ?? ch?p ?nh full-frame 61,0 MP, ví d?: khi ch?p ?nh chim th??ng ph?i ch?nh s?a c?t xén ?? khu?ch ??i hình ?nh ?? ch?p.

Ph?m vi l?y nét t? ??ng r?ng
Ph?m vi l?y nét t? ??ng r?ng

Kết hợp xổ sốC?m bi?n hình ?nh m?i mang l?i ph?m vi l?y nét t? ??ng r?ng và m?t ?? l?y nét cao v?i 567 ?i?m l?y nét t? ??ng theo pha (x?p x? 99,7% chi?u cao và 74,0% chi?u r?ng). L?y nét t? ??ng theo nh?n di?n t??ng ph?n 425 ?i?m h? tr? l?y nét chính xác.

L?y nét t? ??ng nhanh m?c dù ?? phân gi?i cao h?n
L?y nét t? ??ng nhanh m?c dù ?? phan gi?i cao h?n

Nh? ch?c n?ng l?y nét t? ??ng Fast Hybrid c?i ti?n, α7R IV s? h?u kh? n?ng ch?p v?t th? v?i m?c ?? chi ti?t ?áng kinh ng?c, mang l?i kh? n?ng t? ??ng l?y nét ngay c? trong ?i?u ki?n ánh sáng m?.

Dò tìm l?y nét t? ??ng thêm ?n ??nh
Dò tìm l?y nét t? ??ng thêm ?n ??nh

Kết hợp xổ sốGia t?ng s? ?i?m l?y nét t? ??ng, m? r?ng ph?m vi bao ph? c?a c?m bi?n l?y nét t? ??ng và c?i thi?n thu?t toán l?y nét t? ??ng giúp t?ng c??ng h?n n?a hi?u su?t theo d?i ch? th? ?? ch?p ?nh ?n ??nh, ngay c? v?i nh?ng chuy?n ??ng ph?c t?p hay b?t ng?.

L?Y NÉT 4D
Xem thêm v? tính n?ng AF c?a Sony
AF có ?? chính xác cao trong ?i?u ki?n thi?u sáng
AF có ?? chính xác cao trong ?i?u ki?n thi?u sáng

Các thu?t toán l?y nét t? ??ng nang cao góp ph?n giúp l?y nét t? ??ng chính xác ? m?c ánh sáng th?p ??n EV-3. Tùy ch?n ‘?u tiên l?y nét trong Truy?n ??ng kh?u ??’ ?? l?y nét chính xác h?n trong ?i?u ki?n thi?u sáng và khi gi?m kh?u ??.

Ch?p liên t?c ??n 68 ?nh
Ch?p liên t?c ??n 68 ?nh

Nh? kích th??c b? nh? ??m l?n h?n 1,5 l?n, máy ?nh có th? duy trì t?c ?? ch?p liên t?c ??n x?p x? 68 ?nhKết hợp xổ số. V?i ch? ?? ch?p APS-C, b?n có th? ch?p nhi?u ?nh h?n x?p x? ba l?n so v?i ch? ?? ch?p full-frame.

Hai khe c?m ph??ng ti?n, c? hai ??u h? tr? UHS-II
Hai khe c?m ph??ng ti?n, c? hai ??u h? tr? UHS-II

Kết hợp xổ sốC? KHE C?M 1 và KHE C?M 2 ??u t??ng thích v?i UHS-I và UHS-II ?? ghi d? li?u kh?i l??ng l?n v?i t?c ?? nhanh. α7R IV có th? ghi ??ng th?i ho?c n?i ti?p, tách d? li?u RAW/JPEG và ?nh t?nh/phim, c?ng nh? sao chép d? li?u gi?a các th?.

