α9

M? ra th? gi?i ng?p tràn c?m h?ng

S? ?am mê phá v? m?i gi?i h?n t??ng t??ng
Nh?ng li?u c?ng c? có b?t k?p y t??ng?
Ti?m n?ng ch? b?ng n? khi ???c v?y vùng
Khi c?ng ngh? ?u?i k?p gi?c m?, m?t chi?c máy ?nh m?i ?? ra ??i và nay l?i tái sinh
T??ng lai trong tay b?n, dù b?n ? ?au

MáY ?NH ?NG KíNH R?I

α9 v?i c?m bi?n CMOS x?p ch?ng full-frame

ILCE-9
?nh c?a α9 v?i c?m bi?n CMOS x?p ch?ng full-frame

81,990,000 VN?

Ph?n m?m m?i hi?n ?ã có s?n
Ph?n m?m m?i hi?n ?? có s?n

Nh? ph?n m?m phiên b?n 6.0 (tr? lên), tính n?ng AF ánh m?t ??ng v?t trong th?i gian th?c nay ?? có th? s? d?ng.

Th? vi?n ?nh α9
Th? vi?n ?nh α9
M?t ph??ng di?n m?i trong t?c ?? ch?p ?nh

M?t c?m bi?n hình ?nh mang tính ??t phá ??n t? Sony l?p t?c làm cho các c? ch? máy ?nh th?ng th??ng tr? nên l?i th?i nh? t?c ?? và hi?u su?t v??t ngoài kh? n?ng c?a các thi?t b? c? h?c. H?n th? n?a, ti?ng ?n và ?? rung c? h?c bi?n m?t ?? m? ra m?t th? gi?i r?ng l?n cho b?n th?a s?c sáng t?o ch?p ?nh.

Ngu?n l?c cho cu?c cách m?ng ?i?n t? hoàn toàn

Kết hợp xổ sốC?m bi?n CMOS x?p ch?ng full-frame c?i ti?n có b? nh? tích h?p

α9 gi?i phóng b?n kh?i nh?ng gi?i h?n SLR th?ng th??ng d?a trên các h? th?ng c? h?c. L?n ??u tiên s? d?ng thi?t k? x?p ch?ng t?c ?? cao, c?m bi?n hình ?nh 24,2 MP full-frame t?m th?i l?u gi? d? li?u có kh?i l??ng l?n trong b? nh? tích h?p cho t?c ?? xu?t t?ng th? nhanh h?n 20 l?n. C?m bi?n CMOS k?t h?p v?i b? x? ly hình ?nh BIONZ X t?ng c??ng cho b?n t? do sáng t?o k? thu?t s?.
[ C?u trúc chi?u sáng sau x?p ch?ng có b? nh? tích h?p ]
(1) Vùng ?i?m ?nh (2) B? nh? tích h?p (3) M?ch x? ly tín hi?u t?c ?? cao (4) B? x? ly hình ?nh

Kh? n?ng ch?p ?nh ch?a t?ng có
Ch?p liên t?c t?c ?? cao t?i 20 hình/giây
Ghi hình liên t?c t?c ?? cao t?i 20 hình/giay

C?m bi?n Exmor RS CMOS full-frame ??t phá và b? x? ly BIONZ X cho phép ghi hình liên t?c liên t?c 20 hình/giay v?i tính n?ng theo d?i AF/AE. Hi?u su?t t?c ?? cao ?n t??ng và b? nh? ??m dung l??ng l?n cho phép b?n ghi l?i kho?nh kh?c quan tr?ng.

Ch?p ?nh không b? ch?p t?t
Ch?p ?nh kh?ng b? ch?p t?t

Màn tr?p ?i?n t? phi c? h?c lo?i b? hi?n t??ng ch?p t?t v?i hành ??ng th?ng th??ng c?a g??ng SLR. Góc ng?m ch? th? ?n ??nh ngay c? khi nh? nút ch?p, v?i kh? n?ng xem tr?c ti?p 60 hình/giay và ?? tr? màn hình t?i thi?u khi ch?p liên t?c.
(A) Ch?p ?nh kh?ng b? ch?p t?t (B) Ch?p ?nh b? ch?p t?t

L?u y: Máy ?nh này ???c trang b? c? màn tr?p c? và ?i?n t?. Các tính n?ng ???c m? t? trong ph?n a này ch? y?u liên quan ??n ho?t ??ng c?a màn tr?p ?i?n t?.

