α7S III

KH?NG NG?NG CHUY?N ??NG, KI?N T?O KI?T TáC

Nang t?m dòng S v? kh? n?ng bi?u ??t phim full-frame, t?c ?? m?i xu?t s?c k?t h?p cùng ?? nh?y sáng v??t tr?i và ?? nhi?u siêu th?p cho kh? n?ng quay phim 4K tr??c ?ay t??ng nh? kh?ng th?, v?i d?i t?n nh?y sáng cao, kh? n?ng l?y nét ?n t??ng và kh? n?ng ?n ??nh hình ?nh c?c m?nh. Ti?m n?ng sáng t?o m?i ?ang ch? b?n phía tr??c.

MáY ?NH ?NG KíNH R?I

α7S III v?i kh? n?ng quay phim/ch?p ?nh chuyên nghi?p

ILCE-7SM3
?nh c?a α7S III v?i kh? n?ng quay phim/ch?p ?nh chuyên nghi?p

82,990,000 VN?

Cho nh?ng ng??i tiên phong trong hình ?nh

V?i hi?u su?t quay phim full-frame c?c ??nh, bao g?m ?? nh?y sáng cao (ISO ???c m? r?ng t?i 409600), d?i t?n ??ng r?ng 15 b??c d?ng, ?? phan gi?i 4K 120p, kh? n?ng t? ??ng l?y nét nhanh và ?áng tin c?y, cùng kh? n?ng ?n ??nh hình ?nh siêu m?nh, chi?c α7S III m?t l?n n?a nang tiêu chu?n cho các nhà làm phim lên m?t t?m cao m?i.

Hình ?nh s?n ph?m
Kh? n?ng bi?u ??t
Hình ?nh ví d?
Hi?u su?t quay phim t?t ??nh
Hình ?nh ví d?
B??c ti?n l?n trong c?ng ngh? ghi hình
Hình ?nh ví d?
Ch?c n?ng và hi?u su?t nang cao cho ?nh
Hình ?nh cách th?c s? d?ng
Hi?u qu? trong c?ng vi?c
Kh? n?ng bi?u ??t
Minh h?a
?i?m ?nh l?n cho ?? nh?y sáng cao và ?? nhi?u th?p

C?m bi?n hình ?nh Exmor RTM CMOS chi?u sáng sau 12,1 MP full-frame m?i ???c c?i ti?n ?áng k? v? kh? n?ng thu ánh sáng, h? th?ng day và t?i ?u hóa hình ?nh ??u ra, nh? ?ó cho t?c ?? xu?t nhanh g?p ??i, ch?t l??ng hình ?nh siêu vi?t trên toàn d?i nh?y sáng, d?i t?n ??ng r?ng 15 b??c d?ngKết hợp xổ số và gi?m hi?n t??ng cu?n màn tr?p, ??ng th?i c?m bi?n c?ng h? tr? AF theo pha m?t ph?ng tiêu.

B? x? ly hình ?nh BIONZ XRTM m?nh h?n ??n 8 l?n

S? h?u c?m bi?n m?i cùng t?c ?? ch?a t?ng có, b? x? ly hình ?nh BIONZ XR c?ng ???c phát tri?n theo h??ng m?i, cho c?ng su?t x? ly m?nh g?p 8 l?n. V?i ki?n trúc thiên h??ng t??ng lai, c?m bi?n này cho hình ?nh ch?t l??ng cao v?i t?c ?? nhanh h?n ?? bi?u ??t xu?t sác qua ?nh t?nh và video, c?ng nh? c?i thi?n ?áng k? ?? nh?y c?a giao di?n máy ?nh.

Minh h?a
Hi?u su?t quay phim t?t ??nh
L?y nét t? ??ng ?n t??ng, b?t ch?p 4K 120p

C?m bi?n hình ?nh Exmor R full-frame m?i cùng b? x? ly hình ?nh BIONZ XR ??t phá lu?n ??m b?o AF chính xác trong m?i kho?nh kh?c ?? ??t ???c chi ti?t ?n t??ng, cùng nh?ng th??c phim 4K tuy?t ??p dù ? t?c ?? 120 hình/giay hay ch? ?? chuy?n ??ng ch?m. V?i ?? phan gi?i và ?? sau tr??ng ?nh ch? có ? c?m bi?n full-frame, k?t qu? mang l?i là tuy?t tác.