Kéo dài th?i gian ch?p t?i kh? n?ng chuyên nghi?p
Kéo dài th?i gian ch?p t?i kh? n?ng chuyên nghi?p

α7R IV s? d?ng pin NP-FZ100 dung l??ng cao. ?? ghi hình lau h?n, h?y k?t h?p thi?t b? này v?i Báng tay c?m d?c VG-C4EM tùy ch?n ch?a t?i ?a hai pin NP-FZ100, cho phép b?n ghi hình nhi?u h?n hai l?n so v?i khi ch? dùng α7R IV.

AF ánh m?t ??ng v?t trong th?i gian th?c h? tr? ch?p ?nh
AF ánh m?t ??ng v?t trong th?i gian th?c h? tr? ch?p ?nh

Nh? thu?t toán ???c c?i ti?n, gi? ?ay, α7R IV h? tr? c? tính n?ng theo d?i ánh m?t ??ng v?t, cho phép phát hi?n và theo d?i t? ??ng, chính xác, nhanh chóng. Tính n?ng h? tr? ánh m?t ??ng v?t này s? giúp t?ng ?áng k? t? l? thành c?ng khi b?n ch?p ?nh ??ng v?t trong t? nhiên ho?c ch?p ?nh thú c?ng t?i nhà khi có ch??ng ng?i v?t trong t?m ng?m ho?c h??ng ngang/d?c c?a máy ?nh th??ng thay ??i.

Hi?u su?t t?i ?u khi ch?p chan dung chuyên nghi?p
AF ánh m?t trong th?i gian th?c và ?nh chan dung

Kết hợp xổ sốAF ánh m?t trong th?i gian th?c th? hi?n thành t?u phát tri?n ch?p ?nh chan dung. C?ng ngh? có s? h? tr? c?a AI này giúp phát hi?n và theo d?i ngay ánh m?t th?t chính xác ?? l?y nét khu?n m?t ch? th?, c? khi ch?p ng??i m?u chuy?n ??ng nhanh trong bu?i ch?p. Nhi?p ?nh gia có th? t?p trung tác nghi?p ?? quy trình làm vi?c su?n s? h?n.

L?y nét vào m?t ngay l?p t?c
L?y nét vào m?t ngay l?p t?c

Khi b?t ch?c n?ng ?u tiên khu?n m?t/ánh m?t trong t? ??ng l?y nét, b?n ch? c?n nh?n nút ch?p n?a ch?ng, nút AF-ON ho?c nút gán ch?c n?ng tùy ch?nh. Máy ?nh s? th?c hi?n l?y nét vào m?t c?a ch? th?.

Ch?n m?t trái/ph?i ?? ?áp ?ng nhu c?u c?a b?n
Ch?n m?t trái/ph?i ?? ?áp ?ng nhu c?u c?a b?n

Bay gi?, b?n có th? ch?n c? bên m?t ?u tiên — trái ho?c ph?i — tr??c ho?c trong khi ch?p th?ng qua nút tùy ch?nh. Vi?c ch?n m?t cho phép b?n t?p trung vào b? c?c, ánh sáng và các chi ti?t khác.

K?t h?p Theo dõi trong th?i gian th?c ?? ch?p ?nh chân dung
K?t h?p Theo d?i trong th?i gian th?c ?? ch?p ?nh chan dung.

B?n có th? k?t h?p s? d?ng L?y nét t? ??ng theo ánh m?t trong th?i gian th?c v?i tính n?ng Theo d?i trong th?i gian th?c có kh? n?ng ph?n h?i theo chuy?n ??ng c?a ch? th? ??ng ?? l?y nét chính xác và ch?p ?nh chan dung tho?i mái.

Quy trình làm vi?c hi?u qu? h?n

Gi?i pháp liên k?t kh?ng day và có day cho nhu c?u s? d?ng chuyên nghi?p

α7R IV h? tr? nhi?u tùy ch?n cho các ch?c n?ng ?i?u khi?n t? xa b?ng PC và các ph??ng ti?n truy?n d? li?u bao g?m c? Wi-Fi 5 GHzKết hợp xổ số. Ng??i dùng có nhi?u l?a ch?n và s? c?m th?y thu?n ti?n h?n trong vi?c ch?p t? xa và sao l?u d? li?u.