Góc theo d?i hành ??ng kh?ng gián ?o?n
Giá tr? AF/AE lên ??n 60 l?n/giây
Giá tr? AF/AE lên ??n 60 l?n/giay

ánh sáng ??n tr?c ti?p c?m bi?n hình ?nh mà kh?ng có gián ?o?n c? h?c. M?t s? k?t h?p khéo léo gi?a c?u trúc kh?ng g??ng và c?ng ngh? t?ng c??ng t?c ?? m?i cho phép AF/AE trên m?t ph?ng tiêu c? full-frame.
(1) Giá tr? AF/AE (2) 60 l?n/giay (3) 20 hình/giay

T?c ?? màn tr?p ?i?n t? lên t?i 1/32000 giây
T?c ?? màn tr?p ?i?n t? lên t?i 1/32000 giay

T?c ?? màn tr?p ?i?n t? lên t?i 1/32000 giay v??t xa màn tr?p c? cho kh? n?ng bi?u hi?n hình ?nh m?i. B?n c?ng có th? gi? ?? sau tr??ng ?nh n?ng mà kh?ng c?n kính l?c ND, ngay c? trong ?i?u ki?n sáng.
(Ch? ?? A F8,0 ISO 1000 1/20000 giay)

L?u y: Máy ?nh này ???c trang b? c? màn tr?p c? và ?i?n t?. Các tính n?ng ???c m? t? trong ph?n a này ch? y?u liên quan ??n ho?t ??ng c?a màn tr?p ?i?n t?.

S? yên t?nh m? r?ng ti?m n?ng nhi?p ?nh
Không h? có ti?ng ?n
Kh?ng h? có ti?ng ?n

Màn tr?p ?i?n t? ch?ng bi?n d?ng cho phép ghi hình êm áiKết hợp xổ số mà kh?ng có ti?ng ?n c?a màn tr?p và g??ng c? h?c. Máy ?nh ly t??ng ?? ghi hình th? thao và các ch? th? ?òi h?i ph?i ghi hình yên l?ng, t?ng thêm s? linh ho?t trong nhi?u ?i?u ki?n.

Không h? rung
Kh?ng h? rung

Kết hợp xổ sốTrong ch?p ?nh SLR, ho?t ??ng l?t g??ng và nh? nút ch?p s? gay ra rung ??ng nh?. Tuy nhiên, α9 có màn tr?p ?i?n t? kh?ng rung nên máy ?nh s? ho?t ??ng ?n ??nh, cho hình ?nh c?c k? s?c nét.

L?u y: Máy ?nh này ???c trang b? c? màn tr?p c? và ?i?n t?. Các tính n?ng ???c m? t? trong ph?n a này ch? y?u liên quan ??n ho?t ??ng c?a màn tr?p ?i?n t?.

AF nhanh, chính xác và ?áng tin c?y

Gi? ?ay, v?i các tính n?ng l?y nét t? ??ng m?i có trong b?n c?p nh?t ph?n m?mKết hợp xổ số, ch?c n?ng l?y nét t? ??ng c?i ti?n ??m b?o l?y nét chính xác và theo d?i ?n ??nh, nh?t quán.

Logo 4D focus
Tìm hi?u thêm v? 4D FOCUS
T?c ?? h?i ng? trí kh?n nhan t?o

AF ??t ??nh cao trí tu? v?i kh? n?ng nh?n di?n ch? th? d?a trên AI

C? Theo d?i trong th?i gian th?c và L?y nét t? ??ng theo ánh m?t trong th?i gian th?c ??u ???c thi?t k? ?? theo d?i ch? th? th?t nhanh, chính xác và th?ng minh, nh? các thu?t toán d?a trên AI và kh? n?ng x? ly l??ng d? li?u kh?ng l? trong th?i gian th?c.

AF theo ánh m?t t?c thì

Kh? n?ng theo d?i ch? th? c?a máy ?nh nay ???c c?i ti?n h?n n?a v?i vi?c phát hi?n ánh m?t ch? th? ngay khi b?n nh?n nh? nút ch?p ho?c khi nh?n nút AF-ON, sau ?ó ch? th? s? ???c theo d?i liên t?c. Máy ?nh c?ng có kh? n?ng ch?n m?t trái ho?c m?t ph?i c?a ch? th?.

Thêm nhi?u tính n?ng l?y nét t? ??ng ?? ch?p ?n ??nh
?áng tin c?y ngay c? trong ánh sáng y?u
?áng tin c?y ngay c? trong ánh sáng y?u

L?y nét t? ??ng v?i ?? chính xác cao ngay c? khi ch?p ch? th? ? m?c ánh sáng th?p EV-3 v?i ISO 100 nh? c?m bi?n hình ?nh có ?? nh?y sáng cao.