Hình ?nh ví d?
Quay 4:2:2 10 bit

Quay ngay b?ng máy ?nh v?i ?? sau 10 bit phong phú v? cùng ?n t??ng và kh? n?ng l?y m?u màu 4:2:2, cho phép linh ho?t h?n trong vi?c chuy?n t?ng màu, x? ly h?u k? và k?t h?p các y?u t? t?o hình ?nh hoàn ch?nh (compositing).

Minh h?a
H? tr? m? hóa All-Intra

Ngoài Long GOP, m? hóa All-Intra gi? c?ng ?? ???c h? tr?. ??nh d?ng này giúp m? hóa riêng t?ng khung hình ? t?c ?? bit lên t?i 600 Mb/giay, nh?m n?m b?t chính xác chuy?n ??ng ph?c t?p ?? ghi vào ph??ng ti?n bên trong ho?c bên ngoài, ??ng th?i giúp ch?nh s?a hi?u qu? h?n.
Kết hợp xổ số[1] All-Intra (All-I) [2] Long GoP [3] Nhóm ?nh

Minh h?a
XAVC HS cho ch?t l??ng siêu vi?t trong t?p nh?

??nh d?ng quay phim XAVC HS m?i s? d?ng m? hóa HEVC/H.265 ?? có th? nén hi?u qu? g?p ??i so v?i m? hóa AVC/H.264, nh?m ??t ch?t l??ng hình ?nh cao c?p mà v?n ??m b?o kích th??c t?p nh? h?n.

?? nh?y sáng tr? danh h? tr? ISO m? r?ng ??n 409600

?? nh?y sáng tr? danh v??n lên nh?ng t?m cao m?i, v?i d?i ISO m? r?ng cho phim 80 - 409600 ??y ?n t??ng (d?i tiêu chu?n là 80 - 102400). V?i kh? n?ng thu nh?n ánh sáng cùng kh? n?ng t?i ?u hóa hình ?nh ??u ra tiên ti?n, c?m bi?n full-frame 12,1 MP ??t ???c ?? nhi?u th?p xuyên su?t d?i nh?y sáng và có th? ghi hình trong ?i?u ki?n g?n nh? t?i m?t.

Hình ?nh ví d?
Hình ?nh ví d?
Chuyên nghi?p v?i gamma S-Log3, gam màu S-Gamut3.Cine

Kết hợp xổ sốNh? trên máy quay chuyên nghi?p, ???ng cong gamma S-Log3 và gam màu S-Gamut3.Cine cho d?i t?n ??ng r?ng h?n và kh? n?ng kh?p màu d? dàng h?n ?? c?ng tác h?u k? di?n ra su?n s? h?n.?

Minh h?a
HLG (Hybrid Log-Gamma)

HLG (Hybrid Log Gamma) giúp ho?t ??ng sáng t?o n?i dung HDR ??n gi?n, cho c?nh quay h? tr? TV BRAVIA t??ng thích v?i HLG ngay trên máy ?nh mà kh?ng c?n h?u k? ph?c t?p, chuy?n t?ng màu m??t mà v?i ?? sau 10 bit.
[1] C?n linh ho?t tinh ch?nh hình ?nh (c?n ch?nh màu)
[2] Hình ?nh ch?t l??ng cao ngay t?c thì (kh?ng c?n ch?nh màu)

Hình ?nh ví d?
S? c?i thi?n trong ch?t l??ng hình ?nh

Kết hợp xổ sốB? x? ly hình ?nh BIONZ XR m?i mang l?i nhi?u s? c?i thi?n trong khau tái t?o màu s?c, tính ?n ??nh tr??c các ngu?n ánh sáng khác nhau, chuy?n t?ng màu và chuy?n ?? sáng t? nhiên, ??ng th?i gi?m b?t hi?n t??ng cu?n màn tr?p.

Hình ?nh s?n ph?m
Xu?t hình ?nh HDMI RAW 16 bit

V?i nh?ng quy trình h?u k? ?òi h?i kh?t khe, máy ?nh có th? xu?t hình ?nh RAW 16 bit th?ng qua k?t n?i HDMI ??n các máy quay ngoài t??ng thíchKết hợp xổ số, còn XAVC HS 4K, XAVC S 4K ho?c XAVC S-I 4K, và các t?p proxy ??u ???c ghi ??ng th?i trong máy ?nh.