Ch?p không dây cho phép thi?t l?p linh ho?t
Ch?p kh?ng day cho phép thi?t l?p linh ho?t

S? d?ng tính n?ng ?i?u khi?n t? xa b?ng PC ?? ?i?u khi?n α7R IV ho?c truy?n d? li?u vào máy tính th?ng qua ?ng d?ng ph?n m?m Imaging Edge? ‘Remote’ (phiên b?n 2.0 tr? lên). Wi-Fi 5 GHzKết hợp xổ số nhanh h?n cho ?? linh ho?t h?n khi ch?p.

?i?u khi?n t? xa b?ng PC v?i k?t n?i qua USB
?i?u khi?n t? xa b?ng PC v?i k?t n?i qua USB

S? d?ng c?ng USB Type-C? t??ng thích v?i USB 3.2 th? h? 1 ?? truy?n d? li?u nhanh h?n v?i thu?t toán m?i h? tr? ch?p có ?i?u khi?n t? xa b?ng PC có day. Truy?n hình ?nh RAW l?n ch?a nén m?t cách m??t mà, kh?ng b? gián ?o?n ti?n trình.

H? tr? truy?n FTP trong n?n
H? tr? truy?n FTP trong n?n

?? ?áp ?ng nhu c?u chuyên nghi?p v? g?i t?p nhanh chóng, α7R IV h? tr? truy?n FTP trong n?n trong và sau khi ch?p ?? g?i t?p JPEG và RAW. Có th? ch? ??nh tr??c t?i ?a chín máy ch? FTP.

?? ch?p ?nh flash linh ho?t t?i ?a
?? ch?p ?nh flash linh ho?t t?i ?a

?? tr? th?i gian nh? nút ???c gi?m thi?u ?? ch?p ?nh có flash m??t và nh?y, v?i t?c ?? ch?p có flash liên t?c lên t?i 10 hình/giay. Ch?n ch? ?? ??ng b? ch?m ho?c ??ng b? màn sau v?i ?èn flash r?i kh?ng day t?t ?? t?ng tính linh ho?t.

??u n?i ??ng b? chu?n
??u n?i ??ng b? chu?n

??u n?i ??ng b? chu?n cho phép ??ng b? thu?n ti?n v?i các b? ?èn flash studio và các thi?t b? chi?u sáng bên ngoài khác ?? thi?t l?p b? c?c ánh sáng mong mu?n khi ch?p ?nh trong studio.

Imaging Edge
Remote, Viewer và Edit c?a Imaging Edge? trên PC

Nang cao hi?u ?ng nhi?p ?nh v?i ?ng d?ng máy tính ?? bàn Imaging Edge. Dùng ‘Remote’ ?? ?i?u khi?n, theo d?i vi?c ghi hình tr?c ti?p trên PC; ‘Viewer’ ?? xem tr??c, ?ánh giá, ch?n ?nh nhanh t? các th? vi?n ?nh l?n; ‘Edit’ ?? chuy?n d? li?u RAW thành ?nh ch?t l??ng cao ?? phan ph?i.

Capture One (dành cho Sony)
Capture One (dành cho Sony)

Capture One Express (cho Sony) là ph?n m?m ch?nh s?a mi?n phí cho phép chuy?n ??i RAW, qu?n ly d? dàng cùng nhi?u c?ng c? ch?nh s?a. B?n có th? mua Capture One Pro (cho Sony) ?? có thêm c?ng c? ch?nh s?a cùng kh? n?ng ghi hình có k?t n?i.

Minh h?a
Imaging Edge? Webcam

Nh? ?ng d?ng Imaging Edge Webcam, b?n có th? d? dàng dùng máy ?nh Sony làm webcam ch?t l??ng cao v?i kh? n?ng t??ng thích r?ng ?? livestream và t? ch?c h?i th?o ?n t??ng.