H? tr? l?y nét t? ??ng cho ?ng kính A-mount
H? tr? l?y nét t? ??ng cho ?ng kính A-mount

H? th?ng l?y nét t? ??ng theo pha m?t ph?ng tiêu v?i 693 ?i?m l?y nét t? ??ng ho?t ??ng r?t ?áng tin c?y. B?n có th? ch?p liên t?c 10 khung hình/giay v?i theo d?i AF/AE ngay c? khi s? d?ng ?ng kính A-mount v?i b? ngàm chuy?n ??i (LA-EA3).

L?y nét t? ??ng Fast Hybrid c?i ti?n cho quay phim
L?y nét t? ??ng Fast Hybrid c?i ti?n cho phim

Nh? s? d?ng hi?u qu? h?n h? th?ng nh?n di?n theo pha m?t ph?ng tiêu c?a ch?c n?ng L?y nét t? ??ng Fast Hybrid, kh? n?ng l?y nét t? ??ng ?? ?n ??nh h?n ?? quay phim m??t h?n. ?i?m l?y nét t? ??ng kh?ng ??i dù có ??i t??ng ?i qua ch? th? chính.

Ch?t l??ng c?a hình ?nh tuy?t v?i

C?m bi?n full-frame 24,2 MP có ?? nh?y lên t?i ISO 204800 và d?i t?n r?ng cho ch?t l??ng hình ?nh v??t tr?i.

CMOS m?i
C?m bi?n CMOS m?i cho hình ?nh tuy?t v?i

?? nh?y sáng cao, c?u hình chi?u sáng sau, ki?n trúc vi th?u kính li?n m?ch và các c?i ti?n Sony khác mang ??n hình ?nh tuy?t ??p trong nhi?u b?i c?nh ch?p ?nh. D?i ISO tiêu chu?n là ISO 100-51200, có th? m? r?ng ??n ISO 50-204800 v?i nhi?u hình t?i thi?u.

BIONZ X
B? x? ly hình ?nh t?c ?? t?ng c??ng BIONZ X

Nh?ng thu?t toán x? ly hình ?nh c?a máy ?nh ?? ???c nang c?p v?i b?n c?p nh?t ph?n m?m m?i nh?t, cho hi?u qu? chuy?n t?ng màu t? nhiên cao h?n và AWB ?n ??nh h?n khi ghi hình liên t?c.

Hình ?nh 4K tuy?t ??p

Ch?t l??ng ?? phan gi?i cao c?a phim 4K

Tính n?ng xu?t ?i?m ?nh ??y ?? kh?ng c?n ghép ?i?m ?nh cho phép nén x?p x? 2,4 l?n l??ng d? li?u b?t bu?c ??i v?i 4K (t??ng ???ng l??ng d? li?u b?t bu?c ??i v?i 6K) vào ng? ra 4K 3840 x 2160. Quy trình t?ng t?n s? l?y m?u c?ng v?i tính n?ng xu?t ?i?m ?nh full-frame mà kh?ng c?n ghép ?i?m ?nh giúp ch?t l??ng hình ?nh phim 4K cao nh?t có th?.

4K
Ho?t ??ng hi?u qu? và ?? tin c?y chuyên nghi?p

Ngoài than máy b?ng h?p kim ma nhê mang l?i v? ch?c ch?n và ?áng tin c?y, nh?ng tính n?ng linh ho?t ???c m? r?ng r?t nhi?u làm t?ng thêm kh? n?ng v?n hành, h? tr? ch?p ?nh chuyên nghi?p trong ?i?u ki?n khó kh?n.

Tru-Finder
Quad-VGA OLED Tru-Finder?

Khung ng?m ?i?n t? (EVF) ?? phan gi?i cao 3686k ?i?m m?i hi?n th? hình ?nh r? ràng, chi ti?t. L?p m? ZEISS? T* huy?n tho?i gi?m ?áng k? ph?n x?. Hình ?nh EVF m??t mà ???c ghi nh?n v?i t?c ?? khung hình 120 hình/giay cho phép d? dàng theo d?i ch? th? ?ang chuy?n ??ng nhanh. L?p m? flo trên ?ng kính ngoài cùng t?ng c??ng b?o v? kh?i b?i b?n.