Hình ?nh cách th?c s? d?ng
Ch?nh s?a hi?u qu? nh? quay proxy

Trong khi quay phim 4K v?i t?c ?? bit cao, các proxy HD (? ?? sau 8 ho?c 10 bit) có th? ???c t?o trong máy ?nh. Vi?c ch?nh s?a t?p proxy nh? s? gi?m l??ng t?i cho máy tính và t?ng t?c quy trình làm vi?c tr??c khi t?i khau xu?t 4K cu?i cùng.

B??c ti?n l?n trong c?ng ngh? ghi hình
Hình ?nh ví d?
L?y nét t? ??ng Fast Hybrid chính xác và b?n b?

Kh? n?ng AF trong khu v?c r?ng s? d?ng tính n?ng theo d?i th?ng minh cùng tính n?ng phát hi?n pha trên c?m bi?n cho h?u h?t các khung hình. K?t qu? mang l?i là hi?u qu? AF ?n ??nh, chính xác ??n t?ng chi ti?t k?t h?p v?i ?ng kính E-mount ch?t l??ng cao, c? khi ghi hình ch? th? chuy?n ??ng ? tr??ng ng?m n?ng v?i ?? phan gi?i 4K 120p.

Ki?m soát l?y nét m?nh m? cho tay máy ??c hành

Kết hợp xổ sốV?i trên 7 c?p T?c ?? chuy?n ti?p AF và 5 c?p ?? nh?y chuy?n ch? th? AF, b?n có th? truy?n ??t hi?u qu? y t??ng sáng t?o khi chuy?n ch? th? ho?c ?i?u ch?nh tiêu c?. Ch? c?n ch?m ?? t?m th?i kích ho?t AF, k? c? khi b?n ?ang ghi hình l?y nét b?ng tay.

Hình ?nh ví d?
AF vào m?t trong th?i gian th?c cho phim

Tính n?ng AF vào m?t trong th?i gian th?c s? d?ng AI ??m b?o l?y nét m?t chính xác, hi?u su?t t?ng 30% khi ghi hình nghiêng m?t ho?c khu?t m?t ph?n m?t. Theo d?i ánh m?t liên t?c giúp b?n t?p trung c?n b? c?c, k? c? v?i ?? sau l?y nét n?ng.?

Hình ?nh cách th?c s? d?ng
Theo d?i trong th?i gian th?c, c?m ?ng tr?c quan

Tính n?ng Theo d?i trong th?i gian th?c phan tích th?ng tin màu s?c, xu h??ng, ?? sau và khu?n m?t ch? th? ?? theo d?i ch? th?, cho phép theo d?i ch? th? m?t cách tr?c quan và ch? ??ng khi b?n ch?m vào ch? th? trên màn hình LCD.?

Minh h?a
Kh? n?ng ?n ??nh hình ?nh 5 tr?c tích h?p than máy

Máy ?nh s? h?u m?t b? ph?n ?n ??nh hình ?nh và c?m bi?n con quay h?i chuy?n có ?? chính xác cao, mang t?i kh? n?ng ch?ng rung hình ?nh quang h?c 5 tr?c.
Kết hợp xổ số[1] Ch?ch ngang [2] Xoay [3] Ch?ch d?c

Ch? ?? Active Mode ?? ghi hình c?m tay

Ch? ?? Active Mode m?i t?ng ?? ?n ??nh khi quay phim. ?? b?o toàn ch?t l??ng hình ?nh, b? x? ly BIONZ XR ?o l??ng chính xác ?? rung máy ?nh và bù ??p v? m?t quang h?c. Nh? ?ó, b?n quay ???c video ?n ??nh k? c? khi ghi hình c?m tay ? kh?ng gian h?n ch? khó dùng gimbal hay trong khi ?i l?i, ??ng th?i ??m b?o ?? phan gi?i 4K.