?? chan th?c mang tính ‘xúc giác’
M?t góc chan th?c r?t khác

Hi?n h? tr? ghép 16 ?nh v?i ch? ?? Ch?p nhi?u ?nh d?ch chuy?n c?m bi?n

Tính n?ng này d?ch chuy?n c?m bi?n v?i s? gia n?a ho?c m?t ?i?m ?nh theo th? t? l?p trình s?n ?? ch?p 16 hình ?nh d?ch chuy?n c?m bi?n, ghép thành m?t ?nh có ?? chính xác cao x?p x? 240,8 MP t? d? li?u g?c x?p x? 963,2 MP (t??ng ???ng). ?nh t?nh v? ki?n trúc và m? thu?t, v.v... ???c tái t?o v?i chi ti?t, k?t c?u, màu s?c, tam tr?ng, b? c?c và ?? chan th?c 3D, ??m b?o tính trung th?c ??n ngo?n m?c.

M?t góc chân th?c r?t khác

[1] M?t ?nh th?ng th??ng (phóng to 200%)
[2] ?nh ghép v?i 16 ?nh ch?p ? ch? ?? Ch?p nhi?u ?nh d?ch chuy?n c?m bi?n (100%)

Dành cho các chuyên gia
L?u/t?i thông s? cài ??t
L?u/t?i th?ng s? cài ??t

Ch?c n?ng L?u/t?i th?ng s? cài ??t m?i ???c thêm vào cho phép b?n l?u các th?ng s? cài ??t c?a máy ?nh trong th? nh? SD và ??c th?ng s? t? th? ?? chia s? thu?n ti?n v?i máy ?nh khác khi c?n.

Ch?n ?nh hi?u qu?
Ch?n ?nh hi?u qu?

áp d?ng x?p h?ng sao và ch?c n?ng b?o v? hình ?nh th?ng qua màn hình xem l?i ?? ?ánh giá ngay t?i ch?. Hi?n th? nh?y 10/100 ?nh m?t l?n và kh? n?ng ?ánh giá nhóm ?nh ch?p liên t?c mang l?i s? ti?n l?i cao h?n.

Giao di?n menu ???c c?i thi?n
Giao di?n menu ???c c?i thi?n

Hình minh h?a các th?ng s? cài ??t phím tùy ch?nh trên màn hình menu giúp d? hi?u h?n v? cách s? d?ng. Ngoài ra, b?n có th? chuy?n ??i gi?a các tab menu b?ng vòng xoay phía tr??c ho?c nút Fn mà ch? c?n dùng m?t tay.

Tính n?ng quay phim chuyên nghi?p
Theo d?i AF ?n ??nh cho phim tuy?t ??p

Kết hợp xổ sốTính n?ng L?y nét t? ??ng Fast Hybrid nang cao ?áp ?ng nhu c?u AF nghiêm ng?t c?a phim 4K. B?n s? có ???c kh? n?ng quay phim AF m??t mà, ?n ??nh v?i t?c ??, ?? chính xác và hi?u su?t theo d?i cao. ?i?u ch?nh ?? nh?y theo d?i AF ?? l?y nét ?n ??nh.

AF ánh m?t trong th?i gian th?c h? tr? quay phim
AF ánh m?t trong th?i gian th?c h? tr? quay phim

Tính n?ng L?y nét t? ??ng theo ánh m?t trong th?i gian th?c m?i h? tr? quay phim b?ng cách phát hi?n hai m?t ch? th? và duy trì theo d?i m?t m?t. Khi α7R IV liên t?c l?y nét chính xác vào m?t, b?n có th? t?p trung tác nghi?p.

Theo dõi c?m ?ng ?? duy trì l?y nét ch? th?
Theo d?i c?m ?ng ?? duy trì l?y nét ch? th?