5 tr?c
Kh? n?ng ?n ??nh hình ?nh 5 tr?c

B? ?n ??nh hình ?nh 5 tr?c tích h?p than máy m?i t?ng t?c ?? màn tr?p lên 5,0 b??c d?ng. Hình ?nh trên màn hình xem tr?c ti?p c?ng ?n ??nh nên b?n có th? d? dàng ch?p ngay c? khi ch?p ch? th? chuy?n ??ng nhanh. (1) ?? l?ch (2) D?ch chuy?n (3) ?? xoay

Th?i l??ng pin dành cho s? d?ng chuyên nghi?p
Th?i l??ng pin dành cho s? d?ng chuyên nghi?p

Pin NP-FZ100 m?i cung c?p th?i l??ng g?p kho?ng 2 l?n so v?i pin NP-FW50 tr??c ?ó. Ch?p t?i 480 khung hình t?nh v?i m?t l?n s?c — và nhi?u h?n n?a v?i báng tay c?m d?c tùy ch?n g?n kèm (bán riêng) có th? l?p hai pin.

Hai khe c?m ph??ng ti?n, h? tr? UHS-II
Hai khe c?m ph??ng ti?n, h? tr? UHS-II

Kết hợp xổ sốV?i hai khe c?m ph??ng ti?n, trong ?ó có m?t khe t??ng thích v?i UHS-II ?? ghi d? li?u nhanh chóng, α9 có th? ghi hình ??ng th?i ho?c chuy?n ti?p, tách riêng d? li?u RAW và JPEG, tách riêng ?nh t?nh và phim c?ng nh? sao chép d? li?u gi?a các th?.

Truy?n t?p b?ng FTP
H? tr? truy?n FTP trong n?n

Kết hợp xổ số?? ?áp ?ng nhu c?u truy?n ?nh ngay l?p t?c c?a các chuyên gia, máy ?nh gi? ?ay h? tr? truy?n FTP trong n?n trong khi ghi hình ho?c sau khi ghi hình xong.?Ph??ng th?c truy?n và ph??ng th?c l?c ?? ???c c?i thi?n ?? giúp b?n xác ??nh các t?p mu?n truy?n d? dàng h?n.

Ch?c n?ng x?p h?ng
Ch?c n?ng x?p h?ng

Ch?c n?ng x?p h?ng cho phép b?n x?p h?ng ?nh t?nh t? 1 ??n 5 sao vào b?t c? lúc nào, giúp quy trình làm vi?c thêm linh ho?t. B?n có th? x?p h?ng ?nh t?nh trên màn hình phát l?i và gán ch?c n?ng này cho m?t nút tùy ch?nh.

Hi?n th? theo nhóm
Hi?n th? theo nhóm các ?nh ch?p liên t?c

B?n có th? nhanh chóng xem l?i, xóa ho?c b?o v? các nhóm ?nh ch?p trong ch? ?? ch?p liên t?c. B?n có th? truy c?p màn hình menu và thay ??i cài ??t, c?ng nh? phát l?i hình ?nh trong khi ghi d? li?u.

My menu
V?n hành m??t h?n và My Menu

??ng ky các m?c menu v?i My Menu, gán nút tùy ch?nh ?? dùng các ch?c n?ng c?a máy ?nh, dùng vòng xoay ch? ?? ch?p và ch? ?? l?y nét x?p ch?ng ?? s? d?ng nhanh, nút AF-ON ?? b?t ??u l?y nét t? ??ng và nút ch?n ?a n?ng ?? chuy?n ?i?m l?y nét t? ??ng.

Ch?c n?ng Remote, Viewer và Edit c?a Imaging Edge™
Ch?c n?ng Remote, Viewer và Edit c?a Imaging Edge?

Nang cao hi?u ?ng nhi?p ?nh v?i ?ng d?ng máy tính ?? bàn Imaging Edge. Dùng “Remote” ?? ?i?u khi?n vi?c ghi hình t? xa; “Viewer” ?? xem tr??c, ?ánh giá, ch?n ?nh nhanh t? các th? vi?n ?nh l?n; “Edit” ?? chuy?n d? li?u RAW thành ?nh ch?t l??ng cao ?? truy?n. T?n d?ng t?i ?a các t?p RAW c?a Sony và qu?n ly s?n xu?t hi?u qu? h?n.

Capture One (dành cho Sony)
Capture One dành cho Sony

Capture One Express (dành cho Sony) là ph?n m?m mi?n phí cho phép chuy?n ??i RAW, qu?n ly d? dàng cùng nhi?u c?ng c? ch?nh s?a m?nh m?. Capture One Pro (dành cho Sony) là ph?n m?m tr? phí cho phép ch?nh s?a nhi?u h?n và h? tr? ghi hình vào máy tính.