Hình ?nh s?n ph?m
Giao di?n am thanh k? thu?t s? ?? ghi am r? ràng

Kết hợp xổ sốM?t giao di?n am thanh s? ???c b? sung vào C?ng k?t n?i ph? ki?n ?a n?ng (MI) h? tr? ng? vào 24 bit tr?c ti?p. Các cài ??t s?n có là 48kHz/16 bit 2 kênh, cùng v?i 48kHz/24 bit 2 kênh và 48kHz/24 bit 4 kênh khi s? d?ng b? chuy?n ??i XLR-K3M tùy ch?n.

Minh h?a
T?n nhi?t ??c ?áo, yên tam thao tác

Sony ?? tích h?p trong b? ph?n ?n ??nh hình ?nh m?t b? t?n nhi?t b?ng than chì hình ch? Σ (sigma) ??c ?áo. B? t?n nhi?t này giúp t?n nhi?t hi?u qu? g?p 5 l?nKết hợp xổ số, cho th?i gian quay dài mà kh?ng làm ?nh h??ng t?i kh? n?ng ?n ??nh hình ?nh.

Hình ?nh s?n ph?m
Tho?i mái khi quay phim

?áp l?i y ki?n ph?n h?i t? ng??i dùng chuyên nghi?p, nút MOVIE ?? ???c chuy?n lên m?t trên nh?m c?i thi?n kh? n?ng v?n hành ? m?i v? trí quay. Chúng t?i c?ng c?i thi?n cách s?p x?p trên núm xoay ch? ?? và t?c ?? chuy?n ??i.

Ch?c n?ng và hi?u su?t nang cao cho ?nh
Hình ?nh ví d?
?? nh?y sáng ISO cao

V?i d?i ISO tiêu chu?n c?c r?ng t? 80-102400 (m? r?ng lên 40-409600 ??i v?i ?nh t?nh), chi?c α7S III mang l?i c? h?i sáng t?o tuy?t v?i. C?m bi?n hình ?nh m?i phát tri?n cùng các thu?t toán x? ly hình ?nh cho hình ?nh r? nét h?n và k?t c?u t? nhiên h?n so v?i model ti?n nhi?m α7S II, ngay c? khi quay/ch?p trong ?i?u ki?n g?n nh? t?i m?t.

Hình ?nh ví d?
Ch?c n?ng l?y nét t? ??ng Fast Hybrid cho ?nh t?nh

Kết hợp xổ sốH? th?ng l?y nét t? ??ng Fast Hybrid k?t h?p t?c ?? và s? chính xác. V?i 759 c?m bi?n l?y nét theo pha m?t ph?ng tiêu và 425 ?i?m nh?n di?n t??ng ph?n n?m trên g?n tr?n vùng ?nh, α7S III nhanh chóng tìm ra và theo d?i ch? th? trong toàn khung hình.

Hình ?nh ví d?
Hi?u su?t ch?p liên t?c ?n t??ng

Tùy y l?a ch?n màn tr?p c? ho?c ?i?n t? ?? ch?p liên t?c, v?i kh? n?ng theo d?i AF/AE ? t?c ?? khung hình lên t?i 10 hình/giay. N?m b?t nh?ng kho?nh kh?c quy?t ??nh v?i h?n 1000 khung hình ch?p liên t?c ? ??nh d?ng RAW kh?ng nén.

Hình ?nh ví d?
L?y nét t? ??ng c?c nh?y dù ánh sáng kém

Nh?ng c?i ti?n trong thu?t toán l?y nét t? ??ng ?? cho phép α7S III có th? l?y nét t? ??ng ? nh?ng ?i?u ki?n ánh sáng t?i nh? m?c EV-6, khi m?t th??ng g?n nh? kh?ng th? th?y ???c ch? th?.

Hình ?nh ví d?
?nh ??p h?n nh? c?m bi?n và b? x? ly m?i

Kết hợp xổ sốC?m bi?n hình ?nh và b? x? ly hình ?nh ???c phát tri?n m?i mang t?i nh?ng c?i ti?n trong kh? n?ng tái t?o màu s?c, ??c bi?t là v?i t?ng màu da và kh? n?ng th? hi?n k?t c?u ? ?nh t?nh.?