Kết hợp xổ sốKhi quay phim, h?y ch?m vào ch? th? trên màn hình LCD. α7R IV s? b?t ??u l?y nét và v?n hành ch?c n?ng Theo d?i c?m ?ng. N?u α7R IV phát hi?n m?t ng??i, tính n?ng L?y nét t? ??ng theo ánh m?t trong th?i gian th?c c?ng s? kích ho?t và theo d?i m?t.

Giao di?n âm thanh k? thu?t s? ?? ghi âm rõ ràng
Giao di?n am thanh k? thu?t s? ?? ghi am r? ràng

Kết hợp xổ sốC?ng k?t n?i ph? ki?n ?a n?ng (C?ng k?t n?i MI) ???c t?ng c??ng thêm k?t n?i am thanh K? thu?t s?. S? d?ng Micro ECM-B1M Shotgun m?i ho?c B? chuy?n ??i XLR m?i ?? ghi am ch?t l??ng cao, ??ng th?i gi?m thi?u ???c suy gi?m ch?t l??ng.

T?i b?n thông tin s?n ph?m chi ti?t
T?i b?n th?ng tin s?n ph?m chi ti?t

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

Kh? n?ng v?n hành chuyên nghi?p và tính linh ho?t ???c k?t h?p trong máy ?nh α7R IV v??t tr?i. ?? phan gi?i ?n t??ng ???c h? tr? b?i kh? n?ng t? ??ng l?y nét nhanh và c?i ti?n, kh? n?ng ?n ??nh hình ?nh 5 tr?c và ch?p liên t?c 10fps - t?t c? trong m?t than máy nh? g?n và c?ng cáp.
  • C?m bi?n Exmor R? CMOS full-frame 35 mm 61,0 MP và b? x? ly hình ?nh BIONZ X

  • D?i ISO chu?n 100-32000

  • L?y nét t? ??ng Fast Hybrid v?i l?y nét t? ??ng theo pha m?t ph?ng tiêu 567 ?i?m và l?y nét t? ??ng theo nh?n di?n t??ng ph?n 425 ?i?m

  • Ch?p liên t?c t?c ?? cao lên t?i 10 hình/giay v?i tính n?ng theo d?i AF/AE

  • ?? tin c?y và s? tho?i mái khi v?n hành h? tr? quy trình làm vi?c chuyên nghi?p

Kh? n?ng t??ng thích nhi?u lo?i ?ng kính
??ng ki?nh E-mount cu?a Sony
Lo?i c?m bi?n
C?m bi?n Exmor R CMOS full frame (35,7×23,8 mm) 35 mm
S? l??ng ?i?m ?nh (hi?u d?ng)
X?p x? 61,0 MP
?? nh?y ISO (Ch? s? ph?i sáng ?? xu?t)
?nh t?nh: ISO 100-32000 (s? ISO t? ISO 50 ??n ISO 102400 có th? ??t làm d?i ISO m? r?ng), T? ??NG (ISO 100-12800, có th? ch?n gi?i h?n trên và gi?i h?n d??i), Phim: T??ng ???ng ISO 100-32000, T? ??NG (T??ng ???ng ISO 100-12800, có th? ch?n gi?i h?n d??i và gi?i h?n trên)
Th?i l??ng pin (?nh t?nh)
X?p x? 530 l?n ch?p (Khung ng?m) / x?p x? 670 l?n ch?p (màn hình LCD) (chu?n CIPA)
Lo?i khung ng?m
Khung ng?m ?i?n t? 1,3 cm (lo?i 0,5 inch) (màu), UXGA OLED
Lo?i màn hình
TFT lo?i 7,5 cm (lo?i 3,0 inch)

Có gì trong h?p

Day ngu?n, Pin s?c NP-FZ100, B? b?o v? cáp, B? s?c pin BC-QZ1, Day ?eo vai, N?p than máy, N?p c?ng k?t n?i ph? ki?n, Mi?ng ??m khung ng?m, Cáp USB Type-CTM

Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh. Tìm hi?u thêm v? Sony và m?i tr??ng

Gi?i th??ng

Gi?i th??ng