Minh h?a
Imaging Edge? Webcam

Nh? ?ng d?ng Imaging Edge Webcam, b?n có th? d? dàng dùng máy ?nh Sony làm webcam ch?t l??ng cao v?i kh? n?ng t??ng thích r?ng ?? livestream và t? ch?c h?i th?o ?n t??ng.

T? gi?i thi?u s?n ph?m
T? gi?i thi?u s?n ph?m
α9 H??ng d?n thi?t l?p nhanh l?y nét t? ??ng α9 II
α9 H??ng d?n thi?t l?p nhanh l?y nét t? ??ng α9 II
Ho?t ??ng v?i iMovie và Final Cut Pro X
Ho?t ??ng v?i iMovie và Final Cut Pro X

S?n ph?m này t??ng thích v?i iMovie và Final Cut Pro X.

Th?ng s? k? thu?t & các tính n?ng

Ch?p liên t?c t?c ?? cao v?i t?c ?? lên t?i 20 hình/giay, ch?p ?nh kh?ng b? ch?p t?t, theo d?i xem tr?c ti?p AF/AE, t?c ?? màn tr?p lên t?i 1/32000 giay, Màn tr?p ch?ng bi?n d?ng ch?p ?nh êm kh?ng rung, ?? nh?y lên t?i ISO 204800 (m? r?ng), kh? n?ng s? d?ng tuy?t v?i cho phong cách chuyên nghi?p, và quay phim 4K tiên ti?n.
  • C?m bi?n CMOS x?p ch?ng full-frame 24,2 MP 35 mm có b? nh? tích h?p

  • C?ng c? x? ly hình ?nh BIONZ X?

  • Ch?p liên t?c t?c ?? cao lên t?i 20 hình/giay v?i tính n?ng theo d?i AF/AE

  • Có c? tính n?ng l?y nét t? ??ng theo pha khu v?c r?ng 693 ?i?m và l?y nét t? ??ng theo nh?n di?n t??ng ph?n 425 ?i?m

  • Kh? n?ng ?n ??nh hình ?nh 5 tr?c có hi?u qu? t??ng ???ng v?i t?c ?? màn tr?p ch?m h?n 5,0 b??c d?ng

Kh? n?ng t??ng thích nhi?u lo?i ?ng kính
??ng ki?nh E-mount cu?a Sony
Lo?i c?m bi?n
C?m bi?n Exmor RS CMOS full frame (35,6 × 23,8 mm) 35mm
S? l??ng ?i?m ?nh (hi?u d?ng)
X?p x? 24,2 MP
?? nh?y ISO (Ch? s? ph?i sáng ?? xu?t)
[?nh t?nh], Màn tr?p c?: ISO 100-51200 (s? ISO t? ISO 50 ??n ISO 204800 có th? ???c ??t làm d?i ISO m? r?ng), T? ??NG (ISO 100-6400, có th? ch?n gi?i h?n trên và gi?i h?n d??i), Màn tr?p ?i?n t?: ISO 100-25600 (s? ISO t? ISO 50 tr? lên có th? ???c ??t làm d?i ISO m? r?ng), AUTO (ISO 100-6400, có th? ch?n gi?i h?n trên và gi?i h?n d??i), [Phim] t??ng ???ng ISO 100-51200 (s? ISO ??n ISO 102400 có th? ???c ??t làm d?i ISO m? r?ng), T? ??NG (ISO 100-6400, có th? ch?n gi?i h?n trên và gi?i h?n d??i)
Th?i l??ng pin (?nh t?nh)
X?p x? 480 l?n ch?p (Khung ng?m) / x?p x? 650 l?n ch?p (màn hình LCD) (chu?n CIPA)
Lo?i khung ng?m
Khung ng?m ?i?n t? 1,3 cm (lo?i 0,5 inch) (màu), Quad-VGA OLED
Lo?i màn hình
TFT lo?i 7,5 cm (lo?i 3,0 inch)

Có gì trong h?p

Kết hợp xổ sốDay ngu?n, Pin s?c NP-FZ100, B? b?o v? cáp, B? chuy?n ??i AC: AC-UUD12, B? s?c pin BC-QZ1, Day ?eo vai, N?p than máy, N?p c?ng k?t n?i ph? ki?n, Mi?ng ??m khung ng?m, Cáp Micro USB

Sony cam k?t kh?ng ch? cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? và n?i dung mang ??n tr?i nghi?m thú v? mà còn n? l?c vì m?c tiêu c?a chúng t?i, ?ó là kh?ng làm ?nh h??ng t?i m?i tr??ng trong t?t c? các ho?t ??ng kinh doanh. Tìm hi?u thêm v? Sony và m?i tr??ng

Gi?i th??ng

Gi?i th??ng