Hình ?nh ví d?
??nh d?ng HEIF m?i và ch? ?? ch?p ?nh HLG

Kết hợp xổ số??nh d?ng t?p ?nh HEIF ???c h? tr?, cho ch?t l??ng hình ?nh và hi?u su?t nén t?t h?n so v?i JPEG, k?t h?p cùng màu s?c 10 bit. B?n còn có th? ch?p ?nh t?nh D?i t?n nh?y sáng cao ? ch? ?? HLG ?? xem trên các lo?i TV t??ng thích.

Hi?u qu? trong c?ng vi?c
Hình ?nh s?n ph?m
Hai khe c?m ph??ng ti?n t??ng thích CFexpress Type A

Kết hợp xổ sốC? hai khe c?m th? ??u h? tr? c? th? CFexpress Type A siêu nhanh, cho phép quay t?c ?? bit cao và nhanh chóng xóa b? ??m, l?n th? SDXC UHS-II. Kh? n?ng Quay n?i ti?p và Quay song song ??u ???c h? tr?.

Hình ?nh s?n ph?m
Màn hình LCD ?a góc giúp quay phim tho?i mái

Màn hình c?m ?ng lo?i 3.0 h? tr? ?a góc v?i 1,44 tri?u ?i?m s? h?u thi?t k? m? sang bên giúp ??t v? trí linh ho?t và c?i thi?n kh? n?ng quan sát khi g?n vào gimbal ho?c khung ??.

Minh h?a
Khung ng?m ?i?n t? ?? phan gi?i cao 9,44 tri?u ?i?m

EVF m?i cho ?? phan gi?i, ?? t??ng ph?n và màu s?c v??t tr?i, c?ng nh? kh? n?ng phóng ??i khung ng?m 0,9 l?n hàng ??u th? gi?i, tr??ng ng?m chéo góc 41° và ?i?m ??t m?t cao 25 mm.

Kh? n?ng v?n hành ???c c?i ti?n

C?u trúc menu ?? ???c thi?t k? l?i d?a trên ph?n h?i t? nhi?p ?nh gia và nhà quay phim chuyên nghi?p. Các cài ??t c?a máy ?nh gi? ?? thêm ph?n tr?c quan và máy ?nh c?ng ph?n h?i nhanh nh?y h?n khi thay ??i cài ??t.

Hình ?nh cách th?c s? d?ng
C?u trúc menu m?i

Theo yêu c?u t? nh?ng ng??i dùng chuyên nghi?p lu?n có nhu c?u cao c?a chúng t?i, chúng t?i ?? c?i thi?n ?áng k? c?u trúc menu, nh?m t?ng kh? n?ng ??c hi?u t?c thì và gi?m s? b??c truy c?p trong menu.

Hình ?nh cách th?c s? d?ng
Ho?t ??ng c?m ?ng tr?c quan

Màn hình menu có th? ?i?u khi?n c?m ?ng, còn màn hình phát l?i h? tr? thao tác ch?m và m? ngón tay ?? zoom. Kh? n?ng v?n hành c?a các ch?c n?ng c?m ?ng khi ghi hình c?ng ???c c?i thi?n.

Hình ?nh cách th?c s? d?ng
Có th? t??ng thích v?i Wi-Fi 5 GHz

Kh?ng ch? có 2,4 GHz, kh? n?ng k?t n?i Wi-Fi? 5 GHz c?ng ???c h? tr? ?? ho?t ??ng t? xa, xem tr??c kh?ng day, c?ng nh? truy?n d? li?u nhanh và ?n ??nh h?n cho c? ?nh t?nh l?n video.

Hình ?nh cách th?c s? d?ng
Kh? n?ng k?t n?i m?ng LAN có day

Kết hợp xổ sốV?i nh?ng m?i tr??ng ph?c t?p, d? b? nhi?u sóng hay có nhu c?u s? d?ng b?ng th?ng cao h?n, b?n có th? k?t n?i m?ng LAN có day 1000BASE-T th?ng qua cáp chuy?n ??i USB-Ethernet t??ng thích v?i c?ng USB Type C? c?a máy ?nh.

Hình ?nh cách th?c s? d?ng
Xem tr??c và ghi hình t? xa

?? quy trình làm vi?c hi?u qu? h?n và ?? ghi hình ? m?i tr??ng khó kh?n, b?n có th? s? d?ng PC ho?c thi?t b? di ??ng có cài ??t Imaging Edge MobileTM ?? ghi hình t? xa có day ho?c kh?ng day.

Hình ?nh cách th?c s? d?ng
Imaging Edge DesktopTM

Nang cao hi?u ?ng nhi?p ?nh v?i ?ng d?ng Imaging Edge Desktop. Dùng "Remote" ?? ?i?u khi?n, giám sát vi?c ghi hình tr?c ti?p trên PC; "Viewer" ?? nhanh chóng xem tr??c, ?ánh giá, ch?n ?nh t? các th? vi?n ?nh l?n và "Edit" ?? chuy?n d? li?u RAW thành ?nh ch?t l??ng cao ?? g?i ?i. T?n d?ng t?i ?a các t?p RAW c?a Sony và qu?n ly quy trình s?n xu?t hi?u qu? h?n.

Hình ?nh cách th?c s? d?ng
Capture One dành cho Sony

Capture One Express (cho Sony) là ph?n m?m ch?nh s?a mi?n phí t?ng giành gi?i th??ng, cho phép chuy?n ??i ?nh RAW, qu?n ly d? dàng và ch?nh s?a m?nh m?, ??ng th?i nang cao kh? n?ng ghi hình có k?t n?i.

Minh h?a
Imaging Edge? Webcam

Kết hợp xổ sốNh? ?ng d?ng Imaging Edge Webcam, b?n có th? d? dàng dùng máy ?nh Sony làm webcam ch?t l??ng cao v?i kh? n?ng t??ng thích r?ng ?? livestream và t? ch?c h?i th?o ?n t??ng.

T?i b?n thông tin s?n ph?m chi ti?t
T?i b?n th?ng tin s?n ph?m chi ti?t

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

Thi?t k? dành cho chuyên gia, α7S III ???c phát tri?n d?a trên các ?i?m m?nh c?a dòng S nh? ?? nh?y sáng cao và d?i t?n ??ng r?ng trong khi v?n ??m b?o tính n?ng chuyên nghi?p nh? l?y nét t? ??ng c?i ti?n, ch?ng rung hình ?nh quang h?c và quay phim 4K 120p. K?t h?p b? x? ly m?i m?nh m? trong than máy nh? g?n, máy ?nh mang l?i tr?i nghi?m hình ?nh ?a d?ng.
  • C?m bi?n hình ?nh Exmor RTM CMOS chi?u sáng sau 12,1 megapixel m?i phát tri?n

  • B? x? ly hình ?nh BIONZ XR m?i phát tri?n v?i hi?u su?t x? ly t?ng g?p g?n 8 l?n

  • Th?a s?c làm phim v?i kh? n?ng quay phim 10 bit 4:2:2 ?? phan gi?i 4K 120p

  • L?y nét t? ??ng Fast Hybrid v?i 759 ?i?m l?y nét t? ??ng theo pha cùng s? c?i thi?n L?y nét t? ??ng theo ánh m?t trong th?i gian th?c

  • Kh? n?ng ch?ng rung hình ?nh quang h?c 5 tr?c tích h?p trong than máy, Active Mode dành cho quay phim

Lo?i c?m bi?n
C?m bi?n Exmor R CMOS full frame (35,6 × 23,8 mm) 35 mm
S? l??ng ?i?m ?nh (hi?u d?ng)
X?p x? 12,1 MP
?? nh?y ISO (Ch? s? ph?i sáng ?? xu?t)
?nh t?nh: ISO 80-102400 (s? ISO t? ISO 40 ??n ISO 409600 có th? ??t làm d?i ISO m? r?ng), Phim: t??ng ???ng ISO 80-102400 (s? ISO t? ISO 409600 có th? ??t làm d?i ISO m? r?ng).
Th?i l??ng pin (?nh t?nh)
X?p x? 510 l?n ch?p (Khung ng?m) / X?p x? 600 l?n ch?p (màn hình LCD) (chu?n CIPA)
Lo?i khung ng?m
Khung ng?m ?i?n t? 1,6 cm (lo?i 0,64) (màu)
Lo?i màn hình
TFT lo?i 7,5 cm (lo?i 3,0 inch)
Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh. Tìm hi?u thêm v? Sony và m?i tr??ng